ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52                                               

Katharok

Katharok nak nevezték a 12. században a Dél-Franciaországban feltűnő, paulikiánus–bogumil eredetű, gnosztikus, dualista alapállású, az egyház részéről eretneknek nyilvánított vallási mozgalom tagjait. Egyik legkorábbi dél-franciaországi központju ...

                                               

Lectorium Rosicrucianum

A Lectorium Rosicrucianum egy olyan új vallási mozgalom, mely önmagát az ezoterikus kereszténység nemzetközi szellemi iskolájának tartja. A keresztény-hermészi gnoszticizmus egy olyan modern formáját tanítja, mely az Egyetemes Tanra épül, különös ...

                                               

Hendrik Leene

Henk apja a Lectorium Rosicrucianum más néven: Arany Rózsakereszt Vallásközössége gnosztikus szellemi iskola megalapítója, Jan van Rijckenborgh születési nevén: Jan Leene, 1896–1968. Anyja Johanna Ames 1897–1976 volt. Húgával, Elsine Tine Leene - ...

                                               

Manicheizmus

A manicheizmus iráni eredetű, az egyik legnagyobb gnosztikus, szinkretista, részletesen kidolgozott vallás volt, amely a 3. és a 7. század között virágzott, és ekkor a Föld egyik legelterjedtebb vallása, az iszlám elterjedése előtt a kereszténysé ...

                                               

Markión

Markión vagy Markion kis-ázsiai gazdag kereskedőből lett, a történelmi egyházak által eretneknek nevezett hitszónok, aki gnosztikus, platonista eredetű, a későbbi manicheusok tanaihoz hasonló tanításaival egy több évszázadig élő egyházat alapítot ...

                                               

Catharose de Petri

Catharose de Petri Stok-Huizer ; Rotterdam, 1902. február 2. – 1990. szeptember 10) holland író és misztikus, a Lectorium Rosicrucianum szervezet társalapítója.

                                               

Valentinus

Valentinus vagy magyarosan Valentinosz ókeresztény teológus, a gnoszticizmus egyik legjelesebb képviselője, a nevéről elnevezett valentiniánus gnosztikus irányzat alapítója. 100 körül, Alexandriaban született, zsidó szülőktől. 136–165 közt Rómába ...

                                               

Samael Aun Weor

Samael Aun Weor, született Víctor Manuel Gómez Rodríguez, egy kortárs gnosztikus író, ezoterista, és az Egyetemes Gnosztikus Mozgalom alapítója volt. Már nagyon fiatalon elhagyta a szülői házat, hogy mélyen kutassa a spiritualizmust. Tizenhat éve ...

                                               

Antiszthenész (filozófus)

Antiszthenész, görög filozófus volt, a cinikus iskola megalapítója. Tanításának középpontjában a fennálló rend teljes tagadása, a lemondáson, önmegtartóztatáson alapuló erény dicsérete áll.

                                               

Künoszargesz

Az elnevezés magyar jelentése: fürge kutya. Az antik szerzők által megőrzött legenda szerint a gümnaszion egy kutyáról kapta a nevét, amelyik elcsente az áldozati húst Héraklész szentélyéből.

                                               

Újplatonizmus

Az újplatonizmus vagy neoplatonizmus az antikvitás utolsó nagy szellemi áramlata, melynek célja többek között, hogy egy olyan mindent magába foglaló filozófiai rendszert alkosson meg, amely kielégíti az ember minden szellemi igényét: átfogó és lo ...

                                               

Ismeretelmélet

Az ismeretelmélet vagy gnoszeológia) a megismerés feltételeit, határait kutató tudomány. A megismerés módszereit próbálja meghatározni, a tudományok alapjaival foglalkozik. Azt szeretné meghatározni, hogy mi a tudás, illetve hogy mi a tudás megsz ...

                                               

A Játék

A Játék szellemi tornához hasonló játék, amelynek célja az, hogy egyáltalán ne gondoljon a játékos A Játékra. Amikor a játékos A Játékra gondol, automatikusan veszített, és ezt A Játék szabályai alapján minden egyes alkalommal köteles bejelenteni ...

                                               

Megismerés

A megismerés a materialista filozófiában, közelebbről az ismeretelméletben a valóság gondolati visszatükrözésének a folyamata. Ez a folyamat a gyakorlat során valósul meg, célja az objektív igazság feltárása.

                                               

Szkepticizmus

A szkepticizmus szónak több, egymással rokon jelentése van: a köznyelvi használat szerint a hitetlenkedés, a kételkedés szinonimája filozófiai szkepticizmus – filozófiai irányzat, amely kritikusan vizsgálja, hogy az érzékek által közvetített való ...

                                               

Tudománytan

A teljes tudománytan alapja Johann Gottlieb Fichte alapvető filozófiai műve, melyben tudománytanát fejti ki. Tudománytanát Fichte első alkalommal 1794-ben jelentette meg, abban az évben, amikor a jénai egyetem professzori állását megkapta. Mivel ...

                                               

Tükrözéselmélet

A tükrözéselmélet a marxista filozófiában a dialektikus materialista ismeretelmélet alapja. Tárgya a visszatükröző tevékenység valamennyi formájának, természettudományos alapjainak, az emberi tudat létrejöttének, fejlődésének és fiziológiai mecha ...

                                               

Istenérv

Az istenérvek a filozófiában kísérletek Isten létének bizonyítására. A legismertebb istenérvek: Descartes ontológiai istenérve Pascal valószínűségi érve moralitás-érv kozmológiai istenérv Anzelm ontológiai istenérve Gödel ontológiai istenérve Aqu ...

                                               

Anzelm ontológiai istenérve

Canterburyi Szent Anzelm istenérve, az Argumentum Anselmianum az ontológiai istenérvek közül a legkorábbi ismert és talán leghíresebb. Anselmus azt szerette volna kimutatni, hogy a keresztény egyház hittartalmai a Biblia és az egyházatyák segítsé ...

                                               

Gödel ontológiai istenérve

Gödel ontológiai istenérve Isten létezésének egy Kurt Gödel matematikus által adott modális logikai levezetése. Más ontológiai érvekhez hasonlóan Isten létére nem megfigyelésekből, hanem tisztán logikai úton, szükségesnek tartott premisszákból kö ...

                                               

Kozmológiai istenérv

A kozmológiai istenérv egyike a metafizikai jellegű istenérveknek. Az érvelés a következő: 1). A Világegyetem nem tökéletes, hanem egészét és minden részét is tekintve, esetleges ; 2). Mindennek, ami létrejön és esetleges, valamilyen önmagán kívü ...

                                               

Moralitás-érv

Isten létezését bizonyító moralitás-érv, az abszolút erkölcs létezésére alapoz. Ennek intuitív megfogalmazását megtaláljuk Dosztojevszkij Karamazov testvérek című regényében, amikor Iván Karamazov kijelenti: Ha nincs isten, akkor mindent lehet. E ...

                                               

Ontológiai istenérv

Az ontológiai istenérv teológiai és filozófiai fogalom, egy kísérlet Isten létezésének bizonyítására. Az a fő jellegzetessége, hogy tisztán logikai alapokra kívánja helyezni a bizonyítást. Az a priori istenérvet Kant óta "ontológiai istenérvnek" ...

                                               

Teleológiai istenérv

A tervezettség érve a keresztény filozófusok egyik legnépszerűbb istenérve Platónig vezethető vissza. Már a kereszténység legkorábbi szakaszában is használták, de valójában mint Aquinói Szent Tamás öt istenérvének egyike jelent meg a keresztény f ...

                                               

Álomfejtés (könyv)

Az Álomfejtés Sigmund Freud 1900-ban megjelent könyve. A kötet hatszáz példányban jelent meg, és kezdetben alig néhányat adtak el belőle. Később azonban igen népszerűvé vált, ahogy a pszichoanalitikus mozgalom egyre nagyobb tekintélyre tett szert.

                                               

A balgaság dicsérete

A balgaság dicsérete egy szatirikus filozófiai mű, amelyet Erasmus 1509-ben írt latin nyelven. 1511-ben jelent meg nyomtatásban először. A művet angliai tartózkodása alatt írta a szerzője, amikor Morus Tamásnál vendégeskedett a két férfi jó barát ...

                                               

Darwin veszélyes ideája

A Darwin veszélyes ideája Daniel Clement Dennett ellentmondásos könyve, mely szerint az evolúció a világegyetemet irányító központi erő. Dennett megpróbálja bebizonyítani, hogy a természetes kiválasztódás olyan vak és algoritmikus eljárás, amely ...

                                               

Disputatio philosophica de mente humana

A Disputatio philosophica de mente humana, magyarul Filozófiai értekezés az emberi értelemről Apáczai Csere János erdélyi pedagógus, filozófus, református teológus 1658-ban Váradon kiadott filozófiai munkája, karteziánus metafizikai vitairat.

                                               

Értekezés a módszerről

Az Értekezés a módszerről René Descartes francia filozófus legismertebb, először 1637-ben megjelent ismeretelméleti munkája, az újkori racionalizmus, a kartezianizmus alapvetése.

                                               

A filozófia alapelvei

A filozófia alapelvei René Descartes francia filozófus 1644-ben kiadott ismeretelméleti-természetfilozófiai összefoglalása, a természeti törvényszerűségekre mechanikai magyarázatokat adó karteziánus természettudományos munka.

                                               

A filozófia nyomorúsága

A filozófia nyomorúsága. Válasz Proudhon úrnak "A nyomorúság filozófiájá”-ra vagy gyakran csak A filozófia nyomorúsága Karl Marx francia nyelven, 1847 nyarán megjelent könyve, melyet válaszul írt Pierre-Joseph Proudhon "A gazdasági ellentmondások ...

                                               

Hittételek és vélemények könyve

Ha az embernek gonosz gondolatai támadnak, ám megfékezi őket, és ellenáll nekik, ezért bőséges jutalmat érdemel. Aki viszont e rossz gondolatoknak csak gondolatban engedelmeskedik, de nem teszi meg, az csak gondolataiban vétkezett, és a Tóra szer ...

                                               

Igazság és módszer

Az Igazság és módszer Hans-Georg Gadamer német filozófus könyve, mely először németül 1960-ban, magyarul pedig először 1984-ben jelent meg Bonyhai Gábor fordításában.

                                               

Lét és idő

A Lét és idő Martin Heidegger német filozófus 1927-ben megjelent könyve. Heidegger legjelentősebb művének tartják, amely nagy hatással volt a 20. század több filozófiai irányzatára, így az egzisztencializmusra, a hermeneutikára és a dekonstrukcióra.

                                               

Leviatán (könyv)

A Leviatán, teljes címén: Leviatán, vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma Thomas Hobbes angol filozófus 1651-ben angol nyelven, majd 1688-ban latinul is kiadott, négykötetes politikai filozófiai könyve. A művet Hobbes legjele ...

                                               

A német ideológia

Karl Marx és Friedrich Engels A német ideológia című könyve 1845 szeptembere és 1846 nyara között keletkezett, véglegesen sohasem készült el, szerzőik életében egyetlen fejezet kivételével nem jelent meg, mégis az egyik legtöbbet idézett és vitat ...

                                               

Az örök béke

Az örök béke, Immanuel Kant filozófiai esszéje, 1795-ben jelent meg az első koalíciós háború idején. A jogi szerződés formájában írt filozófiai tervezetében Kant kifejti, hogy megvalósítható a tartós béke, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Az e ...

                                               

A pénz lényegéről

A pénz lényegéről című tanulmány 1843 végén–1844 elején keletkezett. Szerzője, Moses Hess a Karl Marx és Arnold Ruge által szerkesztett Deutsch–Französische Jahrbücher második számába szánta művét, de az a lap megszűnése miatt nem jelenhetett meg ...

                                               

A szabadság filozófiája

A szabadság filozófiája Rudolf Steiner filozófiai alapműve, melyben a szabad akarat, az emberi szabadság, az ember és világ viszonyának kérdését tárgyalja. A könyv először 1893-ban jelent meg, Die Philosophie der Freiheit címen. A szerző az elejé ...

                                               

A szent család vagy a kritikai kritika kritikája

A szent család vagy a kritikai kritika kritikája – Bruno Bauer és társai ellen vagy gyakran csak A szent család című szatirikus írásmű Karl Marx és Friedrich Engels első közös munkája, melynek megírását szerzőik 1844 augusztus–szeptemberi párizsi ...

                                               

A szimbolikus formák filozófiája

Ernst Cassirer filozófus fő művének a címe "Philosophie der symbolischen Formen", magyarul A szimbolikus formák filozófiája. A mű első kiadása Berlinben jelent meg 1923 és 1929 között három kötetben: Második kötet: Das mythische Denken A mitikus ...

                                               

A teória

Előszó Bevezetés 1. Fogalmi alapok 1.3. Fejlődés 1.1. Miért van szükség a fogalmak meghatározására? 1.3.3. Tudatosság 1.3.4. Tudatos ember 1.3.2. Változás es fejlődés 1.3.1. Idő 1.2. Mi a tudat? 1.4.3. Az én, avagy az ego 1.4.1. Mi az egyén? 1.4. ...

                                               

A tiszta ész kritikája

A tiszta ész kritikája Immanuel Kant fő műve, amely először 1781-ben, majd 1787-ben jelent meg. Kant ebben a műben nem annyira a mai értelemben vett kritizálásra törekszik, hanem azt a célt tűzi ki maga elé, hogy megvizsgálja, feltérképezze az em ...

                                               

A törvény (könyv)

A törvény, francia címén La Loi, Frédéric Bastiat 1850-ben írt könyve, melyet 49 évesen írt Mugron-ban, néhány hónappal a TBC okozta halála előtt, három évvel a harmadik Francia Szabadságharc után. Bastiat egyik legismertebb műve.

                                               

Az Urantia könyv

A szellemi és bölcseleti tárgyú mű, Az Urantia könyv Istennel, tudománnyal, vallással, történelemmel, bölcselettel és a lények és dolgok beteljesülésével foglalkozik. A könyv eredetije angol nyelven jelent meg, keletkezése időben az 1924 és 1955 ...

                                               

Ramon Llull

Boldog Ramon Llull, ismertebb latin nevén Raimundus Lullus filozófus, teológus és kalandos életű rajongó egy személyben; a középkori filozófia egyik legkülönösebb alakja.

                                               

Logika

A logika az érvényes következtetések és bizonyítások, illetve az ezzel összefüggő filozófiai, matematikai, nyelvészeti és tudományos módszertani kérdések tudománya. A logika a filozófia része egyfelől a hagyományos besorolás miatt, másrészt amiat ...

                                               

Arisztotelész logikája

A Sztageirában született Arisztotelészt, a görög filozófia nagy alakját tartjuk a logika megteremtőjének. Több logikai jellegű művet is írt, melyeket később az "Organon ” néven foglaltak össze, arra célozva, hogy Arisztotelész a logikát a legalap ...

                                               

Átlós eljárás

Az átlós eljárás vagy diagonális módszer a matematika egy Cantor által alkalmazott bizonyítási metódusa. Leggyakrabban a rekurzív függvények matematikájában alkalmazzák olyan esetekben, amikor azt szeretnék igazolni, hogy egy univerzális kiszámít ...

                                               

Axiomatikus-deduktív módszer

Az axiomatikus-deduktív módszer fő vonalakban már a Kr. e. 300-as évekre készen volt. Eukleidész a görög matematika deduktív korszakának fénykorában keletkezett Elemek című műve mintapéldája ennek a megismerési módszernek. Később kiderült, hogy a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →