ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165                                               

Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa 2011. január 1-jétől a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács utódja; egy szakmai tanácsadó, véleményező szerv, amely segíti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét bizonyos, a találmányok szabadalmi oltal ...

                                               

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adományozott díjak

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj "A szakköri munka mint az innovatív gondolkodásra nevelés színtere” Gábor Dénes Kutatási Díj Diplomamunka pályázatok

                                               

Szembesítés (jog)

A szembesítés a büntető eljárásjogban a terhelt és a tanú, akár terheltek és tanúk egyidejű kihallgatását jelenti. Akkor alkalmazható, amikor a vallomások között ellentmondás van. A szembesítés segítségével az eljáró hatóság bíróság arra törekszi ...

                                               

Személy (jog)

A jogtudományban személy alatt természetes személyt vagy jogi személyt értünk. A természetes személyek által létrehozott olyan szervezetek, amely a természetes személyekhez hasonlóan jogképesek a jogi személyek. Az emberi társadalom tagjai, azaz ...

                                               

Személyes adat

Személyes adatnak minősül egy természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat bármely meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személlyel ...

                                               

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmével a Magyarország Alaptörvényének VI. cikke foglalkozik: 1 Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. 2 Mindenkinek joga van személyes ada ...

                                               

Szerv (jog, igazgatás)

Közigazgatási szerv a 2017. évi I. törvény 4. § 7 bekezdés szerinti fogalommeghatározás): az államigazgatási szerv, és annak önálló feladat- és hatáskörrel felruházott szervezeti egysége és közege; a helyi önkormányzat képviselőtestülete és annak ...

                                               

Szerzett jog

A szerzett jog olyan jog, amely jogszabály, jogerős hatósági véghatározat, bírói ítélet vagy érvényes jogügylet alapján megilleti az egyént és amelynek a jogosult így az élvezetébe is lépett. Elve a közjogi és közigazgatási jogterületen nem mindi ...

                                               

Szerző

A szerző fogalmát a szerzői jog határozza meg. A szerző ismeretterjesztő, tudományos, irodalmi, képzőművészeti, zenei stb. témájú, önálló szellemi alkotást létrehozó személy.

                                               

Szerződéses szociális ellátások

A szerződéses szociális ellátások a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény azonos című VI. fejezete alapján köthető szerződések alapján nyújtható ellátások. Két fajtájuk az ellátási szerződés illetve az intézm ...

                                               

Szerzői Jogi Szakértő Testület

A Szerzői Jogi Szakértő Testület a Kormány által létrehozott testület, amely szerzői jogi jogvitás ügyekben szakértői véleményt ad bírósági vagy hatósági megkeresés, vagy megbízás alapján.

                                               

Szesztilalom

A szesztilalom az alkoholos italok fogyasztásának hatósági tilalma, ami gyakran azok eladására, gyártására és birtoklására is kiterjed. A szesztilalom általában folytonos tilalmat jelent, de időnként így nevezik az olyan korlátozásokat is, amelye ...

                                               

Szexuális áru

Szexuális áru lehet könyv, videókazetta, film, DVD, fénykép vagy kép egyaránt. Nem minősül szexuális árunak a nemi élet tudományos vagy ismeretterjesztő célú feldolgozása, az emberi test hasonló célú illetve művészi ábrázolása sem. Meztelen ember ...

                                               

Szociális intézmények

A szociális szolgáltatások megszervezése Magyarországon a települési önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzatok feladata. Azt, hogy milyen típusú ellátást kell egy önkormányzatnak biztosítania a településen a jogszabály a lakosságszámtól te ...

                                               

Szokásjog (jog)

A szokásjog az angolszász jogrendszerű országokban alkalmazott jogrendszer. Főbb jellemzői: Nem minden bírói döntésre lehet hivatkozni: a bíróság dönthet úgy, hogy ítélete nem citálható. A jogszabályok az alapelveket fektetik le, nem részletesen ...

                                               

Szomszédos jogok

A szomszédos jogok mint jogi gyűjtőfogalom a szerzői joghoz közeli, azzal "szomszédos" jogokat jelenti. Közös vonásuk, hogy nem szorosan magának a szerzői műveknek a létrejöttéhez, hanem azok rögzítéséhez, sugárzásához, nyilvánosságra jutásához s ...

                                               

A Szovjetunió Legfelsőbb Bíróságának Katonai Kollégiuma

A Szovjetunió Legfelső Bíróságának Katonai Kollégiuma a Szovjetunió Legfelső Bíróságának 1924-ben létrehozott katonai bírósága volt, mely a Vörös Hadsereg és a Flotta illetékességből hozzátartozó ügyeit kezelte. Közvetlen felettes szervezetként a ...

                                               

A Szovjetunió Legfelsőbb Bíróságának különleges testületei

A Szovjetunió Legfelső Bíróságának különleges testületei különbíróságok voltak a Szovjetunióban, melyeket a Szovjetunió első, 1924. évi alkotmánya alapján egy-egy nagy horderejű ügy vizsgálatára és az azzal kapcsolatos ítélet meghozatalára a Legf ...

                                               

Szubszidiaritás (jog)

A szubszidiaritás mint jogi fogalom azt jelenti, hogy egy jogszabály, egy tényállás vagy egy jogi eljárás kisegítő jellegű. A jogszabályokban egy adott rendelkezés szubszidiárius jellegét általában a "ha jogszabály másként nem rendelkezik" fordul ...

                                               

Tanács végrehajtó bizottságának titkára

A tanács végrehajtó bizottságának titkára a helyi közigazgatás, a tanácsi szervezet egyik vezető tisztségviselője volt a tanácsrendszerben 1950 és 1990 között. A tisztség a tanácsrendszer bevezetésével jött létre 1950-ben és a rendszerváltáskor, ...

                                               

Tanácsok Közlönye

Feladata a tanácsok munkájának segítése, támogatása volt azzal, hogy közölte mindazokat a kihirdetett jogszabályokat, közleményeket, utasításokat és határozatokat, amelyeket a szerkesztőség szükségesnek ítélt másodlagos közlés. Kihirdette a Minis ...

                                               

Tankötelezettség Magyarországon

A tankötelezettség Magyarországon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglalt kötelezettség a gyermek oktatásban való részvételére bizonyos életkorig.

                                               

Táppénz

A táppénz a betegség szociális kockázatát enyhítő biztosítási típusú, azaz kizárólag a biztosítottaknak járó, havi rendszerességű, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, mely a jövedelemkiesését hivatott pótolni a keresőképtelenség időtartama alatt. ...

                                               

Tarasoff-elv

A pszichológusi titoktartási kötelezettség szabályozását egyik leginkább befolyásoló határozatként tartják számon azt Tarasoff-elv néven ismert a rendelkezést, amelyet az 1976-os Tarasoff versus Kaliforniai Egyetem Igazgatótanácsa ügyben hozott a ...

                                               

Társasági adó

A társasági adó a jövedelem- és nyereségadók egy fajtája. Magyarországon az 1996. évi LXXXI. törvény szabályozza a társasági adó hatályos szabályait.

                                               

Társas vállalkozás

A társas vállalkozás adójogi gyűjtőfogalom. Fogalma a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény a továbbiakban: Tao. tv. hatálya alá tartozó adózót takarja, kivéve a köztestületet, az egyházat ideértve e szervezetek ala ...

                                               

Telekkönyv

Telekkönyv vagy nyilvánkönyv, az a közokirat, amely a fekvő birtok létviszonyait, vagyis az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokat és nyilvánkönyvi jogokat magában foglalja. A telekkönyvnek, hogy céljának, a tulajdon és a hitel biztosításának megf ...

                                               

Terhességi-gyermekágyi segély

A terhességi-gyermekágyi segély a gyermekvállalás szociális kockázatát enyhítő biztosítási típusú, azaz kizárólag a biztosítottaknak járó, havi rendszerességű, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, mely az anya jövedelemkiesését hivatott pótolni a s ...

                                               

Természetes személyazonosító adat

A természetes személyazonosító adat közigazgatási jogi fogalom. A természetes személy ilyen adatai: születési helye, születési ideje, családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési családi és utóneve.

                                               

Természetjog

A természetből, Istenből, vagy az észből leszűrhető általános jogelvek összessége, amelyek magasabb rendűek a pozitív jognál hatályos jog. A természet örök rendjén alapuló jogok és kötelezettségek összessége. Elfogadása a jog megkettőzését, az em ...

                                               

Termőföld

A termőföld, mint jogi fogalom olyan földrészletet jelent, amelyet az ingatlan-nyilvántartások valamely település külterületén fekvő, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas vagy fásított terület művelési ágba besorolt területként tar ...

                                               

Tiszteletpéldány

A tiszteletpéldány a sajtótermék olyan példánya, amelyet a kiadó szolgáltat az arra jogosultaknak. A tiszteletpéldányok az arra jogosult szerv tulajdonává válnak.

                                               

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilos. A kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével ...

                                               

Titokvédelem

A titok olyan ismeret, adat, információ, amely egy adott időpontban vagy időszakban csak korlátozott körben ismert vagy korlátozott. Minden titok a nyilvánosságra hozatallal szűnik meg, azaz azáltal, hogy a korlátozott körön kívül is megismerhető ...

                                               

Tocsik-ügy

A Tocsik-ügy akkor kezdődött, amikor Tocsik Márta ügyvéd ellen 1996-ban csalás gyanújával büntetőeljárás indult. Hosszas vizsgálat és hat ítélet után a büntetőügyben 2004-ben felmentették, védőügyvédje Szőgyényi József volt. A Legfőbb Ügyészség á ...

                                               

Törvényerejű rendelet

A törvényerejű rendelet egy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa által alkotott jogszabály. Az Alkotmány alapján törvényerejű rendeletet 1949. augusztus 20-a és 1989. október 22-e között lehetett alkotni, ugyanakkor az 1987-es jogalkotási törvé ...

                                               

Törvényi meghatározás

A törvényi meghatározás más néven legáldefiníció a jogirodalomban használt kifejezés azokra a fogalommeghatározásokra, amelyeket törvény vagy más jogszabály tartalmaz.:Előfordulhat önállóan szokásos elnevezése a jogszabályokban: értelmező rendelk ...

                                               

Törvénykönyv

A törvénykönyv vagy kódex a mai jogi szóhasználatban nem könyvet, hanem kiemelkedő fontosságú, nagyobb terjedelmű törvényt jelent. A törvénykönyvek elnevezésüket főleg azért érdemlik meg, mert egy jogágat, jogterületet átfogóan, egyetlen "könyvbe ...

                                               

Törvénytár (egyértelműsítő lap)

A törvénytár jelentései: jogszabálygyűjtemény Corpus Juris Hungarici magyar törvénytár Corpus Iuris Canonici katolikus egyház törvénytára Corpus Iuris Civilis római jogi törvénytár

                                               

Törzskönyv

Az állatok törzskönyve általában az adott állat nevén és pontos fajtáján kívül ami egy ló vagy egy kutya esetében fontos lehet gyakran eredetét, szülei nevét vagy akár – több generációra visszamenőleg – pontos családfáját is tartalmazza. Szerepel ...

                                               

Túlmunka Magyarországon

A túlmunka a teljes napi munkaidőn felüli végzett munka, beleértve a nem munkanapon végzett munkát is. Munkanapok: általában a hétfő-péntek közötti napok. Egyenlőtlen munkarendben a munkáltató másképp szabályozhatja a munkanapokat, a kormány pedi ...

                                               

Túlóratörvény

A túlóratörvény, hivatalos nevén 2018. évi CXVI. törvény, a Munka Törvénykönyvének 2019. január 1-től hatályos módosítása, amelyet 2018. december 12-én fogadott el az Országgyűlés. Szatmáry Kristóf és Kósa Lajos 2018. november 20-án egyéni képvis ...

                                               

Tűzvédelmi oktatás

Az 1996. évi XXXI. törvény 22. §-a szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsola ...

                                               

Tűzvédelmi szabályzat

A tűzvédelmi szabályzat a tűzmegelőzés egyik legfontosabb dokumentuma. Többek közt itt kerülnek meghatározásra a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei, vagy például az adott épületre, helyiségre vonatkozó tűzvéde ...

                                               

Ultimátum

Az ultimátum olyan fenyegetéssel kísért követelés, amelynek teljesítését meghatározott időhöz kötik. Általában több kérés utáni végső követelés szokott lenni és mint ilyen, a rendelkezésre álló idő többnyire rövid, maga a követelés pedig nem lehe ...

                                               

Uniós elsőbbség

Az uniós elsőbbség az iparjogvédelem területén nemzetközi szinten érvényesülő egyik elsőbbség. Az "unió” ebben az esetben a Párizsi Uniós Egyezményre utal.

                                               

Utóirat (jog)

Az utóirat a jogi szaknyelvben olyan iratot jelöl meg, amely a bíróságnál már megindult ügyre vonatkozik, ha egyébként nem tekinthető kezdőiratnak. A szerelés az eljárásjogokban az a művelet, amelynek során megtörténik az ugyanazon ügyirathoz tar ...

                                               

Ügyészség

Az ügyészség a büntetőeljárásban a közvádló szerepét betöltő, nyomozást, büntetés-végrehajtást és a közigazgatási és más intézmények működésének törvényességét felügyelő állami szerv.

                                               

Ügyészségi fogalmazó

Az ügyészségi fogalmazó egy jogi végzettséget igénylő foglalkozás. Az ügyészségi fogalmazó kinevezéséről a legfőbb ügyész dönt; járandóságára az Üjt. rendelkezései irányadók. A jogvégzett ügyészségi fogalmazó a jogi gyakorlat ismereteit sajátítja ...

                                               

Ügyfél

A közigazgatási jogban az ügyfél az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott közigazgatási eljárásban szereplő közigazgatási hatósági ügy érinti, akit ha ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →