ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231                                               

Szulajman-hegy

A Szulajman-hegy 1110 méter magas hegy Kirgizisztán délnyugati csücskében, Os városában. A kirgiz néphagyomány szerint gyógyító erővel bíró szent hegy, Közép-Ázsia Kichi-Mecca – Kicsi Mekkájának is nevezett muszlim vallási zarándokhely. A hegy 20 ...

                                               

Tiruvannámalaj

Tiruvannámalaj vagy Trinomáli tamil nyelven: திருவண்ணாமலை átírva: Tiruvannāmalai, angolul: Tiruvannamalai) város India délkeleti részén, Tamilnádu szövetségi államban, Chennaitól kb. 185 km-re DNy-ra. A város lakossága 145 ezer fő volt 2011-ben. ...

                                               

Váránaszi

Váránaszi Uttar Prades szövetségi állam egyik legnagyobb városa India északi részén, a Hindusztáni-alföld nyugati felén, a Gangesz folyó bal partján. A hinduizmus hét szent városának egyike, ipari, kulturális és kereskedelmi központ.

                                               

Teizmus

A teizmus tágabb értelemben egy Legfelsőbb Lény vagy istenségek létezésébe vetett hit. Szűkebb értelemben olyan világnézet, amely a világot teremtő és gondját viselő Istenbe vetett személyes hitet tartja alapvetőnek. Az elnevezés a görög Theós = ...

                                               

Agnosztikus teizmus

Az agnosztikus teizmus filozófiai nézet, teológiai csoportosításokban az ateizmus, gnoszticizmus és teizmus mellett szerepel. Az agnosztikus gondolkodókkal ellentétben az agnosztikus teizmus követői elismerik bizonyos istenérvek létezését, amelye ...

                                               

Deizmus

A deizmus egy olyan istenre vonatkozó felfogás, vagy természetes vallási rendszer, amelynek képviselői hisznek ugyan egy Legfelsőbb Lényben, mint személyesen létező valóságban, és feltételezik, hogy a világot a természeti törvényekkel együtt ő te ...

                                               

Egyistenhit

Az egyistenhit vagy monoteizmus az egy, élő, és személyes Istenbe vetett hit, illetve a róla szóló tanítás. Ellentéte a többistenhit. A Föld lakosságának mintegy fele tartozik a három nagy monoteista vallás valamely csoportjához, ezek a zsidó val ...

                                               

Henoteizmus

A henoteizmus kifejezést Max Müller alkotta arra a vallási nézetre, amikor valaki egy istent imád, de elismeri más istenek létezését. Müller úgy vélte, a henoteizmus "elvben monoteizmus, gyakorlatban politeizmus.” Ezt a kifejezést tette meg a nyu ...

                                               

Panenteizmus

A panenteizmus azt az elgondolást jelöli, amely szerint "a világmindenség" vagy "a minden" Istenben létezik anélkül, hogy Isten és minden, Isten és a világ, Isten és a teremtés egymással azonosíthatók lennének. Míg a panteizmusban Isten azonos a ...

                                               

Panteizmus

A panteizmus minden olyan tanítás, amely Istent és a világot azonosítja, ellentétben a dualisztikus felfogás minden formájával, amely Istent a világtól megkülönbözteti. Az Isten teljes transzcendenciáját hangsúlyozó teizmustól eltérően a panteizm ...

                                               

Többistenhit

A többistenhit vagy politeizmus a több istenből álló panteonok jellemzője. A politeizmus szó a görög politheosz szóból ered, szabad fordításban több isten t jelent. A politeizmus kialakulásáról több elmélet létezik. Az egyik szerint a megszemélye ...

                                               

Teológia

A teológia – magyarosan hittudomány – görög eredetű szó a theosz, és logosz szavakból. A teológia valamely vallás tudományos igénnyel fellépő, logikai formába öltöztetett tanrendszere. A vallások kinyilatkoztatáson alapuló saját tanításának rends ...

                                               

Angelológia

Az angelológia az angyalokkal foglalkozó keresztény teológia, magyarul "angyaltan”. Többnyire a keresztény környezetben nevelkedett emberek végzik az ezzel kapcsolatos tanulmányokat.

                                               

Antropomorfizmus

Az antropomorfizmus olyan, az 1700-as években létrehozott kifejezés, amely élő vagy élettelen dolgok, jelenségek vagy elvont fogalmak emberi tulajdonságaira utal. Ilyen eset az, ha állatokat, növényeket, vagy természeti erőket, például a szelet, ...

                                               

Az ember bukása

Az ember bukása vagy a bűneset a Biblia által használt kifejezés arra az állapotra, amikor az első emberpár, Ádám és Éva, az Istenhez való hűségükből egy bűnös engedetlenségbe lépnek át. A történetük a Biblia elején, Mózes első könyve 2-3. fejeze ...

                                               

Démonológia

A démonológia a démonok és a démonokban való hit rendszerbe foglalt tanulmányozása, a démonok rendszere, tana. A teológia egyik ága, amely az olyan természetfeletti lényeket tanulmányozza, amik nem istenek. A démonok a legtöbb hitvilágban az iste ...

                                               

Isten országa

Isten országa a bibliai teológia egyik központi fogalma. Isten országa dinamikus fogalom, amely az Újszövetségben csak Jézus szájából hangzik el. Az újszövetségi görög kifejezés a héber malkut Jahve kifejezésből szárazik. Ez pedig az ószövetségi ...

                                               

Keresztény apologetika

A keresztény apologetika a keresztény teológia egyik ága, célja a keresztény hittel szemben érkező ellenvetések megválaszolása és a keresztény hit mellett megfogalmazott érvek felmutatása, tehát a keresztény hit racionális igazolása.

                                               

Kérügma

A kérügma, vagy régies átírásban kerygma görög szó, jelentése: felhívás, híradás, hirdetés. Ez az újszövetségi szó, más fogalmak mellett az evangélium hirdetését jelenti. A kérügma tárgya Krisztus, de a kérügma nem egyenértékű Krisztussal. A foga ...

                                               

Kinyilatkoztatás

A kinyilatkoztatás a vallásokban a feltárása, közzététele vagy nyilvánosságra hozatala valamilyen igazságnak vagy tudásnak, Istennel vagy más természetfeletti személlyel vagy személytelen erővel való kommunikáció révén. A latin revelatio szó felt ...

                                               

Mária megkoronázása

Mária megkoronázása vagy Szűz Mária megkoronázása, egy római katolikus szándék kifejezése, hogy Máriának megkülönböztetett tisztelet jár, mint egy királynőnek.

                                               

Megtestesülés

A megtestesülés vagy inkarnáció a vallásokban használt fogalmak, egy isten, istenség vagy egyén földi testet öltésére.

                                               

Megváltás

A megváltás elsősorban az ábrahámi vallásokban használt fogalom, de a többi világvallásban is megtalálható. A Bibliában használt szó arra utal, hogy Isten kiváltja, kiszabadítja népét. A kereszténységben a megváltás mint a bűntől, s ennek követke ...

                                               

Paraklétosz

A paraklétosz görög szó, mely segítőt, vigasztalót, tanácsadót és pártolót egyaránt jelenthet. Az Újszövetségben említett Paraklétosznak tulajdonított funkciók teljes körét egyik bibliafordítás sem fogja át. A János evangéliumában említett alak, ...

                                               

Pásztoroló mozgalom

A pásztoroló mozgalom egy nagy hatású és vitatott mozgalom volt, mely főként néhány brit és amerikai protestáns, valamint karizmatikus egyházban jelent meg, főként az 1970-es években és az 1980-as évek elején. A mozgalom doktrínája a Biblia újszö ...

                                               

Pokol

A pokol olyan túlvilági állapot, ahol az érintettnek iszonyú szenvedésekben van része. Számos vallás és mitológia szerint az örök vagy hosszú ideig tartó büntetés helye, ahová haláluk után jutnak a rossz, a gonosz és/vagy hitetlen emberek vagy az ...

                                               

Preegzisztencia

A preegzisztencia a latin prae és az existentia szavakból összetett kifejezés valaminek az előzetes létezését állítja. A teológia Krisztus és a lelkek preegzisztenciájának kérdését vizsgálja. Krisztus preegzisztenciája azt jelenti, hogy ő személy ...

                                               

Queer teológia

A queer teológia egy teológiai módszer, amely abból feltevésből indul ki, hogy a gender non-konformitás, a meleg és leszbikus vágyak mindig is jelen voltak a történelemben, ebbe beleértve a Bibliát is. A queerelmélet filozófiai megközelítéséből k ...

                                               

Katolikus mariológia

A katolikus mariológia Szűz Mária üdvtörténetével foglalkozó teológia, ahogy a pápa és a katolikus egyházatyák a zsinatokon dogmákban rögzítették Mária szerepét. Ezek a dogmák egyértelmű útmutatásokat adnak a hívőknek. Továbbá a római katolikus m ...

                                               

Szodómia

A szodómia vallásos eredetű kifejezés, amellyel főként régies vallási és jogi szövegekben a 16–19. században a homoszexuális érintkezést, vagy az aktusban részt vevő személyek nemétől függetlenül létrejövő anális, az orális valamint az állatokkal ...

                                               

Teológiai antropológia

A teológiai antropológia a teológia része, amely az ember keresztény nézetű megértésével foglalkozik. Az embert lényege szerint érti, nemcsak egy fajtát, egy kultúrát, egy korszakot, vagy társadalmi osztályt fog át, hanem átfogja az egész emberis ...

                                               

Természetfeletti

A természetfeletti vagy természetfölötti kifejezés magába foglalja mindazok a tartalmakat, amelyek nem magyarázhatók meg a természet törvényei szerint, amelyek megközelítésére az emberi megismerés biológiailag is leírható és értelmezhető eszközei ...

                                               

Túlvilág

A halál utáni élet vagy túlvilági élet azon nézetek összessége, amelyek a különböző kultúrákban és vallásokban megtalálhatók arról, hogy mi vár az emberekre a halál után, illetve egyes vallásokban az idők végezetén. A halál utáni életben való hit ...

                                               

Abhiséka

Az abhiséka szanszkrit kifejezés, egy odaadó tevékenység és/vagy vallási rítus. Az ind dharma-vallásokban van jelentősége, úgymint a hinduizmusban, buddhizmusban és dzsainizmusban. A hinduizmusban felkenést vagy vízzel meghintést jelölő általános ...

                                               

Absztinencia

Az absztinencia önkéntes tartózkodás valamiféle vágy vagy testi cselekvés kielégítésétől, melyek testi élvezetet okoznak. A kifejezés leggyakrabban közösülés, alkohol vagy táplálkozás terén használatos; vallási tilalom vagy gyakorlatias megfontol ...

                                               

Ádi Granth

Az Ádi Granth Pandzsábi nyelven "Első könyv”, a szikh vallás szent írása. Egyéb elnevezései is használatosak: Granth Száhib, Guru Granth Száhib, Sri Guru Granth Száhib. A tizedik élő guru után a könyv vette át a tanító szerepét. Ezért a könyvet m ...

                                               

Alamizsna

Az alamizsna görög eredetű szó irgalom, adomány jelentéssel. A vallások nagy részében érdemnek, olykor kötelezettségnek számító cselekedet. Az alamizsnálkodás az embertárs megsegítésének vallási igényéből is fakadhat.

                                               

Áldás

Az áldás a boldogságot, jólétet, gyarapodást előidéző cselekmény vagy a rossztól való védelem biztosítása; az isteni kegyelem kívánása valamely tárgyra vagy személyre. Történhet szavakkal és gesztusokkal is. Katolikus egyházi értelmezés szerint a ...

                                               

Áldozat (vallás)

Az áldozat, vagy áldozatbemutatás az istenségnek abból a célból felajánlott adománya, hogy az áldozó magának a jóindulatra bírt felsőbb lény kegyét, segítségét megnyerje, vagy legalább haragját, büntetését magától elhárítsa. Lehet az istentisztel ...

                                               

Apáca (vallás)

A települést lásd az Apáca Brassó megye címszó alatt. Az apáca vagy szerzetesnő olyan nő, aki fogadalmat tett, hogy egy vallásnak szenteli az életét. Több vallásban is vannak apácák, többek közt a katolikus, ortodox keresztény, anglikán, evangéli ...

                                               

Aqabai-szoros

Az Aqabai-szoros Mekka és Mína határán, hat km-re a Kába szentélyétől található. Itt található az a három kőoszlop ma már kőfal, melyet a muszlimok zarándoklatuk során megköveznek emlékezve Ábrahám próféta áldozatára. Az iszlám tanításai szerint ...

                                               

Bima

A bima általában centrálisan elhelyezett, lépcsős emelvény a zsinagógában, amely eredetileg kizárólag a tóraolvasás céljára szolgált. Legfontosabb része az asztal, amire a tóraterkercset helyezik. Ros hasana ünnepén itt fújják meg a kosszarvból k ...

                                               

Böjt

A böjt tartózkodás az evéstől, ivástól, vagy valamilyen tevékenységtől. Táplálkozás esetén a böjt lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy például valaki csak bizonyos fajta ételektől tartózkodik, vagy pedig minden ételtől és italtól. Ami ...

                                               

Buddhista elkötelezettség

A buddhista elkötelezettség a legtöbb buddhista számára a gyakorlatok fontos részét képezi. A burmai buddhista tanács szóvivője szerint a buddhista spirituális gyakorlatok iránti elkötelezettség a három drágaság iránti elkötelezettséget jelenti - ...

                                               

Cölibátus

A cölibátus tágabb értelemben az akaratlagos nőtlenség, ill. szexuális önmegtartóztatás állapota, szűkebb értelemben pedig az ugyanezen célzattal tett vallási fogadalom különböző vallásokban. Megtalálható a katolikus és az ortodox egyházakban, a ...

                                               

Dzikr

A dzikr vagy dhikr az iszlámban Isten tulajdonságainak vagy vele kapcsolatos kifejezések ismétlése, kimondva vagy gondolatban. Az iszlám kultúrában gyakran úgy tekintik, mint egy meditációs gyakorlatot, amelyben Isten jelenlétét tudatosítja az eg ...

                                               

Dzsapa

A dzsapa egy szent név vagy bármely mantra ismétlése. A dzsapa a jóga fontos tagja és a mantra-jóga fő eleme. A guru által a beavatás során átadott bídzsa mantra ismételgetése. Dzsapázáskor az ismétlések számlálásához gyakran imafüzért málát hasz ...

                                               

Egyszerűség (vallás)

Az egyszerűség az ember életvitelében a lelki felemelkedés egyik alapelve. Az önkéntes egyszerűség lemondás a világi javakról és a materialista életmód elutasítása. Mint erény, a büszkeség, a képmutatás, a dőzsölés ellentéte és valamennyi világva ...

                                               

Felebaráti szeretet

A felebaráti szeretet az embertársaink felé kinyilvánított önzetlen, jóindulatú törődés. A felebarát etimológiailag azt a gondolatot fejezi ki, hogy valakinek a társaságába kerülünk.

                                               

Godcasting

A godcasting kifejezés vallási tárgyú podcastokat jelöl. A podcast szó az iPod és a broadcast szavak összetételéből született. Rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert a podcast műfaja, mivel a hordozható zenelejátszók, mint az Apple iPodja, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →