ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 243                                               

Philébosz (dialógus)

Philébosz azt állította, hogy az élőlények számára a jót az örömben, a gyönyörben és az élvezetekben kell keresni. Szókratész meghatározása: az állapot ami az ember boldoggá teszi az a belátás. Sok kellemes dolog lehet rossz, nem minden gyönyör j ...

                                               

A szofista

A szofista című dialógus Platón kései filozófiájának kulcsműve, melyben a korábbi dialógusok szofisták elleni polémiáit folytatja. A szofisztika természetének vizsgálata során olyan problémák is vizsgálat tárgyai lesznek mint lehetséges-e egyálta ...

                                               

Szókratész védőbeszéde

Szókratész védőbeszéde Platón alkotói korszakának első feléből származik. A dialógus Szókratész perét mutatja be: a vádolók álláspontját, és Szókratész vádakra adott válaszait. A dialógus a halál természetét is tárgyalja.

                                               

Theaitétosz (dialógus)

A Theaitétosz Platón egyik időskori dialógusa. A dialógusban a filozófus visszatért korai elenkritikus dialógusainak formájához: újra a régi Szókratész, definícióra irányuló kérdésfeltevését, valamint az ilyen kérdések megválaszolásának látszólag ...

                                               

Timaiosz (dialógus)

Platón a Timaiosz című művében foglalja össze kozmológiáját. A világ ősanyaga mindig is létezett – írja Platón –, de nem rendezett formában, a kozmosz, azaz a világrend egy kézműves, a demiurgosz műve. Az Ókori filozófiára jellemző volt ez a felf ...

                                               

Törvények (dialógus)

A Törvények Platón utolsó és egyben leghosszabb dialógusa. A műben számos olyan politikafilozófiai, etikai, és teológiai kérdés merül fel, amelyek a korábbi műveiben is foglalkoztatják Platónt, a dialógus nagy részét mégis egy alapítandó állam tö ...

                                               

Karl-Otto Apel

Filosofia analitica e filosofia continentale 1997 Mercier Lectures: "The Response of Discourse Ethics to the Moral Challenge of the Human Situation As Such, Especially Today" 2001 Die Erklären/Verstehen-Kontroverse in Transzendentalpragmatischer ...

                                               

Bacsó Béla (esztéta)

Bacsó Béla Széchenyi-díjas esztéta, egyetemi tanár. 1997 óta az ELTE Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszék vezetője. Az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola törzstagja, az ELTE Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola témavezetője.

                                               

Bibliakritika

A bibliakritika a Szentírás szövegeire alkalmazott szövegkritikai és történeti-irodalomkritikai módszerek eredményeként létrejött újkori tudományág. A bibliakritika nem foglal állást a Szentírás ihletett voltának kérdésében ezzel a Biblia kritiká ...

                                               

Bonyhai Gábor

Bonyhai Gábor magyar irodalomtörténész, filozófus, esztéta, irodalomelméleti kutató, szakfordító. Az irodalomtudományok kandidátusa.

                                               

Wilhelm Dilthey

Wilhelm Dilthey, 1833. november 19. – Seis am Schlern, 1911. október 1) német történész, pszichológus és szociológus, valamint idealista filozófus. Az irracionalista életfilozófia egyik megalapítója. A Berlini Egyetem Filozófia Tanszékét is vezet ...

                                               

Fehér M. István

Fehér M. István Széchenyi-díjas magyar filozófus, filozófia- és eszmetörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a német idealizmus, a 20. századi fenomenológia, filozófiai hermeneutika, neomarxizmus, i ...

                                               

Fillinger Lipót

Fillinger Lipót – Pest, 1844. december 7) teológiai doktor, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

                                               

Filozófiai hermeneutika

A hermeneutika az értelmezést és megértést vizsgáló filozófiai tudományág, az erre vonatkozó elméletek összessége. A "hermeneutika” szó az "értelmezés tudományát” jelenti, maga a szó Hermésznek, az antik görög kor egyik istenének a nevéből szárma ...

                                               

Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer apja gyógyszerész-kémikusként tevékenykedett és 1902-től lett a breslaui egyetem rendes professzora. Gadamer gyermekkorát így Breslauban töltötte és 1909-től 1918-ig a "Szentlélek Gimnáziumba" járt majd az ottani egyetemen kezd ...

                                               

Hárs Endre

Hárs Endre magyar irodalomtörténész, germanista, egyetemi oktató. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Germán Filológiai Intézetének habilitált egyetemi docense, az intézet igazgatója.

                                               

Kulcsár Szabó Ernő

Kulcsár Szabó Ernő Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A kritikatörténet és a kultúratudomány neves kutatója. 2006-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalom- és ...

                                               

Luther Márton

Martin Luther, 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára. Reformjait sokáig az egysége ...

                                               

Fritz Paepcke

Fritz Paepcke német romanista, fordító, filozófus, fordítástudományi szakember és római katolikus teológus.

                                               

Paul Ricoeur

Paul Ricoeur francia filozófus. Ricoeurt az emberi akarat kérdése foglalkoztatta, amely jelenséget elsősorban a fenomenológia és a pszichoanalízis szemszögéből és módszereivel próbálta értelmezni. Vizsgálta megnyilvánulásának szimbólumait. Érdekl ...

                                               

Friedrich Schleiermacher

Friedrich Schleiermacher evangélikus lelkész, teológus és filozófus, a romantikus vallásfilozófia és teológiatörténet fejlődésének meghatározó alakja, a liberális teológia atyja. Emellett a hermeneutika megújítója, a modern hermeneutikai gondolko ...

                                               

Szondi Péter

Peter Szondi 1929-ben Szondi Lipót pszichiáter fiaként, asszimilálódott zsidó családban született Budapesten. Őt és családját az 1944 júliusa és decembere közötti időszakban a bergen-belseni koncentrációs táborba internálták, ahonnan csak az ún. ...

                                               

Vajda Károly (irodalomtudós)

Vajda Károly magyar irodalomtörténész, hermeneuta, vallásfilozófus, egyetemi tanár. Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora.

                                               

John Langshaw Austin

John Langshaw Austin brit nyelvfilozófus Lancasterben született, tanulmányait a Shrewsbury iskolában és az Oxfordi Egyetemen, a Balliol College-ben végezte. Austin nevéről gyakran a beszédaktus-elméletre asszociálunk, és arra az elgondolásra, hog ...

                                               

Frege nyelvfilozófiája

Friedrich Ludwig Gottlob Frege mind az analitikus nyelvfilozófia, mind a modern szimbolikus logika megszületésekor úttörő tevékenységet fejtett ki. A nyelvfilozófiai vizsgálódásait elsősorban a következő munkáiban olvashatjuk: Jelentés és jelölet ...

                                               

Illokúciós aktus

Az illokúciós aktus a beszédaktus-elmélet egyik alapfogalma, arra a cselekvésre utal, amit a beszélő valaminek a mondása kor elvégez, pl. megígér, kér, tanácsol valamit. Ennek a cselekvésnek a véghezvitele mindig a beszélő szándékában áll; a hall ...

                                               

Nyelvjáték

A nyelvjáték Ludwig Wittgenstein kései filozófiájának meghatározó fogalma, a Filozófiai vizsgálódások visszatérő eleme. A fogalom alatt egy nyelv jól áttekinthető töredékei értendők. A játék analógia révén hangsúlyossá válik, hogy a nyelv egy éle ...

                                               

Perlokúciós aktus

A perlokúciós aktus vagy perlokúció, perlokúciós hatás a beszédaktus-elmélet egyik alapfogalma. Arra utal, hogy a beszélő valaminek a mondásá val bizonyos hatásokat vált ki a hallgatóban, például a hallgatónak megváltoznak a szándékai, vagy az ér ...

                                               

Anokrácia

Az anokrácia olyan politikai rendszer, amely részben demokrácia, részben diktatúra, más megfogalmazásban olyan rezsim, amelyben demokratikus és autokratikus vonások keverednek. Összefoglalva úgy szokták leírni, mint olyan politikai rendszer, mely ...

                                               

Arisztotelész államformatana

Alig van az államtudomány körén belül oly elmélet, mely oly hosszú időn át akkora hatást tett, már-már feltétlen uralmat jelentett volna a legkülönbözőbb népek államtudósainak és -bölcsészeinek fölfogására, mint amelyet Arisztotelész Politiká ján ...

                                               

Demokráciaelméletek

A demokrácia fogalma a történelem folyamán sokat változott. A francia forradalomig terjedő századokban a demokrácia lényegében a tudományos nyelv fogalma maradt.

                                               

Erőszak-monopólium

A fizikai erő monopol használata, ismertebb nevén erőszak-monopólium, egy modern közjogi alapkifejezés, amely Jean Bodin 1576-Les Six livres de la République és Thomas Hobbes 1651-es Leviatán című művéhez nyúlik vissza. Az állam meghatározó konce ...

                                               

A fejedelem

Niccolò Machiavelli hírnevét elsősorban az A Fejedelem című politikai tanulmányának köszönheti, amelyet 1513 körül írt, de csak 1532-ben adták ki, halála után 5 évvel.

                                               

Harmadikutasság

A harmadikutasság olyan politikai nézet, mely nem a jobb- és baloldali politikához viszonyítja magát, hanem egy új, "harmadik” nézetet képvisel. A harmadik utas pártok elvetik a bal-jobb dimenzió mentén történő önmeghatározást, és az egyéb, többd ...

                                               

Hatalom

A hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amely alapján valaki vagy valami akaratát vagy szándékát másra, másokra rá tudja testálni. Ez a hatalom különösen akkor mutatkozik meg, amikor valakinek nincs szándékában a másik akaratát elfogadni, t ...

                                               

Kollektív kabinetfelelősség

A kollektív kabinetfelelősség vagy kollektív kormányfelelősség alkotmányos konvenció a westminsteri rendszerű kormányzatokban, amely szerint a kormány tagjainak a nyilvánosság előtt támogatniuk kell a kormány minden döntését, még azt is, amivel s ...

                                               

Overton-ablak

Az Overton-ablak a legtöbb ember által, politikailag elfogadható politikák köre egy adott pillanatban. A kifejezést Joseph P. Overtontól kapta, aki kijelentette, hogy egy ötlet politikai életképessége elsősorban attól függ, hogy ebbe a tartományb ...

                                               

Parlamentáris szuverenitás

A parlamentáris szuverenitás egyes parlamentáris demokráciák alkotmányjogi alapelve, amely szerint az állami főhatalom a valamennyi más állami intézmény felett álló törvényhozás kezében van. A törvényhozás a végrehajtó és a bírói hatalom felett á ...

                                               

Skandinavizmus

A skandinavizmus egy politikai irányzat volt, eszméje Skandinávia országainak: Svédországnak, Norvégiának és Dániának egységes skandináv birodalommá alakítását célozta.

                                               

Szociáldarwinizmus

A szociáldarwinizmus a darwinizmus kiterjesztése a társadalomra; ahogy az élőlények közötti versengés és a természetes szelekció az evolúció motorja, úgy a szociáldarwinizmus szerint az emberi csoportok, nemzetek vagy eszmék közötti versengésen a ...

                                               

Társadalmi igazságosság

A társadalmi igazságosság egy csoport olyan ideálját jelenti, amelyben a javak elosztása ezen csoportosulás etikai alapelveinek megfelelően történik. Ezen alapelvek természetesen az idő előrehaladtával és a társadalommal együtt változnak. Az igaz ...

                                               

Zsákmányrendszer

A zsákmányrendszer vagy politikai patronázs az a jelenség, amikor egy politikai párt a választások megnyerése után szavazóinak és támogatóinak kormányzati állásokat biztosít, ösztönzésképpen, hogy továbbra is a párt javáért munkálkodjanak. Ezzel ...

                                               

Boros Gábor (filozófiatörténész)

Boros Gábor Széchenyi-díjas filozófiatörténész, az MTA doktora, az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola törzstagja, a SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori ...

                                               

Boros István (teológus)

Boros István teológus, vallásfilozófus, könyvtáros, az ókori gnoszticizmus és az ókeresztény művészettörténet kutatója, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hitéleti, Hittudományi és Filozófiai Intézetének docense.

                                               

Csejtei Dezső

Alapdiplomáját 1969-1974 között a József Attila Tudományegyetem BTK történelem-angol szakán szerezte, másoddiplomáját 1977-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK filozófia szakán. 1976-ban védte meg dr. univ. disszertációját Az ázsiai termelési ...

                                               

Geréby György

Geréby György magyar filozófus, filozófiatörténész, tanszékvezető egyetemi docens a Közép-Európai Egyetem Középkortudományi Tanszékén.

                                               

Hajós József (filozófiatörténész)

Hajós József néhány írói álneve: Brassai Béla, Kiss Mihály, Medeséri János erdélyi magyar filozófiatörténész.

                                               

Ivánka Endre

Draskóci és jordánföldi Ivánka Endre, 1944 után Endre von Ivánka klasszika-filológus, bizantinológus, filozófiatörténész. 1940-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt.

                                               

Jáki Szaniszló

Jáki Szaniszló László Templeton-díjas magyar származású amerikai tudománytörténész, tudományfilozófus, bencés szerzetes, teológus, fizikus, egyetemi tanár. Több mint negyven világszerte elismert könyv, ezenkívül több mint nyolcvan tudományos és t ...

                                               

Jánosi Béla (esztéta)

Búzaházi Jánosi Béla magyar esztéta, tudománytörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az egyetemes és magyar esztétika történetének kiváló kutatója volt.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →