ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 48                                               

Makszimilian Alekszandrovics Volosin

Makszimilian Alekszandrovics Volosin orosz festő, költő, író, antropozófus. Apja Alekszandr Makszimovics Kirijenko-Volosin 1838–1881, kozák családból származó jogász, anyja Jelena Ottobaldovna Glazer 1850–1923, német családból származó műfordító ...

                                               

Ita Wegman

Maria Hendrika Wegman holland orvosnő, Rudolf Steinerrel az antropozófus orvoslás megalapítója. Apja Hendrik Wilhelmus Wegman 1845-1917, anyja H. C. M. Offers 1851-1935. Mariának egy féltestvére és négy vér szerinti testvére volt.

                                               

Götz Werner

Götz Wolfgang Werner német üzletember, a dm-drogerie markt cég alapítója, a GLS Bank felügyelőbizottságának tagja, író, antropozófus

                                               

Kalám

A kalám az iszlám vallásfilozófia egyik ága, amely a teológia kérdéseit dialektikus úton közelíti meg. Ilm al-kalám az Istenről, Isten ügyéről vitatkozók beszéde, egyfajta tudományos eszköz és módszer a hittételek észérvekkel történő bizonyításáh ...

                                               

Elmefilozófia

Az elmefilozófia a filozófia egy ága. Tanulmányozza az értelem, a gondolkodás természetét, a tudat mibenlétét, és ezek kapcsolatát a fizikai valóval. A test-lélek probléma az egyik központi kérdés az elmefilozófiában, pedig nem kevésbé lényeges t ...

                                               

Dualizmus (filozófia)

A gnosztikus vallási dualizmus olyan vallási felfogás, amely szerint a világegyetemben két szembenálló erő isten viaskodik, örök harcot víva egymással. A legtöbb dualista vallási rendszer hisz egy transzcendens jó istenben, akinek semmi köze az a ...

                                               

Életfilozófia

Az életfilozófia kifejezés önmagában és eredeti értelmezésében az emberi jellem megalapozását jelentő, világszemlélethez kapcsolható szavunk, ami nem filozófiai kategória, ám szorosan kapcsolódik az etika, lételmélet és egzisztencializmus témájáh ...

                                               

A gondolat nyelve

A gondolat nyelve Fodor azon elmélete, miszerint a megismerés folyamata nem más, mint egy mentális reprezentációkkal végzett számítás. Ez annyit tesz, hogy a gondolatok egy olyan "nyelven" jelennek meg, ami egyszerűbb gondolatok különböző összere ...

                                               

Homunkuluszparadoxon

A homunkuluszparadoxon egy filozófiai ellentmondásféleség, amely számos tudomány területén megjelenik, és minden esetben kísértetiesen azonos érvelésforma vezet hozzá, olyan úgynevezett regressus ad infinitum érvelés, amely a végtelenségig folyta ...

                                               

Más elmék problémája

Hogyan állapíthatjuk meg hogy a testekhez amelyek körülvesznek minket elmék is tartoznak, ha csak a viselkedésüket tudjuk megfigyelni? A filozófiának ezt az episztemológiai problémáját nevezzük a más elmék problémájának. Könnyebben tárgyalhatjuk ...

                                               

Mentális nyelv

A mentális nyelv filozófiai fogalom, amely sok tekintetben vitatott tartalmú, de a modern kognitív- és nyelvfilozófia egyik központi témáját adja. Mentális nyelven azt a gondolatszerű elemekből álló, beszéd és írás nélkül is létező, felfogható ny ...

                                               

Probléma

Probléma rejtvény, talány, titok; megoldásra váró elméleti vagy gyakorlati kérdés; tudományos kérdés, kutatási feladat; felvetett dolog vagy terv.

                                               

A szimbólumlehorgonyozás problémája

A szimbólumlehorgonyozás problémája azzal a kérdéssel áll összefüggésben, hogy a szavak jelentései hogyan is alakulnak ki, és mik is valójában – a jelentés problémája pedig egyben a tudat kérdése is: miért is érezzük úgy, hogy valami jelent valam ...

                                               

Tudásérv

A gondolatkísérlet szerint Mary, a szupertudós egész életében egy fekete-fehér szobába van zárva, fekete-fehér tévét néz, és így tovább tegyük fel, hogy még tükre sincsen, azaz semmilyen tapasztalata nincs a színekről. Mary ugyanakkor ismeri a lá ...

                                               

Tudat

A tudat a filozófiában és a pszichológiában az agy legmagasabb rendű, csakis az emberre és állatokra jellemző funkciója, amelynek lényege, hogy célszerűen visszatükrözi a külső tárgyak tulajdonságait és kapcsolatait, megtervezi a cselekvést és kö ...

                                               

Turing-teszt

Alan Turing, miután a második világháború alatt a németek titkosító berendezését, az Enigmát feltörte, 1950-ben vetette fel a Turing-teszt koncepcióját, ami arra hivatott, hogy egy adott gépezetről megállapítsa, képes-e olyan válaszokat adni, min ...

                                               

Ars poetica Erdélyben

Ars poetica Erdélyben. Ars poetica eredetileg horatiusi tanköltemény; szabadabb értelmezésben művészi hitvallás, vallomás az író és az irodalom szerepéről. A romániai magyar irodalom fejlődését is számos olyan költői mű jelzi, amelyben az író rá ...

                                               

Camp (stílus)

A camp egy mesterkélt, túlzásokat alkalmazó, szinte minden művészeti ágban alkalmazott kifejezési forma, amely a rossz ízlés szubkultúrájára épül. Gyakran tartalmaz ironikus elemeket, jellemzője a hatásvadász, a tüntetően extravagáns vagy nőies v ...

                                               

Giccs

A giccs a művészetek eszközeit használó, a művészet látszatát keltő, többnyire kereskedelmi természetű és célú alkotás. A giccs egyszerű érzelmi, gondolati sablonokat, kliséket közvetítő termék, a konzumkultúra része, a közhelyesség, sztereotípiá ...

                                               

Japán esztétika

A japán esztétika nyugati kutatása alig több mint 200 éves. A japán esztétika ősi eszmények gyűjteménye, amely magába foglalja a vabi t, a szabi t és a júgen t. A fentiek és ezekhez hasonló eszmék határozzák meg, hogy a japán kultúrában és esztét ...

                                               

Júgen

A júgen a 12. században gyökerező japán esztétikai kategória vagy eszmény, a műalkotásban megjelenő titokzatosság, bizonytalanság, borongó érzés, elegancia, a sejtetéses technika. "A júgen nem más, írja Zeami, mint mikor a tenger hullámain hányko ...

                                               

Katarzis

Katarzisnak nevezzük az olyan élményeket, amelyek az embert életének teljes vagy részleges megváltoztatására vagy erőteljes megerősítésére sarkallják, nemcsak értelmileg, hanem mindig érzelmileg is. Az irodalmi alkotásnak az a hatásmódja, amellye ...

                                               

L’art pour l’art

A l’art pour l’art kifejezés a művészet öncélúságát vallja, vagyis hogy a létét önnön szépsége indokolja, s éppen ezért nem kell semmilyen társadalmi, politikai, vallási, erkölcsi vagy gazdasági célt szolgálnia, az igazi művész feladata az örök s ...

                                               

Mestermű

A mestermű, magnum opus vagy franciául chef doeuvre, többes számban chefs doeuvre) a modern szóhasználatban olyan alkotás, melyet a kritikusok nagyra értékelnek, egy személy karrierje során elkészített legfontosabb munkája, vagy egy olyan alkotás ...

                                               

Szépség

A szépség olyan jellemzője a személyeknek, tárgyaknak vagy elképzeléseknek, amely miatt a puszta megfigyelés során örömöt tapasztalhatunk. A szépség az esztétika, szociológia, szociálpszichológia és a kultúra részét képezi. Az" ideális szépséget” ...

                                               

Új kriticizmus

Az új kriticizmus az irodalomelmélet egy formalista áramlata, mely a 20. század közepén az angolszász irodalomkritikában volt domináns. Nagy hangsúlyt helyezett az "alapos olvasásra”, különösen a költészet tekintetében, hogy felfedezhesse azt, ho ...

                                               

Etika

Az etika vagy erkölcstan az emberi cselekedeteket irányító erkölcsi értékek és társadalmi normák rendszerezése, tudományos vizsgálata. A vallási etikát alapvetően az különbözteti meg az etika egyéb világi ágaitól, hogy míg a filozófiai etika tisz ...

                                               

Etika (filozófia)

Az etika a gyakorlati filozófiának az ága, amely az erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával foglalkozik. Az etika általános jelentése: Észszerű, a józan ész alapján meghozott optimális Az adott lehetőségek közül a legjobbnak ...

                                               

Arisztotelész etikája

Az antik görög kultúra a poliszközösségek kultúrája. A közösség, a polisz minden más javak fölött áll; az egyén csak annyiban lehet individuum, amennyiben a polisz tagja. Arisztotelész is ezt a világnézetet képviselte. A Corpus Aristotelicum háro ...

                                               

Bemutatkozás (illemtan)

A bemutatkozás során, a személyes kapcsolatok első eleme a köszönés, amit nagyfokú illetlenség nem fogadni. Mindig a férfi a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak köszön először, illetve ha belépünk egy helyis ...

                                               

Bioetika

A bioetika az élővilág etikai kérdéseivel foglalkozó interdiszciplináris tudomány. Összegyűjti az információkat a biológia, az ökológia és a szociológia legfontosabb irányzataiból, majd a különböző ismeretanyagokat filozófiai módszerekkel integrá ...

                                               

Buddhista etika

A buddhista etika hagyományosan Gautama Buddha és az őt követő, más megvilágosodott emberek nézeteit képviselő buddhista etikára vonatkozik. A morális előírásokat a buddhista szövegek és a különböző hagyományvonalak tartalmazzák. A buddhista etik ...

                                               

Dopping

A dopping teljesítményfokozó természetes vagy mesterséges szerek összefoglaló neve. Alkalmazását a sporttal kapcsolatos szabályok szigorúan tiltják. Fogalmát a 43/2011. III. 23. Korm. rendelet 2. pontja állapítja meg. Ezek szerint dopping "az e r ...

                                               

Doppingvétség

                                               

Együttérzés

Az együttérzés más érző lény szenvedésére adott reakció, amely megértésen alapul és segítségnyújtásra sarkall. Az együttérzés erőfeszítésre ösztönzi az embereket, hogy segítsenek mások fizikális, spirituális vagy érzelmi fájdalmán vagy sérülésén. ...

                                               

Erkölcs

Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom által régebbi tapasztalatok alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályok összességét értjük. A jogon kívül a legerősebb normafajta. Az erkölcs szabályai a társadalmi normák egyik típ ...

                                               

Erkölcsi elmezavar

Az erkölcsi elmezavar vagy moral insanity az a kórkép, melynek legfőbb sajátossága az etikai és morális irányban mutatkozó kedélyi elfajulás. Az újabb és helyesebb felfogás szerint az erkölcsi elmezavar vagy erkölcsi "egészségtelenség" semmi egyé ...

                                               

Etika (vallás)

Az etika az erkölcs tudománya. Az erkölcs maga az erényes élet. Erkölcsi tökéletesség nélkül nincs lelki fejlődés, lelki fejlődés nélkül nem érhető el a megszabadulás, megvilágosodás vagy üdvösség. Erkölcs nélkül a filozófia csak üres frázis, a v ...

                                               

Hacker etika (könyv)

A Hacker etika c. könyv a hacker jelenséget, az általuk képviselt életfelfogást, munkastílust, értékrendet mutatja be. Az egész leírás egy érdekes párhuzamon nyugszik, hiszen Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism című művébe ...

                                               

Haláljog

A haláljog koncepció, amely azon a véleményen alapszik, hogy az embernek joga van véget vetni az életének, illetve önkéntes eutanáziának alávetni magát. Ezt a jogot gyakran úgy értik, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőknek, illetve akik ...

                                               

Haszonelvűség

A haszonelvűség Jeremy Bentham és John Stuart Mill nevéhez köthető 19. századi angolszász etika és az ehhez tartozó cselekvéselmélet. Az utilitarizmus szerint az emberek cselekedeteit az örömelv magyarázza: céljuk a boldogság maximalizálása és a ...

                                               

Kettős mérce

A kettős mérce különféle alapelvekből levezetett szabályok alkalmazását jelenti olyan esetekre, melyek lényegében megegyeznek egymással. A fogalmat gyakran olyan előnyökre alkalmazzák, melyet az egyik fél a másikkal szemben élvez. Kettős mércéről ...

                                               

Konszenzus

A konszenzus latin eredetű szó, a jelentése: egyetértés vagy megegyezés egy adott csoport tagjai között. Előfordul kifejezésekben is, például "konszenzuson alapuló döntéshozatal". A konszenzushoz való eljutás azzal jár együtt, hogy minden egyes c ...

                                               

Modern sztoicizmus

A modern sztoicizmus egy népszerű szellemi mozgalom a késői 20. században és korai 21. században, amely megkísérli visszahozni a sztoikus filozófiát a modern világba. Nem összetévesztendő a neosztoicizmussal, ami egy hasonló jelenség volt a 17. s ...

                                               

Námúsz

A námúsz arab szó mely egy etikai kategóriát, erényt jelent a közel-keleti patriarchális társadalmakban. Szó szerint "erénynek” fordítják le. Manapság a családon belül létező erős nemi kontextusban vett kapcsolatoknál használják, olyan kifejezése ...

                                               

Orvosi titoktartás

Az orvosi titoktartás az orvosokat terhelő etikai illetve jogi kötelezettség. Lényege az, hogy az orvos a tudomására jutott orvosi titkot - bizonyos törvényes kivételekkel - köteles megtartani.

                                               

Öt fogadalom (buddhizmus)

Az öt fogadalom vagy öt erkölcsi szabályzat jelenti az alapvető buddhista etikai szabályokat, amelyeket Gautama Buddha világi követői gyakorolnak mind a théraváda, mind a mahájána hagyományokban. A fogadalmak a két hagyományban alapvetően megegye ...

                                               

Pro bono tevékenység

Pro bono publico egy latin kifejezés az önként vállalt és fizetés nélküli szakmai munkára vagy a csökkentett díjas tevékenységre, mint közszolgálatra. Ez gyakori a jogi szakmában és egyre jobban hódit az építészet, a marketing, az orvostudomány, ...

                                               

Szerződéselvű etika

A szerződéselvű etika szerint az erkölcs emberek közti hallgatólagos megegyezés a kooperatív társadalmi élet előnyeinek élvezete érdekében. A szerződéselvű erkölcsfilozófusok egy olyan gyakorlatként modellezik az erkölcsöt, amely képes megegyezés ...

                                               

Születésellenesség

A születésellenesség vagy antinatalizmus olyan filozófiai alapállás, amely negatív értéket tulajdonít a születésnek. A születésellenesek szerint az embernek tartózkodnia kell a szaporodástól, mivel az erkölcsileg rossz. Ezt különféle érvekkel tám ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →