ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263                                               

Országhatár

Az országhatár két politikai-adminisztratív szempontból egymástól független ország között húzódó adminisztrációs vonal, amelynek többféle funkciója, megjelenése, értelmezése és hatása van, ezek következtében pedig több meghatározása is lehetséges ...

                                               

Pagus

A pagus latin eredetű kifejezés különböző, a Római Birodalomban, majd annak germán utódállamaiban létezett, alárendelt közigazgatási egységek jelölésére.

                                               

Regionális hatalom

A nemzetközi kapcsolatok azokat az államokat nevezik regionális hatalmaknak, melyeknek egy adott földrajzi régión belül jelentős a befolyásuk. Ezek az országok biztosítják egy adott terület biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen polaritást. Az ...

                                               

Térség

A térség olyan gyűjtőfogalom, amelyet különböző területek illetve területi egységek megnevezésére használnak. Esetenként egy terület hivatalos elnevezésének része, más esetekben viszont csak pontatlan, elnagyolt megnevezése egy területnek.

                                               

Unitárius állam

Az unitárius állam olyan állam, amelyben egyetlen politikai és jogi központ létezik, a központi kormányzat, mely egyben a végső hatalom. Ebben a rendszerben a helyhatóságok létjogosultsága a központi kormányzat rendelkezéseiből ered, így a közpon ...

                                               

Ütközőállam

Az ütközőállam két nagyobb, egymással ellenséges hatalom között fekvő semleges állam. A két erősebb szomszéd nem állomásoztat sereget a területén, viszont rendelkezhet saját katonai erőkkel, ez utóbbiban különbözik a demilitarizált zónától. Bárme ...

                                               

Dzsentrifikáció

A dzsentrifikáció a modern nagyváros fejlődésével, változásával kapcsolatos szociológiai jelenség, a felértékelődött belvárosi területek lakosságának kicserélődése. A fogalom tényleges tartalma eltérhet a meghatározó társadalmi környezet és jelen ...

                                               

Főutca

A főutca egy falu vagy város legjelentősebb utcájának a köznyelvi neve, gyakran hivatalos elnevezése is. Sok esetben a településeket összekötő főútnak egy, a településen belüli szakasza. Általában a belváros legjelentősebb utcáját hívják így, de ...

                                               

A Kárpát-medence településföldrajza a 13. századig

A Kárpát-medence sajátságos földrajzi egység Európa közepén. Magashegységekkel három oldalról körbevett, negyedik oldalán nagy folyók által határolt szabályos alakú térség, ami már az ember legkorábbi időszakaiban is lakott volt. Földrajzi adotts ...

                                               

Konurbáció

A konurbáció olyan több település által alkotott városi terület, ahol a lakosszám növekedése és a beépített területek ebből fakadó bővülése miatt a települések fizikai határai elmosódnak, és összefüggő beépített területet alkotnak. A konurbációk ...

                                               

Major (településföldrajz)

A major nagyobb mezőgazdasági üzemek lakott településen kívüli, annak határában lévő része: istállók, terménytárolók, javítóműhelyek és egyéb gazdasági épületek együttese.

                                               

Településföldrajz

A településföldrajz a társadalomföldrajz egyik ága, mely a települések kialakulásával, térbeli elhelyezkedésével, a települések belső szerkezetével foglalkozik. Két nagy ága különült el, a városföldrajz és a faluföldrajz.

                                               

Településmonográfia

A monográfia görög eredetű szó, és jelentése szerint olyan irat, mely valamely tudomány egyetlen tárgyával kimerítően foglalkozik. A településmonográfia pedig a földrajztudománynak azon szelete, amely valamely település jellemzőink tételes kutatá ...

                                               

Utcanévbokor

magyar vezérekről és középkori magyar történelmi személyekről elnevezett utcák: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm, Taksony, Szabolcs, Géza, Árpád, Lehel, Endre, István.

                                               

Városmarketing

A városmarketing az a folyamatos, ciklikusan ismétlődő szakaszokból álló tevékenységsor, amely egy város - szélesebb értelemben egy település - léptékében tervezi és fejleszti tovább hatékony, a társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat. E ...

                                               

Világváros

A világváros vagy globális város olyan város, amelynek az élet valamely területén kézzel fogható, meghatározó befolyása van. Ez lehet társadalmi-gazdasági, kulturális és politikai. A globalizáció térnyerésével a szó egyre hétköznapibbá válik. A k ...

                                               

Zsáktelepülés

Zsáktelepülés nek nevezzük azokat a településeket, amelyeket csak egy útirányból lehet megközelíteni, és a településtől tovább közút nem vezet, tehát nincs sem átmenő, sem más irányba egyéb forgalma. Ezeket a falvakat általában igen rossz minőség ...

                                               

Urbanisztika

Az urbanisztika a latin eredetű urbs szóból származik, települések településrészek, térségek, fejlesztésére irányuló társadalmi/közhatalmi döntéseket előkészítő tervezéssel, azok megvalósításával, illetve a tervezést megalapozó kutatásokkal fogla ...

                                               

Agglomeráció

Az agglomeráció olyan egy- vagy többközpontú urbanizált településrendszer, amelyben a központot és a közvetlen vonzáskörzetébe tartozó településeket szoros kulturális, gazdasági, kommunális és szolgáltatási kapcsolatok jellemzik.

                                               

Alvóváros

Az alvóváros olyan település, amely túlnyomórészt lakófunkciókat koncentrál, és lakói más településekre ingáznak munkavállalás céljából. A munkahelyek, ipari és kereskedelmi funkciók hiánya mellett a fejletlen infrastruktúra és a helyi szolgáltat ...

                                               

Belváros (urbanisztika)

Belváros nak általában a nagyobb városok történelmi központját, városmagját nevezzük, amely sok esetben a középkori vár várfal által védett területe, esetenként az e körüli váralja településrészt is magába foglalja. Rendszerint itt vannak a közig ...

                                               

Borough

A borough eredetileg német, angol és skót önállósággal rendelkező adminisztrációs, közigazgatási terület volt, de a kifejezés ma több országban is megtalálható, kissé kiszélesedett fogalommal: általában külön adminisztrációs joggal rendelkező vár ...

                                               

Ernest Burgess

Ernest Watson Burgess a Chicagói Egyetem városszociológusa. Az ontariói Tilburyben született. Tanulmányait az oklahomai Kingfisher Collegeben végezte, majd a Chicagói Egyetemen szerzett szociológiai diplomát. 1916-ban oktatóként tért vissza az eg ...

                                               

Walter Christaller

Walter Christaller német geográfus. Fő műve a "Die zentralen Orte in Süddeutschland” 1933, amelyben megfogalmazta a központi helyek elméletét. Ez az elmélet átütő jelentőségű volt, mert innentől kezdve kezdték a városok rendszerét is vizsgálni, n ...

                                               

Polgármesterek Szövetsége

A Polgármesterek Szövetsége helyi és regionális önkormányzatokból álló fő európai mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt. Az elköte ...

                                               

Csatári Bálint

Középiskolába Berettyóújfaluban járt. A József Attila Tudományegyetem matematika-földrajz tanári szakán diplomázott, majd a földrajzi doktori iskolában szerzett doktori oklevelet 1975-ben. Ugyanebben az évben visszatért Berettyóújfaluba, ahol öt ...

                                               

Előváros

Az előváros általában nagyváros perifériáján, közigazgatási határain kívül fekvő, önálló közigazgatással rendelkező település, amely a nagyváros agglomerációjához tartozik. A statisztikák különböztetnek aszerint, hogy demográfiai adat csak a nagy ...

                                               

Falu

A falu nem zárt építkezésű csoportos település, a városnál rendszerint kisebb településforma. A történelem folyamán a falvak lakossága főként mezőgazdasággal foglalkozott. A falu településföldrajzi kifejezés, nem jelent egyet a község jogi fogalm ...

                                               

Főváros

A főváros a szó köznapi értelmében egy ország közigazgatásának, állami csúcsszerveinek székhelye, hivatalosan deklarált központja. Tágabb értelemben használható nemcsak egy ország, hanem nagyobb régiók társadalmi, kulturális, ipari, szolgáltatási ...

                                               

Gecekondu

A gecekondu Törökországban az engedély nélkül, általában rossz alapanyagokból, hanyagul felépített, és éppen ezért földrengéskor omlásveszélyes házak megnevezése. A kifejezés a gece és kondu szavakból tevődik össze, szó szerinti jelentése: "egy é ...

                                               

A Gyöngy-folyó deltájának városintegrációja

A Gyöngy-folyó Kína déli területének legjelentősebb vízfolyása, ami a Dél-kínai-tengerbe torkollik. A deltatorkolat megközelítőleg 7500 km² kiterjedésű. A hatalmas területen található várostömörülés az ország egyik gazdasági központjává fejlődött ...

                                               

Hippodámoszi rendszer

A Hippodámoszi séma, vagy másként Hippodámoszi rendszer városok bővítésének, létrehozásának és újjáépítésének módszere az ógörög kultúrában. A szalagváros-modell meghaladása derékszögben találkozó utak által alkotott parcellák és a centrális agor ...

                                               

Kijelölt város (Japán)

A kormányzati rendelettel kijelölt város vagy kijelölt város japán közigazgatási kategória, amely megfeleltethető a megyei jogú városnak. Az 1956-os önkormányzati törvény alapján azok a városok kaphatják ezt a besorolást, amelyek lakossága eléri ...

                                               

Kísértetváros

Kísértetváros vagy szellemváros alatt egy teljesen elhagyatott, általában félreeső települést értünk. A kísértetvárosok jellemzően félig-meddig romos épületekből állnak. Az ilyen városok gyakran egykor természeti kincsekben gazdag környékeken tal ...

                                               

Kismező, Nagymező, Broadway

A Kismező, Nagymező, Broadway a Műcsarnok Nonprofit Kft. által 2009-ben Budapesten közreadott tanulmánykötet, szerkesztője Kemény Mária művészettörténész. A könyv 22 várostörténeti tanulmányt tartalmaz Budapest VI. kerületének egyik jellegzetes r ...

                                               

Kisváros (fogalom)

A kisváros szó alatt általában a falunál nagyobb, de a városnál kisebb települést értjük. A szó azonban utalhat az ilyen településen élő lakók összességére, és az ilyen település életvitelére, kultúrájára is. Némely esetben főleg az angol nyelvte ...

                                               

Központi helyek elmélete

A központi helyek elmélete egy Walter Christaller nevéhez fűződő gazdasági térelmélet. Azt modellezi, hogy egy ideális, homogén térben hogyan oszlanának el a települések, amennyiben a piaci funkciójukra koncentrálunk. A kialakuló rendszer települ ...

                                               

Kommuna (középkor)

A kommuna önkormányzattal rendelkező város volt a középkori Észak-Itáliában. A 11-12. század folyamán a városok megszerezték önállóságukat földesuruktól. Független városállamokká, köztársaságokká váltak majd kialakították intézményeiket. A 12-13. ...

                                               

Koncentrikus modell

A városszerkezet koncentrikus modell je az első olyan modell, amely a különböző társadalmi csoportok eloszlásának magyarázatára vállalkozott városi területeken. Ernest Burgess szociológus alkotta meg 1925-ben egyetlen város, Chicago példájára ala ...

                                               

Község

A község a közigazgatási rendszer területi és szervezeti alapegysége a legtöbb európai országban. A község fogalmának két jelentése van. Egyfelől meghatározott területet értünk alatta, tehát a községnek határa, területnagysága, népessége stb. van ...

                                               

Magyar Urbanisztikai Társaság

A Magyar Urbanisztikai Társaság az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi szervezete. 1966-ban alapították. A 49 alapító tag 11 szakmát képviselt.

                                               

Medina (városnegyed)

A medina egy számos észak-afrikai városban megtalálható óvárosi városrész. Legtöbbször fal veszi körül, és szűk, labirintusszerű utcahálózata van. A medina szó maga egyébként várost jelent a modern arab nyelvben. Példák híres medinájú városokra: ...

                                               

Megyei jogú város (önkormányzati rendszer)

A megyei jogú város olyan város Magyarországon, amely – megfelelő eltérésekkel – saját hatásköreként ellátja a megyei feladat- és hatásköröket. A megyei jogú várossá alakulás módját, valamint az azzal járó jogokat és kötelezettségeket jogszabályo ...

                                               

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv volt. A Hivatal létrehozására 2011. december 1–jén került sor. 2012. január 1-től működő, az ...

                                               

Oppidum

Az oppidum kifejezés a történettudományi szakmunkákban a késő vaskori Európa többnyire erődített, városias kelta településeit jelöli. Az i. e. 3–2. század folyamán megjelenő, a korai urbanizáció egyik fontos állomását képviselő oppidumok kézműipa ...

                                               

Azon országok listája, amelyek fővárosa nem a legnagyobb városuk

Ez a szócikk részben vagy egészben a List of countries whose capital is not their largest city című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a meg ...

                                               

Pruitt–Igoe

A Pruitt–Igoe lakótelep az Amerikai Egyesült Államokban, a Missouri állambeli St. Louisban található. A lakótelep a modern várostervezés egyik vitatott pontja. Sokan intő jelnek vélik, amely előre jelzi az 1950-es évektől világszerte megindult tö ...

                                               

Puszta (település)

A puszta - néprajzi, történelmi értelemben - különböző okok miatt elnéptelenedett település, vagy településrész, melyek nevében szerepelt a puszta szó. Évszázadokig jellemzően olyan önálló birtokokra használt kifejezés volt, melyek nem tartoztak ...

                                               

Ruralizáció

A ruralizáció migrációs folyamat, melynek lényege a lakosság számának a növekedése a nagyvárosoktól távoli, rurális térségekben, valamint ezzel egy időben a lakosság számának csökkenése a nagyvárosi régiókban. A jelenség az 1980-as években számos ...

                                               

Sanghaj Várostervezési Kiállítócsarnok

A Sanghaj Várostervezési Kiállítócsarnok a kormány egyik épülete Kínában, Sanghajban. A Kiállítócsarnok hatemeletes épület, két pinceszintje van, mely bemutatja Sanghaj várostervezését és fejlődését. A kiállítások tervezési modelleket tartalmazna ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →