ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Archaizmus

A nyelvészetben az archaizmus terminus olyan nyelvi jelenséget nevez meg, amely elavult vagy elavulófélben van, de még használják egyes nyelvváltozatokban. Nyelvi jelenség archaizmusként való minősítése csak a köznyelv a nyelvtörténet egy bizonyo ...

                                               

Baszrai iskola

A baszrai iskola az arab nyelvvel kapcsolatos nyelvészeti és filológiai tudományos kutatások egyik fő irányzata volt a 8-10. század között, amely nevét Baszra dél-iraki városáról kapta. A rivális kúfai iskolától leginkább szigorúan normatív megkö ...

                                               

Beszéd

A beszéd a nyelvi kommunikáció legáltalánosabb eszköze. Tagolt, hangzó kommunikációs csatorna, ami nyelvi kódot közvetít. Alapját a beszédhangok alkotják, amelyek a fonetikai szabályok szerint szavakat alkotnak. A beszédtudomány vizsgálja; fő tém ...

                                               

Beszédészlelés

A beszédészlelés a beszédmegértésnek az első nagy szakasza, amely alatt a beszédhangokat, hangkapcsolatokat azonosítjuk. Képesek vagyunk felismeri például az hangokat, az om, on, ja, szi, vagy az ot hangkapcsolatokat, illetve különbségeket tudunk ...

                                               

Beszédmegértés

A beszédmegértésnél két nagy szakaszról beszélhetünk: az egyik a hangjelenségek észlelése, amelyek megfelelnek a nyelvi jelek rendszerének; a másik pedig ennek a jelrendszernek az értelmezése. A beszédmegértés aktív és komplex folyamat, amelyben ...

                                               

Beszédprodukció

A spontán beszéd produkciója az a folyamat, amely a megszólalás szándékától a kiejtésig tart. A beszédprodukció folyamatának kérdéseivel foglalkozik a pszicholingvisztika, a pszichológia, a nyelvészet, a neurolingvisztika, a mesterséges intellige ...

                                               

Beszélt nyelv

A beszélt nyelv az emberi nyelv két alapvető létezési formájának egyike. Legnyilvánvalóbb elhatároló sajátossága az írotthoz képest az, hogy elsődlegesen hangzó formában valósul meg. A két forma közül mind filogenetikailag, mind ontogenetikailag ...

                                               

Budapesti Szociolingvisztikai Interjú

A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú az MTA Nyelvtudományi Intézete Élőnyelvi osztályán folyó nagyszabású szociolingvisztikai felmérés, amely megbízható adatokat szolgáltat a magyar nyelv Budapesten beszélt változatáról. Ennek érdekében magnet ...

                                               

Családfaelmélet

A családfaelmélet a XIX. század második felében született nyelvrokonság-elmélet, melynek kidolgozója August Schleicher. Az elmélet a nyelvészet természettudományos megközelítésén alapszik.

                                               

Dajkanyelv

A dajkanyelv egy prototársalgás a felnőtt és a csecsemő között. Ennek során a gyermek elsajátítja a kommunikáció szabályait anélkül, hogy beszélne. A dajkanyelvre különleges szókincs jellemző, melynek szavai kulturálisan meghatározottak, illetve ...

                                               

Dell beszédprodukciós modell

Dell modellje a beszédprodukció közben bekövetkező hibázások tanulmányozásán alapul, és a produkciót egy interaktív-aktivációs modellel írja le. A konnekcionista modell elsősorban a produkciós hibák modellezésére jött létre. Hibája, hogy viszonyl ...

                                               

Dialektológia

A dialektológia szó szerinti jelentése: a dialektusok tana, tudománya, más szóval nyelvjárástan, nyelvjáráskutatás, nyelvjárástudomány. 1893. a dialektológia megnevezés kialakulása 1844. első magyar megnevezés: nyelvjárástan A nyelv hármas dimenz ...

                                               

Diskurzuselemzés

A diskurzuselemzés több társadalomtudományban és nyelvészeti irányban gyökerező interdiszciplináris kutatási területek gyűjtőfogalma. A diskurzuselemzésnek léteznek pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, politikatudományi és az irodal ...

                                               

Élőnyelvi konferenciák

Az Élőnyelvi Konferenciák 1988-tól napjainkig a szociolingvisztikai tárgyú kutatások legrangosabb Kárpát-medencei fórumává váltak. A magyar nyelvtudomány nagy adósságát törlesztette, amikor éppen az Élőnyelvi Konferenciák hatására elkezdett fogla ...

                                               

Az euró nyelvi vonatkozásai

Az Európai Unió közös fizetőeszköze, az euró megnevezésével kapcsolatban számos nyelvi probléma merült fel az Unió egyes tagállamaiban, többek között a fizetőeszköz helyesírásával és a többes számú alakkal kapcsolatban. Az EU hivatalos dokumentum ...

                                               

Frazeológia

A frazeológia a nyelvészet azon ága, amely a hagyományosan állandósult szókapcsolatoknak, újabban frazeológiai egységeknek, frazémáknak vagy frazeologizmusoknak nevezett többé-kevésbé kötött szókapcsolatok tanulmányozásával foglalkozik. A frazeol ...

                                               

Függő beszéd

A függő beszéd a valaki által mondottak közvetítésének egyik eszköze, ellentétben ennek másik eszközével, a független beszéddel. Mindkettőben az a közös, hogy a mondottak forrása, maga a beszélő vagy valaki más, ki van fejezve egy mondat alanyaké ...

                                               

Gendernyelvészet

"Gendernyelvészetnek az alkalmazott nyelvtudománynak azt az ágát nevezzük, amely a férfiak és a nők nyelvhasználatának a biológiai nem és a társadalmi nem által létrejött különbözőségét teszi meg kutatása tárgyául.”

                                               

Gyógyszerészi latin

A gyógyszerészi latin az orvosi latinnak a receptírás és -olvasás gyakorlatában szükséges része kiegészítve azokkal a speciális kifejezésekkel, amelyek inkább a gyógyszerészek gyakorlatában fordulnak elő. A gyógyszert rendelő orvos közleménye a g ...

                                               

Gyorsolvasás

A gyorsolvasás technikája az emberi olvasás gyorsaságát növeli meg, akár 300%-kal. Ezzel a 300%-kal, pontosítva 386%-kal növelte meg az átlag résztvevők gyorsaságát egy 3 órás kognitív kísérletet követően az úgynevezett PX Projektben, amit a Prin ...

                                               

Hapax legomenon

Hapax legomenon az a kifejezés, amely egyszer fordul elő egy adott korpuszban. A fogalom a görög "egyszer olvasott” jelentésű ἅπαξ λεγόμενον nemzetközileg elterjedt átírása. Röviden sokszor csak hapax, ez esetben nem különül el a hapax eirémenon ...

                                               

Hiba (nyelvészet)

A nyelvészetben a hiba terminus általában a nyelvhasználat valamelyik szabályától való eltérést nevez meg. A hibáról több kérdés tehető fel: Milyen típusú a hiba? Mihez képest hiba a hiba? Mi a hiba oka? Hogyan viszonyulnak a nyelvészek a hibához ...

                                               

Hidasi Judit publikációinak listája

Ez a lista Hidasi Judit nyelvész tudományos publikációi t tartalmazza a megjelenés helyének, idejének megjelölésével kronológiai sorrendben. A fő szakterülete a nyelv és a kultúra viszonya. A legfontosabb kutatási témái közé tartozik az alkalmazo ...

                                               

Idegennyelv-oktatás

Az idegennyelv-oktatás illetve az idegennyelv-tanulás – az anyanyelv elsajátításával szemben – egy olyan tudatos, explicit tanulási folyamat, mely során egy nyelvet komoly szellemi erőfeszítések, kitartás és türelem árán tanulunk meg.

                                               

Ingerszegénységi érv

A nyelvészetben az ingerszegénység azt az állítást jelöli, hogy a természetes nyelvek nyelvtana nem megtanulható a nyelvet tanuló gyermekek számára abból a korlátozott információból melyhez hozzáférnek, ezért a nyelvtani tudás alapjait valamilyen ...

                                               

International Association of Applied Linguistics

Az International Association of Applied Linguistics, vagy röviden AILA -t 1964-ben hozták létre, különféle alkalmazott nyelvészeti szervezetek társulásaként. Az AILA több mint 8000 taggal rendelkezik több mint 35 különböző alkalmazott nyelvészeti ...

                                               

Irányhármasság

Az irányhármasság azt jelenti, hogy a közeledés, a helyben maradás és a távolodás kifejezésére a nyelvi rendszerben paradigmasorok jönnek létre. A hármas tagolódás két sora dinamikus, egy sora statikus. A paradigmasorok a névszóragozáshoz kapcsol ...

                                               

Jel

A jelekkel foglalkozó tudomány meghatározása szerint a jel a valóság egy olyan, érzékszerveinkkel felfogható darabja, jelensége, amely az elme vagy értelem számára egy másik valóságdarabra, jelenségre utal. Azt a valóságdarabot, tárgyat, ami jelk ...

                                               

Kálmán László publikációinak listája

Kálmán L.: Papers from the Mókus Conference. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008. Kálmán L. szerkesztő Kálmán László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005. ISBN 9789637094651 Kálmán L. és Nádasdy Á.: Háromperc ...

                                               

Kevert nyelv

A nyelvészetben kevert nyelvnek a többeredetű nyelveket nevezik. Minden nyelv tartalmaz több-kevesebb jövevényszót vagy másféle kölcsönzött nyelvi elemet, mutat idegen nyelvi hatást, azonban a legtöbb nyelv esetében az alapszókincs és a nyelvtan ...

                                               

Kódváltás

A nyelvészetben a kódváltás az egynél több nyelvnek vagy nyelvváltozatnak a használata egyetlen megnyilatkozáson, beszédeseményen belül. A kontaktusnyelvészetben nincs egyértelmű egyetértés abban, hogy mi számít kódváltásnak és kódváltogatásnak, ...

                                               

Konnektor (nyelvészet)

A nyelvészetben használt konnektor fogalomnak nincs általánosan elfogadott meghatározása, és egységes elnevezése sincs annak, amit értenek alatta. Általánosan elfogadott a konnektorról csak az, hogy olyan nyelvi entitás, amely funkciója összekötn ...

                                               

Kontaktusnyelvészet

A kontaktusnyelvészet az egyes nyelvek, nyelvközösségek, a többségi és a kisebbségben lévő nyelvek egymásra való hatását kutatja. A nyelvérintkezés tárgykörével, különösen az érintkezés nyelvi következményeivel foglalkozik. A nyelvérintkezés tudo ...

                                               

Korpusznyelvészet

Korpusznyelvészetnek nevezünk minden olyan nyelvészeti tevékenységet, mely korpuszokkal, azok vizsgálatával és tanulmányozásával foglalkozik. Szakszóként a kifejezést 1984-től, Jan Aarts és Willem Meijs megegyező című tanulmánykötetének megjelené ...

                                               

Kölcsönös névmás

A kölcsönös névmás az anaforikus névmások egyik fajtája, amely azt fejezi ki, hogy a névmás által jelölt személyek vagy dolgok egymáson végeznek valamilyen cselekvést. Emiatt értelemszerűen csak többes számú alany mellett használatos. Kölcsönös n ...

                                               

Kötőhangzó

A hangtanban és az alaktanban a kötőhangzó olyan beszédhang adta szóelem, amely két morfémát kapcsol össze. Összeköthet szótövet toldalékkal vagy két toldalékot, és így a ragozásban és a szóképzésben vesz részt, avagy két szót, és ebben az esetbe ...

                                               

Kriptofázia

A kriptofázia általában ikrek által létrehozott nyelv, aminek fő jellemzője, hogy csak maguk az ikrek értik meg egymás között. A szó jelentése a görög crypto =titok, és phasia =beszéd szavakból áll össze. A legtöbb nyelvész úgy tartja, hogy kapcs ...

                                               

Kúfai iskola

A kúfai iskola az arab nyelvvel kapcsolatos nyelvészeti és filológiai tudományos kutatások egyik fő irányzata volt a 8–10. század között, amely nevét Kúfa iraki városáról kapta. A rivális baszrai iskolától leginkább megengedő, kevéssé normatív me ...

                                               

Lexikalizálódás

A nyelvészetben a lexikalizálódás terminusnak több jelentése van. Pszicholingvisztikai értelemben azt a folyamatot nevezi meg, amely során egy fogalom nyelvi kifejezést kap szó vagy egyéb lexikális, azaz szókészleti egység alakjában. Más nyelvekb ...

                                               

Lexikológia

A lexikológia vagy szókészlettan a nyelvészet, szűkebben a szemantika azon ága, amely egy bizonyos nyelv szókészletét tanulmányozza. Ez a tanulmányozás egyrészt a nyelv többi aspektusaival, másrészt nyelven kívüli tényezőkkel kapcsolatban történik.

                                               

Lexikostatisztika

A lexikostatisztika egy a nyelvészetben használatos módszer, amelynek segítségével kísérlet történik annak a meghatározására, hogy két különböző nyelv ugyanabba a nyelvcsaládba tartozik-e, illetve két nyelvjárás ugyanahhoz a nyelvhez tartozik-e.

                                               

Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat

A Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat keretében 1988-ban a felnőtt magyarországi lakosság életkor, nem, iskolázottság és településtípus szerint rétegzett reprezentatív mintájából nyelvhasználati adatokat gyűjtöttek. Ez a mintaválasztás l ...

                                               

Magyar Nyelvtudományi Társaság

Magyar Nyelvtudományi Társaság 1904. október 24-én alapították Herman Ottó korelnökségével. Székhely: Budapest. Célja: a magyar és finnugor nyelvtudomány, a segédtudományok művelése és az anyanyelv ápolása.

                                               

Makronyelv

A makronyelv a nyelvészetben az ISO-639 nemzetközi szabvány által bevezetett besorolási kategória. Általában olyan, több elkülönült változatban élő nyelv megnevezése, amelynek dialektusai, bár egymás között kölcsönösen nem feltétlenül érthetőek, ...

                                               

Marketingnyelvészet

A közgazdaságtanhoz kötődő marketing és a bölcsészettudományokhoz sorolt nyelvészet a hétköznapi gondolkodás szerint igen távol állnak egymástól, ám alaposabban szemlélve, számos érintkezési területet találhatunk. A két diszciplína találkozási po ...

                                               

Megnyilatkozás (nyelvészet)

A megnyilatkozás terminus olyan beszédszegmensre vonatkozik, amelyről nem fogalmaztak meg hipotéziseket nyelvészeti elmélet szempontjából. Az egyik szokásos definíció szerint a megnyilatkozás beszédhangok vagy írásjelek olyan sorozata, amelyet eg ...

                                               

Megszámlálhatóság

A megszámlálhatóság vagy számszerűség a főnevek egy jelentéstani és nyelvtani tulajdonsága arra vonatkozóan, hogy darabonként vagy általánosságban kezeljük őket.

                                               

Mercator-hálózat

A Mercator-hálózat egy három tagból álló, kisebbségi nyelvekkel foglalkozó kutatóhálózat. Az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre 1987-ben. Célja az európai kisebbségi nyelvek kutatása, amihez tapasztalatcsere, és információkat gyűjtő és ...

                                               

Minimalista program

A nyelvészetben a minimalista program az egyik jelentős kutatási irány, amely az 1990-es évek eleje óta fejlődik a generatív nyelvtan elméleten belül, Noam Chomsky 1993-as tanulmánya óta. Chomsky az MP-t kutatási programként, nem pedig elméletkén ...

                                               

Modális ige

A modális ige vagy módosító ige olyan ige, amely eredeti vagy a kontextus által meghatározott lexikai tartalma modalitást fejez ki, azt jelezve, hogy milyennek látja a beszélő a vele társított cselekvést, történést, állapotot, létezést stb.: lehe ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →