ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247                                               

Pierre Rabhi

Pierre Rabhi algériai származású, Franciaországban élő mezőgazdász, filozófus, író. Agroökológiai módszereinek sikere arra indította, hogy különböző afrikai országokban terjessze az agroökológia területén szerzett felismeréseit és a föld szeretet ...

                                               

Jacques Rancière

Jacques Rancière francia filozófus, esztéta. Az European Graduate School filozófia professzora és az University of Paris VIII. professor emeritusa. Művei emancipációs politikával, esztétikával, illetve politika és esztétika viszonyával foglalkoznak.

                                               

Charles Renouvier

Charles Renouvier francia katolikus filozófus. Sajátosan új irodalmi műfaja az uchronia ukrónia, a "Mi lett volna, ha…?” kérdésfeltevésre adott irodalmi válasz, melyet 1876-ban írott művében fogalmazott meg. Az ukrónia a Magyar Larousse szerint: ...

                                               

Théodule Ribot

Az École normale supérieure-ön tanult. 1885-ben a Sorbonne rendkívüli tanárává nevezték. 1888-tól a Collège de France-on az összehasonlító és kísérleti lélektan tanára volt. 1876-ban megalapította a hires Revue philosophique című folyóiratot, ame ...

                                               

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau, genfi felvilágosodás kori filozófus, író, zeneszerző. Politikai filozófiai eszméi hatást gyakoroltak a francia forradalomra és az utókorra egyaránt. Radikális és forradalmi munkássága főművének, A társadalmi szerződés című ...

                                               

Pierre-Paul Royer-Collard

Pierre-Paul Royer-Collard francia jogász, filozófus és liberális politikus. 1827-ben a Francia Akadémia tagjává választották.

                                               

Sabundei Rajmund

Sabundei Rajmund, középkori spanyol származású, de Franciaországban filozófus és teológus. Eredeti neve Sibiuda volt, és a szabad művészetek, az orvostudomány, és a teológia magisztereként működött a Toulouse-i egyetemen. Theologia naturalis a te ...

                                               

Louis-Claude de Saint-Martin

Louis-Claude de Saint-Martin francia filozófus volt, akit Ismeretlen Filozófus ként is ismertek, azon a néven, amelyen műveit publikálta. Hatással volt a misztikára és az emberiség szellemi fejlődésére, továbbá ihletadója volt a Martinista Rend k ...

                                               

Saint-pourçaini Durandus

Saint-pourçaini Durandus Vilmos, középkori francia skolasztikus filozófus és teológus, akit vitatkozó ügyessége miatt Doctor resolutissimus nak neveztek.

                                               

Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon

Claude Henri de Rouvroy comte de Saint-Simon, francia gondolkodó. A szociológia egyik előfutára, az utópista szocializmus képviselője, aki a társadalmi fiziológia szükségességét hirdette, ami a társadalmat természettudományos egzaktsággal vizsgál ...

                                               

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre irodalmi Nobel-díjas francia dráma- és regényíró, irodalomkritikus, politikai aktivista, valamint az ateista egzisztencializmus képviselőjeként a 20. századi francia filozófia vezéralakja.

                                               

Jules Simon

Jules Simon francia politikus, egyetemi tanár, újságíró, akadémikus. A Harmadik Francia Köztársaság 6. miniszterelnöke.

                                               

Georges Sorel

Georges Eugène Sorel francia filozófus, szindikalista teoretikus. Apja borkereskedő volt, aki hamar tönkrement. 1865-ben jelentkezett a párizsi École Polytechnique-re, ahol mérnöki diplomát szerzett. Publikációs tevékenységét az 1880-as évek máso ...

                                               

Pierre Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin SJ a tudományos gondolkodás és a vallásos lelkiség egymásrautaltságát hirdető francia jezsuita teológus, filozófus és paleontológus. Panteista teológiát fejlesztett ki, a tudomány és a kereszténység elemeit társította. ...

                                               

Alexis de Tocqueville

Alexis Charles-Henri Clérel de Tocqueville francia politikai gondolkodó, történész, a szabadság és a demokrácia eszméinek tudós szószólója.

                                               

Tournai-i Simon

Tourna-i Simon, középkori francia teológus. Egy Summa theologia című mű maradt fenn utána. Műveltségét mutatja, hogy ismerte Arisztotelész Fiziká ját.

                                               

Paul Valéry

Paul Valéry a délfrancia Sète városában született 1871. október 30-án. Középiskoláját Montpellier városában végezte, majd jogi tanulmányokat folytatott. 1891-ben bemutatták Stéphane Mallarmé költőnek, akit bálványozott. A Hadügyminisztérium munka ...

                                               

Voltaire

Voltaire a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja; író, költő és filozófus. Éles eszéről, filozófiai témájú írásairól és a polgári szabadságjogok védelméről vált világszerte ismertté. A cenzúra megszegőinek szigorú büntetésével dacolva a ...

                                               

Simone Weil

Simone Weil francia írónő, aktivista, filozófus és misztikus. Mottója: "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk."

                                               

Luitzen Egbertus Jan Brouwer

Luitzen Egbertus Jan Brouwer holland matematikus és filozófus, a matematikai intuicionizmus megalapítója; a matematikában a topológia, a halmazelmélet, a mértékelmélet és a komplex analízis terén ért el jelentősebb eredményeket, ezenfelül a 20. s ...

                                               

Isabelle de Charrière

Isabelle de Charrière francia nyelven alkotó holland esszé-, regény- és levélíró, filozófus, zeneszerző.

                                               

Johan Huizinga

1872-ben született Groningenben, ahol apja, Dirk Huizinga pszichológia professzor volt az egyetemen. Történelmi érdeklődését a groningeni diákegylet egyik felvonulása keltette fel, melynek témája Edzard keletfríz fejedelem 1506-os groningeni bevo ...

                                               

Gisbertus Gulielmus ab Isendoorn

Gisbertus Gulielmus ab Isendoorn vagy holland nevén Gijsbrecht Wilhelm van Isendoorn holland filozófus.

                                               

Justus Lipsius

Apja Aegidius Gilles Lipsius Brüsszelben a királyi magisztrátus hivatalnoka volt, anyját Isabella Durieu-nek hívták. Justus Lipsius miután elemi iskoláit Brüsszelben és Athban befejezte, 1559-ben a kölni jezsuita kollégiumba került. Itt intenzíve ...

                                               

M. H. J. Schoenmaekers

Mathieu Hubertus Josephus Schoenmaekers holland matematikus, filozófus és teológus, a Teozófiai Társaság és a De Stijl csoport tagja.

                                               

Johannes Aventinus

Johannes Aventinus bajor humanista, filológus, történetíró. Valódi neve Johann Georg Turmair volt, az Aventinus szülővárosának latinosított nevéből eredt. Kapcsolatban állt Martin Luther és Philipp Melanchthon reformátorokkal. I. Lajos bajor kirá ...

                                               

Bajomi István

Pontos születési helye és ideje nem ismert, valamikor a 15. század közepe táján született. Családja a Sartivánvecse nemzetségből származott, melynek fészke a bihar megyei Bajom község és vár volt, az ág is innen vette előnevét. Apja Bajomi István ...

                                               

Bartholomaeus Frankfordinus

Bartholomaeus Frankfordinus, vagy Frankfordinus, Bartholomeus Pannonius születési helye nem ismert, valamikor 1490 körül születhetett, családja talán Frankfurtból származott. Szatmári György pécsi püspök humanista köréhez tartozott. Tanulmányait ...

                                               

Baszileosz Besszárión

Baszileosz Besszárión, helytelenül Johannes Bessarion vagy Giovanni Bessarione di Trebisonda, bizánci teológus és humanista, bíboros és tiszteletbeli konstantinápolyi pátriárka és a reneszánsz világ egyik leghíresebb tudósa, akinek nagy szerepe v ...

                                               

Flavio Biondo

Forli város követe volt Milánóban. Száműzték Velencébe, majd a pápai udvarban élt. Fő műve, a Historiarum ab inclinatione Romanorum decades III, 1483-ban keletkezett - ebben a Római birodalom nagyságát dicsőíti, ugyanakkor a műve egyharmad részéb ...

                                               

Leonardo Bruni

Leonardo Bruni vagy Leonardo Aretino itáliai humanista, történetíró és államférfi volt. Őt nevezték az első modern történetírónak.

                                               

Camers János

Camers János, Joannis Camers vagy Camerinói János bécsi ferences rendi humanista szerzetes volt, aki az 1500-as évek körül élt és kinek több munkája is fennmaradt. 1520-ban Werbőczi István is támogatta Joannis Camers János bécsi ferences szerzete ...

                                               

Conrad Celtes

Vincellérnek szánták szülei, de ő e sors elől Kölnbe menekült; itt és más német egyetemeken képezte magát. 1486-ban Olaszországba utazott, ahol megismerkedett az ottani humanistákkal és a platóni bölcselettel. Innen 1487-ben visszatért és III. Fr ...

                                               

Ciriaco de’ Pizzicolli

Ciriaco de’ Pizzicolli 1391-ben született a Pápai Állam területén Ancona egyik kiemelkedő kereskedőcsaládjába. Első utazását kilencéves korában, anyja testvérének családjával tette meg. Később mint antikvárius, érdeklődésétől hajtva utazta be a k ...

                                               

Erazmista

Erasmus, Desiderius, más néven Rotterdami Erazmus: humanista bölcselő volt. 1484-ben lett ágostonrendi szerzetes, majd 1492-ben a rendet elhagyva egyházmegyés pappá szentelték. 1493-ban a cambrai-i pp. titkára, majd Párizsban lett egyetemi hallga ...

                                               

Henri Estienne

Henri Estienne / Henricus Stephanus francia filológus, humanista és kiváló hellenista, kritikus, tipográfus, kéziratgyűjtő tudós. Az Estienne nyomdászcsalád tagja, Henri I. Estienne unokája, Robert I. Estienne legidősebb fia. 1528-ban egyes forrá ...

                                               

Marsilio Ficino

Noha Marsilio Ficino személyesen soha nem járt Magyarországon, mégis nagy szerepet játszott abban, hogy a neoplatonikus eszmék eljussanak Mátyás király udvarába. Kapcsolata Magyarországgal Janus Pannoniusszal való megismerkedésével kezdődött. 146 ...

                                               

Filipec János

Filipec János 1431-ben született a morvaországi Prostějovban. Apja huszita volt. Elvégezte a prágai egyetemet, majd 1469-ben Olmütz ostrománál Hunyadi Mátyás szolgálatba lépett. 1476-tól 1490-ig váradi püspök, majd budai prépost lett. 1476-ban kö ...

                                               

Joachim Fortius Ringelbergius

Joachim Fortius Ringelbergius vagy flamand nevén Joachim Sterck van Ringelbergh flamand humanista pedagógus, enciklopédista.

                                               

Girolamo Fracastoro

Girolamo Fracastoro olasz orvos, költő, humanista és természettudós, a fertőző patológia és az összehasonlító orvostudomány atyja. A fertőző betegségek terjedéséről alkotott elméletével, valamint a szifilisz fogalmának bevezetésével vált híressé.

                                               

Francesco Bandini

Francesco Bandini Marsilio Ficino baráti köréhez tartozott, tagja volt a filozófus neoplatonista akadémiájának, ahol Marsilio Ficino felkérésére több szümposziont is szervezett 1468, 1473. Bátyja, Bernardo 1478-ban aktívan részt vett a Pazzi-össz ...

                                               

Garázda Péter

Garázda Péter 15. századi kiemelkedő magyar humanista, költő és prózaíró. Feltételezhetően Vitéz János és Janus Pannonius rokona volt. Vitéz János pártfogásával 1465 és 1468 között Ferrarában tanult, ahol baráti köréhez tartozott Vingárti Geréb L ...

                                               

Gasparino Barzizza

Gasparino egy Bergamo közeli faluban született nyelvész és tanár volt, akit Cicero művei ihlettek és latinul tanított. Pietro Paolo Vergerio volt rá nagy hatással a humanista Padovában. Mint az első olasz humanisták egyike retorikát, grammatikát ...

                                               

Theodorus Gaza

Theodorus Gaza Thessalonicensis vagy görög nevén Theódórosz Gazész Thesszalonikeúsz Itáliában alkotó görög humanista, fordító, nyelvész.

                                               

Martin Hayneccius

Clemen Heinicke fia. Miután filológiai tanulmányait Lipcsében elvégezte, egymás után 1570-ben Leisnigben, 1572-ben Chemnitzben, 1576-ban Grimmában, 1583-ban Ambergben, 1585-ben Braunschweigban, 1588-ban újból Grimmában lett rektor. Két latin isko ...

                                               

Helner György

Apja, Helner Bálint Brassó város quaestora volt, keresztényszigeti útján, 1590. december 1-jén meghalt. Helner a brassói gimnáziumban tanult 1574-ig; ekkor a wittenbergi egyetemre ment, ahonnan 1580-ban tért vissza, s azon év április 12-től mint ...

                                               

Ulrich von Hutten

A fuldai zárdából, ahol nevelkedett, 16 éves korában megszökött. Az erfurti, kölni, odera-frankfurti egyetemeken humanisztikus tanulmányokkal foglalkozott, majd atyja kívánságára a paviai és bolognai egyetemekre ment a jogtudományt tanulni 1512. ...

                                               

Isotta Nogarola

Isotta Nogarola tudós olasz humanista írónő. Apponyi Sándor nagyanyai felmenője. Legjelentősebb műve a De pari aut impari Evae atque Adae peccato, melyben Ádám és Éva bűnbeesésben viselt felelősségéről értekezik.

                                               

Janus Pannonius

Janus Pannonius, magyarosan Csezmiczei János vagy Cesinge János, római katolikus pap, pécsi püspök 1459-től haláláig, az első név szerint ismert magyar költő és humanista. Csezmiczei János néven született. Mátyás király korában élt, latin nyelven ...

                                               

Justus Jonas

Justus Jonas német jogász, humanista, teológus, Luther Márton barátja és úgy a reformációnál, mint a Biblia-fordításnál hű segítőtársa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →