ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166                                               

A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény

A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény Magyarországon a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények csoportjába tartozó bűncselekmény.

                                               

Választójog

Választójognak nevezzük az állam polgárainak azon jogát, melynek során részt vesznek a közösség képviselőtestületének, vezetőjének a megválasztásában illetve a népszavazáson.

                                               

Választottbíráskodás

A választottbíráskodás a felek közötti polgári jogi jogvitának nem állami bíróság, hanem a felek által jogvitájuk esetére írásban kikötött döntnök, ún. választottbíróság útján való eldöntése.

                                               

Vállalatcsoport

A vállalatcsoport tágabb értelemben több, egymással valamilyen jogi kapcsolatban álló vállalat, cég együttműködése, olyan formában, hogy a vállalatcsoportban részt vevő társaságok egymásban befolyást szereznek. Jogi fogalma és szabályozása ország ...

                                               

Vám- és Pénzügyőrség

A Vám- és Pénzügyőrség egy megszűnt magyar állami szervezet. Néhai működéséről a 2011. január 1-től hatálytalan 2004. évi XIX. törvény rendelkezik. A törvény 2004. május 1-jén lépett hatályba. "Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a V ...

                                               

Védenc

A védenc tágabb értelemben véve mindenki, akire valamilyen védelem, különösen az állami védelem kiterjed. Ebben az értelemben védencek azok az állampolgárok, akiket az állam külföldön képviseleti hatóságai révén védelemben részesít. Szűkebb értel ...

                                               

Védjegybitorlás

A védjegybitorlás egy jogsértő cselekmény, lényegében más védjegyének jogosulatlan használata. A védjegyoltalomból eredő jogok megsértéséhez polgári jogi, büntetőjogi, valamint vámjogi jogkövetkezmények fűződnek. A hatályos magyar jogi szabályozá ...

                                               

Védjegymegújítás

A védjegyoltalom megújítása olyan eljárás, amelynek célja, hogy egy lajstromozott védjegy oltalmának időbeli hatálya az adott védjegytörvényben előírt további időtartammal meghosszabbodjék. Megújításra az iparjogvédelmi oltalmi formák közül a véd ...

                                               

Védőital és védőétel

A védőital és a védőétel munkahelyi ártalmak megelőzésére a dolgozóknak adott ital illetve étel. Ezek juttatását munkavédelmi szabályok tehetik kötelezővé, illetve ezek - rendeltetésük szerint - csak munkavégzés esetére járnak.

                                               

Vélelem

A vélelem valóságnak elfogadott előfeltételezés, más szóval bizonytalan dolog feltételezése. Célja az egyik tényből egy másik tényre való következtetés helytállósága, a döntés alapjául vett valószínű tényállás megállapítása érdekében. Általában e ...

                                               

Versenyjog

A versenyjog a gazdasági jog egy ága, mely a gazdasági verseny védelmével illetve a fogyasztók megkárosításának megakadályozásával kapcsolatos szabályokat tartalmaz. Célja a piacgazdaság alapját képező gazdasági verseny ellenőrzése, megőrzése. Ké ...

                                               

Vétó

A vétó a hatalom arra, hogy valaki egyoldalúan megakadályozzon egy hivatalos aktust, általában egy törvény hatályba léptetését. A vétó lehet abszolút, például az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjai minden határozatot megvétózhatnak. Lehet korl ...

                                               

Vezérszó

A vezérszó egy kifejezés vagy mozaikszó, a cégjogban egy cég nevének része a cégforma mellett, amely egy cég nevében az első helyen áll. A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia. A vezérszó e ...

                                               

Villers-cotterêts-i rendelet

A villers-cotterêts-i rendelet a pikárdiai Villers-Cotterêts-ben 1539. augusztus 10. és 19. között I. Ferenc francia király által kiadott jogi aktus, pontos címmel Ordonnan du Roy sur le faict de Justice. A régi neve Guillemine vagy Guillelmine, ...

                                               

Virilizmus

A virilizmus a vagyonosok, illetve a legtöbb adót fizetők számára kitüntetett jogokat, elsősorban aránytalan választójogot biztosító politikai és jogi elv. A virilizmus Magyarországon porosz mintára honosodott meg a kiegyezés után, a törvényhatós ...

                                               

Vízgazdálkodási társulat

A vízgazdálkodási társulat a magyar jogban vízgazdálkodási közfeladatokat ellátó jogi személy. A közfeladat jellegétől függően két típusa van. A 2013-as Polgári törvénykönyv hatályba lépéséig gazdálkodó szervezetnek számított.

                                               

Vlach jog

A vlach jog a kétlegelős pásztorkodást folytató közép-európai és balkáni népek életmódját és gazdálkodását szabályozó jogok összessége volt. Lényeges elemei az adózási módban és a juhötvenedben nyilvánultak meg. Ez a jog nevével ellentétben nem c ...

                                               

Waitangi szerződés

A waitangi szerződés a brit Korona képviselői és Új-Zéland Északi-szigetén élő maori törzsfőnökök közötti, elsőként 1840. február 6-án kötött szerződés. A szerződés értelmében Új-Zéland brit fennhatóság alá került. A szerződés létrehozta Új-Zélan ...

                                               

Waitangi Tribunal

A Waitangi Tribunal egy új-zélandi állandó vizsgálóbizottság, melyet egy 1975-ös törvény hozott létre. Feladata kivizsgálni és javaslatokat tenni a Korona tetteiről vagy mulasztásairól 1840-től kezdődően a Waitangi Szerződésben foglalt ígéretek m ...

                                               

World Intellectual Property Review

The World Intellectual Property Review két havonta megjelenő és az interneten is elérhető brit iparjogvédelmi szakfolyóirat. Híreket és elemzzéseket közöl az iparjogvédelem területéről. 2011 júliusa és 2012 júniusa között átlagosan mintegy 5200 p ...

                                               

Zárlati károsító

A zárlati károsító – a 2008. évi XLVI. törvény meghatározása szerint – potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elő vagy előfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat alapján védekezést fol ...

                                               

Befolyás-barométer

A Napi.hu független üzleti és pénzügyi hírportál 2014-től minden évben összeállítja Magyarország legbefolyásosabb személyeinek listáját. Ez a Befolyás-barométer.

                                               

Civil Mozgalom

A Civil Mozgalom (rövidítve: CM ; Seres Mária sikeres népszavazási kezdeményezésének támogatására létrejött és általa vezetett, alulról építkező politikai tömörülés. 2009 végén párttá alakult, hogy indulhasson a 2010-es magyarországi országgyűlés ...

                                               

Gój

Az Ószövetség korai könyveiben egyaránt használták a zsidókra és más népekre vagy országokra. Mózes első könyvében az Úr azt mondja Ábrahámnak: "És nagy nemzetté gój gadol tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás les ...

                                               

Kishantosi Program

A Kishantosi Program ot 2005. december 10-én fogadta el az Élőlánc Magyarországért közgyűlése a Fejér megyei Hantoshoz tartozó Kishantoson, a Vidékfejlesztési Központban. A dokumentum – az ökopárt 2006-os választási programja – a hazai politikatö ...

                                               

Közérdek

A mindennapi szóhasználatban általában, mint közhasznú-, közcélú-, közérdekű tevékenység szerepel. A közérdek a társadalom egészének a közös érdeke, mely optimális esetben az egyének vagy a csoportok együttérzésen és esélyegyenlőségen alapuló önk ...

                                               

Közügy

Közügy nek az olyan társadalmi vagy társadalmi hatással bíró jelenségek minősülnek, melyek a közfelfogás szerint az egyén, azaz egy-egy ember érdekein túl mutatnak, és az egész közösség számára fontossággal bírnak. E fogalom mögött az elgondolás ...

                                               

Az 50 legbefolyásosabb magyar nő (Forbes)

Az összeállításnál a "befolyás" azt jelenti, hogy az adott személy mekkora hatással van a cégére, a környezetére, a társadalomra. Négy kategóriában állítanak fel rangsort: üzlet, média, közélet, kultúra.

                                               

Támogatás

Támogatás olyan tevékenység, amely a szervezet kedvező környezeti megítélésének erősítését szolgálja a szervezet társadalmi felelősségének és érzékenységének támogatás formájában történő demonstrálásával. A támogatás gyűjtőkategória. Területei: – ...

                                               

Környezetvédelem

A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. Másrészt ideológia, filozófia és ...

                                               

2009-es ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény konferencia

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény 15. konferenciája 2009. december 7-étől 18-áig tartott. Dániában, Koppenhágában rendezték meg a Bella Centerben. A konferencia magába foglalta a részes államok 15. konferenciáját, és a kiotói jegyzőkönyv ...

                                               

2013-as ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény konferencia

Az ENSZ 2013-as éghajlatváltozási keretegyezmény konferenciája 2013. november 11-től 22-ig tartott Varsóban. A rendezvény színhelye a Nemzeti Stadion volt. A konferencia egy új, a kiotói jegyzőkönyv helyébe lépő globális klímamegállapodás tervét ...

                                               

Autómentes város

Egy autómentes város egy olyan lakossági központ, amelyben a közlekedési igényeket elsősorban a tömegközlekedés, gyalogos közlekedés és a biciklizés elégítik ki. Az autómentes városok nagy mértékben csökkentik egy lakott terület petróleumfüggőség ...

                                               

Autonóm épület

Autonóm épület alatt olyan lakóházat vagy közösségi épületet értünk, amelynek működtetése független a különféle közműrendszerektől. Az autonóm épület egyfajta visszatérés a "közműrendszerek kiépítése előtti korba", ám az azóta elért technikai vív ...

                                               

Bioenergia Kínában

Kína a megújuló energiaforrások egy százalékát bioenergia formájában szándékozik fedezni 2020-ra. A bioenergia felhasználása szükségszerű, hogy találkozzon a növekvő energiai igényekkel Kínában. Néhány intézményt bevontak a fejlesztésekbe, mint a ...

                                               

Bioüzemanyag

A bioüzemanyagok olyan üzemanyagok vagy tüzelőanyagok, amelyeket a növényi vagy állati biomasszából állítanak elő. A bioüzemanyagok lehetnek szilárd, cseppfolyós és gázneműek. Az Európai Unió arra törekszik, hogy növelje a bioüzemanyagok felhaszn ...

                                               

BME Egyetemi Zöld Kör

A BME Egyetemi Zöld Kör feladata az egyetem hallgatói, oktatói, dolgozói számára ismeretterjesztő tevékenység folytatása, útmutatás nyújtása a környezettudatos életmódhoz, valamint közvetlen környezeti hasznot hozó programok szervezése. Célja a s ...

                                               

Bős–nagymarosi vízlépcső

A bős–nagymarosi vízlépcső – hivatalosan Gabčíkovo–nagymarosi Vízlépcsőrendszer – a Duna magyarországi és szlovákiai közös szakaszának komplex hasznosítására tervezett építmény. A vízlépcső létesítésének célja az energiatermelés, a hajózhatóság b ...

                                               

Bokor Öko Csoport

A BOCS Alapítvány, noha csak 1994-ben jegyezték be, 1975 óta folyó békemozgalmi, ökológiai és globális képzés munkának ad keretet. "A Bokor Öko Csoport … 1975 óta működik, az evangéliumi erőszakmentesség, a jövő generációk, szegények és elnyomott ...

                                               

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

A Csalán Egyesület egy Veszprém megyében működő civil szervezet, célja, hogy a Veszprém környékén élőket segítsék, tájékoztassák a zöldebb, egészségesebb életmód kialakításában. 1997-es megalakulásuk óta a Közép-Dunántúli Régió egyik legdinamikus ...

                                               

Csata a Zengőn

A Zengő-hegyi csata vagy csata a Zengőn környezetvédők és a környező települések lakóinak akciója volt 2004. február 13-án, melynek során megakadályozták, hogy fakivágó munkások az érvényes engedélyek birtokában és biztonsági őrök kíséretében meg ...

                                               

Dinamikus áramlásszimuláló és értékelő modell

A DSSAM-modell, vagyis magyarul "Dinamikus áramlásszimuláló és értékelő modell”, melyet a Truckee-folyó számára fejlesztettek ki, hogy elemezni tudják a földhasználati és a szennyvízkezelési döntések hatását a folyó vízminőségére a Truckee-folyó ...

                                               

Dobson-egység

Ha egy adott alapterületű levegőoszlopban lévő összes ózont a Föld felszínén egyenletesen szétoszlatnának, 1 DU-nak megfelelő mennyiség 1 bar légnyomáson, 0 °C hőmérsékleten 0.01 mm vastag réteget képezne. A földi légkör normális ózontartalma 300 ...

                                               

Dugódíj

A dugódíj az útdíj egy fajtája, amelyet olyan utakon vetnek ki, ahol a túlzott kereslet miatt torlódások alakulnak ki. A díj szabályozza a keresletet, lehetővé téve a torlódások kezelését a kínálat növelése nélkül. A piacgazdaság elvei szerint az ...

                                               

EKOenergy

Az EKOenergy egy nemzetközi zöldáram hálózat. Európai környezetvédő civil szervezetek hálózata működteti. Titkárságának Helsinkiben a Finn Természetvédelmi Szövetség ad helyet. A szervezet fő célja az energiafenntarthatóság segítése és a környeze ...

                                               

El Gepec-EdC

A Grup dEstudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya, egy katalán természetvédelmi non-profit szervezet. Rövid neve El Gepec-EdC. 1985-ben alakult meg több kisebb természetvédelmi szervezet egyesülésével.

                                               

Életciklus-értékelés

Az életciklus-elemzés más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életútja során vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Egy termék életútjának ne ...

                                               

EMAS

Az Eco-Management and Audit Scheme az Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere. Az EMAS egy önkéntes európai uniós szerv, amely elismeri azokat a szervezeteket, amelyek rendszeresen javítják a környezetvédelmi teljesítmény ...

                                               

Energiafejlesztés

Az emberiségnek szüksége van energiára a létfenntartáshoz, aminek biztosítása az energiafejlesztés feladata. Az energiafejlesztés nemcsak a minél több energia megtermelését, hanem a felhasználás észszerűsítését, a takarékoskodást is jelenti, az é ...

                                               

Erdőfelújítás

Az erdőfelújítás az erdősítés egyik módja – a másik az erdőtelepítés. Az erdőfelújítás két fő fajtája a természetes és a mesterséges erdőfelújítás. Előbbiben fiatal faállomány az anyaállomány magjairól vagy sarjairól nő fel. A magról felújítást g ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →