ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Sztoikus filozófia

"Tűzz magad elé egy jellemet és mintaképet, és tartsd magad hozzá, akár egyedül vagy, akár az emberek között. Legtöbbször hallgass és csak a fontos dolgokról beszélj, de azokról is keveset. Egyszer-egyszer, ha a körülmények kívánják, beszélgethet ...

                                               

Analitikus filozófia

Az analitikus filozófia bizonyos, a 20. század elejétől kifejlesztett filozófiai alapvetések gyűjtőfogalma. Ezen alapvetések egy olyan irányzatot jelenítenek meg, mely elsősorban az ideális nyelvvel vagy a mindennapi nyelv analízisével foglalkozo ...

                                               

Földrajz

A földrajztudomány vagy földrajz a földtudományok egy részterülete. A szilárd kéreg, a vízburok és a levegőburok szövedéke alkotja a bioszférát, az élet színterét, azaz a földrajzi burkot. Az itt lezajló természeti és társadalmi folyamatok által ...

                                               

Földrajzi koordináta-rendszer

A tényleges szélességi és hosszúsági koordináta értékek megadása a vonatkozó forgásiellipszoid-modell az. ún. geodéziai dátum megadásával vagy az adatoknak egy ismert dátumhoz való hozzárendelésével lehetséges. Amennyiben a geodéziai dátum defini ...

                                               

Történeti földrajz

A Történeti földrajz a történelem egyik segédtudománya, amelynek tárgya egy terület adott történeti korban fennállott természeti, gazdasági, társadalmi viszonyainak földrajzi szempontból rendszerezett leírása történeti források alapján.

                                               

A földrajzi nevek helyesírása

A földrajzi nevek helyesírása a tulajdonnevek helyesírásán belül különálló, nagyobb csoportot képez a típusaik változatossága miatt. A magyar helyesírás szabályai érvényes kiadása a 172–185. pontjában tárgyalja, a részletesebb szabályozást pedig ...

                                               

Földrajzi árujelző

A földrajzi árujelző olyan földrajzi név, amely bizonyos termékek tekintetében polgári jogi, pontosabban iparjogvédelmi oltalom alatt áll. Gyűjtőfogalom. Két fajtája a földrajzi jelzés és az eredetmegjelölés.

                                               

Politikai földrajz

A politikai földrajz a politikai jelenségek földrajzi elemzését végző tudomány, a társadalomföldrajz része. Egyebek között az államhatárok és az államok területének változását, az országok politikai és közigazgatási beosztását, nemzetközi szervez ...

                                               

Brit Királyi Földrajzi Társaság

A Brit Királyi Földrajzi Társaság Nagy-Britanniában 1830-ban alakult meg Londoni Földrajzi Társaság néven. Székhelye ma is Londonban van, a Lowther Lodge épületben.

                                               

Romániai magyar földtani és földrajzi szakirodalom

A földtan és a földrajz az átfogó földtudomány két ága. A földtan a Földdel, annak szilárd kérgével foglalkozik, történetiségét kutatva az őslények vizsgálata alapján. Tagolódása: ásványtan, kőzettan, őslénytan, történeti geológia, élettörténet, ...

                                               

Idegenforgalmi földrajz

Idegenforgalmi földrajz vagy turizmusföldrajz a felsőfokú oktatásban létező, a legújabb tudományos eredményeket ötvöző tan, amely a turizmus által érintett világ értékeinek a megismertetésével foglalkozik. Az idegenforgalmi földrajz az idegenforg ...

                                               

Magyar Földrajzi Társaság

A Magyar Földrajzi Társaság 1872. január 12-én lett alapítva Hunfalvy Jánosnak, a földrajzi tanszék vezetőjének kezdeményezésére. A társaság azzal a céllal jött létre, hogy magát a földrajztudományt és a geográfia hazai eredményeit népszerűsítse. ...

                                               

Képes földrajz

A Képes földrajz könyvsorozat kötetei a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában jelentek meg 1967–1989 között. A sorozat ISSN 0324-6310 számmal van jelölve. A kötetek színes és fekete-fehér fotókat, illusztrációkat tartalmaznak. A kontinensekről kész ...

                                               

A mezőgazdaság földrajza

A mezőgazdaság földrajza, vagy gyakran használt közkeletű szóval az ’’agrárgeográfia’’, a mezőgazdasági termelés térbeli rendjének gazdasági, társadalmi és természeti összefüggéseit, törvényszerűségeit kutatja, értelmezi. Mint elnevezés a 19. szá ...

                                               

Informatika

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik. ...

                                               

SRS Informatika

SRS Informatika, hivatalosan SRS Informatika Kft. egy budapesti székhelyű magyar IT vállalkozás. A cég fő profilja kiskereskedelmi informatika rendszerek fejlesztése, telepítése és szervizelése. A Synergon Retail Systems Kft. jogutódja.

                                               

Platform (informatika)

Az informatikában platform alatt olyan hardver- és/vagy a szoftverkörnyezetet értünk, amely meghatározza, hogy az adott számítógépen milyen egyéb programok használhatók.

                                               

Nextent Informatika Zrt.

A Nextent Informatika Zrt. magyar tulajdonú IT-cég, amely vezető informatikai tanácsadási, rendszerfejlesztési és integrátori szolgáltatásokat kínál a közép- és nagyvállalati szektor számára. Főbb tevékenységi területei az adatkezelési megoldások ...

                                               

Internet Information Services

Az Internet Information Services a Microsoft által a Windows NT operációs rendszercsaládhoz készített bővíthető webszerver. Az IIS támogatja a HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP és NNTP protokollokat. A Windows NT 4.0 óta a Windows NT alapú operációs r ...

                                               

Kémiai informatika

A kémiai informatika olyan tudományterület, amely a számítástudomány és az információtudomány technikáit alkalmazza a kémiai problémák tanulmányozásához és megoldásához. Tevékenységei közé tartozik a kémiai adatok és információk tervezése, létreh ...

                                               

Utasítás (informatika)

Az utasítás az informatikában olyan tevékenység pontos megfogalmazása, amelyet tovább részletezni nem tudunk, vagy nem akarunk, és a végrehajtó számára egyértelmű jelentéssel bír.

                                               

Synergon Informatika Nyrt.

A Synergon Informatika Nyrt. magyarországi székhelyű, informatikai rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó vállalat. A Budapesti Értéktőzsdére és a londoni SEAQ-kereskedésbe 1999-ben vezették be. Árbevétele 2007-ben közel 17 milliár ...

                                               

Keresőrendszer (informatika)

Keresőrendszer alatt az informatikában olyan webes felületű vagy szoftveres szolgáltatást értenek, ami multimédiás tartalmak vagy adatbázisok rendszeres vagy egyéni kérésre történő rendezését és/vagy nyomon követését és/vagy kivonatolását, és a t ...

                                               

Környezeti informatika

A környezeti informatika környezettudományi és ökológiai problémák informatikai eszközökkel való megoldásával foglalkozó alkalmazott interdiszciplináris tudomány. Műveléséhez környezettudományi, ökológiai, biomatematikai és informatikai-számítást ...

                                               

Informatika ábécé (könyv)

Az Informatika ábécé című könyv az Ábel Kiadó gondozásában jelent meg, először 2003-ban. A könyv az alapoktól indulva, lépésről lépésre vezeti be olvasóját az informatika világába. Megtalálható benne mindaz, amire egy kezdő felhasználónak szükség ...

                                               

Mnemonik (informatika)

A mnemonik az informatikában általában hosszabb elnevezésű művelet elnevezésére használatos rövidítés, amelyet az egész kifejezés helyettesítésére alkalmaznak. Már régóta használják más területeken a mnemotechnikát, amely alá tartozik a mnemonik is.

                                               

Művészet

A művészet szó tágabb értelemben minden alkotó célú emberi igyekezetre vonatkoztatható. Ebből a széles perspektívából a művészet kulturális, történelmi vagy földrajzi környezettől függően általános fogalomként használható az összes teremtő szándé ...

                                               

Hellenisztikus művészet

A hellenisztikus művészet vagy hellenizmus nemcsak az ókori Görögországban volt jelentős. E kulturális hatás számos nép életében és művészetében nyomot hagyott. Hellenizálódtak a zsidók és a rómaiak, de Nagy Sándor egykori birodalmán belül is ali ...

                                               

Ókori görög művészet

A klasszikus görög civilizáció művészeti fejlődésének kezdete a mükénéi kultúra bukásával és a görög sötét korral esik egyidőbe, később pedig Babilónia, Fönícia és Perzsia művészetének virágzásával. A gazdag görög poliszok fénykorában és a hellen ...

                                               

Prekolumbiánus művészet

Prekolumbiánus művészet alatt az amerikai kontinensen élő indián őslakó népek művészetét értjük a legkorábbi emlékektől az i. sz. 16. századi európai gyarmatosításig. A prekolumbián művészet a prekolumbián civilizációk két egymástól független ter ...

                                               

Japán buddhista művészet

A Koreai-félszigeten keresztül, Kínából Japánba érkező buddhizmus fontos szerepet játszott a japán művészet fejlődésében a 6. század és a 16. század között. A 6. században Sótoku herceg, a 8. században pedig Sómu császár támogatta a buddhista műv ...

                                               

Szászánida művészet

A Szászánidák dinasztája 224-től 642-ig uralkodott a mai Irán területén az iszlám hódítása előtt, eredetileg Persis tartományban. Sajátos udvari művészetet hoztak létre, mely az ókori perzsa művészetből táplálkozott, szemben a hellenisztikus műve ...

                                               

Buddhista művészet

A buddhista művészet azokra a művészeti alkotásokra vonatkozik, amelyekre hatással volt a buddhizmus. Ebbe beletartoznak azok a művészetek, amelyek ábrázolják a különböző buddhákat, bódhiszattvákat és egyéb lényeket, ismert történelmi vagy mitoló ...

                                               

Absztrakt művészet

Az absztrakt művészet vagy nonfiguratív művészet hagyományos meghatározással, a szűkebb értelemben vett valóság- és természetábrázoló jelleget, azaz a valóság tárgyi összefüggéseit és alakjait a műalkotásokból kiküszöbölő és a művészi munkában tu ...

                                               

Iráni művészet

Az alábbiakban az Irán területén létezett kultúrákról adunk áttekintést. Irán területén Egyiptommal és Mezopotámiával egy időben jöttek létre az első kultúrák, ettől kezdve folyamatosan lakott volt. Az itt kialakult kultúrák helyi jellegzetessége ...

                                               

Minószi művészet

A minószi művészet a bronzkori, i. e. 3000 és i. e. 1100 közötti krétai minószi civilizáció művészete volt. Fénykora az úgynevezett második palotakorszakra, i. e. 1700 és i. e. 1450 közötti időszakra esik. Az egyiptomitól eltérően a krétai művész ...

                                               

Indián művészet

Indián művészet alatt az indiánok, azaz Észak-Amerika és Dél-Amerika őslakóinak művészetét értjük. Társadalmi fejlettség alapján két csoportra szokták osztani: a prekolumbián, vagyis az európai gyarmatosítás előtti indián civilizációk művészetére ...

                                               

A Nemzet Művésze

A Nemzet Művésze díjat a művészeti díjak egymásra épülő rendszerében csúcsdíjként alapította a magyar országgyűlés 2013-ban. Azok a 65 év feletti, Kossuth-díjas alkotóművészek kaphatják meg, akik saját művészeti területükön jelentős értéket hozta ...

                                               

Nyelvészet

Általánosságban a nyelvészet, latinosan grammatika az emberi nyelvekkel foglalkozó tudományág, és nyelvész az, aki ezt a tudományt műveli. A nyelvészet szerteágazó területét három fő szempont alapján szemlélhetjük: Szinkronikus vagy diakronikus: ...

                                               

Számítógépes nyelvészet

A számítógépes nyelvészet olyan műszaki tudomány, amely a természetes nyelvű szövegek számítógépes feldolgozásával foglalkozik, de minden olyan elméleti és gyakorlati tevékenység ide tartozik, amely kapcsolatban van a természetes nyelvekkel. Egy ...

                                               

Igazságügyi nyelvészet

Az igazságügyi nyelvészet olyan nyelvészeti interdiszciplináris terület, amely az igazságügyben, a jogban és a bűnügyekben megjelenő nyelvhasználattal foglalkozik.

                                               

Antropológiai nyelvészet

Az antropológiai nyelvészet egy interdiszciplináris tudományág, amely a nyelvészeti és az antropológiai vizsgálatok, kutatások kölcsönös egymásrahatásának eredményeként jött létre.

                                               

Kognitív nyelvészet

A kognitív nyelvészet a nyelvtudomány azon ága, amely az emberi megismerésen és annak folyamatain alapul. A megközelítési mód miatt a kognitív tudományok között is megemlítik. Kezdetei a 70-es évekre tehetők, az elmélet két fő megalapozó munkáján ...

                                               

Történeti nyelvészet

A történeti nyelvészet vagy diakrón/diakronikus nyelvészet a nyelvtudomány egyik ága, illetve aspektusa, amely a nyelv változásait kutatja és elemzi. Tárgya lehet: az egyes nyelvközösségek történetének leírása; az egyes nyelvek változásának megfi ...

                                               

Kontrasztív nyelvészet

A nyelvek közötti viszonyok tanulmányozására, a nyelvhasonlításra többféle módszer is létezik. A történeti-összehasonlító elsősorban hasonlóságokat, azonosságokat keres, rokon nyelvek jelenségeit veti össze. A nyelvtipológia szinkrón jellegű, egy ...

                                               

Alkalmazott nyelvészet

Az alkalmazott nyelvészet egy interdiszciplináris terület, amely azonosítja, vizsgálja és megoldásokat kínál a nyelvekkel kapcsolatos valós problémákra. Az alkalmazott nyelvészet kapcsolatban áll olyan szakterületekkel, mint az oktatás, a pszicho ...

                                               

Areális nyelvészet

Az areális nyelvészet a térnyelvészetként értelmezett nyelvföldrajz hatókörébe tartozik, a nyelvek közötti érintkezés problémáit vizsgálja. Az areális nyelvészet a nyelvtudománynak az ága, mely egy adott földrajzi térségben beszélt nyelvek kölcsö ...

                                               

Kálmán László (nyelvész)

Kálmán László nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, tudományos főmunkatárs, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Elméleti nyelvészet szakcsoportjának docense, Kálmán C. György irodalomtörténész testvére. A közéletben elsősorban 2007-ben lett ismert, ...

                                               

Morfológia (nyelvészet)

Morfológia, avagy alaktan, a hagyományos elnevezése a szóalkotási eszközökkel foglalkozó nyelvészeti tudománynak. Léteznek különféle pontosabb meghatározások. A Morfológia slovenského jazyka A szlovák nyelv morfológiája című, 1966-ban megjelent m ...

                                               

Történeti-összehasonlító nyelvészet

A 19. századot nevezik a történeti-összehasonlító nyelvtudomány korszakának, ám ilyen jellegű kutatások már jóval korábbról is fennmaradtak. Dante De vulgari eloquentia című művében leírja, hogyan jönnek létre valamely forrásnyelvből különböző le ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →