ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232                                               

Ima

Az ima vagy imádság olyan vallásos cselekedet, amely szóbeli vagy elmebeli kommunikáció útján egy felsőbbrendű lénnyel vagy az imádat tárgyával való kapcsolatot akarja létrehozni. Szűkebb értelemben a kifejezés Isten vagy egy istenség, istenített ...

                                               

Insallah

Az in sáa l-Láh arab nyelvű kifejezés, jelentése: ha Isten akarja. Magyarul leginkább a "ha Isten is úgy akarja ” kifejezéssel adható vissza. A muszlimok akkor használják, amikor reményüket fejezik ki abban, hogy egy esemény majd bekövetkezik. Ro ...

                                               

Jótékonyság

A jótékonyság olyan humanitárius cselekedet, amikor ellenszolgáltatás nélkül segítünk a rászorulóknak. Legtöbbször adományt jelent. A szó szinonimái: irgalmasság, részvét, könyörület, jóság, nagylelkűség, bőkezűség. A jótékonyságot gyakorló szerv ...

                                               

Kultusz (vallás)

Kultusz nak nevezzük a vallásokban a vallási szertartások összességét. A kultusz olyan személyes vagy kollektív tevékenység, azon gondolatok, szavak, gesztusok egysége, amelyek révén az ember kapcsolatba lép az istenséggel, szenttel vagy egy vall ...

                                               

Lelkigyakorlat

A Katolikus Egyház Törvénykönyve rendelkezik arról, hogy a szerzetesek és a papnövendékek évente vegyenek részt lelkigyakorlaton, sőt az egyház rendek felvétele előtt legalább ötnaposon, de a plébánosok számára is előírja egyrészt a lelkigyakorla ...

                                               

Misszió

A misszió latin eredetű szó, jelentése: küldés, küldetés. Bár a misszió elsősorban keresztény fogalom, amely az evangélium és a keresztény hit terjesztését jelöli, minden vallás tagjai kötelességüknek érzik, hogy hitüket és vallásgyakorlati formá ...

                                               

Népi imádság

A népi imádság, archaikus népi imádság vagy apokrif népi imádság szájhagyomány útján terjedő, vallásos népköltészeti műfaj, a parasztság által használt, a hivatalos egyházi irodalmon kívül eső imádság. Tematikájában kötődik az egyházi év liturgik ...

                                               

Önmegtagadás

Az önmegtagadás elsősorban vallási kifejezés, amely annyit jelent, hogy az ember tudatosan lemond vágyai és kívánságai kielégítéséről, azért hogy életét egy magasabb rendű cél megvalósításának szentelje. A kereszténységben az önmegtagadás szó oly ...

                                               

Pászkaház

A pászkaház olyan építmény, amit a húsvéti kenyér előállítására emeltek a hitközségek. A pászka előállítása ugyanis nem szabad ipari tevékenység volt, hanem az egyházi önkormányzat joga, és ezt a jogot a hitközségek gyakorolhatták. A földművelésü ...

                                               

Rituális fürdés

A rituális fürdés a testi-lelki megtisztulás olyan folyamata, amit bizonyos események előtt vagy időszakokban több vallás is részletes előírásokkal szabályoz. Ez egyes vallásokban, illetve azok egyes irányzataiban csak bizonyos helyeken végezhető ...

                                               

Sáfárság (vallás)

A sáfár jelentése: gondozó, intéző, rendező, udvarmester. A sáfár az, akit megbíztak más birtokának vagy háztartásának gondviselésével. A sáfárság vagy másképp sáfárkodás a sáfár hivatala, feladatköre. Az evangéliumok alapján Jézus a követőit sáf ...

                                               

Sri Pada

Sri Pada szent hegy Srí Lanka szigetén. A Föld egyetlen olyan szent hegye, melyet a világvallások hívői egyöntetűen tiszteletben tartanak.

                                               

Szombatiskola

A szombatiskola a vasárnapi iskola helyettesítője az olyan keresztény egyházaknál, amelyek szombatot ünnepelnek. Ezek közé tartoznak a hetedik napot ünneplő adventista egyházak.

                                               

Tabu

A tabu szentként vagy tiltottként megnevezett bármely emberi tevékenységre vagy szokásra kiterjedő erős társadalmi tiltás vagy tilalom; a tabu megszegését a társadalom általában kifogásolhatónak és elítélendőnek tartja. A szó a polinéz kultúrából ...

                                               

Véráldozat

A prekolumbián Közép-Amerikában és Dél-Amerika inka területén a vér- áldozat általános vallási rítus volt. Az inkák és az aztékok külön szertartásokon áldoztak embereket a templomban vagy egy hegytetőn, a maják pedig csak alkalmilag, szent kutakb ...

                                               

Vérvád

A vérvád a szokásos elnevezése a zsidók ellen emelt azon vádnak, hogy keresztény gyermekeket meggyilkolnak és vérüket rituális célokra, különösen a húsvéti kovásztalan kenyér sütésére felhasználják. A vérvád keletkezése az ókorban dívó emberáldoz ...

                                               

Zsoltár

A zsoltár egyfajta verses imádság, himnusz. Eredetileg az Ószövetségben található 150 vallásos ének gyűjteménye. Pontos meghatározása: zenei kísérettel előadott dal, Isten dicsőítése hangszerekkel, amely az Ő jelenlétébe való bejutást eredményezi ...

                                               

Államegyház

Az államegyház vagy államegyházi rendszer az egyház és állam olyan szoros kapcsolatát jelenti, amelyben állam és egyház az állam felsőbbsége alapján egyetlen közös testületet képzett. Az államegyházban egyetlen egyházat engedélyeztek, vagy egyetl ...

                                               

Animizmus

Az animizmus az a hit, hogy minden tárgy, dolog és természeti jelenség lélekkel, spirituális lényeggel bír és ez alapján azok tisztelete vagy a velük szemben tanúsított magatartásban e hit következetes érvényesítése. Alapvető jellegzetessége, hog ...

                                               

Aposztázia

Az aposztázia vagy hitehagyás valamely vallásos hit elhagyása egy másik kedvéért és az ennek nyomán előálló állapot. A hitehagyó a görög eredetű szóval az aposztata, arab szóval a murtadd.

                                               

Beavatás

A beavatás olyan vallási fogalom, amely vallásokon átívelő jelentést hordoz: jelöli egyrészt a tagságra pályázó ember beavatását a vallás titkaiba, másrészt befogadását a vallási közösségbe. A beavatás az egyén új állapotba való átlépése, amely m ...

                                               

Bizánci rítus

A bizánci vagy más néven görög vagy konstantinápolyi rítus a kereszténységben a keleti rítusok egyik ága. Egyes esetekben "ortodox rítusnak” hívják, mert főleg az ortodox egyházak használják, de ez a megnevezés nem helyes, mivel számos katolikus ...

                                               

Dzsihád

A dzsihád iszlám vallási kifejezés, ami az Isten útján való küzdelmet, törekvést jelenti. Nem hivatalosan – elsősorban nyugati társadalmakban – mint az iszlám hatodik pillérét emlegetik. A muszlim jogtudósok többsége a fogalom "Allah útján való k ...

                                               

Episzkopalizmus

Az episzkopalizmus a katolikus egyházjogban a neve azon rendszernek, amely szerint Krisztus az összes egyházi hatalmat közvetlenül a püspöki karra, mint az apostolok utódaira ruházta volna, melynek még a pápa is alá van vetve. Ezért a közzsinaton ...

                                               

Febronianizmus

A febronianizmus egyházi reformmozgalom volt a római katolikus egyházban, a 18. század második felében. Nyugat-Európában a felvilágosodással egyidejűleg egy új törekvés jelentkezett, amely a középkori konciliarizmusból és az újkori gallikanizmusb ...

                                               

Felszentelés

A felszentelés egy konszekráló, szentelő áldás, a vallásokban végzett szertartás. Lehet személyek vagy épületek, tárgyak felszentelése. Egy épület vagy tárgy felszentelése esetén az a világi profán használattól elvonatik.

                                               

Hitvalló

A Hitvalló egy keresztény egyházi cím. A "hitvalló” kitüntető nevük volt a keresztények között azoknak, akik Krisztust különösen a keresztényüldözések alatt bátran vallották v. ö. Máté Evangéliuma 10:32, és így a kereszténység kezdeti idején a vé ...

                                               

Kegyelem (vallás)

A kereszténység tanítása szerint az isteni adomány, amely képessé teszi az embert az érdemszerzésre és a mennyországba való bejutásra. Istennek azon jósága, melynél fogva az embert bűnössége dacára is szereti, s számára az elveszett örök boldogsá ...

                                               

Keleti rítusok

A keleti egyházak szent szertartásait a következő vonások jellemzik: az ősi keleti teológiai gondolkozás tükrözése az istenségét kétségbe vonó egykori ariánizmussal szemben Krisztus imádásának erőteljes hangsúlya a helyi egyház közösségének mély ...

                                               

Képtisztelet

A képtisztelet ikonok és más vallási tárgyú képek tisztelete A szent képek a római katolikus és az ortodox egyházakban Krisztus, az angyalok, Szűz Mária és a szentek képei, valamint más vallásos tárgyú, szimbolikus képek, melyeknek tisztelet jár. ...

                                               

Kísértés (fogalom)

A kísértés vonzódás valamilyen helytelen vagy rossz dolog iránt. Olyan kívánság vagy vágy, ami veszélyezteti a hosszú távú célokat. A vallási nyelvben a bűnre ösztönzést jelenti.

                                               

Laicizálás

A római katolikus egyházban laicizálásnak nevezik a klérus tagjainak visszahelyezését a klerikusi állapotból a laikusi állapotba. A laicizáció egyházjogi aktus, amely megváltoztatja a laicizált személy státuszát, jogait, kötelességeit és egyházi ...

                                               

Liturgia

A liturgia egy vallási csoport által végzett szokásos – hagyományban gyökeredző, előírás alapján végzett, rendszerbe foglalt imádságsor és szertartásrend – nyilvános tisztelet, imádat, istentisztelet. Vallási jelenségként a liturgia eljárásmód, a ...

                                               

Mágus (perzsa vallás)

A mágus ok a papok kasztja az ókori Iránban, illetve általános elnevezése a zoroasztriánus papságnak. Nagy szerepet játszottak az ókori Irán politikai életében; az államiság korai szakaszában. Olyan papok voltak, akik különösen a jóslás és az álo ...

                                               

Maharisi

A Maharisi szanszkrit szó a "nagy” jelentésű "mahā" előtag és a "látnok, szent ember" értelemben használt risi utótag összetételéből alakult ki. Az ókori india legmagasabb papi kasztjának tudós tagját jelöli, aki főként a természet és a természet ...

                                               

Mammon

A mammon jelentése: vagyon, tulajdon. Az Újszövetségben Jézus úgy beszél a Mammonról, mint valami személyről, démoni hatalomról, melynek szolgálata Isten szolgálatával ellenkezik. A középkorban is gyakran megszemélyesítették, mint egy istenséget, ...

                                               

Mana (vallás)

A mana kifejezés az ausztronéz nyelvekből származik, ahol erő t, hatékonyság ot jelent, és ezen kifejezés alatt valami természetfeletti erőt értenek. Egyes természeti népek hitében egy személytelen erő vagy hatalom. Mana lakozhat minden megszokot ...

                                               

Mária-tisztelet

A Mária-tisztelet Szűz Mária megkülönböztetett tisztelete a keresztény egyházakban. Mária tisztelete nem azonos Isten imádásával, de több a szentek tiszteleténél. Az ortodox keleti egyházakban és a római katolikus egyházban kivételes tisztelet il ...

                                               

Millenarizmus

A millenarizmus vagy millenarianizmus kifejezés a latin mīllēnārius szóból származik. Számos kultúrában és vallásban megtalálható az a hit, hogy egy eljövendő nagy társadalmi átalakulás után minden meg fog változni. Általános értelemben millenari ...

                                               

Misztérium

Az ókori görög vallásban és filozófiában mindenekelőtt azt jelöli, ami egy istentapasztalatban titokzatos és kimondhatatlan, valamint azt, amit nem szabad átengedni a nyilvánosságnak. Misztériumoknak nevezték azokat a mágikus szertartásokat, amel ...

                                               

Monolatrizmus

A monolatrizmus vagy monolátria = egy, és λατρεία = imádat szavakból) hit a sok isten létezésében, de csak egy isten következetes imádatával. A kifejezést Julius Wellhausen német Biblia-tudós használta először. Az ókori vallásokban gyakori hiedel ...

                                               

Rituálé

A rituálé vagy szertartás vallási vagy szekuláris összefüggésben szabályszerűen és előre megszabott rend szerint ismétlődő cselekmények, amelyek sokféle célnak kívánnak eleget tenni, így még tömör áttekintésük is képtelenség. A rituálé egyértelmű ...

                                               

Szent

A szent szó részint az elkülönítettség, részint a tökéletesség fogalomkörébe tartozó személyek, dolgok és fogalmak jelölésére használatos, vallásos kifejezés. Ellentéte a profán, azaz ami világi, anyagi természetű.

                                               

Szent hagyomány

A szent hagyomány vagy szenthagyomány, apostoli hagyomány a vallásokban használt kifejezések; a kereszténységben a római katolikus, az ortodox, az asszír és az anglikán egyházakban. A római katolikus egyházban a kinyilatkoztatás egyik forrása, a ...

                                               

Szinkretizmus

A szó a görög συγκρητισμός "szünkrétiszmosz” kifejezésből ered, amit Plutarkhosz használt Opera Moralia című írásában a krétaiak közös ellenség elleni összefogására. A kifejezés első felének συγ jelentése együtt, a másodiké bizonytalan, nem egyér ...

                                               

Szvámi

A szvámi a hinduizmusban olyan aszkéta vagy jógi, aki beavatást nyert a vallási szerzetesrendbe és a legmagasabb spirituális megvalósításnak és/vagy az emberiség szolgálatának szenteli az életét. A szó jelentése: ura önmagának vagy mester ", de a ...

                                               

Totemizmus

A totemizmus, mint hitvilág azt feltételezi, hogy minden ember rokonságban vagy spirituális kapcsolatban áll egy másik fizikai létezővel, amely lehet állat, növény vagy akármilyen más természeti lény is. A totem az a tárgy, amely a segítő lényt á ...

                                               

Tűztemplom

A tűztemplom a zoroasztrizmus istentiszteleti helye; gyakran nevezik dar-e mehr, vagy agijari néven. A tűztemplomokban nincsenek képek vagy szobrok, az egyetlen szentség egy örökké égő kis tűz, amely Ahura Mazdá Ormazd örök világosságát és dicsős ...

                                               

Univerzalizmus

Az univerzalizmus olyan etikai világnézet, –szemben az individualizmussal, – amely egyetemességet, valaminek az univerzális jellegét, voltát fejezi ki. Több vallásban az univerzalizmus azt a meggyőződést jelenti, hogy minden ember megmenthetővé v ...

                                               

Üdvösség

Az üdvösség vagy másképp: üdvözülés, megszabadulás, megmenekülés; mindegyik kifejezés ugyanarra az alapvető tapasztalatra utal: megmenekülni, üdvözülni annyit jelent, mint kimentve kihúzva lenni olyan veszélyből, ahol az ember élete forog kockán. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →