ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46                                               

A világvallások összehasonlítása

A világvallások két nagy csoportja: keleti vallások indiai és a kelet-ázsiai vallások a nyugati ábrahámi vallások Az ugyanabba a csoportba tartozó vallások általánosságban hasonló válaszokat adnak a vallásokat érintő kérdésekkel kapcsolatban, az ...

                                               

Ainu mitológia

Történelem előtti időkben az ainuk egész Japán területén éltek, azonban a japánok folyamatosan kiszorították őket észak felé, így jelenleg csupán Hokkaidón élnek eredeti ainuk. Számuk 18.000 főre datálható. Antropológiailag az európaiakhoz hasonl ...

                                               

Alvilág

Az alvilág az ókori népek felfogása szerint a halottak tartózkodási helye. A legtöbb mítoszban ide kerül az emberek lelke a halál után. Nem feltétlenül a pokol szó szinonimája. Manapság képletesen a bűnözők világát is szokás alvilágnak hívni.

                                               

Antijudaizmus

Az antijudaizmus a zsidóellenesség teológiai érvekkel alátámasztott változata, amely nem etnikai vagy rasszista, hanem vallási alapon utasítja el az izraelita vallást és követőit. A gondolkodás szekularizációja következtében jelentősége visszaszo ...

                                               

Aranyszabály

Az aranyszabály kétértelmű kifejezés. Az egyik az általános, egy adott előírás, szabályrendszer összefoglalása vagy leglényegesebb pontjai, a másik szociológiai és egyben a kifejezés eredeti jelentése egy általános etikai szabály, miszerint ugyan ...

                                               

Átok

Az átok vallásos eredetű kifejezés, általános értelemben az áldás ellentettjének tekinthető. Lényegét találóan fejezi ki a szó latin megfelelője: maledictio = "rosszat mondás”. A mágia egyik eszköze, ahol az átkot mondó célja, hogy verbális úton ...

                                               

Bűnbak

A bűnbak, egy személy vagy állat aki/ami a mások bűneit vagy hibáját átvállalja illetve igazságtalanul azzal vádolják. A kifejezés eredetileg Mózes harmadik könyvéből származik, ahol egy kecskebakot szemelnek ki száműzetésre a sivatagba, a közöss ...

                                               

Civil vallás

A civil vallás kifejezés modern értelemben Robert N. Bellah amerikai szociológus révén került a szociológiai szakszótárba. Funkcionális vallásdefiníció az olyan jelenségekre, melyekben a társadalom politikusai Istenre, a Bibliára, a kereszténység ...

                                               

Csoda

A csoda olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében. A csodát ezért főleg különböző vallások hívői élik meg, fogadják el és magyarázzák úgy, hogy az Isten és/vagy természetfeletti erő ...

                                               

Doktrína

A doktrína hitek, tanítások, útmutatások, értékek vagy álláspontok kodifikációja. Mint egy adott tudományterület tudásának vagy vallási rendszer gondolatvilágának esszenciája. Ennek az etimológiai görög megfelelője a katekizmus. A doktrínák gyakr ...

                                               

Egyházszociológia

Az egyházszociológia több hazai egyetemen, főiskolán oktatott tudományág, mely a társadalmi, gazdasági, politikai kulturális jelenségek és a vallásosság összefüggéseivel vallási és egyházi jelenségek társadalmi magyarázatával a vallásokon és egyh ...

                                               

Az élet értelme (filozófia)

Az élet értelme általános filozófiai kérdés az emberi élet vagy létezés céljával, jelentőségével és értelmével kapcsolatban. A megfogalmazás több kapcsolódó kérdéssel kifejezhető, mint Miért vagyunk itt?, Miről szól az élet? és Mi értelme a létez ...

                                               

Eretnekség

Gyökere a "válogatni” és "irányzatot létrehozni” jelentésű haireó ige. A főnévi alak hairészisz αἵρεσις = választás, irányzat, magyarosan "herezis” vagy "eretnekség”. A szó a görög filozófiai, majd a zsidó vallási irányzatokat jelölte pl. farizeu ...

                                               

Ezoterikus kereszténység

Az ezoterikus kereszténység a keresztény teológia olyan irányzata, amelyet bizonyos okkult tanítások jellemeznek, és amely azt képviseli, hogy a kereszténység spirituális tantételeinek egy része csak egy szűk kör számára érthető, akik átestek a v ...

                                               

Feltámadás

A feltámadás a halál utáni újjáéledés, egy már hosszabb ideje meghalt ember vagy élőlény új életre kelése. Nem összetévesztendő a klinikai halál állapotából való visszatérésre. Mint természetfeletti, a tudomány által nem megmagyarázható esemény e ...

                                               

Hit (filozófia)

A hit ismeretelméleti értelemben kijelentések, elméletek olyan elfogadását jelenti, melyek közvetlen és azonnali igazolása semmilyen módon – sem érzékileg, ill. tágabb értelemben tapasztalatilag, sem logikailag – nem lehetséges. Az elfogadás tehá ...

                                               

Hit (vallás)

Újszövetségi szempontból a "hit” szó, amely a görög eredetiben πιστις pisztisz, elsősorban a bizalmat, erős meggyőződést tartalmazza. A szövegkörnyezettől függően a görög szó jelenthet "hűséget” is. A thesszalonikéiaknak írt első levél 3:7; Pál a ...

                                               

Istenkáromlás

Istenkáromlás, vagy blaszfémia az Isten és a vallási tisztelet tárgyainak sértő szándékkal történt lealacsonyítása. Az istenkáromlás szó a görög blapteim - megsebezni’ és a pheme - hírnév’ szavak összetételéből keletkezett. Tágan értelmezve bármi ...

                                               

Istenség

Az istenek vagy istenségek a vallások megszemélyesített, természetfeletti létezői. A politeista vallásokban számos isten uralkodik a világegyetem felett, és a mágikus erők az istenek panteonjában összpontosulnak. A hímnemű istenséget istennek, a ...

                                               

Jelenések

A jelenések vagy látomások olyan pszichikai élmények, amelyekről látnokok tudósítanak arról szóló beszámolóikban, hogy a szokványos emberi tapasztalat számára megközelíthetetlen, láthatatlan és nem hallható lényekről, dolgokról illetve tárgyakról ...

                                               

Jeruzsálemi Szent Efrém

Jeruzsálemi Szent Efrém Hadrianus római császár idején, a 2. század első harmadában Jeruzsálem tizenharmadik püspöke Kaiszareiai Euszebiosz 4. századi történetíró leírása szerint.

                                               

Kánon (egyház)

A kánon egyházi és vallási szóhasználatban olyan könyvek gyűjteményére, illetve szent irodalomi szövegállományra utal, amely tekintéllyel bír és sérthetetlennek számít. Ezek a szövegek hitszabályokra, tanításokra, beszédekre, illetve szövegmagyar ...

                                               

Kargó-kultuszok

A kargó-kultuszok vagy másképp rakomány-kultuszok a melanéziai millenarista kultuszok általánosan használt elnevezése. Az elmúlt száz év során több száz ilyen kultusz alakult ki a Fidzsi-szigetektől Irian Jayaig, valamint más törzsi kultúrákban. ...

                                               

Keleti vallások

A keleti vallások a fő világvallások két ágának egyike, azok amelyek a Hindukustól keletre jöttek létre. Alcsoportjai az indiai vallások és a kelet-ázsiai vallások, továbbá ide tartoznak ázsiai animista bennszülött vallások is.

                                               

Kölni karnevál

A kölni karnevált minden évben Németországban, Köln városában rendezik meg. A Rajna parti népünnepély első napja a "nők farsangja”: ekkor ugyanis a hölgyek egész nap karneváli jelmezbe öltöznek. Innentől kezdve egészen hamvazószerdáig éjjel-nappa ...

                                               

Lélekvándorlás

A lélekvándorlás, latin szóval a reinkarnáció vagy görög szóval metempszükhószisz filozófiai és vallási fogalom, amely fő tana, hogy folytonosság van az egymást követő életek között és az egyén valamilyen módon újjászületik. A hagyománytól függőe ...

                                               

Lelkiismeret

A lelkiismeret az a képességünk, melynél fogva saját cselekedeteink és egész erkölcsi mivoltunk fölött erkölcsi ítéletet mondunk. Az erkölcsi ítélet általában értékre vonatkozik; úgy mint a logikai, mely a gondolat igazságáról vagy nem igazságáró ...

                                               

Marxista valláselmélet

A marxista valláselmélet ateista, tagadja a természetfeletti erők és lények létezését, valamint materialista, mert a vallás keletkezését az emberi tudat, valamint a környező természeti és társadalmi valóság ellentmondásaiból vezeti le. A marxizmu ...

                                               

Mennyország

A mennyország a vallási-teológiai nyelvben az Istentől remélt és beteljesült üdvösség, az üdvözült embernek juttatott örök boldogság helye, ahol Isten, az angyalok, a szentek stb. élnek. A keresztény és a zsidó vallás szerint Isten és angyalai tr ...

                                               

Misztika

A misztika vagy miszticizmus a misztikus tapasztalatok felé vezető gyakorlatok és gondolkodásrendszerek. A misztikus tapasztalatok, jelenségek vagy élmények azok, amelyekben a túlvilágból való vagy egyszerűen egy természetfeletti elem nyilatkozik ...

                                               

Neuroteológia

Neuroteológia vagy bioteológia a tudományos kutatás egy viszonylag új területe, amely a spiritualitás, vallás, hit biológiai összefüggéseit vizsgálja. A tradicionálisan spirituálisnak mondott szubjektív élmények evolúciós vagy neurobiológiai alap ...

                                               

Panteon

A panteon szó szerinti jelentése "az összes istenek temploma”. A fogalmat a történettudomány az egyes politeisztikus vallások isteneinek összességének megnevezésére használja. A mai értelemhez közelebb áll az ógörög πανθεῖος forma, amelynek jelen ...

                                               

Predesztináció

A kifejezés a latin nyelvű teológiában született meg, a praedestinare igéből. Az összetétel első tagja prae- annyit tesz, "előre”, "előzőleg”, a második jelentése pedig "elrendelni”, "elhatározni”, "célul kitűzni”, "valamire szánni”. Rövidebben: ...

                                               

Reform

Reform a réginek átalakítása valamely új eszme, elv aktív keresztülvitelével. Rendszerint széles néprétegeket érintő változás vagy megújulás. Lehet vallási vagy politikai – ezen belül akár egyházpolitikai vagy pénzügyi, sőt akár műszaki is, a sza ...

                                               

Remete (vallás)

Remete magányosan, a világtól elvonultan élő személy. A világtól elvonult ember, aki vezeklés vagy vallásos elmélkedés céljából pusztai sivatagi vagy erdei, hegyvidéki barlang, sziklatető magányban él. Csendes magányában nemcsak lelkileg, hanem t ...

                                               

Retabló

A retabló a sok szoborral gazdagon díszített, gyakran a szentélyboltozatig érő oltárfelépítmény neve. Az oltártábla jelentésű spanyol retablo szóból ered. A barokk oltárfalat általában a retabulum névvel jelölik.

                                               

Szolea

A szolea a görögkatolikus és az ortodox templomépítészetben az ikonosztáz és a főhajó közötti megemelt teret jelenti. A szolea az oltárral egy szinten helyezkedik el, általában páratlan számú lépcsőfokkal magasabban a főhajó padlószintjénél. Ezt ...

                                               

Szvasztika

A szvasztika egy egyenlő szárú kereszt, amelynek a szárai derékszögben megtörtek. Egyike a legősibb jelképeknek, számtalan kultúrkörben használták. Jelentése Indiában, az Indus menti Mohendzso Daro kultúrában jó szerencse, míg Kínában halhatatlan ...

                                               

Templeton-díj

A Templeton-díj egy 1972-ben alapított kitüntetés, amelyet kiemelkedő vallási és spirituális eredményért adományoz a Templeton Alapítvány Londonban. Alapítója, Sir John Templeton presbiteriánus üzletember szándéka szerint a díj amolyan vallási No ...

                                               

Tenrikjó

A Tenrikjó Japán legújabb vallásirányzatainak egyike, mely a Kr. u. 19. század első feléből eredeztethető. Központja a mai Nara prefektúrában található és több mint 16 ezer helyi szervezésű templomot támogat. Alapítója egy Szanmaiden nevű faluban ...

                                               

A vallás eredete

A vallás az emberi gondolatok és viselkedések olyan együttese, amely a természetfeletti lények – pl. istenek, angyalok, szellemek – és a természetfeletti világ – pl. túlvilág, mennyország, pokol – létezésébe vetett hit határoz meg, vagy legalábbi ...

                                               

Tömeges öngyilkosság

A tömeges öngyilkosság néha vallási vagy háborús körülmények között történik. A legyőzött csoportok inkább tömeges öngyilkossághoz folyamodnak, ahelyett, hogy elfogják őket. Néha depressziós vagy reményvesztett emberek kis csoportjai terveznek el ...

                                               

Tradicionalizmus

A tradicionalizmus kifejezésnek több értelme van. A latin "traditio" hagyományt, szokást jelent. Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerinti jelentései 1. hagyomány 2. hagyományos felfogás, szokás 3. vall. a Biblián kívüli, a katolikus egyhá ...

                                               

Vallásföldrajz

A vallásföldrajz a földrajztudomány - azon belül a népességföldrajz - egyik részterülete. Ugyanakkor a vallástudomány egyik ága is. Egyes megközelítések szerint a Föld népességének vallás szerinti megoszlásával, vallási hovatartozásával, a különb ...

                                               

Vallásparódia

A vallásparódia a szatíra és a karikatúra eszköztárával a vallások általános ismérveit, vagy egyes vallások egyedi tulajdonságait kritizálja. Egyes vallásparódiák a vallások szélsőséges, bigott elemeit karikírozzák ki, mások a vallások különböző, ...

                                               

Portál: Vallásportál/Ismert vallások és vallási irányzatok

                                               

Valláspszichológia

A valláspszichológia a lélektan szemszögéből vizsgálja a vallásosságot, és a lélektan releváns elméleteit és módszereit használja a komplex vallásos jelenségek vizsgálatára, valamint törekszik ezen jelenségek más pszichológiai jelenségekkel való ...

                                               

Vallástudomány

Az ilyen értelemben vett vallást tárgyának tekintő, a vallási jelenségek sokféleségét komplex módon vizsgáló – a hit előfeltevéseit és a teológia megfontolásait mellőző – tudomány. A vallástudomány elmélettörténetét tekintve elsősorban vallástört ...

                                               

Végtelen

A végtelen kifejezés több elkülöníthető, a teológiában, filozófiában és a matematikában előforduló fogalomra utal. Hétköznapi használata sokszor nincs összhangban a technikai jelentésével. A végtelen szó határtalan, vég nélküli, megszámlálhatatla ...

                                               

Világnézet

A világnézet az emberek és csoportjaik tudásán, hagyományain, tapasztalatain, érzékelésén alapuló, a világ egészére, a társadalomra és azon belül az egyes emberek szerepére, az élet értelmére vonatkozó személyes értékelések, elképzelések, látásmó ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →