ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55                                               

Yablo-paradoxon

A Yablo-paradoxon az ősi és hírhedt hazugparadoxon egy variánsa. Steve Yablo dolgozta ki a hazugparadoxon olyan módosítását, amely elkerüli az önreferenciát és bármiféle referenciális kör lehetőségét, ami mindaddig szükséges feltételeként volt el ...

                                               

Zénón paradoxonjai

Zénón paradoxonjai nak azokat a paradoxonokat nevezzük, amelyeket az eleai Zénón ötlött ki Parmenidész elméletének alátámasztására, miszerint az érzékek által alkotott kép félrevezető, konkrétabban, hogy a mozgás csak illúzió, valójában nem létez ...

                                               

John Boswell

John Boswell amerikai történész, a Yale Egyetem professzora. Boswell munkásságának középpontjában a homoszexualitás és a vallás, különösen a katolikus vallás kapcsolatának kutatása áll. Nagy forrásanyagot mozgató kutatásai során arra a következte ...

                                               

Judith Butler

Judith Butler amerikai filozófus, a Kaliforniai Egyetem Retorika és Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszékének professzora. Butler a kortárs feminista elmélet egyik kiemelkedő képviselője, a queerelmélet központi figurája. Munkássága a posztstru ...

                                               

Michel Foucault

Michel Foucault francia filozófus, történész; a Collège de France tagja; a 20. század nagy hatású gondolkodója a bölcsészet- és társadalomtudományok területén.

                                               

David M. Halperin

David M. Halperin amerikai irodalomtudós, klasszika-filológus, történész a University of Michigan professzora. Halperin a queerelmélet egyik legjelentősebb képviselője, kutatási területe az ókori szexualitás. Műveiben amellett érvel, hogy a homos ...

                                               

Heteronormativitás

A heteronormativitás azon normák összessége, amelyek az embereket két egymást kiegészítő, eltérő szerepekkel rendelkező nemre osztják, illetve amelyek a heteroszexuális kapcsolatot tekintik az egyetlen elfogadható szexuális irányultságnak. A hete ...

                                               

Queer

A queer egy gyűjtőfogalom az olyan szexuális és nemi kisebbségek jelölésére, akik nem heteroszexuálisak vagy ciszneműek. Eredeti angol jelentése "furcsa" vagy "különös". A queer először pejoratívan került használatba az azonos nemű vonzódást vagy ...

                                               

Queerelmélet

A queerelmélet a társadalmi nemek elmélete egyik alterülete, amely az 1990-es években a meleg és leszbikus tanulmányokból alakult ki. A megközelítés nagyban épít a posztstrukturalista, dekonstrukciós módszerekre; a társadalmi nem és a szexuális i ...

                                               

Eve Kosofsky Sedgwick

Eve Kosofsky Sedgwick amerikai költő, esszéíró, irodalomkritikus, a City University of New York professzora.

                                               

Jeffrey Weeks

Weeks a homoszexualitás társadalomtudományi megközelítésének egyik úttörője, írásai a modern homoszexuális identitás kialakulásáról a téma megkerülhetetlen alapírásainak számítanak. A queerelmélet más szerzőihez hasonlóan Weeks is azt állítja, ho ...

                                               

Dispute Resolution Organization vagy DRO

A dispute resolution organization kifejezést az anarcho-kapitalista filozófus Stefan Molyneux alkotta meg Stateless Society:An Examination of Alternatives című kiadványában. Molyneux elképzelése szerint a teoretikus állam nélküli társadalomban a ...

                                               

Szabadság

A szabadság a kívánt tett megvalósításának lehetősége. Filozófiailag a determinizmus ellentéte. A politikában a szabadságjogok a biztosítékok a kormány kényszerítő intézkedéseivel szemben, az alkotmányos demokrácia, a jogállam egyik alapja, a val ...

                                               

Aporia (filozófia)

Az aporia úttalanság, kiúttalanság valamely probléma feloldásához való eljutás lehetetlensége, mivel a gondolatmenetben ellentmondások lépnek fel, vagy a dologban magában, vagy a használt fogalmakban. A retorikában aporetikának nevezzük a megoldh ...

                                               

Teodicea

A teodicea a görög theos és diké szavakból ered, azaz a filozófiai istenigazolást takarja. Ide tartozik még a Isten feltételezett jósága és az ártatlanok evilági szenvedései közötti ellentmondás megmagyarázása. A teodicea nem egyenlő a teológiáva ...

                                               

Daniel Clement Dennett

Jelentős kortárs amerikai kognitiv filozófus – saját meghatározása szerint – ortodox neodarwinista. Tanulmányait a Harvardon kezdte, majd a későbbiekben Oxfordban folytatta, itt írta meg doktorátusát is. Jelenleg az amerikai Tufts Egyetem tanára, ...

                                               

Egregor

Az egregor egy olyan okkult elképzelés, mely önálló, emberek és szellemi entitások által létrehozott gondolatformát, vagy csoporttudatot fejez ki, és amely kihat emberek valamely csoportja gondolkodásmódjára. Az egregor és csoportja közötti kapcs ...

                                               

Nyolc áramkörös tudat-modell

A "nyolc áramkörös tudat-modell" egy Timothy Leary által javasolt hipotézis, amit Robert Anton Wilson, Antero Alli és Laurent Huguelit fejlesztett tovább. A modell az információ nyolc áramkörét írja le, melyek az emberi idegrendszeren belül működ ...

                                               

Tudatelmélet

A tudatelmélet vagy mentalizáció az a képesség, hogy mentális állapotokat – elképzeléseket, szándékokat, vágyakat, színlelést, tudást tulajdonítunk magunknak és másoknak. Valamint annak a megértése, hogy mások elképzelései, szándékai, vágyai külö ...

                                               

Vallásfilozófia

A vallásfilozófia a vallásra irányuló filozófiai reflexió. A vallásfilozófia feladatának tekinti a filozófiai istenérvek és istenbizonyítékok megalkotását, elemzését, a teológia és a filozófia, a hit és az értelem közötti viszony természetének ti ...

                                               

Apologetika

Az apologetika valamely vallás, eszme vagy tan védelme vagy ajánlása. A szó a görög apologia főnévből és az a pologeoma -i igéből jelentése szóban védekező, valaminek vagy valakinek a védelmére elmond valamit ered, úgy a bibliai, mint a köznyelv ...

                                               

A Biblia kritikája

A Biblia kritikája a Biblia tartalmának, üzenetének, az ihletett voltát hirdető álláspontnak különféle alapokon álló és különféle módszerekkel élő kritikája. A Biblia kritikája lehet ateista, és lehet racionális. Nem tévesztendő össze a Biblia kr ...

                                               

Bibliatanulmányok

A bibliai nyelv vizsgálata – mint szakrális szöveg hordozója – felveti a többrétegű szövegolvasat problémáját. Ebben az esetben az olvasatok nem egymást kizáró, hanem hierarchikus kapcsolatban vannak egymással. A bibliai nyelv speciális interpret ...

                                               

Jeronim Lipovčić

Ordo confusus, seu conclusiones theologicae de peccatis, virtutibus moralibus, & legibus ad mentem doctoris subtilis Joanis Duns-Scoti expositae. U. ott, 1753. Praerogativae III-ii Ordinis s. Francisci. Budae, 1769. Pavich Imre adta ki. Dussu Csu ...

                                               

Mezei Balázs munkássága

Mezei Balázs munkásságának gerincét a vallásról való gondolkodás terén két, szisztematikus igénnyel megírt munkája teszi ki. Az első mű 1995-ben készült el és 1997 elején látott napvilágot, címe: Zárójelbe tett Isten. Edmund Husserl és egy fenome ...

                                               

Az ördög ügyvédje (kifejezés)

Az ördög ügyvédje az ember, aki egy vita vagy beszélgetés előrehaladásához vagy egy gondolat kifejtéséhez a normának ellentmondó véleményt képvisel. Általában egy érv teszteléséhez használják, a hibáinak a kiküszöbölésére.

                                               

Teozófia

A teozófia misztikus vallásfilozófiai rendszer. Az okkultizmus filozófiai alapja; a szó tág értelmében Isten misztikus ismerete. Mint modern tanítás Helena Blavatsky Petrovna Blavatszkaja műveiben körvonalazódott. Alapelveit tekintve okkult irány ...

                                               

Amórák

Az amórák vagy amóráiták a késő ókori zsidó Talmud-tudósok, törvénymagyarázók megjelölése Palesztinában és Babilóniában. Az Amórák korszaka körülbelül a Kr. u. III és V. század közötti időt öleli fel. Elődeiket tannaitáknak, utódaikat szaboreusok ...

                                               

Geonim

A héberül Geonim vagy magyarosan gáonok kora, gáoni korszak egy kora középkori héber történelmi–irodalomtörténeti korszak, amely a szaboreusok után, körülbelül a VII. és XI. század között tartott. A gaonok a korabeli babilóniai diaszpóra két legn ...

                                               

Júda Löw ben Becalél

Judah Löw ben Bezalel, vagy Jehuda Liva ben Becalel, legendás prágai rabbi, más néven a prágai Maharal, II. Rudolf császár korában élt. Az akkori Európa egyik kiemelkedő alakja, író, gondolkodó, a prágai zsidóváros polgármestere. Prágában kortárs ...

                                               

Moses Mendelssohn

Moses Mendelssohn német kereskedő, filozófus, író. A zsidó felvilágosodás, a hászkhálá központi alakja. Célja a zsidóknak a megszülető nemzetállamba való integrációja volt, ennek érdekében igyekezett a zsidó és nem zsidó közösséget közelíteni egy ...

                                               

Midrás

Midrás, a, zsidó bibliaexegetika eredeti, ókori formája s az ezt felölelő rendkívül kiterjedt Midrás-irodalom elnevezése. A midrás kifejezés legrégebben a II. Krón. 13. 22. és 24. 27-ben fordul elő. A midrás már az igen régi korban is, ellentétbe ...

                                               

Szaboreusok

Szaboreusok nak nevezték az amóráknak nevezett nagy Talmud-magyarázókat követő kora középkori babilóniai zsidó hittudósokat, akik a Talmud-szöveg végső simítását végezték. A Szaboreusok kora körülbelül a Kr. u. 500 és 650 közötti időt jelöli. A k ...

                                               

Szefirák

A szefirák a zsidó misztikusok tanításaiban, a kabbalában Isten emanációit jelölő kifejezés, amelyeken keresztül Ein Szof felfedi magát, és folyamatosan teremt mind fizikai világot, mind magasabb metafizikai birodalmakat. A kabbala első teljes re ...

                                               

Talmud

A Talmud a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapvetése, szokásjogi gyűjteménye, bibliaértelmezéseinek tárháza, a rabbinikus ...

                                               

Tanna (zsidó bölcs)

A tannaiták vagy tannák ókori zsidó írásmagyarázók voltak, a Talmud bölcsei, akik a második Szentély korában, vagy az után 100-150 évvel éltek. A tannaiták korszaka igazságos Simon korszakától kezdődik – i. e. 4. század vége –, és Rabbi Jehuda Ha ...

                                               

Toszafisták

A toszafisták nincsenek semmi összefüggésben a Toszeftával, jóllehet a "tósza-fosz" szó után kapták elnevezésüket. Ennek egyszerű oka az, hogy ők is glosszákat írtak, de magához a Talmudhoz. A Talmud-kiadások a toszafisták glosszáit mindig a Rási ...

                                               

Zsidó filozófia

A zsidó filozófia erős újplatonikus hatásokat mutat. Gyökereit Szaadja gaon, Bahja ibn Pakuda, ibn Gabirol és ibn Ezra műveiben kell keresni. A perzsa zsidóság körében már a VIII. század elején megtalálhatók vallás értelmezések és a IX. században ...

                                               

Böckenförde-paradoxon

A Böckenförde-paradoxon a politikafilozófiában a szekuláris liberális demokráciák önfenntartásának paradoxona: a szabadelvű állam olyan előfeltevésekre épül, amelyeket csak szabadelvűségének feladásával tudna garantálni. A paradoxon felállítója, ...

                                               

Csúszós lejtő

A csúszós lejtő vagy csúszka-érv olyan informális érvelési hiba, amely egy lépésnek megállíthatatlan, egyre növekvő következményeket tulajdonít. A metafora lényege, hogy ha elindulunk egy lejtőn, azon megcsúszunk és elkerülhetetlenül lezuhanunk. ...

                                               

David Lewis (filozófus)

David Kellogg Lewis a 20. század második felének egyik legjelentősebb filozófusa, az analitikus filozófia művelője. Lewis rövid ideig az UCLA-n tanult, később a Princetonon folytatta tanulmányait. Ezen felül közeli kapcsolatok fűzték az ausztráli ...

                                               

Dekonstrukció

A dekonstrukció vagy más néven dekonstruktivizmus a filozófiában egy posztmodern iskola, ahol Jacques Derrida használta a heideggeri leépítés, destrukció – Destruktion, Abbau – fordításaként. Derrida dekonstrukciója a metafizika alapstruktúrájána ...

                                               

Dogma (fogalom)

A dogma egy vallás, ideológia vagy más szerveződés megkérdőjelezhetetlen doktrínája vagy meggyőződése. A görög filozófia nyelvében általánosan vagy valamely filozófiai iskola által elfogadott tantétel. A dogma szó a görög "dokein” igére vezethető ...

                                               

Hazugság

A hazugság valótlanság állítása más vagy önmagunk félrevezetése céljából. A vallások a hazugságot bűnnek tekintik. Az általános etikai normák szerint is elitélendő a hazugság, hiszen huzamosabb ideig nem tudna fennmaradni az olyan emberi közösség ...

                                               

Hegelianizmus

A hegelianizmus egy filozófiai irányzat, melyet Georg Wilhelm Friedrich Hegel alkotott. Eszerint minden létező egyértelműen kategorizálható. Hegel fő célja az volt, hogy a valóságot a transzcendens idealizmus szerint ossza kategóriákra. Filozófiá ...

                                               

Indukció (tudományfilozófia)

A tudományfilozófiában az indukció a megismerés, a gondolkodás egyik legtöbbet tanulmányozott területe. Számos filozófus vélte úgy, hogy az indukció a filozófia egyik fő problémája, és vizsgálata révén meg lehet oldani azt a rejtélyt, hogyan tesz ...

                                               

Inkommenzurábilitás

Az inkommenzurábilitás szó szerint két dolog, mennyiség összemérhetetlenség ét, összehasonlíthatatlanságát jelöli. Definíció szerint, két szakasz adott, egységnek választott szakaszra nézve relatív értelemben összemérhetetlen, ha nem mérhető fel ...

                                               

Kósa (filozófia)

A kósa sokjelentésű szó, többek közt a jelentése: burok, befedettség. Az ind filozófiában és ájurvédikus gyógyászatban használt fogalom. Írott formában a Védák utolsó kötetében, a Védántában fordul elő először. Ennek értelmezői úgy vélik, hogy az ...

                                               

Követelmény

A követelmény a minőségirányításban a következőképpen definiálható: kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező.

                                               

Kürénéi Hégésziasz

Hégésziasz görög filozófus. A kürénéi hedonista filozófiai iskola híve volt, Alexandriában élt és működött. Tanítása szerint az emberi lét végcélja az élvezet, ám a sok baj és kellemetlenség, amely a világban elénk tornyosul, ezt a célt nem enged ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →