ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Földrajzi név

Földrajzi névnek nevezünk minden olyan nyelvi alakulatot, amelyet a földfelszín természetes és mesterséges részleteinek azonosítására kisebb-nagyobb közösségek használnak. A földrajzi névvel jelölt részlet lehet a Föld vagy más égitest felszínén ...

                                               

Fiktív helynevek Magyarországon

                                               

Földrajzi köznév

A földrajzi köznév a magyar nyelv földrajzi neveinek helyesírásában használt nyelvészeti fogalom. A több elemre bontható földrajzi név azon utótagja, amely az adott földrajzinév-alakulat domborzati, vízrajzi, földtani-talajtani, növény- vagy álla ...

                                               

Földrajzinév-bizottság

A Földrajzinév-bizottság ot a földrajzi nevek megállapításával összefüggő feladatok ellátására hozták létre, az agrárminiszter mellett működik. Hatáskörét előbb a 71/1989. MT-rendelet, majd a 303/2007. Kormányrendelet állapította meg. Feladata a ...

                                               

Földrajzinév-tár

A földrajzinév-tár helynevek jegyzéke, amely a név típusát, helyzetét meghatározó adatokat vagy egyéb szükséges tájékoztatást is ad. Egy földrajzi hely egyértelmű definiálásához általában nem elegendő csak a koordináták, vagy csak a név ismerete. ...

                                               

A földrészek nevének eredete

A földrészek nevének eredete: Európa a görög mitológia egyik szereplőjéről, Európé királylányról kapta a nevét, akit Zeusz fehér bika alakjában ragadott el. Ázsia neve szintén a görög mitológiából származik, Asziáról nevezték el. A görögök ez ala ...

                                               

Köznévi utótag nélküli földrajzi nevek listája

A földrajzi nevek jelentős része magában foglal egy olyan földrajzi köznevet, amely megadja, melyik típusról van szó, például Velencei-tó, Szabadság-hegy, Csepel-sziget, l. a kötőjel szócikkben. Az alábbi listában olyan földrajzi nevek szerepelne ...

                                               

Baltika

Baltika a prekambrium végi Pannotia szuperkontinens széttöredezése során létrejött egyik új kontinens, amelyet korunkban a Balti-tengerről neveztek el. Magában foglalta Észak- és Kelet-Európa nagy részét. Északon a norvég self sekély tengerrel bo ...

                                               

Bering-földhíd

A Bering-földhíd vagy Beringia Alaszkát és Kelet-Szibériát kötötte össze egyes jégkorszakokban, amikor a világtenger szintjének csökkenése miatt a Bering-szorosban lévő víz visszahúzódott. Ez mintegy 35 ezer évvel ezelőtt, valamint i. e. 22 ezer ...

                                               

Chaco-kanyon

A kanyon egy homokkő táblahegységben alakult ki a Colorado-fennsík közelében. A körülvevő hegységek keleten a San Pedro-hegység, északon a San Juan-hegység, nyugaton pedig a Chuska-hegység. A kanyon északkelet-délnyugati csapású, nem túl nagy mél ...

                                               

Dogger-föld

A Dogger-föld – avagy Doggerland – egy földterület megjelölése, mely a legutóbbi eljegesedés során összefüggő földtömeget képezett a Brit-szigetek és a kontinens között és ahol pár évezreden át közép-kőkori vadászó-gyűjtögető csoportok laktak.

                                               

Gondwana (őskontinens)

A Gondwana ősi szuperkontinens, amely magába foglalta a déli félteke mai kontinenseit és szigeteit, beleértve az Antarktiszt, Dél-Amerikát, Afrikát, Madagaszkárt, Ausztráliát, Új-Guineát, Új-Zélandot, és a mai északi féltekéről az Arab-félszigete ...

                                               

Hun-lemez

A Hun-lemez a késő szilur és késő karbon időszakok között létező kis méretű kéregdarab, amely önálló lemeztektonikai egységként mozogva jelentős szerepet játszott a paleozoikum második felének ősföldrajzi alakulásában. A hosszú és keskeny lemez k ...

                                               

Kainozoikumi eljegesedés

A kainozoikumi eljegesedés a kainozoikum földtörténeti idő eljegesedési időszaka, amely jelenleg is tart. 33.5 millió évvel ezelőtt kezdődött az eocén kor végén az antarktiszi, akkor még részleges jégtakaró állandósulásával. A lehűlés a miocén so ...

                                               

Kimméria

Kimméria egy mikrokontinens, illetve az azt hordozó mikrolemez neve, amely a triásztól a kréta közepéig létezett önállóan, de teljes tektonikus története a 300 millió évtől a jelenkorig terjedő periódusra tehető. Magába foglalta a mai Anatóliát, ...

                                               

Laurázsia

Laurázsia egy szuperkontinens volt, amely a Pangea nevű szuperkontinens késő mezozoikumi széttöredezése után jött létre. Tartalmazta az északi félgömbön elhelyezkedő mai kontinensek többségét, elsősorban Laurentiát, a Baltikumot, Szibériát, Kazah ...

                                               

Pangea

A Pangea vagy Pangaea az a szuperkontinens, amely a paleozoikum és mezozoikum korszakokban létezett és amelyből a lemeztektonikai mozgások révén kivált minden mai kontinens. A nevet először a német Alfred Wegener használta, aki 1912. január 6-án ...

                                               

Pannon-tenger

A Pannon-tenger egy ősi tenger volt nagyjából a mai Kárpát-medence területén a miocén végén és pliocén korszakokban. Fennállása során 3–4 km vastagságú üledékrétegek halmozódtak fel a fenekén.

                                               

Pannotia

Pannotia egyelőre hipotetikus, rövid ideig létező szuperkontinens volt a földtörténet neoproterozoikum idejének ediakara időszakában az akkori kontinentális kéreglemezek egyesülésével alakult ki. A prekambrium legvégén széttöredezett. Déli része ...

                                               

Panthalassza

A Panthalassza vagy Panthalassza-óceán világóceán volt, amely a paleozoikum földtörténeti időben és a mezozoikum elején körbevette a Pangea szuperkontinenst. Hozzátartozott a Csendes-óceán őse nyugaton és északon és az ősi Tethys-óceán délkeleten ...

                                               

Paratethys

A Paratethys-óceán, Paratethys-tenger vagy csak Paratethys egy ősi, viszonylag sekély tenger elnevezése, amely az Alpoktól északra húzódott kelet felé egészen a jelenlegi Aral-tóig.

                                               

Pelso-blokk

A Pelso-blokk Magyarország geológiai aljzatát alkotó egységek egyike, a dunántúli-középhegységi egység. Nevét a Balaton latin nevéről kapta. A blokk a Dunántúli-középhegységet és a Dunabalparti-rögöket foglalja magában. Ismert képződményei Magyar ...

                                               

Rodinia

Rodinia a legrégibb ismert szuperkontinens, amely a neoproterozoikum földtörténeti időben jött létre, mintegy egymilliárd évvel ezelőtt, de mintegy 800 millió évvel ezelőtt nyolc kisebb kontinensre szakadt szét. Ezt megelőzően létezhetett még a f ...

                                               

Storegga földcsuszamlás

A három Storegga csuszamlást a legnagyobb ismert földcsuszamlásokhoz sorolják. A norvég kontinentális alapzat szélén, a Norvég-tengerben víz alatt jöttek létre i.e. 6225-6170 körül. Az összeomlás hosszát a self peremén 290 km-re becsülik, a törme ...

                                               

Szahul

Szahul, vagy Szahul-föld, egy kontinens, amely az egykor összefüggő szárazföldet alkotó Új-Guinea, Ausztrália és Tasmania területeiből áll, szűkebb értelemben pedig az ezeket összekötő kontinentális selfet, melyet Szahul-self nek is neveznek. Gya ...

                                               

Szunda

Szunda, vagy Szunda-föld, egy egykor kiterjedt, összefüggő szárazföld, amely a mai Jáva, Borneó, Szumátra és más kisebb szigetek, valamint Délkelet-Ázsia, a Maláj- és Indokínai-félsziget, területeiből állt. Az ezeket összekötő kontinentális selfe ...

                                               

Tethys-óceán

A Tethys-óceán két kontinens, Gondwana és Laurázsia között helyezkedett el a mezozoikum idején, az Indiai-óceán megjelenése előtt. E geológiai képződményből mára csak a Földközi-tenger medencéje, áttételesen pedig a Fekete-tenger és a Kaszpi-teng ...

                                               

Tisza (mikrokontinens)

A Tisza mikrokontinens ma a Kárpát-medence aljzatának, alaphegységi képződményeinek darabja, a magyarország földtani rendszerében tiszai főegységnek nevezett tömb. Nagyobb része a délkelet-magyarországi nagy vastagságú neogén üledékek alatt feksz ...

                                               

Ukrán-pajzs

Az Ukrán-pajzs prekambriumi kristályos kőzetekből álló kontinentális kéregrész, mely a Kelet-európai-tábla ősmasszívum felszíni kibúvásaként jött létre a proterozoikum végére. Hossza 900–1000 km, maximális szélessége 250 km, területe 180 000 km². ...

                                               

Variszkuszi-hegységrendszer

A Variszkuszi-hegységrendszer a karbon időszak környékén a herciniai orogén fázis alatt kialakult hegységrendszer. Maradványai a variszcidák vagy varisztidák, az armorikai hegységgel együtt herciniai gyűrődésnek nevezik. A hegységrendszer akkor j ...

                                               

Centrum-periféria modell

A centrum-periféria modell a térbeli egyenlőtlenségi viszonyok kifejezésére szolgáló duális elméleti modell. A fogalompár használata tulajdonképpen Immanuel Wallerstein nevéhez fűződik, aki világrendszer-elméletében annak különböző területeit cen ...

                                               

Disszimilaritási index

A disszimilaritási index a szegregációs kutatások egyik kitüntetett mérőszáma. A szegregáció két különböző népcsoport földrajzi elkülönülését jelenti egy adott területen belül, ami etnikai-, vallási-, gazdasági- vagy társadalmi különbségek mentén ...

                                               

Hoover-index

A Hoover-index két mennyiségi ismérv területi megoszlásának eltérését méri. A mutató szimmetrikus: a két összevetett megoszlás szerepe, sorrendje felcserélhető. A gazdaságföldrajzi területi kutatásokban leggyakrabban a népesség területi eloszlásá ...

                                               

Lorenz-görbe

A Lorenz-görbe speciális grafikus ábra a koncentráció ábrázolására és elemzésére, az egyenlőtlenségek vizuális megjelenítésére. A módszert Max Otto Lorenz fejlesztette ki, 1905-ben. Az egységoldalú négyzetben elhelyezett görbe a kumulált relatív ...

                                               

Shift-share analízis

A shift-share analízis elterjedten használt térstatisztikai módszer. Célja valamilyen gazdasági vagy demográfiai folyamat területi sajátosságainak, lokális, regionális súlyának a vizsgálata összevetve valamilyen nagyobb referencia terület folyama ...

                                               

Terjedés

A terjedés regionális kutatás utóbbi két évtizedének legdivatosabb kutatási irányzata. Előzményei a statikus térszemlélettel való szakítás és a térbeli változások előrejelzésére való képesség igénye voltak. A regionális tudományban a regionális t ...

                                               

Térparaméterek

A társadalmi és gazdasági jellegű vizsgálatok egyre szélesebb körben felhasznált elemzési alapját jelentik a térparaméteres adatok. A térbeliség szerepének felértékelődésével a társadalmi-gazdasági kutatásokban a korábbi területi szempontú elemzé ...

                                               

Területi autokorreláció

A térségi autokorreláció vagy területi autokorreláció a földrajzi térben végzett megfigyelések statisztikai mérésére és azok függőségi mértékének vizsgálatára szolgál. Klasszikus térségi autokorrelációs statisztikai eljárásokat Moran, Geary, és G ...

                                               

A Föld legnagyobb tavainak listája

Ebben a cikkben a Föld 500 km²-es és annál nagyobb területű tavai vannak nagyság szerint sorba állítva. A területi adatok, valamint az országbéli és kontinens szerinti hovatartozás forrása a Cartographia Világatlasza. A Föld 500 km²-nél nagyobb m ...

                                               

Hegycsúcsok relatív magasság szerinti listája

Hegycsúcsok listája legnagyobb relatív magasság szerint:

                                               

Nemo-pont

A Nemo-pont arról nevezetes, hogy ez a földrajzi pont van a legtávolabb bármelyik szárazföldtől. A déli Csendes-óceánon található, 2688 km-re a legközelebbi szárazföldtől. Földrajzi koordinátái: d. sz. 48° 52′ 36″, ny. h. 123° 23′ 36″ -48.8766666 ...

                                               

Nyolcezer méternél magasabb hegycsúcsok listája

A nyolcezresek a Föld tizennégy legmagasabb hegycsúcsa, melyek a tengerszinttől számítva 8000 méternél magasabbak. Mind a tizennégy Ázsiában, a Himalája és a Karakorum hegyvonulataiban helyezkedik el. A csúcsok megmászása különösen veszélyes váll ...

                                               

Szigetországok listája népsűrűség szerint

                                               

Tavak mélység szerinti listája

                                               

Tavak víztérfogat szerinti listája

Ez a cikk a 100 km³-nél nagyobb tavak víztérfogat szerinti listája. Egy tó térfogatát általában nehéz megbecsülni: a térfogat az idők folyamán, sőt egy éven belül is sokat változhat, különösen a száraz éghajlaton elterülő sós tavak esetében. Mind ...

                                               

RV Belgica

A Belgica kutatóhajó volt Adrien de Gerlache belga sarkkutató hajója az 1898–1899-es belga antarktiszi expedíció során. A hajót 1884-ben Norvégiában építették bálnavadászhajónak. Eredeti neve Patria, hossza 36 m, szélessége 7.6 m, merülése 4.1 m ...

                                               

HMS Erebus (1826)

A hajó 1826-ban épült a walesi Pembroke Dock hajógyárában. Nevét Ereboszról kapta, aki az ősi sötétség istene a görög mitológiában. A 372 tonnás bomb ketch fegyverzete két mozsárból egy 13 330mm és egy 10 250 mm hüvelykes) és 10 ágyúból állt. Az ...

                                               

Északkeleti átjáró

Az északkeleti átjáró tengeri útvonal az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánra Oroszország szibériai partvidéke mentén. Az útvonal jó része sarkvidéki vizeken vezet és bizonyos részei évente csak mintegy két hónapig mentesek a jégpáncéltól. Az észak ...

                                               

Északnyugati átjáró

Az északnyugati átjáró az a tengeri út, amely Kanada északi partjai mentén, a Jeges-tengeren át köti össze az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán vizeit.

                                               

Nemzetközösségi transzantarktiszi expedíció

A nemzetközösségi transzantarktiszi expedíció egy, az Antarktisz gyalogos átszelését célul tűző expedíció volt, melyet a Geofizika Nemzetközi Évében, 1957-58-ban hajtottak végre. Az expedíció vezetője Vivian E. Fuchs volt. Közel négy hónapon át t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →