ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175                                               

Őrbódé

Az őrbódé fedett beállóhely katonák, őrök számára, amelynek funkciója a benne posztoló személy megvédése az időjárás viszontagságaitól. Az őrbódék állhatnak laktanyákban, kormányzati és egyéb állami épületek előtt, vagy bármilyen helyen, ahol ért ...

                                               

Vallási rendőrség

A vallási rendőrség több muszlim országban létező szervezet, amely a vallás előírásainak és a közerkölcs szabályainak betartását ellenőrzi az országos vagy regionális hatóságok nevében, a saría törvényei alapján. Létét általában a hiszba fogalmáv ...

                                               

Vörös Őrség

A Vörös Őrség a Magyarországi Tanácsköztársaság alatt működő rendvédelmi szerv volt. Egy 1919. március 26-ai rendelet alapján jött létre, s a csendőrség, rendőrség, határőrség és pénzügyőrség szerepét vette át. A 26-i 1. számú rendelet többek köz ...

                                               

Glokalizáció

A glokalizáció elsősorban arra az adaptációs folyamatra utal, ahogyan egy világméretekben elterjedt, azaz globálissá vált áru, életforma terjedése során igazodva a helyi kulturális környezethez újra lokálissá válik – így téve lehetővé a helyi pia ...

                                               

Kockás ing (jelkép)

A kockás ing 2016 február harmadik hetében Magyarországon elterjedt szimbólum, amely a KLIK-et bíráló pedagógus-megmozdulások jelképévé vált: szimpátiájuk jeléül többen kockás inget vettek fel, illetve kezdtek hordani.

                                               

Lions Club

A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét, a Lions Clubs Internationalt Melvin Jones alapította 1917-ben az Amerikai Egyesült Államokban, Chicagoban. A jószolgálati célokkal alapított szervezet folyamatos fejlődésének eredményeképp a Lions mozgalom m ...

                                               

Nagy Sportágválasztó Szervező Kft.

A Nagy Sportágválasztó Szervező Kft. egy budapesti cég, amely sportrendezvények szervezésével foglalkozik. A cég a 2007 szeptemberében elindított Nagy Sportágválasztó eseménnyel kapcsolatban használta elsőként ezt a kifejezést rendezvénynévként. ...

                                               

Rotary Club

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. ...

                                               

Vándorbölcső mozgalom

A Vándorbölcső mozgalom egy magyar kezdeményezésű, nemzetközi hagyományőrző-szociális mozgalom, mely fabölcsők adományozásával kisközösségeket ösztönöz arra, hogy a gyermekeket vállaló családoknak kiemelt figyelmet szenteljenek.

                                               

A Város Mindenkié

A Város Mindenkié olyan hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt, valamint nem hajléktalan aktivisták, alulról szerveződő budapesti és pécsi önkéntesek csoportja, akik a tágan értelmezett hajléktalanságban és lakhatási szegénységben élő embere ...

                                               

Nemi identitás

A nemi identitás minden ember mélyen és egyedi módon megélt társadalmi neme. Ez lehet férfi, nő, vagy más nem-bináris nemi identitás, ami nem illeszkedik a férfi/női kettős kategóriába. A nemi identitás független attól, hogy az egyént a társadalo ...

                                               

Társadalmi nem

A társadalmi nem vagy gender olyan tanult tulajdonságok, szerepek, viselkedésmódok halmaza, amelyet a társadalom elvár az egyéntől biológiai neme alapján.

                                               

Társadalmi struktúra

Társadalmi struktúra egy olyan rendszer, amelyben emberek különböző személyes kapcsolatokkal kialakult mintázatok alapján társadalomba szerveződnek. A társadalmi struktúra egy elv, amellyel funkciók, jelentések és célok alapján csoportosítható a ...

                                               

Kapitalizmus

A kapitalizmus vagy piacgazdaság olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, amiket haszon elérésének céljából működtetnek, és ahol a termelt javak és szolgáltatások elosztását túlnyomórészt a szab ...

                                               

Ősközösség

Az ősközösség az ember első társadalmi-gazdasági struktúrája, amely az egyéni élelemszerzés és az élelemtermelés időszaka között helyezkedik el. Jellemzője a közösségi élelemszerzés, a közösség javainak társas előállítása és a magántulajdon hiány ...

                                               

Az ókori római társadalom szerkezete

Az ókori római társadalom szerkezete a Város és a birodalom fennállása során sok változáson ment keresztül, de meg is őrizte számos eredeti vonását. Egészében véve is, de különösen számos részletében példaként szolgált a későbbi civilizációk, sőt ...

                                               

Dánia társadalma a középkorban

A középkori Dánia társadalmi szerkezete Skandináviában sokáig mintaként szolgált, párhuzamosan azzal, hogy a kialakuló észak-európai országok közül Dánia volt a legnépesebb, politikailag és gazdaságilag a legfejlettebb, jóllehet Norvégiához és Sv ...

                                               

Despotizmus

A despotizmus olyan kormányzati forma, amelyben az uralkodó korlátlan hatalommal rendelkezik; olyan hatalomgyakorlási forma, amelyben az uralkodó és az alattvalók viszonya a rabszolgatartó és a rabszolgák közötti kapcsolathoz hasonló. A despotizm ...

                                               

Dux

A Dux latinul vezetőt jelent, így utalhatott katonai csapatok élén lévő személyre, vagy egy törzs, nép első számú elöjárójára. Több nyelven is vannak méltóságnevek, melyek ebből a szóból származnak: duke, duc, duce, Dózsa-Dóczé.

                                               

Főúri udvartartás

Az udvartartás a német Hofhaltung szóból származik. A szó az udvari személyzet tartását jelenti, akik a háztartás ellátásáért, valamint a ház urainak és úrnőinek kényelméért feleltek. A főúri udvartartás az alá-fölé rendeltségi alapon elhelyezked ...

                                               

Lovag

A lovag a középkori nyugati keresztény Európában átfogó értelemben olyan ember volt, aki vagyoni helyzete révén megengedhette magának a nehézpáncélos lovas hadviselés személyes költségeit. A magas költségek miatt ezek csak földbirtokosok és csalá ...

                                               

Norvégia társadalma a középkorban

Norvégia társadalma a középkorban számos hasonló vonást mutatott a másik két skandináv állammal, Svédországgal és különösen az e korban legfejlettebb Dánia társadalmával, de sok sajátossággal is rendelkezett. Nyugat-Európához képest a legnagyobb ...

                                               

Palingenézis (társadalomtudományok)

Emilio Gentile vette e fogalmat át a teológiából, első alkalommal a Le Origini dellIdeologia Fascista A fasiszta ideológia eredete1918-25 című művében. Ezt a "konvergencia-elmélet" értelmében fogta fel így. Roger Griffin élesebben ragadta meg e f ...

                                               

Svédország társadalma a középkorban

Svédország társadalma a középkorban számos hasonló vonást mutatott a másik két skandináv állammal, Norvégiával és különösen az e korban legfejlettebb Dánia társadalmával, de sok sajátossággal is rendelkezett. Nyugat-Európához képest a legnagyobb ...

                                               

Szeniorátus

A szeniorátus olyan trónöröklési rend, amely szerint a patriarchális nagycsaládban a legidősebb, vezetésre alkalmas férfitag örökölte a hatalmat: rendszerint az elhunyt bátyja, öccse vagy unokaöccse. A sztyeppei népeknél szokásos volt, az Árpád-h ...

                                               

Társadalomtudományok listája

A társadalomtudományok az emberrel mint társadalmi lénnyel foglalkoznak, valamint magát az ember által létrehozott társadalmat, és e kettő viszonyát tanulmányozzák. Társadalomtudományok: Alaptudományok: Jogtudomány Történettudomány Közgazdaságtan ...

                                               

Atavizmus

Az atavizmus a biológiában az ősökre való visszaütést jelent. Olyan anatómiai, vagy viselkedési jellemzők felbukkanását jelenti, amelyek nemzedékekkel korábban eltűntek, ezért gyakran fejlődési rendellenességnek tekintik. A csökevényes szervekkel ...

                                               

Etikett (viselkedéskultúra)

Az etikett a társadalmi viselkedési szabályok egy bizonyos korra és nemzeti kultúrára jellemző összessége, régebben az előkelő társadalmi érintkezés formáinak merev rendszere, történelmileg az egyes királyi udvarok viselkedési szabályainak összes ...

                                               

Etnogenezis

Az etnogenezis társadalomtörténeti fogalma azt a folyamatot tartalmazza, amelynek során egy embercsoport, populáció etnikai egységgé, néppé alakul. Ennek az integrációs folyamatnak a révén kisebb-nagyobb együttélő embercsoportok nyelvi, antropoló ...

                                               

Fordulat

A Fordulat első folyama 1985 és 2004 között jelent meg. Az 1981-ben alakult Társadalomelméleti Kollégium TEK a folyóiraton keresztül kívánta a belső szakmai munkát elérhetővé tenni. A kilencvenes évektől a lap profilja bővült: körkérdések és vitá ...

                                               

Globális társadalomtudomány

A globális társadalomtudomány a társadalomtudományok azon ágainak összefoglaló neve, amelyek a "nemzetállami” szinten nem megközelíthető, a nemzetállamnál nagyobb léptékű társadalmi tények és folyamatok leírására és elemzésére vállalkozik. Az Ame ...

                                               

GRIT

A GRIT olyan folyamat, melyben az egyik fél engedményt tesz, hogy rábírja ennek viszonzására a másik felet is a feszültség csökkentése, a konfliktus visszaszorítása érdekében. A bizalom és a viszonosság normája A hidegháború tetőzésének évei alat ...

                                               

Hálózatalapú tanulás

A hálózatalapú tanulás vagy konnektivizmus a fogalmi társadalom tanuláselmélete, melyet George Siemens és Stephen Downes nevei fémjeleznek. Három terület metszéspontján helyezkedik el: informatika, pedagógia és hálózatkutatás. A hálózatalapú tanu ...

                                               

Humánökológia

A humánökológia a természet és az ember kölcsönös kapcsolatával foglalkozó tudomány. Még nem önálló tudományterület, a természettudomány és a társadalomtudomány határán helyezkedik el. A humánökológia a globális problémák létrejöttének okait vizs ...

                                               

Jövőkutatás

A jövőkutatás a társadalomtudományok közé tartozik, amely a lehetséges, kívánatos és valószínű jövővel, az ezzel kapcsolatos nézetekkel és mítoszokkal foglalkozik.

                                               

PrOACT-módszer

A PrOACT-módszer a döntéselmélet egyik eszköze a strukturált döntéshozatal segítésére. A mozaikszó a folyamat lépéseire utal: A lternatives – a szóba jöhető döntési alternatívák feltárása O bjectives – a figyelembe veendő célok kimerítő listája P ...

                                               

Rendezvényszervezés

A rendezvény szervezett közösség keretein belül, előre meghatározott célból, adott helyen és időben megtartott összejövetel. A rendezvények az alábbi szempontok szerint csoportosíthatóak: jellegük helyszínek száma funkcionális tartalmuk tervezés ...

                                               

Társadalmi norma

A társadalmi normák olyan magatartási szabályok, amelyek a lehetséges magatartások szerint előírják a helyeset és a követendőt, az előírás be nem tartása esetére hátrányos következményt helyeznek kilátásba, és azt általában meg is valósítják. A t ...

                                               

Utópista szocializmus

Utópista szocializmus néven a közösségi tulajdonon alapuló ideális államra vonatkozó korai, 1848 előtti elméleteket foglaljuk össze. A legismertebb utópista szocialista gondolkodók Henri de Saint-Simon, Robert Owen és Charles Fourier voltak. Az u ...

                                               

Alma (autómárka)

Az Alma egy magyar gyártású szabadidő-autó volt, mely elsősorban Trabant és Fiat alkatrészek felhasználásával készült Biharkeresztesen 1990 és 1995 között, minimális darabszámban.

                                               

Avasi kilátó

Az Avasi kilátó vagy Avasi tévétorony a miskolci Avason található 72 méter magas tévétorony, amely kilátóként is működik. 1963-ban épült korábbi épület közelében; a város egyik jelképe. Az első torony ezen a helyen 1906-ban épült, ideiglenes jell ...

                                               

Balaton (autótípus)

A Kohó- és Gépipari Minisztérium 1955-ben jelölt ki egy üzemet, amely a törpeautók tesztelésével és gyártási lehetőségeivel foglalkozhatott. A választás a Székesfehérvári Motorjavító Vállalatra esett, ahova a Minisztérium egy háromtagú bizottságo ...

                                               

Bermann Miksa

Bermann Miksa műszaki író, mérnök, államvasúti főfelügyelő, feltaláló. Életének fő műve a laboratóriumi anyagvizsgálat körében a szikrapróba alapján történő acélelemzés volt.

                                               

Budapest Internet Exchange

A Budapest Internet Exchange egy kapcsolati lehetőség a magyarországi érdekeltségekkel rendelkező internetszolgáltatók részére. A BIX létrehozásának célja az volt, hogy a magyar internetszolgáltatók közötti adatforgalom ne külföldön keresztül fol ...

                                               

Citromail

A Citromail 2004-ben indult magyarországi ingyenes internetes levelező szolgáltatás, amely a Sanoma Budapest Zrt. tulajdonában van, viszont a V.I.P.Solutions Kft. üzemelteti. Regisztrált felhasználóinak száma 2010 februárjában 1 660 585 volt. A C ...

                                               

Deischel A. Magyar Acéldrót-, Drótkötél- és Drótárugyár

Adolf Deischel német iparos az akkori poroszországi Hindenburgban ma a lengyelországi Zabrze és a lengyel-orosz Sosnovitzben működtetett drótüzemet. Utóbbi helyen, 1911-ben a miskolci Kereskedelmi és Iparkamara küldöttsége kereste fel a gyárost, ...

                                               

Digitális televíziós átállás

A digitális televíziós átállás az a nemzetközi technológiai és piaci folyamat, amely során egyrészt a televíziógyártók, másrészt a tartalom- és műsorszolgáltatók, harmadrészt a tévénéző lakosság átáll a digitális televíziózás használatára. Ez ált ...

                                               

Dízelvontatás Magyarországon

A dízelvontatás Magyarországon az 1920-as években jelent meg, és mai napig jelen van magyar a vasútvonalakon. Először főleg mellékvonalakon jelent meg a két világháború között a BCmot motorvonatok elterjedésével, melyek sokkal gazdaságosabbnak bi ...

                                               

Dunai Vasmű

A Dunai Vasmű az ország legnagyobb kohászati-gépészeti komplexuma, Dunaújváros legnagyobb munkaadója. A térségben már a 19. században felvetődött egy kohászati üzem létesítésének gondolata, de Széchenyi István ötlete elsősorban a közeli vasérc hi ...

                                               

Elektromos Mérőműszerek Gyára

Martin Guy társult Sigray István gépészmérnökkel, és 1921-ben Martin és Sigray rt. Elektromos Mérőműszerek Gyára néven céget alapított. A cég telephelye Budapest IV. kerület Váci utca 58. szám alatt volt. Az 1920-ban alakult Fehér-féle vállalkozá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →