ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249                                               

Boethius

Boethius vagy Boethius, teljes nevén Anicius Manlius Severinus Boethius római író, filozófus, államférfi. Egyesek az ókori irodalomhoz, mások a középkori irodalomhoz sorolják munkásságát.

                                               

Boetius János

Boetius János, más néven Erdélyi Boetius dán származású filozófus, a párizsi egyetem bölcsészeti karának tanára. Az "Erdélyi” jelzőt tévedésből kapta a korabeli Boetius de Dacia elnevezés alapján, jóllehet a középkorban a Dacia elnevezéssel Dániá ...

                                               

Bolognai Bertalan

Bolognai Bertalan, középkori teológus és filozófus. Teológiai magiszter volt Párizsban, majd Aquaspartai Máté utóda a bolognai teológiai iskolában. 1294 után eltűnik a történelemből. 41 darab Quaestio disputata maradt utána, amelyek közül filozóf ...

                                               

Bolognai Gellért

Bolognai Gellért, középkori itáliai filozófus és teológus. Karmelita szerzetes volt, és a Párizsi Egyetemen tanított. Quodlibet ek, Quaestio disputatá k és egy Summa theologica maradt utána. Nézetei egy részére Godofredus de Fontibus hatott az ér ...

                                               

Szent Bonaventura

Bagnoregiói Bonaventura vagy katolikus teljes nevén Szent Giovanni Fidanza Bonaventura skolasztikus teológus, filozófus, a minorita rend fő elöljárója, albanói érsek, bíboros.

                                               

Bouchermeforti Ádám

Bouchermeforti Ádám, középkori angol filozófus. Kommentárok at írt Arisztotelész De animá jához, a Fiziká hoz, a Liber de Causis hoz, és a De generatione et corruptione hez. Feltehetően egyéb arisztotelészi kommentárjai is léteznek, de ezek azono ...

                                               

Brabanti Siger

Brabanti Siger, középkori németalföldi származású filozófus, egyetemi tanár. Az averroizmus szószólója volt, az ő révén kerültek be e nézetek a párizsi egyetemre. Több műve maradt fenn, így a De aeternitate mundi, a De intellectu, a De anima inte ...

                                               

Buckfieldi Ádám

Buckfieldi Ádám, középkori angol filozófus. Kommentárok at írt Arisztotelész De caelo et mundo jához, a Meterok hoz, az arabból fordított Metafiziká hoz, a De generatione et corruptioné hoz, és a De sensu et sensato hoz. Egyes kutatók szerint sze ...

                                               

Cassiodorus

Cassiodorus, teljes nevén Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator ókori római államférfi és író, 514-ben consul, aki Nagy Theodorik keleti gót király udvarában szolgált. A Senator a neve része, nem a rangja. Egyesek az ókori irodalomhoz, máso ...

                                               

Chartres-i Bernát

Chartres-i Bernát, középkori francia filozófus. A Chartres-i iskola kancellárjaként működött. Mivel művei nem maradtak az utókorra, tanítását csak közvetve, az 1180-ban elhunyt Salisburyi János Metalogicon című írásából lehet megismerni. János sz ...

                                               

Walter Chatton

Walter Chatton középkori angol filozófus és teológus. Ferences szerzetes volt, és egy Kommentár t készített Petrus Lombardus Szentenciái hoz. Ebben elutasította az univerzálék állítólagos ockhamista – valójában inkább Auriole-i Péter-féle – elmél ...

                                               

Szent Cirill

Szent Cirill bizánci filozófus, hittérítő, nyelvtudós, a szláv írás megalkotója, Európa társ-védőszentje, Szent Metód testvére.

                                               

Clairvaux-i Alcher

Clairvaux-i Alcher, latin nyelven író középkori francia filozófus. De spiritu et anima címen írt egy művet, amely tulajdonképpen válasz Stellai Izsák Epistola ad quemdam familiarem suum de animá jára. A mű a léleknek számos fogalmát és képességei ...

                                               

Conches-i Vilmos

Conches-i Vilmos, latin nyelven író középkori francia filozófus és természettudós. A normandiai Conches-ből származott, Chartres-ban tanult Chartres-i Bernátnál, majd ebben a városban élte le az életét tanárként. Filozófiai és tudományos enciklop ...

                                               

Cornwalli Richárd Rufus

Cornwalli Richárd Rufus, azaz Cornwalli Vörös Richárd, középkori angol filozófus. Feltehetően 1256 előtt írta meg hat könyvből álló Sapientiale című metafizikai értekezését. Tárgyát Arisztotelész elvei szerint fejti ki, de felhasználja az arab Al ...

                                               

Dinánti Dávid

Dinánti Dávid középkori németalföldi panteista filozófus. Erősen hatottak rá az amalrikánus panteista szekta tanai, amelynek valószínűleg ő is tagja volt. 1210-ben az egyház elítélte a Quaternuli című írását. Ezért kénytelen volt elhagyni Párizst ...

                                               

Dominicus Gundisallinus

Dominicus Gundisallinus, latin nyelven író középkori hispániai filozófus és műfordító. Toledo városában működött, és De divisione philosophiae címen egy bevezetést írt a filozófia tanulmányozásához. A mű érdekessége, hogy Nyugat-Európában elsőkén ...

                                               

Johannes Scotus Erigena

Johannes Scotus Erigena, vagy Eriugena, Ierugena, Jerugena középkori ír filozófus, egyházi író. Újplatonikus emanációs tanokat vallott, melyeket az egyház többször is elítélt.

                                               

Freibergi Dietrich

Freibergi Dietrich, középkori német filozófus, teológus, és természettudós. Valószínűleg a szászországi Freiberg domonkos-kolostorában tanult, ahonnan 1276-ban Párizsba küldték továbbtanulni. Nézeteire az újplatonista Proklosz művei gyakoroltak j ...

                                               

Garlande-i János

Garlande-i János, latin nyelven író, Franciaországban működő középkori angol filozófus. Londoni János tanítványa volt 1210–1213 körül, és 1220 körül telepedett le Párizsban. Mint írta, "Anglia az anyám, és Franciaország a dajkám, de jobban szeret ...

                                               

Robert Grosseteste

Robert Grosseteste teológus, skolasztikus filozófus, lincolni püspök 1235-től haláláig, és az Oxfordi Egyetem kancellárja. Egyaránt foglalkozott asztronómiával, meteorológiával, fizikával, kozmogóniával, optikával, logikával, lélektannal, metafiz ...

                                               

Hainbuchi Henrik

Hainbuchi Henrik vagy Langensteini Henrik, középkori német származású, de élete jelentős részét Franciaországban töltő filozófus és teológus. A Párizsi Egyetemen tanított 1363-tól filozófiát, 1376-tól 1383-ig pedig teológiát. 1384-től a Bécsi Egy ...

                                               

Halesi Sándor

Halesi Sándor, középkori angol skolasztikus teológus, ferences szerzetes. A Gloucester mellett fekvő halesi kolostorban tanult, majd 1225-től Párizsban tanított. Később a ferences rendbe lépett. Kortársai Doctor irrefragabilisnek, fons vitae-nek, ...

                                               

Harclay-i Henrik

Harclay-i Henrik, középkori angol filozófus és teológus. A Harclay-i egyházmegyében született. 1297-ben szentelték pappá. Oxfordban tanult, majd tanított teológiát, 1312-ben pedig az egyetem kancellárja lett. Támadta a domonkos-rendiek bevett szo ...

                                               

Hendrik Bate

Hendrik Bate, vagy Mecheleni Henrik, középkori németalföldi filozófus. Salisburyi Jánoshoz hasonlóan fejedelmek környezetében élt, és korában költőként és zenészként is ismeretes volt. Anyagi függetlensége lehetővé tette, hogy ne csatlakozzon egy ...

                                               

Ingheni Marsilius

Ingheni Marsilius, középkori német származású, de élete egy részében Franciaországban működő filozófus és teológus. A Párizsi Egyetemen folytatott tanulmányokat, mestere Jean Buridan volt. 1367-ben és 1371-ben a Párizsi Egyetem rektorának választ ...

                                               

Izsák Iszraeli ben Solomon

Izsák Iszraeli ben Solomon, középkori zsidó orvos és filozófus. Orvosként működött a kairuani kalifák udvarában, ugyanakkor egyike az első középkori zsidó filozófusoknak. Orvostudományi, fizikai, és filozófiai spekulációkat tartalmaznak művei, íg ...

                                               

Salisburyi János

Azon kívül, hogy angolszász származású és saját magát a parvus azaz kis jelzővel illette, nem sokat lehet tudni életének első szakaszáról. 1136-ban Franciaországba utazott, ahol Pierre Abélardnál tanult dialektikát. Abélard távozása után tanulmán ...

                                               

Lillei Alán

Lillei Alán, franciásan Alain de Lille, olykor Alain de Ryssel középkori skolasztikus filozófus és teológus, akit nagy tudománya miatt Doctor universalis et magnus nak neveztek.

                                               

Maimonidész

Latinos nevén Moses Maimonidész vagy Majmonidész, teljes nevén Mose ben Maimon arabul alkotó zsidó rabbi, orvos, filozófus; az egyik legnagyobb hatású középkori Tóra-tudós, aki Córdobában, Marokkóban és Egyiptomban tevékenykedett. Héber nyelvű mű ...

                                               

Moosburgi Bertold

Moosburgi Bertold, középkori német filozófus és teológus. Domonkos-rendi szerzetes volt, és egy nagy terjedelmű Expositio in Elementationem Theologicam Procli című, Proklosz filozófiáját átvevő írás maradt fenn utána. A mű többek közt Freibergi D ...

                                               

Morley-i Dániel

Morley-i Dániel, középkori angol filozófus. A toledoi fordítók közé tartozott. Egy Liber de naturis inferiorum et superiorum című művet szerkesztett, amelyben felhasználta Arisztotelész több írását.

                                               

William Ockham

William of Ockham, magyarosan Ockhami Vilmos, olykor Occam, angol nemzetiségű ferences rendi szerzetes, a skolasztikus filozófia és teológia kiemelkedő személyisége. Olyan szellemi mozgalmat indított el, amivel az újkori gondolkodást alapozta meg ...

                                               

Nicole Oresme

Nicole Oresme, latinul és franciául író középkori francia teológus, filozófus, fizikus, csillagász; élete végén pedig Lisieux püspöke.

                                               

Orléans-i Aegidius

Orléans-i Aegidius, középkori francia filozófus. Quaestio kat írt amelyeket De generatione néven is számon tartanak és kommentárokat készített Arisztotelész Nikomakhoszi Etiká jához. Nézeteire Averroes és Aquinói Szent Tamás gyakorolt befolyást.

                                               

Oytai Henrik

Oytai Henrik, középkori német származású, de élete jelentős részét Franciaországban töltő filozófus és teológus. A Párizsi Egyetemen tanult és tanított, majd a Prágai Egyetem, később a Bécsi Egyetem teológiai tanára lett. Ebben a minőségében huny ...

                                               

Páduai Marsilius

Páduai Marsilius, középkori itáliai teológus és filozófus. Dante harcostársa az autonóm világi hatalomért folytatott középkori invesztitúraharcban. Fő műve a Defensor Pacis.

                                               

Parmai Tádé

Parmai Tádé, középkori itáliai filozófus. Orvostanhallgatók számára írta meg Theorica planetarum című művét 1318-ban. A Quaestiones de anima azt a kérdést tárgyalja, hogy igaz-e: az értelmes lélek a test lényegadó formája, és a test is tőle kap é ...

                                               

Ptolomeo da Lucca

Eredeti olasz nevén Bartolomeo Fiadoni, elterjedt nevén Ptolomeo da Lucca, Bartolomeo di Lucca, Tolomeo da Lucca, magyarosan Luccai Bertalan latin nyelven író középkori itáliai történetíró és filozófus.

                                               

Ripai János

Ripai János vagy Marchiai János, középkori itáliai teológus és filozófus. Ferences szerzetes volt a ripatransonei monostorban. 1354-ben írta meg saját Szentencia-kommentárjá t és Determinationes című iratát. Nagy tekintélyét mutatja, hogy Pierre ...

                                               

Robert Kilwardby

Robert Kilwardby középkori angol teológus és filozófus, Canterbury érseke. Angol Domonkos-rendi szerzetes volt, és fiatalon a Párizsi egyetemen tanult. 1230 előtt tért vissza Angliába. 1248-ban Richard Fishacre utódaként került az oxfordi egyetem ...

                                               

Római Aegidius

Római Aegidius középkori olasz filozófus és teológus. 1260-ban lépett az ágostonos remeték közé. Valószínűleg 1269 és 1272 között Párizsban tanult Aquinói Szent Tamás alatt. 1276-ban lett baccalauresus tentarius, majd az 1277-es Étienne Tempier-v ...

                                               

Dzsalál ad-Dín Rúmí

Rumi más jelentéseit lásd: Rumi Dzsalál ad-Dín Rúmí gyakran Dzsalaladdin Rumi vagy egyszerűen csak Rumi, teljes nevén Dzsalál ad-Dín Muhammad Rúmí, modern perzsa kiejtés alapján Dzsalál ad-Din Mohammad Rumi Szultánság, Konya, 1273. december 17), ...

                                               

Salamon ibn Gavirol

Salamon ibn Gavirol, középkori latin nevén Avicebron, teljes nevén Salamon ben Jehuda ibn Gabriol ; héberül: שלמה בן יהודה אבן גבירול, Shelomo ben Yehuda ibn Gvirol ; arabul: أبو أيوب سليمان بن يحيى بن جبيرول, Abu Ayyūb Suleiman ibn Yahya ibn Jab ...

                                               

Sankt Emmerami Otloh

Sankt Emmerami Otloh latinul író középkori német filozófus. Liber de tentationibus suis et scriptis címmel hagyott maga után egy művet, amely egy filozófiai-teológia elemet tartalmazó sajátos önéletrajz. Otloh beszámol benne az Bibliával, illetve ...

                                               

Saresheli Alfréd

Saresheli Alfréd, vagy Angliai Alfréd, középkori angol filozófus és műfordító. Latin nyelvre fordította Pszeudo-Arisztotelész De vegetabilibus át és Avicennának az arisztotelészi Meteorok hoz csatolt Liber de congelatis át, illetve külön Kommentá ...

                                               

Shyreswoodi Vilmos

Shyreswoodi Vilmos, középkori angol filozófus. A párizsi egyetemen volt magiszter, később Lincoln városának kancellárjaként működött. Introductiones in logicam című műve – valószínűleg Petrus Hispanus a későbbi XXI. János pápa hasonló című írása ...

                                               

Stellai Izsák

Stellai Izsák, a középkori Franciaországban működő, latin nyelven író angol származású szerzetes, teológus.

                                               

Suttoni Tamás

Suttoni Tamás, középkori angol filozófus és teológus. Domonkos-rendi szerzetes volt, és az Oxfordi Egyetemen tanított. Kommentárt írt Arisztotelész Kategóriái hoz és Első Analitiká jához. Fennmaradtak tőle 1280–1290 körül írt Quaestio quodlibetal ...

                                               

Richard Swineshead

Richard Swineshead középkori angol filozófus és teológus. Egy, didaktikai gyakorlatokat magában foglaló Insolubilia című alkotást szerkesztett, és a Liber calculationum ot. Fennmaradt tőle egy Kommentár Petrus Lombardus Szentenciái hoz is. Swines ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →