ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41                                               

Morfofonológia

A morfofonológia a nyelvészet azon ága, amely területe a morfológia és a fonológia közös határövezetében helyezkedik el. Azon fonológiai tényezőket tanulmányozza, amelyek a morfémákra, illetve azokat a grammatikai tényezőket, amelyek a fonémákra ...

                                               

Neurolingvisztika

A neurolingvisztika az emberi agyban lévő idegi mechanizmusok tudománya, melyek irányítják a nyelv megértését, produkcióját és elsajátítását. Módszertant és elméletet merít oly területekből, mint az idegtudomány, nyelvészet, kognitív tudomány, ne ...

                                               

Nyelv

A nyelv az emberi kommunikáció legáltalánosabb eszköze, tagolt, egymástól elkülöníthető jelekből alkotott jelrendszer. A nyelv minden társas tevékenység nélkülözhetetlen feltétele, s meghatározó szerepet játszik az egyének gondolkodásában is. Az ...

                                               

Nyelvfilozófia

A nyelvfilozófia a nyelvi jelentés mibenlétével, nyelv és gondolkodás kapcsolatával, a nyelvhasználat szabályaival foglalkozó filozófiai kutatási terület. Feladata a megismerés és a tudományok nyelvi szempontból történő megalapozása. Problémái má ...

                                               

Nyelvhasználat

A nyelvhasználat a társadalom tagjai által történő használata a nyelvnek. Az nyelv érvényesítése, megosztása interakcióban. Egyénre jellemző nyelvi stílusok összessége, mely területileg és társadalmilag is tagolható.

                                               

Nyelvi revitalizáció

A nyelvi revitalizáció egy olyan, szervezetek, kulturális vagy közösségi csoportok, kormányok vagy politikai szervezetek által szervezett törekvés, melynek célja holt vagy veszélyeztetett nyelvek újból élővé, aktívvá való tétele, hogy a nyelv újb ...

                                               

Nyelvjárási tudat

Nyelvi tudat a beszélőknek az anyanyelvükkel kapcsolatos ismeretegyüttese. Körébe tartoznak a nyelvi intuíciók, nyelvérzék, nyelv kompetencia, nyelvhasználatról való reflexiók. A nyelvjárási tudat a nyelvi tudat része, ami a nyelvjárási beszélőkn ...

                                               

Nyelvtipológia

A nyelvtipológia a nyelvek alaktani és mondattani tulajdonságaik szerinti csoportosításával foglalkozó tudományág. A nyelvek tipológiai osztályozása a genealógiai osztályozással áll szemben.

                                               

Nyelvtörténet

A nyelv története nyelvi élettörténet, amely a múltat és a jelent egyaránt magába foglalja. A múlt lezárult, közvetlenül nem érzékelhető, a jelen éppen zajló, közvetlenül is érzékelhető időszakasz.

                                               

Nyelvújítás

A nyelvújítás a nyelvfejlesztés egyik fajtája, amelynek során tudatos és tömeges változtatásokat hajtanak végre egy nyelvben. A nyelvújítás elsősorban nyelvművelők tevékenysége, célja a szókincs bővítése, az idegen szavak helyettesítése, a stílus ...

                                               

Olvasás

Olvasás on az írott nyelv által hordozott nyelvi jelentés megalkotásának képességét értjük. Két alapja van: a nyelvi megértés és a dekódolás. Az olvasni tudás hiánya az analfabetizmus vagy az illiteráció.

                                               

Paradigma (nyelvészet)

A hagyományos nyelvészetben paradigmának nevezik egy lexikai morféma és a hozzáadható toldalékok által képzett együttest. A modern nyelvészetben kitágítják ezt a meghatározást, és paradigmának azon entitások együttesét tekintik, melyek felcserélh ...

                                               

Poligenezis-elmélet

Poligenezis-elméletnek nevezzük azokat az eredetelméleteket, amelyek a monogenezis-elmélettel ellentétben az egymástól nagyobb távolságra levő hasonló jelenségeket egymástól független fejlődéssel magyaráz. Általában a poligenezis-elmélet feltétel ...

                                               

Polyptoton

Az ógörög eredetű polyptoton < πολύπτωτον, vö. πολύπτωτος ’sok esetű’ < πολύ + πτῷσις ’eset’", amely magyar átírásban poliptóton alakban jelenik meg, eredetileg a retorika szakszava, amelyet a stilisztika, majd a grammatika is átvett. Olyan ...

                                               

Primärumlaut

A Primäerumlaut egy nyelvtörténeti jelenség a német nyelvben és a germanisztika ill. általánosságban véve a nyelvészet egy fogalma. Jelentése magyarul elsődleges hangeltolódás, és az ófelnémet valamint a középfelnémet nyelvkorszakok időbeli határ ...

                                               

Regionalizmus (nyelvészet)

A nyelvészetben használt regionalizmus terminus olyan nyelvi elemre vonatkozik, amely egy nyelv csak egyik vagy több területi nyelvváltozatában létezik, azaz egy bizonyos régióra korlátozott. A regionalizmus a sztenderd nyelvváltozatbeli megfelel ...

                                               

Spanyol Királyi Akadémia

A Spanyol Királyi Akadémia a kasztíliai spanyol nyelv ápolására, szabályozására és sztenderdizálására létrehozott kulturális és tudományos intézmény. Don Juan Manuel Fernández Pacheco villenai őrgróf alapította 1713-ban. Alapítását V. Fülöp spany ...

                                               

Strukturalizmus

A strukturalizmus eredetileg a pszichológiában jelent meg a 19. században, majd az általános nyelvészet fő irányzata volt, amely az 1930-as – 1940-es évek során, a formalizmusból bontakozott ki. A strukturalizmus a nyelvet elemeire bontja és az e ...

                                               

Számnyelv

Számnév alatt a különböző nyelvekben megjelenő, számokkal kapcsolatos jelöléseket, megnevezéseket értjük, számnyelv alatt pedig az ilyen jellegű kifejezések egy adott nyelvben megjelenő összessége értendő. Napjainkra a legtöbb országban ugyanazok ...

                                               

Szinkrónia és diakrónia

A nyelvészetben a szinkrónia és a diakrónia terminusokat Ferdinand de Saussure svájci nyelvész, a strukturalizmus megalapítója honosította meg halála után megjelent általános nyelvészeti kurzusa révén. A szinkrónia a nyelv egyidejű állapotát, a d ...

                                               

Szóasszociáció

A szóasszociáció a mentális lexikon vizsgálatára gyakran használt módszer, amelynek segítségével a jelentésreprezentációk, valamint a lexikális hozzáférés megismerhető. A módszer a pszichológiába nyúlik vissza. Az asszociáció latin eredetű szó, j ...

                                               

Szociolingvisztika

A szociolingvisztika egy szemléletmód, amely a nyelvhasználat és a társadalom összefüggéseit empirikus módszerekkel vizsgáló tudományterületeket foglalja magába. Kialakulásában a szociológia és a nyelvészet játszottak meghatározó szerepet, de az ...

                                               

Szórend

A szórend a mondatot alkotó szavak, szószerkezetek hagyományosan kialakult sorrendje. Szokás beszélni kötött és szabad szórendű nyelvekről. A különböző nyelvek mondaton belüli szórendje különböző mértékben kötött, teljesen szabad szórendű nyelv n ...

                                               

Szövegnyelvészet

A szövegnyelvészet a szövegek tanulmányozásának általános elmélete. Nyelvészeti diszciplína, a szövegek vizsgálatának általános elméletévé, interdiszciplináris tudománnyá vált. Vizsgálatának tárgya a szöveg. A nyelvi rendszer a langue tagolásában ...

                                               

Szulúk

A szulúk főképp az iszlám misztikában használatos terminus. Az arab S-L-K gyökből képzett szó, jelentése: utazni, úton haladni. Szövegkörnyezettől függően más jelentései is lehetnek, az irodalomban előfordul fejlődés, haladás, viselkedés, magatar ...

                                               

Szupraszegmentális hangszerkezet

A beszéd szupraszegmentális hangszerkezet e a beszédnek olyan része, amelyet a szegmentumokkal egy időben hozunk létre, ugyanazokkal a beszédszervekkel. Lehetnek univerzálisak és nyelvspecifikusak. Kifejezhetők vele modalitások, érzelmek, a beszé ...

                                               

Szupraszegmentális tényezők

A szupraszegmentális tényezők, más néven prozódiai elemek a hangzás színesítésére és a mondanivalónk értelmezésére szolgálnak. A szupraszegmentális tényezők alkalmazásával dolgoznak például a hangutánzó művészek is. Neve onnan ered, hogy a hangso ...

                                               

Tagadás (nyelvészet)

A nyelvészetben a tagadás olyan művelet, amellyel a beszélő egy egész mondat vagy annak egy részének az ellenkezőjét fejezi ki. A logikai tagadással negációval csak akkor esik egybe a grammatikai, azaz mondat akkor valóban tagadó, ha az igaz állí ...

                                               

Tájszó

A tájszó egy nyelv olyan szava, amely nem található meg az írott és beszélt köznyelvben, csak egy, vagy több nyelvjárásban, így fő jellemzője a területi kötöttsége. A tájszavak besorolása problémás, mivel a köznyelvi és nyelvjárási szókészlet köz ...

                                               

Terminológiaelmélet

A terminológia értelmezése hármas: elmélet, módszertan, szakszókincs-gyűjtemény. Előfordul, hogy az elmélet elkülönítése végett a terminológiaelmélet vagy terminológiatan elnevezéseket is alkalmazzák, de a leggyakoribb a terminológia megnevezés h ...

                                               

Thematikus szerep

A thematikus szerep a generatív nyelvészet, illetve a strukturális nyelvészet elméletében használt terminus. Thematikus szerepnek nevezzük azt a fogalmi szerepkört, melyet egy ige argumentumstruktúrájában elhelyezkedő főnévi csoport betölt. Igék ...

                                               

Topik és predikátum

A nyelvészetben használt topik és predikátum terminusok az egyszerű mondat két részre való felosztására vonatkoznak. Egyes szerzők szerint ez logikai szempontból történik, mások szerint kommunikációs szempontból. Egyesek azt teszik hozzá, hogy ez ...

                                               

Tudományos stílus

A tudományos stílus a tudomány nyelvhasználatára jellemző nyelvi stílus, a nyelvi stílusrétegek egyike. Jellemzője a pontos, szabatos megfogalmazás, az egyértelműségre való törekvés, a szakkifejezések, definíciók és elvont, tudományos fogalmak ha ...

                                               

Tulajdonnév

A tulajdonnév a főnevek azon fajtája, amely – a köznevekkel ellentétben – nem dolgok egy csoportjára, hanem egy konkrét egyedre utal, tehát azonosító funkciót tölt be.

                                               

TUSTEP

A TUSTEP az 1978-ban létrejött és azóta is a Tübingeni Egyetem adatfeldolgozási központjában folyamatosan továbbfejlesztett tübingeni szövegfeldogozói programok rendszerének a rövidítése, azaz. A programrendszer célja a bölcsészettudományon belül ...

                                               

UniLang.org

Az UniLang.org vagy Unilang Közösség vagy egyszerűen csak UniLang egy többnyelvű web-alapú nyelvi közösség szabad tagsággal online nyelvi anyagok közlésére.

                                               

Virolingvisztika

A virolingvisztika vagy vírusnyelvészet Istók Béla és Lőrincz Gábor fogalma a koronavírus teremtette nyelvet vizsgáló nyelvészeti diszciplína megnevezésére: "A virolingvisztikára olyan ernyőfogalomként tekintünk, amely felöleli az egymástól látsz ...

                                               

Airsoft

Az airsoft szó egy gömblövedéket kilövő, "alacsony” energiájú légfegyverekkel játszott hobbi-sport gyűjtőneve. Fő irányzata egyfajta szimuláció, melyben két csapat játszik egymás ellen egy terepakadályokkal szabdalt pályán. A játékok lehetnek ún. ...

                                               

Akvarisztika

Az akvarisztika vagy akvarofília egy mára tudományággá fejlődött hobbi, ami a vízi élőlények akváriumban való tartásával foglalkozik. Egy akváriumban a leggyakrabban előforduló élőlények a halak. Az akváriumi halak ősei vadon éltek, de mára már m ...

                                               

Bál

A bál az ún. báli szezonban megtartott szervezett, zártkörű, vendéglátással kiegészülő ünnepélyes táncalkalom, amelyet kiegészíthet egy szórakoztató műsor is.

                                               

Barkácsolás

A magyar nyelv értelmező szótár alapján jelentése: ezermesterként foglalatoskodik a ház körül, fúr-farag. Nem hivatásos munkaként készít valamit, hasznosítja magát.

                                               

Decoupage

A decoupage egy olyan kreatív technika, aminek segítségével tetszőleges felületet díszíthetünk színes mintákkal, szalvétából kivágott motívumokkal, stb. Ez az egyik legkedveltebb kreatív hobbi technika, mert könnyen elkészíthető, nem igényel külö ...

                                               

Diafilm

A diafilm vagy diafilmszalag diapozitív képek tematikus sorrendbe szerkesztett, általában értelmező feliratokkal vagy kísérőszövegekkel ellátott állóképsorozata. Egy diafilm legfeljebb 200 darab 18×24 milliméteres "kockát” tartalmazó filmszalag, ...

                                               

Diavetítő

A diakép adagolása szerint léteznek manuális, félautomata, automata berendezések. Típusát tekintve 24×36 mm vagy 60×60 mm-es diaformátumok, esetleg cserélhető képkapu esetén mindkettő vetítésére alkalmas.

                                               

Fotóséta

A fotóséta vagy fotótúra – közösségi aktivitás a fényképezés szerelmeseinek, akik csoportosan sétálva mindannyiuk érdeklődésére számot tartó fényképeket készítenek. Leggyakrabban fotóklubok vagy online közösségek rendezik. A fotósétának általában ...

                                               

Függőágy

A függőágy fekvőhely, amely textilből vagy hálóból készül, két szilárd pont közé feszítik ki, és aludni vagy pihenni lehet benne. Vannak függőszékek is, melyekben ülő helyzetben helyezkedhet el az ember. Előnye, hogy kis helyet foglal, és rendkív ...

                                               

Gamification

A gamification játékelemek alkalmazását jelenti az élet játékon kívüli területein, hogy a folyamatokat még érdekesebbé és lebilincselőbbé tegye. A gamification t elsődlegesen az online térben szokták alkalmazni, de az eredeti koncepció nem zárja ...

                                               

Gyermekönkormányzat

A gyermekönkormányzat vagy szabatosabb megfogalmazásban települési gyermek és ifjúsági önkormányzati forma a településen élő fiatalok érdekképviseletével foglalkozik. A rendszerváltás folyamatában az ifjúság magára maradt. A megszűnt szervezetek ...

                                               

Hangyafarm

Hangyafarm nak nevezünk minden olyan terráriumot, amelyekben hangyakolóniát tartanak mesterséges körülmények között, tanulmányozva a hangyák viselkedését, a hangya-közösségek életét.

                                               

Hobbi

A hobbi a korábbi "passzió” vagy a szabadidőben végzett, pihenést, kikapcsolódást szolgáló, örömöt szerző tevékenységek gyűjtőneve. Egyes hobbitevékenységek egyben gazdasági haszonnal is járhatnak, pl. a hobbikert művelése. A magyar nyelvben elős ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →