ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206                                               

Sze-ma fa

A Sze-ma fa -dinasztia beli Sen Cung uralkodása alatt, az addig született legjelentősebb hadművészeti művek közül összeválogatott, a hadtudomány kánonává emelt gyűjteménynek is részét képezi. A hagyomány szerint szerzője Sze-ma Zsang-csü, de való ...

                                               

Sztrelec

A sztrelecek muskétával és alabárddal felszerelt orosz gyalogoskatonák voltak a 16. század és a 18. század eleje közötti időszakban. Ők képezték Oroszország első állandó hadseregét.

                                               

Szun-ce

Szun-ce világhírű ókori kínai író, filozófus és hadvezér, a máig nagy hatású A háború művészete című ókori kínai hadtudományos kézikönyv szerzője. Eredeti neve Szun Vu 孫武 / 孙武.

                                               

Tercio

A tercio a kora újkori spanyol hadsereg gyalogságának legképzettebb és legerősebb egysége volt. 1525 és 1643 közötti több mint száz év a spanyol szárazföldi katonai hegemónia időszaka, az a korszak, amit a történettudomány a "hadügyi forradalom” ...

                                               

Tömény

Tömény vagy más alakban tümen, tyumen: 10 000 főt számláló katonai egység a sztyeppei népeknél. A tízes rendszerű katonai szervezettség legmagasabb foka. Mai fogalmaink szerint leginkább a hadtestnek felel meg. Innen származik az Oroszországban t ...

                                               

Tyereki Kozák Had

A kozákság a fennmaradt írásos források szerint a 15. század második, és a 16. század első felében a társadalomból kiszakadt, az orosz-tatár határvidék "veszélyeztetett zónájában" letelepedett, a megmaradás és a túlélés miatt fegyverforgatásra ké ...

                                               

Várháborúk kora

A várháborúk kora 1541-től 1568-ig tartott, magába foglalja a második, harmadik és negyedik Habsburg–török háborút is. Az Oszmán Birodalom ekkor hódította meg az ország déli és középső részeit. Azért nevezik várháború nak, mert a végvárak ellen i ...

                                               

Vártorony

A lakótoronyok eredete még vitatott. Az európai várépítészetben a kezdteteket a normann lakótornyok jelzik. A korai lakótornyok falai rendkívül vastagok voltak, elérték a 4-5 métert és több emeletsorra osztottak. Bejáratuk az első emelet magasság ...

                                               

Vej Liao-ce

A Vej Liao-ce az ókori kínai hadtudományos irodalom egyik kiemelkedő alkotása, amely címét szerzője, a kb. i. e. 4-3. században élt főparancsnokról, Vej Liao ról kapta. A mű összesen 24 fejezetben tárgyalja a hadviselés, a fegyveres konfliktusok ...

                                               

Véres kard

Régen a véres kard a hadba hívás jele volt, a véres kard szertehordozására indultak a nemesek a hadba. Hérodotosz azt írta a szkítákról, hogy a hadak istenének szentelt kardokat a foglyok vérével öntözték le. A vogulok, finnek, hunok egyaránt hit ...

                                               

Vu-ce (könyv)

A Vu-ce – "Vu-ce hadviselés szabályai ”; Vu Csi ping-fa – "Vu Csi hadviselés szabályai ”) az ókori kínai hadtudományos irodalom egyik legjelentősebb hadtudományi, hadművészeti alkotása. Gyakorta a Szun-ce pingfával) együtt, azonos jelentőségű műk ...

                                               

Diverzió

A diverzió katonai értelemben elterelő hadművelet, kisebb, reguláris vagy irreguláris fegyveres csoportok tevékenysége a front mögötti ellenséges területeken illetve az ellenfél hátországában azzal a céllal, hogy zavarják az ellenség háborús tevé ...

                                               

Felforgatás

A felforgatás általánosságban a fennálló társadalmi rend erőszakos megváltoztatására irányuló, jellemzően fegyver nélküli tevékenység, de ennek során fegyveres, erőszakos cselekmények is előfordulhatnak, sőt, háború, polgárháború kirobbantása is ...

                                               

Hadászat

A hadászat, más néven katonai stratégia a hadtudomány és ezen belül a hadművészet fő területe, tárgya. Lényege az adott ország, hatalom fegyveres erőinek felkészítése, irányítása, vezetése a politikai vezetés céljainak megfelelően. Szoros kapcsol ...

                                               

Hadművelet

A hadművelet a haditevékenység egyik formája, a csapatok cél, feladat, hely és idő szerint összehangolt ütközetének, harcainak, csapásainak összessége, melyet egyidejűleg vagy egymás után egységes alapelgondolás és terv alapján hadműveleti, hadmű ...

                                               

Katonai hírszerzés

A katonai hírszerzés az ellenfél elsősorban katonai jellegű titkainak megszerzésére irányuló titkosszolgálati hírszerző tevékenység. A katonai hírszerző tevékenység egy részét a diplomáciai testületekben tevékenykedő katonai attasék, illetve az ő ...

                                               

Lélektani hadviselés

A lélektani hadviselés az emberek csoportjai közötti fegyveres küzdelmek, a háborúk velejárója a történelem hajnala óta, de békeidőben is gyakran fordulnak hozzá a potenciálisan szemben álló hatalmak. Különösen intenzíven alkalmazták a második vi ...

                                               

Bohuslav Balbín

Bohuslav Balbín z Vorličné cseh történetíró, jezsuita szerzetes. A neve előfordul Balbinus alakban is.

                                               

A birodalom kormányzásáról

A birodalom kormányzásáról Bíborbanszületett Kónsztantinosz bizánci császár államelméleti műve, melyet fiának, a későbbi II. Rómanosz császárnak címzett és a korabeli Kelet-Közép-Európa és így a magyar őstörténet egyik legfontosabb történeti forr ...

                                               

Chronicon ex chronicis

A Chronicon ex chronicis 12. századi latin nyelvű világkrónika, amely a nyugat-közép-angliai Worcester bencés apátságában készült. Fő szerzője egy János nevű szerzetes volt, aki Florenciusz nevű társa segítségével számos történeti művet használt ...

                                               

A dukljai pap krónikája

A dukljai pap krónikája délszláv középkori krónika, mely Bárban lett írva feltehetően a 12. század második felében. Szerzője a Dukljai-bári érsekség egy meg nem nevezett szerzetese. Az eredeti szláv nyelvű változat mellett latin nyelvű fordítás i ...

                                               

Érdujhelyi Menyhért

1860. január 4-én született Zentán. Tanulmányait Szegeden, majd Kalocsán végezte, ott szentelték pappá 1882-ben. Adán lett segédlelkész, majd 1894-ben Kiskőrösön, 1897-ben Zentán kapott plébániát. 1908-ban kivándorolt az USA-ba, és haláláig, 1912 ...

                                               

Gardízi

Abu Saʿīd Abdul-Hay ibn Dh ahhāk ibn Mahmūd Gardēzī, röviden Gardízi a XI. században élt perzsa történetíró és földrajztudós. A mai Afganisztán területén lévő Gardez településen született.

                                               

Georg Gottfried Gervinus

1825-ben a giesseni egyetemre iratkozott be. A következő évben Heidelbergbe ment, ahol Friedrich Christoph Schlosser hatása alatt történelmi tanulmányokkal kezdett foglalkozni. 1830-ban magántanár lett a Heidelbergi Egyetemen és 1835-ben kiadta h ...

                                               

Guillaume Caoursin

Guillaume Caoursin negyven éven át szolgálta a Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrendet Rodoszon. Alkancellár és több nagymester titkára volt, híressé az 1480-as oszmán ostrom történetét megörökítő munkája tette.

                                               

Eberhard Werner Happel

Eberhard Werner Happel német író, a 17. század utolsó évtizedeinek egyik népszerű regény- és történetírója.

                                               

Keglevich Péter (katona)

Keglevich György horvátországi al-bánnak és Istvánffy Katalinnak fia, Keglevich Miklós nagybátyja. Nőül vette 1625. július 25-én Geréczy Margitot Biszág várában. 1631-ben háborúba ment a császári hadsereggel Hrazsonachky ezredes vezérlete alatt. ...

                                               

Kolinovics Gábor

1715–1716-ban a piarista rend tagja volt. 1717-ben Bajmócon, majd ugyanebben az évben Vöröskőn lett úriszéki ügyvéd, illetve Pozsony vármegye jegyzője mellett is dolgozott. Apja birtokát örökölve Senkőcre költözött és 1723-ban feleségül vette Mil ...

                                               

Wolfgang Lazius

Az ingolstadti egyetemen folytatott orvosi tanulmányokat. 1536-ban a császári hadsereggel mint tábori orvos jött Magyarországra. 1540-től a humaniorák, később az orvostudomány egyetemi tanára volt Bécsben. 1546-ban kiadta Vienna Austriae című műv ...

                                               

James Mackintosh

Orvosnak készült, de amellett irodalmi és történeti tanulmányokat folytatott. Első munkájából: Vindiciae galliace, or defence of the French revolution London, 1891, csakhamar francia fordítás készült, mire azután a nemzetgyűlés a francia polgárjo ...

                                               

Karl Adolf Menzel

1809-ben a boroszlói Elisabethanum tanára, majd 1814-ben prorektora lett és azután mint a Rhediger-féle könyvtár igazgatója és iskolai tanácsos működött. 1855-ben nyugalomba vonult.

                                               

Johannes Meursius

Johannes Meursius holland klasszika-filológus volt. Az európai kultúrkörben VII. Konstantin műve a birodalom kormányzásáról az ő kiadásai alapján vált ismertté, amelynek magyar vonatkozású részeit 1739-ben Kéri Borgia Ferenc tette először közzé.

                                               

François Mignet

Barátjával, Adolphe Thiers-rel együtt tanult jogot és 1818-ban ügyvéd lett. A De la féodalité, des institutions de Saint Louis et de linfluence de la législation de ce prince Párizs, 1822 című díjnyertes művének sikere után abbahagyta jogi tanulm ...

                                               

William H. Prescott

William Hickling Prescott amerikai jogász, aki miután elvesztette egyik szeme világát átpártolt a történelem tanulmányozására. Kollégái a nemzet első "szaktörténésze” megnevezéssel illeték a kéziratos források használata és írásainak stílusa miat ...

                                               

Rahewin

Rahewin vagy Ragewin latin nyelven író középkori német történetíró klerikus, Freising püspökének, Freisingi Ottónak a titkára. Ottó halála után ő folytatta annak Barbarossa Frigyesről írt Gestá ját.

                                               

Georg Wilhelm von Raumer

Jogi tanulmányai végeztével 1823-ban állami szolgálatba lépett és a berlini kamarai törvényszéknél ülnök, 1833-tól a porosz kereskedelmi minisztériumban és az országos levéltárban tanácsos, majd igazgató, és 1844-ben az államtanács tagja lett. 18 ...

                                               

Rhédey László

Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem és iktári Bethlen Druzsina egyetlen fia. 1654-ben II. Rákóczi György erdélyi fejedelem bejárója cubicular. mag. és Benkő szerint Máramaros főispánja volt. 1660. november 8-tól pedig Háromszék főkapitánya. A szerenc ...

                                               

Georg Friedrich Sartorius

Teológiát hallgatott, később azonban történelmi tanulmányokba kezdett. 1792-ben a Göttingai Egyetem könyvtárának őre lett. Két évvel később már mint magántanárt alkalmazták, 1797-ben mint a bölcsészet, 1814-től pedig mint a politika rendes tanára ...

                                               

Vilém Slavata

Tanulmányait Prágában végezte. Hosszabb ideig utazgatott Angliában és Spanyolországban, majd 1600-ban II. Rudolf császár udvari marsallja és az országos törvényszék elnöke lett. 1602-ben feleségül vette Lucia Ottiliát, a Hradec-ház örökösét, és e ...

                                               

Johannes Stabius

1482-től az ingolstadti egyetemen tanult, ahol 1484-ben szerzett diplomát. Ezután megfordult Nürnbergben és Bécsben, majd 1498-tól az ingolstadti egyetemen matematikát tanított. 1503 nyarán I. Miksa császár szolgálatába lépett, útjain elkísérte é ...

                                               

Tormássy Gábor

A Pest megyei Dusnokon született, ahol édesapja kántortanító volt. Édesapja halála után négy éves korában anyjával Szabadkára költözött és itt, majd Baján és Pécsett tanulását befejezvén a kalocsai papnevelő intézetbe lépett és 1866. szeptember 6 ...

                                               

Turszun bég

Turszun életéről keveset tudni, az adatok elsősorban könyvéből Tarih-i Ebü’l-feth származnak. Nevét Tur-ı Sina formában adta meg. Apjáról nem tudni, nagybátyját Csebe Ali bégnek nevezi, aki Bursa kormányzója volt. A fennmaradt iratok alapján csal ...

                                               

Közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye

Közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék Magyarország egyes területein a vármegyékkel azonos jogállású, a magyar politika revíziós törekvéseit elnevezésükben is kifejező közigazgatási egységek voltak 1923–1945 között. Létrehozásukra első íz ...

                                               

Báróság (közigazgatási egység)

A báróság a megye szintje alatti korábbi közigazgatási egység bizonyos államokban, például Angliában és Írországban. Az ír báróság korábbi közigazgatási egység, amely eredetében kapcsolódott a főúri címhez és a hozzá tartozó területekhez, később ...

                                               

Báróságok Írországban

A báróság Írországban történelmi földrajzi egység, korábbi közigazgatási egység. Általában a megye alegysége, bár a helyi kormányzat átszervezései következtében voltak olyan báróságok, amelyek átnyúltak a megyehatárokon. Bár eredetében a báróság ...

                                               

Csehország (történelmi tartomány)

A történelmi Csehország tartomány a mai Csehország területének nyugati és középső részén elhelyezkedő történelmi régió, amely az egykori Cseh Királyság területével egyezik meg a Morva Őrgrófság nélkül, így tehát nem azonos a Morvaországot is magá ...

                                               

Desmond megye

Desmond Írország történelmi megyéje volt az Ír-sziget délnyugati partvidékén. 1606-ban felosztották Cork megye és Kerry megye között. Desmond gael név, eredetileg "Deas-Mumhan”, ami Dél-Munstert jelentett. A szótő más nevekben is fennmaradt: Thom ...

                                               

Az Ír-sziget megyéi

Történelmének egy jelentős részében az Ír-sziget 32 megyére volt osztva. Két történelmi megye ma már nem létezik. Több megye nevet változtatott. Amikor 1921-ben Írország kettévált, az Ír Köztársasághoz 26 hagyományos megye került, a többi hat ped ...

                                               

Magyarország közigazgatási kerületei II. József uralkodása alatt

II. József magyar király 1785-ben az addigi, nagyfokú autonómiát élvező, a magyar rendiség alapját képező vármegyerendszer helyett új közigazgatást vezetett be, amelynek keretében 10 kerületet hoztak létre Nyitra, Besztercebánya, Kassa, Munkács, ...

                                               

Morvaország

Morvaország, lengyelül Morawy) történelmi régió a mai Csehország keleti részén. Az utóbbi néhány évszázad során Morvaország illetve így Morvaország-Szilézia a korábbi Szilézia tartomány egy részét, az úgynevezett Morva-Sziléziát is magába foglalt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →