ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32                                               

XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatása

XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatása 2014. április 27-én történt. A kereszténység történetében egyedülálló, hogy két pápa szentté avatására egy időben került sor, ebben az esetben a második vatikáni zsinat köti össze a két egyh ...

                                               

Donnie Yen

Donnie Yen Kanton, Kuangtung, Kína, 1963. július 27) kínai harcművész, színész, rendező, filmproducer és harckoreográfus. Bár Kínában született, az Amerikai Egyesült Államokban, Bostonban nőtt fel, itt tanult harcművészeteket nagymester édesanyjá ...

                                               

YG Entertainment

A YG Entertainment dél-koreai szórakoztatóipari vállalat, melyet 1996-ban alapított a Seo Taiji & Boys együttes egyik tagja, Jang Hjonszok. A cég a dél-koreai szórakoztatóipar "nagy hármakként” ismertté vált három leghíresebb vállalatának egyike, ...

                                               

Yoshiki

Hajasi Josiki, művésznevén Yoshiki japán zenész, dalszerző, zenei producer, üzletember. Az X Japan heavy metal együttes alapítójaként lett nemzetközileg ismert. A zenekarban dobosként és zongoristaként játszik, és ő a fő dalszerző is. Az együttes ...

                                               

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg Zala megye székhelye, megyei jogú város. A Zalaegerszegi járás központjaként számos település tartozik a vonzáskörzetébe. Magyarország 17. legnépesebb városa. Első írásos említése 1247-ből való Egurscug ként, 1293-ban pedig már Egers ...

                                               

Zichyújfalu

Zichyújfalu község az Alföldön, a Mezőföld északi részén, Fejér megyében, a Gárdonyi járásban, a Velencei-tótól 10 kilométerre délre, Székesfehérvártól körülbelül 25 kilométerre délkeletre. A település jól megközelíthető közúton és vasúton egyará ...

                                               

Zsolna

Zsolna város Szlovákiában. A Zsolnai kerület és a Zsolnai járás székhelyeként a térség közigazgatási, ipari, oktatási és egyházi központja. Az Északnyugati-Kárpátok ölelésében, a cseh és a lengyel határ közelében fekvő város egy természetes keres ...

                                               

Filozófiai témájú lapok listája

Sztoa Ind filozófia Kínai filozófia Skolasztikus filozófia Arab filozófia Metafizika Empirizmus Német idealizmus Ismeretelmélet Etika Felvilágosodás filozófiája Matematikafilozófia Racionalizmus Analitikus filozófia Életfilozófia Filozófusok list ...

                                               

Abszolútum

Az abszolútum metafizikai fogalom, amely a hegeli filozófiában mint Abszolút Szellem, mint a legfőbb világész nyer értelmet. Az elnevezés az abszolút szóból származik: bevégzett, föltétlen, semmitől sem függő, korlátlan; a relatív ellentéte.

                                               

Adiaphora

Az adiaphora a görögből származó fogalom, ami a sztoikus filozófiában az erkölcsi megfontolásokon kívül eső dolgokat és cselekedeteket jelöli. A kereszténység az adiaphora fogalma alatt azokat a dolgokat érti, amelyek nem lényegesek a hit szempon ...

                                               

A filozófia alapkérdése

A filozófia mint tudomány alapkérdése, hogy miképpen viszonyul a gondolkodás a léthez, a tudat az anyaghoz. A különböző filozófiai rendszerek tulajdonképpen mind e probléma kifejtései, megoldásai, még abban az esetben is, ha az alapkérdést közvet ...

                                               

Analógia

Analóg: hasonló, valamivel bizonyos szempontból egyező, annak megfelelő. A szó a görög άνάλογος szóból származik, amelynek jelentése: arányos, megfelelő, hasonló. Egy másik definíció szerint az analóg: analógián alapuló. Az analógia szónak számos ...

                                               

Antropikus elv

Az asztrofizikában és a kozmológiában az antropikus elv egy filozófiai gondolat, amely szerint a fizikai univerzum megfigyelhetőségének kompatibilisnek kell lennie egy őt megfigyelő tudatos élet létrejöttével. Az antropikus elv néhány támogatója ...

                                               

Anyag (filozófia)

Az anyag filozófiai értelemben a tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot jelölő bölcseleti kategória, a materialista filozófia alapkategóriája. A filozófiai anyagfogalom szoros összefüggésben áll, de nem azonos a fizikai anyagfogalommal ...

                                               

Béke

A béke egy harmonikus állapot, amelyet az erőszak- és a félelemnélküliség jellemez. A békét gyakran a háború ellentéteként értelmezzük. Míg a háború az erő uralmát jelenti, a béke az elismert jogét, legalábbis a szó elvi értelmében. A gyakorlatba ...

                                               

Békeaktivisták listája

A békeaktivisták listája azokat a személyeket sorolja fel, akik pro-aktív módon szorgalmaznak diplomáciai, filozófiai, vagy háborúmentes megoldásokat komoly ideológiai vagy területi viták rendezésére. A békeaktivisták általában egyben tagjai olya ...

                                               

A bizonyítás kényszere

Argumentációs alapelv, mely szerint, ha valaki állít valamit, annak bizonyítania kell állítását. Egy érvelés során a feleknek indokolniuk kell saját álláspontjukat, és érvekkel alátámasztva kell kritizálniuk a másik érveit. Ez a két argumentációs ...

                                               

Boldogság

A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet. A boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi érzelemnek, számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai ...

                                               

Causa sui

A causa sui latin kifejezés, jelentése: önmagának oka. A szókapcsolattal főként teológiai, vallásfilozófiai és metafizikai szövegekben találkozhatunk; általában Istenre utal. Vannak olyan gondolkodók, akik szerint Isten az első ok, aki önmagának ...

                                               

Családi hasonlóság

A családi hasonlóság fogalmát Ludwig Wittgenstein osztrák származású filozófus vezette be, amikor a késői korszakában tagadta azt a korábbi állítást, miszerint a nyelv nem lenne másra nem alkalmas, mint a tények leképzésére, azaz a nyelv nem szűk ...

                                               

Darwinizmus

A darwinizmus egy olyan világnézeti rendszer, mely Charles Darwin elméletein alapul. Elméletének lényege az, hogy a természetben az élőlények egymással versengenek a fennmaradásért. A természetes szelekció útján mindig a legrátermettebb egyedek ö ...

                                               

De Occulta Philosophia

A Philosophia Occulta Heinrich Cornelius Agrippa tanulmánya az okkult filozófiáról, melyet jelentős hozzájárulásnak értékelnek a rituális mágia és annak valláshoz való viszonya reneszánsz-kori, filozófiai szempontú tárgyalása tekintetében. A háro ...

                                               

Dialektikus logika

A dialektikus logika a marxista materializmus gondolkodás-módszertani elmélete, mely szoros kapcsolatban áll más természet- és társadalomtudományi szakágazatokkal. Mivel a marxista materializmusnak, mint tudományos megközelítési formának a módsze ...

                                               

Diotima-kör

Diotima-kör a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem filozófia szakos hallgatóinak a filozófiai esszé művelésére 1970-ben alakult s 1977 őszéig működött román és magyar tagozatú szakköre. A magyar tagozat üléseit, ahol többek közt Huszár Vilmos, ...

                                               

Duhem–Quine-tézis

A Duhem–Quine-tézis a tudományelmélet egyik megállapítása, mely szerint a tudományos kijelentések nem egyenként, hanem csoportosan mint bizonyos egységek elemei hasonlíthatók a tapasztalattal össze. Az elméletet Pierre Duhem 1861 – 1916 tudományf ...

                                               

Egalitarizmus

Az egalitarizmus vagy egalitarianizmus egy olyan gondolkodási iskola, mely szerint a legfontosabb az emberek közötti egyenlőség. A Stanford Encyclopedia of Philosophy szerint az egalitarizmus doktrínája szerint minden ember egyenlő a társadalmi h ...

                                               

Empirizmus

Az empirizmus a 17. században megjelenő filozófiai nézet, amely szerint az ismeretekre csak tapasztalataink segítségével tehetünk szert. A tudomány a megfigyeléseken, illetve a kísérleteken alapszik. Az empirizmus elveti a velünk született fogalm ...

                                               

Enciklopédikus tudás

Az enciklopédikus tudás azt a középkor elejéig fennálló tudáseszményt jelenti, amely szerint a tudományok egységesíthetőek, valamint a világban fellelhető tudásanyag rendszerezhető és befogadható minden individuum számára.

                                               

Erény

Az erény olyan magatartásban mutatkozik meg, amikor az embernek módja és hajlama van a bűnre, de mégsem vétkezik. Az erényes ember az extremitások között általában az arany középutat választja.

                                               

Észszerűség

Az észszerűség hétköznapi eredetű fogalom, amelynek jelentősége van számos területen. Észszerűnek az olyan emberi viselkedés számít, amely tudatos, számba veszi a lehetséges előnyöket és hátrányokat, tisztában van a következményekkel, kerüli a tú ...

                                               

Európai Egyesült Államok

Az Európai Egyesült Államok az európai államok egy elképzelt, jövőbeli politikai egyesülésének adott név. A név hasonló az Amerikai Egyesült Államokéhoz, mert többnyire az USA-val vont analógia alapján képzelik el a megvalósulását. ma meglévő eur ...

                                               

Filozófiai tanácsadás

A filozófiai tanácsadás, amit gyakran filozófiai praxis nak is neveznek, a gyakorlati filozófia egyik mai irányzata. Az 1980-as évektől kezdődően az általában doktori címmel, de legalábbis filozófiai MA diplomával rendelkező filozófiai tanácsadók ...

                                               

Fizikalizmus

A fizikalizmus az a filozófiai álláspont, amely szerint a világon létező összes tárgy, esemény és tulajdonság fizikai jellegű, vagy valamilyen fizikai tulajdonságra épül rá. A fizikalizmus nem tagadja, hogy vannak olyan létezők, amelyek első pill ...

                                               

Groteszk

A groteszk összetett ábrázolásmód: a félelmetes, torz és fenséges vonások ötvöződése a kedves, néha kicsinyes komikus elemekkel, a rémület és nevetés együttes hatását váltva ki. Lényege az ellentétes esztétikai minőségek együttes jelenléte. Elnev ...

                                               

Heterotópia

A heterotópia a tér egy fajtája Michel Foucault elméleti rendszerében. A fogalom a tér azon típusát jelöli, ami minden más térrel kapcsolatban áll, és - szemben az utópiával - valós hellyel rendelkezik. Foucault több példát is hoz a heterotópiákr ...

                                               

Holisztika

A holisztika az elemzés, rendszerértelmezés egy módszere, illetve szemléleti módja. A tudományos elemzésben a holisztikus elemzés egy rendszernek vagy a rendszer egy vetületének egészét vizsgálja, hasonlítja vagy azonosítja.

                                               

Homlokzat (szociálpszichológia)

Erving Goffman elméletében arról beszél, hogy az ember a lehető legjobb színben szeretne feltűnni mások előtt, e miatt alakít. Az alakítás minden olyan tevékenységet jelent, amelyeket az egyén csak addig csinál, amíg megfigyelők adott csoportja j ...

                                               

Hüpokeimenon

A hüpokeimenon ókori görög filozófiai fogalom. Arisztotelész ez alatt a megismeréstöl függetlenül létezőt jelölte, amiről valamit állítanak, mert az állapotok változásától függetlenül létezik. Először a fogalommal Anaximandernél és Anaximenésznél ...

                                               

Igazság (filozófia)

Az igazság a valóság ellenőrizhető tényei, és az erről szóló állítások megfelelése egymásnak. Az egyik legvitatottabb filozófiai fogalom – az olyan fogalmakkal együtt, mint például a szépség ", a létezés ", a kötelesség vagy Isten ".

                                               

Igazságelméletek

Az igazság megfelelési elmélete szerint egy kijelentés akkor és csak akkor igaz, ha az a világ ügyei tényleges állapotának, egy ténynek megfelelő állítást tartalmaz. Legtöbben ezzel a hittel nőttek fel: Ha valaki valamit állít, mi megyünk és kivi ...

                                               

Introspekció

Az introspekció egyfajta önmegfigyelés, melyben a személy a belső gondolatait, vágyait és észleleteit tudatosan közvetíti magának. Ez egy lehetséges módja annak, hogy valaki a gondolataira és következtetéseire támaszkodva megvizsgálja a személyes ...

                                               

A jóindulat elve

A nyelvfilozófiában a jóindulat elve megköveteli, hogy egy beszélő megnyilatkozásait racionálisnak feltételezzük. Ezen belül az érvelés elemzése és értelmezése során a jóindulat elvének célja egy maximálisan argumentatív olvasat rekonstruálása az ...

                                               

Kierkegaard filozófiája

Soren Aabye Kierkegaard a XIX. század nagy magányos gondolkodója néven is ismert. Részben Viktor Eremita álnéven írt személyes hangvételű irodalmi, világos szemléletű filozófiai és pszichológiai elemzéseket és teológiai írásokat. Keresztény, vall ...

                                               

Kommunikatív-kollaboratív tervezés

A modern tervezéselméletek egyike, a kommunikatív – kollaboratív tervezés a diskurzusra, a kommunikációs folyamatokra helyezi a hangsúlyt a tervezés folyamatában. Lényege, hogy a kívánt cél eléréséhez az ideális cselekvéstervnek konszenzussal kel ...

                                               

Kontinuum

Kontinuum lehet bármi, ami nem hirtelen, hanem folyamatos változású. A fogalom használatos fizikai, matematikai, filozófiai, pszichológiai, játék-, zenei, vallási, kulturális értelemben egyaránt.

                                               

Levyntgard

2000 novemberében nagyszabású kiállításon mutatta be sokrétű munkásságát Siófokon, majd 2005-ben ugyanott megrendezte az első Levyntgard ki- és beállítást. Harmincéves művészi pályája során, a kereskedelmi festészet taposómalmában tökélyre fejles ...

                                               

Magyar Filozófiai Szemle

A Magyar Filozófiai Szemle a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata. 1957-ben indult Budapesten. 1957–2000 között kéthavonta, 2001-től negyedévente jelenik meg.

                                               

A második nem

A második nem Simone de Beauvoir francia egzisztencialista írónő, filozófus 1949-ben megjelent kétkötetes műve, amely Magyarországon csak részben jelent meg. A könyvet a Vatikán a tiltott könyvek listáján szerepelteti. A feminista filozófia számo ...

                                               

A melankólia anatómiája

Látszatra a könyv orvosi kézikönyv, amelyben Burton skolasztikus képzettségét felhasználva vizsgálja a melankóliát korabeli kifejezés, amely magába foglalja ma klinikai depressziót és más képzelt betegségeket. Bár a könyv látszatra gyógyászati cé ...

                                               

Mélyökológia

A mélyökológia egy ökofilozófiai irányzat, amely a természet önértékét, a létezők egyenjogúságát és egymásrautaltságát hangsúlyozza, első megfogalmazása Arne Naess norvég filozófushoz kötődik. Álláspontja szerint az élővilágban fellelhető valamen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →