ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 173                                               

Erőszak

Az erőszak kifejezés írja le azokat a gyakran előre eltervezett cselekményeket, amelyek más élőlényeknek fájdalmat, sérülést, szenvedést okoznak, illetve más embereket valamire fizikai erővel vagy hatalmi nyomással kényszerítenek. Az erőszak gyak ...

                                               

ETA

Az ETA baszk nacionalista függetlenségi mozgalom Spanyolországban, mely 1958-ban alakult. Célja kezdetben Baszkföld Spanyolországtól való teljes függetlenségéért folytatott harc volt. Később többször különböző ágakra bomlott fel, míg végül szepar ...

                                               

Eufemizmus

Az eufemizmus olyan megfogalmazás, amely az eredeti fogalom bántó, sértő vagy szókimondó jellegét enyhíti, gyakran olyan kifejezéssel, amely egy kevésbé közvetlen tartalmat képvisel. A görög eu ’jól’ és phémi ’beszél’ elemekből származik. Ellenté ...

                                               

Európa-pártiság

Az Európa-pártiság szélesen vett értelemben olyan politikai orientáció, amely az európai nemzetek közti együttműködést támogatja. Szorosabb értelemben, amennyiben az európai integrációval, illetve az Európai Unióval kapcsolatban használják, ezek ...

                                               

Finlandizáció

A finlandizáció politikai fogalma a második világháború után a Szovjetunió és Finnország között kialakított kapcsolatrendszer általánosításán alapult. Lényege, hogy Finnország belpolitikai szabadságának, társadalmi rendszerének megőrzése, a szoms ...

                                               

Fogyatékosságügyi politika

A fogyatékosságügyi politika az elmúlt évtizedben új szakpolitikaként jelent meg, melynek részben horizontális - tehát más politikákra is érvényes -, részben önálló szakpolitikai elemei vannak.

                                               

Forradalmi dal

A Forradalmi dal a mozgalmi dalok egy megjelenési formája, olyan ének, amelynek sajátos ritmikája, dallama és szövege különlegesen alkalmas embertömegek politikai mozgósítására. A forradalmi dal az adott történelmi pillanat hangulatát, üzeneteit ...

                                               

Frakció (politika)

A frakció szót a politikai életben főleg egy politikai párt tagjainak szervezett csoportosulására értik. Ma általában szűkebb értelemben, egy politikai párt parlamenti illetve helyi önkormányzati képviselőcsoportjának megnevezésére használják.

                                               

Független politikus

Számos oka lehet rá, hogy valaki függetlenként pályázzon valamilyen politikai jellegű megbízatásra. Például: Függetlenként olyan politikát támogat, amelyet a főbb pártok nem. Vannak olyan helyek, illetve időszakok, ahol és amikor a választók szív ...

                                               

Függetlenség (jog)

A függetlenség a szuverenitással rokon politikai fogalom: egy nemzet, ország vagy szervezet saját kormányzását jelöli. Alapja a függetlenséghez való jog. A "függetlenség” szót rendszerint a "hódoltság” ellentéteként használják, amely arra vonatko ...

                                               

Grönland politikai élete

Grönland parlamentáris reprezentatív demokrácia, mely csupán néhány kérdésben van alárendelve a dán kormánynak. Az államhatalom a végrehajtói, törvényhozói és bírói hatalomra oszlik meg, melyek teljesen függetlenül működnek egymástól. Grönland 19 ...

                                               

Harmadik világ

A harmadik világ azokat az országokat jelenti, melyek a hidegháború időszakában sem a nyugati hatalmak, sem az egykori keleti blokk országaival nem kötöttek szövetséget. A kifejezést Alfred Sauvy francia demográfus alkotta meg 1952-ben. Mára tága ...

                                               

Hasznos idióta

A hasznos idióta a politikai zsargonban olyan ember, aki tudatlanságából kifolyólag önként, lelkesedésből szolgál egy olyan érdeket, amellyel, ha ismerné a valódi természetét, nem szimpatizálna. Eredetileg a Szovjetunió nyugati szimpatizánsait ne ...

                                               

Hazafiság

A hazafiság a haza iránt érzett pozitív érzelmek összessége, a haza öntudatos, tevékeny szeretete, hajlandóság a szolgálatára. A hazafiság a haza mellett a nemzet felé is irányul. A hazafiság alatt értendő a közösségvállalás a nemzet többi tagjáv ...

                                               

Hivatalos nyelv

A hivatalos nyelv az egy vagy több nyelv, amelyet egy adott állam a hivatalos működése során használ. A hivatalos nyelveket meghatározhatja jogszabály vagy a szervezet szabályzata, de kijelölése számos esetben hagyományon, illetve hallgatólagos m ...

                                               

Ifjúságügy

Az Ifjúságügy a gazdasági társadalmi változások felgyorsulásával, a fejlődéshez legrugalmasabban alkalmazkodó ifjúsági korosztályok súlya megnőtt, a posztindusztriális társadalmakban megjelent az ifjúság mint önálló kategória. 1968 után az ifjúsá ...

                                               

Imperium

Az imperium fogalma az ókori Római Birodalomban a főbb tisztségviselőkre ruházott nagyobb hatalmat jelölte. Aki imperiummal rendelkezett, az elvitathatatlan és támadhatatlan joggal viselte hivatalát, feltéve hogy imperiuma mértékének megfelelően ...

                                               

Izrael-lobbi az Egyesült Államokban

Az Amerikai Egyesült Államokban működő Izrael-lobbi azoknak az egyéneknek és csoportoknak az összessége, akik az USA külpolitikáját Izrael-barát irányba igyekeznek befolyásolni. Megtalálhatóak köztük zsidó és nem zsidó személyek és szervezetek is ...

                                               

Japán Megújulás Párt

A Japán Megújulás Párt egy japán neoliberális politikai párt. Eredetileg 2015. októberében alakult Kezdeményezések Oszakából néven, ami a korábbi Japán Restaurációs Pártból vált ki. A 2016-os választásokon a harmadik legnagyobb ellenzéki párttá v ...

                                               

Jelmondat

A jelmondat egy könnyen megjegyezhető mottó vagy frázis, amelyet politikai, kereskedelmi, vallásos és egyéb szövegkörnyezetekben változtatás nélkül használnak.

                                               

Jobboldal

A jobboldal azon politikai eszmék, ideológiák csoportja, melyek fő jellemzője a társadalom hierarchikus felépítésének elfogadása, az emberek közötti társadalmi és anyagi egyenlőtlenség adottságként kezelése és helyeslése. A jobboldal elnevezés er ...

                                               

Jóléti állam

A jóléti állam az a rendszer, amelyben az állam az esélyegyenlőség, a méltányos vagyon- és jövedelemeloszlás, illetve az alapvető életszükségleteket önerőből biztosítani képtelen személyek segítésére vonatkozó szociális felelősségvállalás eszméi ...

                                               

Józsa Béla Athenaeum

Józsa Béla Athenaeum az 1944 októberében, az egykori kolozsvári Munkás Athenaeum folytatásaként alakult közművelődési egyesület. 1945. október 1-jétől az MNSZ közművelődési hálózatának keretében fejtette ki tevékenységét 1948-ban történt megszűné ...

                                               

Kabinetfőtitkár

Japánban a kabinetfőtitkár a kormány tagja, miniszter, aki a kormány titkárságát vezeti. A kabintfőtitkár a kormány szóvivője is. Irodája a miniszterelnöki hivatal ötödik emeletén található Tokióban. A poszt a jelenlegi formájában 1947. május 3-a ...

                                               

Kancellár

A kancellár országonként és koronként eltérő tartalmú elnevezése bizonyos fontos állami illetve egyházi tisztségeknek. A 21. században a kancellár Németországban és Ausztriában a kormányfő címe birodalmi kancellár illetve szövetségi kancellár. Ka ...

                                               

Atomhatalom

Az atomhatalom elsősorban a sajtóban használt kifejezés azokra az országokra, amelyek rendelkeznek olyan bombával, mely a lökést okozó hőenergiát nem kémiai reakcióból, hanem atomfizikai folyamatból nyeri. Ez lehet az atomok szétesése vagy egyesü ...

                                               

Király

Király alatt eredeti értelmében egy állam olyan egyszemélyi vezetőjét értjük, akinek egy személyben van törvényhozó, bírói és végrehajtó hatalma, azaz uralkodik, és aki ezeket a jogokat szuverén módon gyakorolja, azaz más uralkodónak ezen jogok g ...

                                               

Királyi jóváhagyás

A királyi jóváhagyás az aktus, amellyel egy alkotmányos monarchia uralkodója formálisan hozzájárul egy törvényhez, amelyet az adott ország parlamentje már meghozott, de a királyi jóváhagyás nélkül még nem léphetett életbe. A jelenleg létező monar ...

                                               

Kisebbségi kormány

A kisebbségi kormány a kormányzás azon fajtája a parlamenti demokráciában, ahol a kormánypárti képviselők a törvényhozásban nincsenek abszolút többségben, vagyis nem érik el a parlamenti mandátumok 50%-a plusz 1 szavazatot. Ezáltal olyan törvénye ...

                                               

Közvetlen akció

A közvetlen akció a társadalmi- politikai aktivizmus egy formája, politikai, egyúttal szociológiai jelenség. A közvetlen akció célja, hogy felhívja a figyelmet valamely, a közösséget érintő problémára, vagy annak egy lehetséges megoldására. Közve ...

                                               

Koalíció

A politikai nyelvben használatos a pártok és/vagy mozgalmak olyan együttműködésének jelzésére, amelyben önállóságukat legalább formailag megtartják.

                                               

Kohabitáció (kormányzat)

A kohabitáció a politikában megosztott kormányzati rendszert jelent, amely félelnöki rendszerekben fordul elő, mint amilyen Franciaország. A latin szó jelentése: együttélés. Kohabitáció akkor jön létre, ha az államfő más politikai pártból való, m ...

                                               

Kollaboráció

Beszervezett ügynökként az elnyomó hatalom rendelkezésére áll. Az elnyomó megszálló által szervezett közigazgatásban szerepet vállal. Egyszerű párttagként nyújt segédkezet a rendszer elismertetéséhez. Párthatalmi tisztségviselőként szolgálja ki, ...

                                               

A kommunizmus fekete könyve

A kommunizmus fekete könyve 1997 novemberében jelent meg, azonnal hatalmas vitát kiváltva mind történészi, mind politikai körökben. A szerzők kettős célt tűztek ki maguk elé: megakadályozni a felejtést travail de mémoire, illetve megvizsgálni, mi ...

                                               

Konstruktív bizalmatlansági szavazás

A konstruktív bizalmatlansági szavazás a bizalmatlansági szavazás egy formája. Konstruktív bizalmatlansági indítvány esetén a parlament csak úgy vonhatja meg a bizalmat a kormányfőtől, ha egyúttal megválasztja utódját is. Ezt a fajta szavazást Ny ...

                                               

Kormány (állami szerv)

A kormány a végrehajtó hatalom gyakorlásának központi szerve, az egyes kormányzati ágak vezetőinek, a minisztereknek az összessége. A kormány, mint a végrehajtó hatalom legfőbb szerve, irányítja a közigazgatást.

                                               

Kormányfő

A kormányfő gyűjtőfogalom egy adott állam központi közigazgatási szerve, a kormány vezetőjének megjelölésére. A legtöbb országban a kormányfő elnevezése a miniszterelnök, de lehet a minisztertanács elnöke vagy szövetségi kancellár is. Előfordulha ...

                                               

Korrupció

A korrupció olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, amely során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatásra való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. Attól függően, hogy milyen pozícióban van az előnyhöz j ...

                                               

Korrupcióérzékelési index

1995 óta a Transparency International közzéteszi éves korrupcióérzékelési indexét, mely az országokban tapasztalható korrupció szintjét mutatja meg szakértők becslése és közvélemény-kutatások alapján. Az érték általában a politikai korrupciót mut ...

                                               

Közjogi felelősségre vonás

A közjogi felelősségre vonás vagy alkotmányjogi felelősségre vonás olyan, számos országban létező alkotmányos eljárás, amelynek során az ország törvényhozó szerve vagy legfelső szintű bírósága az ország vezetőjét leválthatja. A közjogi felelősség ...

                                               

Közpolitika

Közpolitika: általánosan úgy tudjuk definiálni, mint az állam által végzett cselekvés folyamata meghatározott probléma megoldására. A kormány irányítási funkciója az általa bevethető eszközökön keresztül. A 20. század elején úgy definiálták, mint ...

                                               

Lator állam

A lator állam kifejezés az angol rogue state fordítása, az Amerikai Egyesült Államokban használják az olyan országokra, amelyeket Washington felvett a terrorizmust támogató államok listájára.

                                               

Látszat (politika)

A látszat, mint politikai-közéleti jelenség úgy alakul ki, hogy a nyilvánosságot egy adott helyzettel kapcsolatban olyan közmeggyőződés, értékelés, vagy közérzület uralja el, mely nem teljesen felel meg a valóságnak. A nemzetközi viszonyokban gya ...

                                               

Lisszaboni szerződés

A lisszaboni szerződés, teljes nevén a "Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról”, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá, az Európai Unió működését tette hat ...

                                               

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2014 óta bejegyzett párt Magyarországon, azt megelőzően egyesületként működött. Célja, hogy a magyar politikai elitet parodizálva bebizonyítsa működésük visszásságait, bírálva a többi párt korrupt, pénzközpontú működé ...

                                               

Megosztott kormányzás

A megosztott kormányzás a kormányzásnak az a módja, amikor egy bizonyos párt ellenőrzi a végrehajtó hatalmi ágat és egy másik a törvényhozást, vagy legalább az egyik házat, ha kétkamarás parlamentről van szó. Olyan kormányzatokban fordul elő, ame ...

                                               

Miniszterelnök

A miniszterelnök egy kormányfői tisztség, melynek betöltője az adott országban a végrehajtó hatalmat irányító állami szerv, a kormány vezetője.

                                               

Minősített többség

A minősített többség, vagy szupertöbbség a többségnek olyan koncepciója, amely nagyobb támogatottságot jelent, mint az egyszerű többség, azaz a szavazók több mint fele. Gyakori fajtája a háromötödös és a kétharmados többség. Ezeket is lehet többf ...

                                               

Mozgalmi dal

Mozgalmi dalnak olyan dalokat nevezünk, melyeket politikai célból írtak. A munkáskultúrában különleges helyet foglalt el a mozgalmi dal. A zene az érzelmek nyelve, ezért a mozgalmi dal is először az érzelmekre hat, könnyen megjegyezhető, egyszerű ...

                                               

A művelődéshez való jog

A művelődéshez való jog az egyik az alapvető emberi jogok közül. A jog biztosítja az ingyenes és kötelező általános iskolai tanulmányokat, a mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatást, illetve az általános iskolai oktatásból kimar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →