ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49                                               

Általános intellektus

Az általános intellektus a technológiai szakértelem és a társadalmi tudás kombinációja, melynek fontossága növekszik a társadalmi szervezet gépesítésével. Karl Marx nézete szerint az általános intellektus döntő termelőerővé válik, melyet A politi ...

                                               

Alteritás

"Jelentése: másság, "különböződés", idegenség Nem összetévesztendő az ókortól egészen a felvilágosodásig tartó időszak művelődéstörténeti megnevezésével. Az alteritás fogalma egy jellegzetesen XX. századi fenomenológiai problémakör, az interszubj ...

                                               

Analogia entis

Az analogia entis azaz létanalógia, léthasonlóság, az arisztotelészi–szenttamási metafizika egyik kulcsfogalma, amely szerint Isten és a különféle létezők valamilyen fokon egyaránt a létben részesülnek, és ezért beszélhetünk emberi fogalmaink bir ...

                                               

Antinómia

Az antinómia egy filozófiai fogalom, de emellett – hasonló értelemben – használatos a matematikában is, ahol az ellentmondás, a halmazelméleti antinómia és a paradoxon fogalmával kapcsolatos. A matematikában az antinómia, mint ellentmondás annak ...

                                               

A priori

Az a priori a "tapasztalatot, a tényeket megelőző tudás”; ellentéte az a posteriori, azaz a "tapasztalatból származó ismeret”. Eredetileg a késő skolasztika Arisztotelész fordításaiban merül fel, melyben az okból az okozatra történő következtetés ...

                                               

Arkhé

Arkhé: kezdet, őselv, ősforma, ősanyag. Az összes létezőnek közös ősoka. Az első filozófiai elméletek keresik azt a valamit, amiből a kozmosz, a harmonikus, szabályosan működő világegyetem kialakult, amire működésének elvei, mint egységes alapelv ...

                                               

Ataraxia (filozófia)

Az ataraxia az ókori görög filozófiában azt a "közönyös" állapotot jelenti, amikor semmiféle jelenség nem képes megtörni a lelki nyugalmunkat. A fogalom használata leginkább az epikureus iskolához köthető, de feltűnik a szkeptikusoknál, és a szto ...

                                               

Axióma

Az axióma olyan kiindulási feltételt jelent, amit adottnak veszünk az érvelések során. Az axióma különféle okok miatt nem megkérdőjelezhető, megállapított alaptény, alapigazság. A szó etimológiája: a latin axioma a görög axióma άξίωμα szóból kele ...

                                               

Ázsiai termelési mód

Az ázsiai termelési mód a marxizmus történelemfilozófiájának, a történelmi materializmusnak az egyik fogalma és arra épülő elmélete. A kifejezést Karl Marx alkotta meg, és egyes munkáiban ezt a termelési módot az ősközösséghez, a rabszolgatartó t ...

                                               

Cáfolat

A cáfolat logikai művelet, amely megállapítja az állítás hamisságát vagy kétségeit. Egy cáfolat ugyanakkor a bizonyítékok bármelyikének tagadása, de a tézis bizonyítékainak cáfolata nem bizonyítja annak hamisságát. A tézis igaz lehet, és a bizony ...

                                               

Cél

A cél azért cél, hogy egy folyamat éppen oda jusson, ahová jut, hogy pontosan az legyen a vége, eredménye, ami lesz. Ugyanis, ha van két állapot, vagy esemény, "A" és "B" és a kettő között összefüggést, meghatározottságot determinációt feltételez ...

                                               

Cogito ergo sum

A cogito ergo sum René Descartes francia filozófustól származó latin kifejezés, amelynek jelentése "gondolkodom, tehát vagyok”. Descartes a "cogito ergo sum”-tételt tette meg filozófiája alapelvének – ennek segítségével kívánta biztos módszertani ...

                                               

Definíció

Definíció nak nevezzük általában egy fogalomnak vagy egy jel jelentésének meghatározását. A filozófiában, logikában, és általában a tudományokban, a definíció avagy meghatározás szót ennél szűkebb értelemben használjuk, a felhasznált szakkifejezé ...

                                               

Demagógia

A demagógia és αγωγειν szavakból) a kommunikáció olyan iránya, amely az érzelmekre és az előítéletekre próbál hatni. A kifejezést a politika és a politológia egyaránt használja, általában tetszetős, részigazságokon vagy irreális elképzeléseken al ...

                                               

Dialektika

A dialektika eredetileg a vitatkozás művészete az ókori görögöknél, a hét szabad művészet egyike. Általános filozófiai elméletté és módszerré a klasszikus német filozófia képviselői, mindenekelőtt Hegel fejlesztették. A természet, a társadalom és ...

                                               

Diász

A diász vagy diád a görög δυάς, szóból eredeztethető, mely a monász mellett az egyik első princípium.

                                               

Disztópia

A disztópia valamilyen, a jelenleginél rosszabb világ/társadalom víziója. Az utópia negatív változata. Disztópikus társadalom számos művészi alkotásban megjelenik, ezek többsége a jövőben játszódik. A különböző irodalmi művekben vagy filmalkotáso ...

                                               

Docta ignorantia

Docta ignorantia Hippói Szent Ágoston, illetve a skolasztika óta olyan megismerés, amely híján van bizonyos tudásigényeknek. Szent Ágoston:" Est ergo in nobis quaedam, ut dicam, docta ignorantia, sed docta spiritu dei, qui adiuvat infirmitatem no ...

                                               

Doxa

A doxa görög szó, amely olyan véleményt jelöl, amely lehet, hogy részben igaz, de teljesen nem lehet megmagyarázni. A doxazma ennek minősített változata, a téveszme. A paradoxon önellentmondást, érthetetlen dolgot vagy helyzetet jelent. A dogma s ...

                                               

Egylényegűség

Az egylényegűség, illetve latinul: consubstantialis ; mindkettő jelentése ’egylényegű’, ’azonos lényegű’) Alexandriai Szent Atanázhoz köthető, aki azt a nézetet vallotta, hogy az Atyaisten és a Fiúisten lényegileg azonos. Az ógörög ὁμοούσιος szó ...

                                               

Ekpürózis

Ekpürózis ként jelöljük meg a filozófiában a világégést, a világ tűzhalálát. Ez egy kiegészítő terminus a vízözönhöz, a világ vízben lelt végéhez, azaz a kataklizmához. Ezt a világvégét követheti egy újrakezdés, a palingenézis.

                                               

Elidegenedés

Az elidegenedés egy – főleg a kontinentális – filozófiában és társadalomtudományokban, a 19-20. század során használt fogalom. Bár előzményeit kutatva régebbi időkre jutnánk, a fogalmat a klasszikus német filozófia, főként Fichte, Hegel és Schell ...

                                               

Emanáció

Az emanáció egy filozófia, teológiai és atomfizikai fogalom. Az emanatio latin szó jelentése: kiáramlás, kifolyás, kiömlés, kiszivárgás. Ellenfogalma a remanáció. Az emanáció elmélet az ásványtanban, illetőleg a geológiában az elemek képződésének ...

                                               

Emberfeletti ember

Az emberfeletti ember Friedrich Nietzsche filozófiájának egyik kulcsfogalma, a német Übermensch kifejezés fordítása, mely Nietzsche ún. második alkotói periódusának egyik terméke. Részletesen az Imigyen szóla Zarathustra című művében kerül kifejt ...

                                               

Én

Az én szó elnevezés – egy a megkülönböztetett személyek közül. Mindaz, amit egy ember saját magával azonosít, magára vonatkozóan tudatában megél, beleértve testének határait is. Az ego kívülről nézve ezzel nem esik egybe, tartalmáról, határairól, ...

                                               

Éntudat

Az éntudat filozófiai és pszichológiai fogalom. Általánosságban az önmagunkra való reflexiót, önmagunknak a környezettől való elkülönülését, elhatárolását és az ennek hatására kialakult énképet illetve szemléleti módot értik alatta. Az ember az é ...

                                               

Eón

Az eón vagy másképp eon, aeón, aión, a geológiában, a görög filozófiában, a korai zsidó apokaliptikában, az Újszövetségben és a gnoszticizmusban használt szó. Rendszerint hosszú időszakot jelölő fogalom; míg az emanatizmusban köztes lényeket jelö ...

                                               

Értékrend

Beszélhetünk egy személy vagy egy ideológia értékrendjéről. Ideológia esetében az ideológiát követő személyek közös értékrendje, így a következőkben egy személy értékrendjét fogalmazzuk meg. Egy személy értékrendje értékek azon halmaza, amelyet a ...

                                               

Falanszter

A falanszter szót eredetileg az utópista szocialisták egyike, a francia Charles Fourier használta a szocialista társadalom alapsejtjének megnevezésére. Szerinte a távoli jövőben az emberek kb. kétezres csoportokban élnek majd közös lakó- és munka ...

                                               

Fluidum

A fluidum latin eredetű szó. Régies kifejezése a folyadék nak, de egyes idealista filozófiai áramlatok elképzelése szerint láthatatlan szellemi áram, amely az istenségből vagy az emberi testből sugárzik ki. Geológia: A folyadékoknak, gázoknak, gő ...

                                               

Fogalom

A fogalmak dolgok, tárgyak, személyek tulajdonságai, közöttük fennálló vélt vagy valós kapcsolatok, összefüggések. A fogalmak, illetve ezek közti viszonyok a rendszeres vagy tudományos gondolkodás tárgyai. Fogalom tulajdonképpen minden, amit állí ...

                                               

Győzedelmes argumentum

A győzedelmes argumentum a megarai iskolához tartozó Diodórosz Kronosz érve, melyben három kijelentés ellentmondásosságának bizonyításával cáfolja azt az arisztotelészi tézist, mely szerint az is lehetséges, ami sohasem valósul meg. Az érv diodór ...

                                               

Ideológia

Az ideológia valamely osztály, politikai párt, irányzat vagy korszak által vallott eszmék, nézetek, fogalmak rendszere, amely a társadalmi tudat különböző formáiban jut kifejezésre és ennek alapján irányelveket állapít meg a társadalom működtetés ...

                                               

Immanencia

Az immanencia egy filozófiai és teológiai fogalom. A latin immanentia szó jelentése: bennmaradás, benne rejlés. Az immanencia a transzcendencia általában vett korrelatív viszonyos ellentéte. Ami valaminek a határán belül marad, az immanens, ami e ...

                                               

Individuum

Az individuum okon, más szóval egyén eken, térben és időben behatárolható, egy biológiai vagy társadalmi csoporttól jól elkülöníthető személyeket értünk. Általában – annak ellenére, hogy minden ember körülbelül azonos fizikai felépítéssel rendelk ...

                                               

Indulat

A teória értelmezése szerint különbség van valódi érzések és indulatok között, noha a hétköznapi használatban gyakran összekeverjük ezeket. A valódi érzéseknek – az indulatokkal szemben – nincs tárgyuk, céljuk, nincs fizikai szinten központjuk, t ...

                                               

Ismeret

Ismeretnek nevezzük a valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Aki ismer valamit, az tájékozott, tapasztalt a "valamiben", míg aki nem, annak hiányosak az ismeretei vagy nincs fogal ...

                                               

Iterabilitás

Az iterabilitás először Derrida Searle-lel folytatott vitájában bukkan fel, melyet a latin iter ’ismétel’, a szanszkrit itara ’másik, különböző’ szóból származtatható kifejezésből alkot meg. Legegyszerűbben a nem ugyanaz ismétlődéseként, nem ugya ...

                                               

Itt

Az itt az a hely, ahol az ember található. Hogy ez a "hely” mekkora kiterjedésű, az a beszélő szándékán múlik; ennek következtében az "itt” alá tartozhat a beszélő közvetlen környezete, Miskolc, a Naprendszer vagy akár a teljes világegyetem is, a ...

                                               

Ius soli

A jus vagy ius soli a születési állampolgárságot jelenti, vagyis amikor valaki egy állam területén való megszületésével szerez ottani állampolgárságot. A jus soli t alkalmazza az angol szokásjog, a ius sanguinisszel szemben, amely a római jogból ...

                                               

Jelenség

A mindennapi szóhasználatban a jelenség szó általában egy különleges eseményre utal. A kifejezés olyan eseményekre utal, amely először megtagadja a magyarázatot vagy megzavarja azt, aki megfigyelte. A Dictionary of Visual Discourse szerint A mind ...

                                               

Józan ész

A józan ész fogalma olyan hitet vagy világértelmezést ír le, amely a legtöbb ember számára értelmesnek látszik, és helyes ítéletalkotásról tanúskodik, olyan meglátás, amely nem támaszkodik ezoterikus ismeretekre. Angol megfelelője jól mutatja, ho ...

                                               

Kategória (filozófia)

A kategória általános fogalmat, fogalomkört jelent. A kategória tehát valamelyik a számos olyan alapvető és különböző osztály közül, ahová a dolgok tartoznak, egy osztályozási rendszeren belüli egység. A filozófián belül a szót a fentitől nem füg ...

                                               

Kompozicionalitás

A kompozicionalitás elve egy elméleti előfeltevés a formális szemantikában és a nyelvfilozófiában, amely arra vonatkozó iránymutatást fogalmaz meg, hogy miképp kezeljük az összetett állítások jelentését. Egyik legismertebb formájában így hangzik: ...

                                               

A közlegelők tragédiája

A közlegelők tragédiája a közjó és az önérdek konfliktusát mutatja be, amely az önzés szabadsága esetén egy társadalmi csapda. E jelenség a nevét Garrett Hardin The Tragedy of the Commons című cikkéből kapta.

                                               

Kválé

A kválé elmefilozófiában használatos kifejezés, a tudatos tapasztalat szubjektív minősége; szubjektív minőség az, amilyen valaki számára valamilyen tudatos állapotban lenni, más szóhasználattal a tapasztalat fenomenális karaktere. Tipikus példái: ...

                                               

Lényeg

A filozófiában a lényeg esszencia szó többféleképpen értelmezhető. A tartalom Arisztotelész szóhasználatából ouszia, lat. szubsztancia tűnik származni, a fogalom fejlődése a skolasztikus hagyományban kísérhető nyomon. Ott a szubsztancia esszenciá ...

                                               

Lokúciós aktus

A lokúciós aktus vagy lokúció nyelvfilozófiai fogalom, a beszédaktus-elmélet egyik alapfogalma. John L. Austin elméletében a beszédaktus legelemibb, legalapvetőbb szintje: az a tett, hogy mondunk valamit. Austin elméletében az illokúciós aktussal ...

                                               

A magánlegelők tragédiája

A magánlegelők tragédiája kifejezést 1998-ban Michael Heller amerikai jogászprofesszor alkotta meg. A kifejezés arra utal, amikor a jogtulajdonosok közötti koordináció hiánya miatt nem sikerül egy társadalmilag kívánatos állapotot elérni. Rokon é ...

                                               

A méltányosságként felfogott igazságosság

A méltányosságként felfogott igazság John Rawls, amerikai filozófus egyik alapfogalma. A fogalom fontos szerepet kap leghíresebb művében, Az igazságosság elméletében. Rawls a méltányosságként felfogott igazságosságot a társadalmi igazságosság fil ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →