ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45                                               

Történeti kronológia

Történeti kronológia – az emberiség vagy egy kisebb közösség történeti fejlődésének és változásainak szoros időrendbe szedett, adatszerű összegezése, mely lehetőleg a belső összefüggéseket is érinti. Számos önálló történeti kronológia készült Mag ...

                                               

Napi Történelmi Forrás

A Napi Történelmi Forrás a magyar és az egyetemes történelemmel foglalkozó tudományos weboldal. Az itt megjelenő írások a Magyar Tudományos Művek Tárában jegyzett tudományos munkának számítanak.

                                               

Neokolonializmus

A neokolonializmus a gyarmatosítás továbbélésének megnyilvánulása a gyarmati rendszer felbomlása, a gyarmatok túlnyomó többségének függetlenné válása után. Az egykori imperialista gyarmattartóknak és más nagyhatalmaknak a második világháború után ...

                                               

Polgárosodás

A polgárosodás a polgárság kialakulásának, a polgári és emberi jogok megszerzésének máig tartó folyamata. A polgári társadalom jellemzőit kialakító, azt meghatározó elméletek a 17-18. század folyamán jönnek létre, majd az utópia a gyakorlati poli ...

                                               

Történelmi regény

A történelmi regény olyan regény, mely valamely történelmi korban játszódik. Főhőse vagy történelmi személy, vagy pedig kitalált karakter, de a mellékszereplők közt történelmi alakok is vannak. Történelmi regénynek tekinthetjük azokat a műveket, ...

                                               

Portál: Történelem

                                               

A turizmus története

A turizmus története az emberiség fejlődésének fő szakaszaihoz kapcsolódik. A turizmus történetének ismerete hozzásegít a modern turizmus megértéséhez illetve a jövőbeni tendenciák érzékeléséhez is. A szervezett turizmus régebbi nevén idegenforga ...

                                               

Újkor.hu

Az Újkor.hu – A velünk élő történelem történettudományi ismeretterjesztő portál azzal a céllal jött létre 2014 nyarán, hogy hidat képezzen a szakma és a nagyközönség között. A szerkesztőség jelenleg tíz főből áll, akik a történettudomány legválto ...

                                               

Akadémia (tudományos társaság)

Az akadémia jelentése ma iskola: művészeti, katonai, vagy speciális szakképző intézet. Másik jelentése a 17. század óta terjedt el: meghatározott alapelveket elfogadó értelmiségi társaság. Ennek megfelelően alakultak festészeti, irodalmi akadémiák.

                                               

Alkalmazott tudomány

Alkalmazott tudomány ról vagy gyakorlati tudomány ról azon tudományágak esetében beszélhetünk, amelyek a világ olyan területével foglalkoznak, amely valamilyen gyakorlati tevékenység szempontjából kiemelkedően fontos. Az alkalmazott tudományok ál ...

                                               

Áltudomány

Áltudománynak az olyan gondolatokat, eszmerendszereket, elgondolásokat nevezzük, amelyeket művelőik tudományként határoznak meg, de a tudomány fogalmának nem felelnek meg. A tudomány igazságtartalmára nézve tesztelhető tehát potenciálisan igazolh ...

                                               

Vincent de Beauvais

Vincent de Beauvais latin nyelven író középkori francia dominikánus szerzetes, királyi nevelő és lexikoníró.

                                               

Doktorátus

A doktor átirányít ide. Lásd még: orvos. A doktorátus legtöbb országban a legmagasabb tudományos fokozat. Magyarországon és egyes közép- és kelet-európai országokban létezik egy doktorátus fölötti fokozat is, a habilitáció ami doktorátusvezetésre ...

                                               

Elmélet

Az elmélet vagy teória szó általánosságban a lényeg magyarázatát jelenti. Az elmélet az arra vonatkozó ismeretek és elgondolások összessége, hogy miért létezik, működik, történik úgy egy jelenség, változás, illetve alapvető elgondolások egy tudom ...

                                               

Expedíció

Az expedíció egy latin eredetű szó, mely számos jelentéssel bír. Eredeti jelentései: kiküldetés, hadjárat. Az expedio ige – melyből eredeztethető – jelentése: elold, szabadjára enged. Ebben az "ex-” előtag "ki-”, a hozzákapcsolódó "pedica” pedig ...

                                               

Tudományos fokozat

A tudományos fokozat az egyetemeken megszerezhető ismeretanyag elsajátításának és az ehhez kapcsolódó, tudomány területén végzett kutatás elvégzésének az igazolására szolgáló titulus. Magyarországon jelenleg egyetlen tudományos fokozat szerezhető ...

                                               

Habilitáció

A habilitáció, illetve a habilitálás a PhD-tudományos fokozatot követő cím megszerzése. A habilitációs oklevél az egyetem által adományozható legmagasabb képesítést, a "venia legendi"-t azaz a szabad kurzushirdetési jogot jelenti. Az elnevezés a ...

                                               

Helyes laboratóriumi gyakorlat

A helyes laboratóriumi gyakorlat a laboratóriumok működtetésének alapelveit tartalmazó szabálygyűjtemény.

                                               

Heurisztika

A Heurisztika az ógörög heureszisz szóból származik. Az új igazságok módszeres fölfedezésének művészete, az a folyamat, amelynek során nem szigorúan szabatos logikai következtetéssel jutunk el a premisszáktól a konklúzióig, ám az eredmény helyes ...

                                               

Játék (matematika)

A játék fogalma a játékelméletben a matematika azon fogalmai közé tartozik, melyekre egyidejűleg két – egymással ekvivalens – definíciót használnak a tárgyalás során. A játék két definíciója a játék normál formája, és az extenzív formája.

                                               

Kísérlet (tudomány)

A tudományban a kísérlet a tudományos megismerés egyik módszere, eszköze, amellyel egy jelenséget, feltételt, okot tervszerűen és módszeresen előidézünk, létrehozunk tudományos megfigyelés céljából. A kísérlet során a kísérletező tudós tesz valam ...

                                               

A tudomány kommunikációja

A tudomány kommunikációjának elsődleges célja, hogy a média tudományról való beszédmódját érthetővé tegye a laikusok számára. Elsősorban a különböző médiumokat, illetve a sajtón és a médián keresztül a közvéleményt célozza meg. Művelői között egy ...

                                               

Konzumizmus

Konzumizmus a kortársi társadalmak olyan jellemzője, amely egy társadalom lényegét a tagjai által – pénz vagy egyéb ellenérték fejében – nyújtott szolgáltatások, gyártott és értékesített termékek fogyasztásában látja. Ebben a felfogásban mind az ...

                                               

Környezettudomány

A környezettudomány rendszernek a bioszférát, vagy leegyszerűsített szituációkban az emberi populációt tekintik. A környezettudományok tartalmukban erős átfedéseket mutatnak a földtudományokkal, valamint az alap- és alkalmazott élettudományokkal, ...

                                               

Kutatás

A kutatás tudományos munka egy tudományos kérdés megoldása érdekében. A kutatás célja új tudományos eredmények elérése a meglévő tények, megfigyelt adatok, tapasztalatok kiértékelésével, következtetések levonásával. A kutatás egy szisztematikus f ...

                                               

Kutatók Éjszakája

"A kutatók olyan hétköznapi emberek, akiknek különleges munkájuk van!” Az Európai Kutatók Éjszakája angolul European Researchers Night az Európai Bizottság Marie Sklodowska-Curie Actions kezdeményezésére és támogatásával az EU-ban és azon túl meg ...

                                               

Laboratórium

A laboratórium különböző dolgok tudományos vizsgálatára szolgáló hely.A laboratóriumok a működésüket nemzetközi szinten és országonként is jogszabályok alapján végzik. A laboratórium a köztudatban az orvosi vizsgálatokhoz kötődő helyiség, a valós ...

                                               

Magyar atlaszok listája

Világatlasz, Budapest, 1959 Földrajzi világatlasz, Budapest, 2004 Nagy világatlasz, Budapest, 1987 Képes politikai és gazdasági világatlasz, Budapest, 1974 Világatlasz – CD-vel, Szeged, 2004 Képes Vasárnap világatlasza – 100 térképpel, Budapest, ...

                                               

Magyar bibliográfiák listája

                                               

Magyar lexikonok listája

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb magyar nyelvű – önálló vagy fordított – lexikonok at. A nem betűrendes, hanem tematikus gyűjteményeket a Magyar enciklopédiák listája tartalmazza. Bár a legtöbb lexikon betűrendbe ...

                                               

Magyar női életrajzgyűjtemények listája

Petrik Géza: Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak, Budapest, 1888–1892 Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudomá ...

                                               

Mastère Spécialisé

A Mastère Spécialisé, amelyet Specialized Master nek vagy Advanced Master nek is neveznek, 1986-ban létrehozott francia tudományos fokozat, amelyet a mesterképzés elvégzése után lehet elnyerni. Ehhez egy évig, beleértve legalább négy hónap szakma ...

                                               

Matilda-effektus

A Matilda-effektus egy általános előítélet a női kutatók eredményeivel szemben, melyeket inkább férfi kollégáiknak tulajdonítanak. Először Margaret W. Rossiter tudománytörténész írta le a jelenséget 1993-ban. A kifejezés az amerikai nőjogi aktivi ...

                                               

National Geographic Society

A National Geographic Society a világ egyik legnagyobb non-profit tudománnyal és oktatással foglalkozó alapítványa. Tevékenysége kiterjed a földrajz, az archeológia tudományaira, és a természettudományokra. A társaság természeti és történelmi ért ...

                                               

Nők a tudományban

A nők a korai idők óta jelentős mértékben hozzájárultak a tudományokhoz. A nemek és a tudomány iránt érdeklődő történészek azon dolgoznak, hogy megvilágítsák nemcsak a nők tudományos törekvéseit és eredményeit, de az akadályokat is, amelyekkel sz ...

                                               

Rendszertan

A rendszertan, tágabb értelemben és idegen szóval taxonómia és a görög taxis = rend és nomos = törvény) elnevezés vagy a dolgok hierarchikus osztályozására vonatkozik, vagy az osztályozás alapjául szolgáló elvekre. Szinte mindent, élő dolgokat, é ...

                                               

Science Service

A Science Service egy washingtoni székhelyű non-profit szervezet a tudomány támogatására. Fő feladata a tudományos érdeklődésű diákok felkutatása, főként matematikai, mérnöki, biológiai és orvosi területekről. Számos állatkísérleti útmutatásuk "s ...

                                               

A tudományos teljesítmény mérése

A munkáltatók jogos igénye, hogy alkalmazottaik munkájának eredményéről legalább valamilyen hozzávetőleges információval bírjanak. A munkavállalók közül is sokan szeretnék, ha eredményeik számszerűsíthetők és összevethetők volnának, hiszen ekkor ...

                                               

Tétel

A tétel érvényességet kifejező állítás, amely egy viszony, tény, igaznak tekintett megállapítás fennállását jelzi. Erre további állítások, illetve igazságok épülnek. A magyar tétel szó a "tesz” ige és a "-tel” főnévképző rag keresztezése. A matem ...

                                               

Tudománykommunikáció

A tudománykommunikáció egyszerre jelenti a tudomány laikusok számára történő bemutatását, a tudományon belüli kommunikációt és mindennek a tudományos elméletét. A tudománykommunikáció meghatározására számtalan elmélet született. Bryant a tudomány ...

                                               

Tudományos szkepticizmus

A tudományos szkepticizmus tizennyolcadik századi gyökerekkel bíró, de a huszadik században megszerveződött mozgalom, világnézet és filozófia, melynek követői más eszmék kritikai megközelítését hirdetik a természettudomány elveire támaszkodva. A ...

                                               

Tudományos vita

A tudományos vita kiinduló konfliktusa az igazolás hiánya, eszközei a vitának pedig, a tudásra épülő érvelések. A tudományos vita célja a tudományos bizonyítás/cáfolás, állítások igazságának eldöntése/megváltoztatása. Tudós szemszögéből nézve a v ...

                                               

Tudós (fogalom)

A tudós az a személy, aki a tudománnyal foglalkozik. Szakterületén jól képzett, ott működő megoldásokat képes kidolgozni. A Science Council szerint a tudós "rendszeresen kutat és bizonyítékot gyűjt illetve használ, hipotézist állít fel és tesztel ...

                                               

Vajas macska paradoxon

A vajas macska paradoxon egy gyakori vicc, amely a következő állításokból indul ki: A vajas kenyér mindig a vajas felére esik. A macska mindig a talpára esik. A paradoxon akkor merül fel, ha valaki elgondolja, mi történhet, ha valaki egy vajas ke ...

                                               

Wigner fusion

A Wigner fusion kutatócsoportjai mágneses összetartású magfúziós kísérletekben vesznek részt szerte a világban. A Wigner fusion összesen 4 kutatóintézet és egyetem együttműködése, amelyek közül 3 kutatócsoport az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont ...

                                               

Összehasonlító vallástudomány

Az összehasonlító vallástudomány a vallástudomány egy szakterülete, mely a világ vallásai közös témáinak és fogalmainak értelmezési különbségeit vizsgálja. Ez a szakterület a leírt történetek megvizsgálásával igyekszik értelmezni vallásos szóképe ...

                                               

Statisztikák az ateizmusról és vallásról

Az ateizmusról és vallásosságról szóló felmérések sokszor pontatlanok és torzak. Az ateizmus, agnoszticizmus környékén vannak fogalmi tisztátalanságok, nem mindenki tudja pontosan, melyik mit jelent. Így például elképzelhető, hogy egy buddhista v ...

                                               

2012-es világvége-jelenség

A 2012-es világvége-jelenség egy olyan eszkatológiai hitsorozat volt, melynek összeomlással vagy jelentős átalakulással járó vége 2012. december 21-én következett volna be. A dátumot egy 5125 éves terjedelmű mezoamerikai naptár aktuális ciklusána ...

                                               

A buddhizmus kritikája

A buddhizmus kritikája - ahogy általában más vallások kritikája is - azoktól származik, akik nem értenek egyet vagy megkérdőjelezik a buddhista iskolák kijelentéseit, hitét és egyéb más tényezőket. Az egész vallást, több buddhista felekezetet, sz ...

                                               

A kereszténység és a hinduizmus

India autentikus ősi vallását hinduizmusnak vagy másképp brahmanizmusnak nevezzük. A hinduizmus nehezen definiálható, a történelem során dinamikusan fejlődő vallási rendszer, amely napjainkban is alakul, formálódik. A kereszténység és az iszlám u ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →