ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Országmárka Tanács

Az Országmárka Tanács Magyarország egységes, pozitív külföldi megítélésének és megjelenítésének, valamint az egységes országmárka kialakításához és az országkép formáláshoz szükséges szakmai előkészítő, javaslattevő és véleményező fóruma, amelyet ...

                                               

Országos Bírósági Hivatal

Az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok központi igazgatási szerve Magyarországon. Elnöke Senyei György Barna. Első elnöke Handó Tünde volt.

                                               

Országos Igazságszolgáltatási Tanács

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a bíróságok központi igazgatását végző, továbbá az ítélőtáblák és megyei bíróságok elnökeinek tevékenységét felügyelő testület. Megalakítása előtt a bíróságok igazgatása az igazságügyi miniszterhez tartozot ...

                                               

Országos Településrendezési és Építési Követelmények

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények a többször módosított 253/1997. Korm. rendelettel kihirdetett szabályzat, amelyben a Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt felha ...

                                               

Orvvadászat

Orvvadászatnak vagy vadorzásnak azt a cselekedetet nevezik, amikor valaki törvényellenesen, nem a megengedett feltételek szerint vadászik. Világszerte gondot okoznak az orvvadászok és jelentős feketekereskedelem illegális kereskedelem is áll mögö ...

                                               

Óvadék (büntetőjog)

a) előzetes kényszergyógykezelés elrendelése esetén, illetve b) a távoltartás esetén enyhébb magatartási szabályok előírása érdekében.

                                               

Óvadék (polgári jog)

Az óvadék mint a zálogjogtól - nevében és szabályozásában - elkülönült hitelbiztosíték a külföldi magánjogokban nem ismert. A külföldi magánjogok a zálogjogi szabályozáson belül a római jogi alapokon fejlődött kontinentális magánjogok az ún. rend ...

                                               

Önkéntes beleegyezés

Köznapi értelemben a beleegyezés egy minden befolyástól mentes kinyilvánítása az egyéni akaratnak. Az egyéni önrendelkezés alkotmányos elvéből következik, hogy az egyéni érdek elsőbbséget élvez a társadalom vagy mások érdekeivel szemben. A beleeg ...

                                               

Önkényuralmi jelkép

Az önkényuralmi jelkép a magyar jog szerint olyan jelkép, amelynek használatát törvény tiltja, s amelyek a következők: horogkereszt, SS-jelvény, nyilaskereszt, sarló-kalapács, ötágú vörös csillag vagy ezeket ábrázoló jelképek – kivéve, ha ezek áb ...

                                               

Önrendelkezés

A személyhez fűződő jogok társadalmi szintű, tudatos gyakorlása. Az egyén személyes szabadságát e döntésekben az Alkotmány bizonyos keretek közé szoríthatja, de lényegesen nem korlátozhatja. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 8. §-a szerint: 8. § 1 ...

                                               

Örökvallás

Az örökvallás, a feudális magyar magánjogban ingatlan tulajdonának örök időkre való ünnepélyes átruházása volt. Az örökvallás erdélyi iratokban örökvásár név alatt is megjelenik.

                                               

Az őslakosok jogai

Az őslakosok jogai közé tartoznak azok a jogosultságok, amely az őslakos népeket illetik meg különleges helyzetük figyelembevételével: nem csak a minden embert megillető emberi jogok, hanem az őslakos társadalom fennállásából következő gazdasági, ...

                                               

Összeesküvés

Az összeesküvés jogi értelemben egy bűncselekmény, egy adott államrend megdöntésére, adott esetben forradalom előidézésére irányzott titkos szövetkezés. Résztvevői egy terv végrehajtására és titoktartásra kötelezik magukat, gyakran esküvel. A kir ...

                                               

Összeférhetetlenség (jog)

Az összeférhetetlenség a "köz érdekében” történő eljárások során a pártatlanság és igazságosság, tisztesség érdekében felállított szabályok. Ezek az eljárásban vagy munkafolyamatokban résztvevő illetve érintett személyek az intézkedés vagy rendel ...

                                               

Pacta sunt servanda

A pacta sunt servanda a kötelmi jog egyik hagyományos alapelve. Lényege az, hogy a megállapodások a felekre kötelező erővel bírnak, függetlenül a megállapodás formájától, illetve attól, hogy beleillik-e az adott megállapodás valamely szerződéstíp ...

                                               

Pallosjog

A pallosjog független bírói hatalom volt. Eredetileg a vármegyék birtokolták, majd egyes földesurak kiváltságként kapták, később a szabad királyi városok is. A földesúri hatóság a régi magyar jogban a főpapokat, egyházi testületeket és az előkelő ...

                                               

Parafálás

A parafálás a jogtudományban egy szerződés összes lapjának kézjeggyel való ellátása, ami tanúsítja, hogy a szerződés elkészült, már nem változtatnak rajta. A parafálás intézményét a nemzetközi jogban is alkalmazzák.

                                               

Pártfogó felügyelet

A pártfogó felügyelet a magyar büntetőjogban elrendelhető egyik intézkedés, továbbá a büntetés-végrehajtás során a szabadulásra felkészítés egyik mozzanata.

                                               

Patriation

A Patriation egy nem jogi kifejezés, melyet különösen Kanadában használnak az alkotmány "hazahozására” irányuló alkotmányos változásra. A kifejezés a repatriation szón alapul, melynek kritikusai rámutattak, hogy az alkotmány nem térhetett "vissza ...

                                               

Patriation Reference

A Reference re a Resolution to amend the Constitution, 1 S.C.R. 753 – más nevén a Patriation Reference – a Kanadai Legfelsőbb Bíróság egy történelmi tanácsadó döntése mely a kanadai alkotmány patriationje, honosítása körüli tárgyalások során szül ...

                                               

Pénzbüntetés

A pénzbüntetés a magyar büntetőjogban egy olyan büntetőjogi szankció, mely vagyoni jellegű hátrányt okoz a bűncselekmény elkövetőjének, és ezt az összeget az állam javára tartozik megfizetni. Pénzzel kapcsolatos szankció még a szabálysértési eljá ...

                                               

Pénzügyi szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatás ok és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét Magyarországon a 2014. január 1-én hatályba lépett 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a határozza meg.

                                               

Perbehívás

A perbehívás lényege, hogy ha egy polgári ügyben egyik fél pervesztessége esetére harmadik személy ellen kíván követelést érvényesíteni, vagy harmadik személy követelésétől tart, ezt a harmadik személyt perbe hívhatja. A perbehívott nem köteles a ...

                                               

Perejaszlavi szerződés

A perejaszlavi szerződést 1654-ben kötötte egymással Bohdan Hmelnickij és I. Alekszej orosz cár a zaporozsjei felkelés lezárásaként. A szerződés értelmében az ukrán területek kimondták csatlakozásukat az orosz cárhoz.

                                               

Pertársaság

Pertársaság keletkezik, ha több felperes együtt perel vagy több alperest együtt perelnek. A pertársaságnál az egyik pertárs ellen hozandó ítélet valamilyen módon a másik pertárs helyzetét is érinti. Nincs pertársaság akkor, ha több törvényes képv ...

                                               

Perújítás

A perújítás a jogerős bírósági ítélet megtámadására használható rendkívüli perorvoslat mind a polgári eljárásjogban, mind a büntetőeljárásban. A perújítási eljárás a bírósághoz benyújtott perújrafelvételi kérelemmel indul meg.

                                               

Pihenőidő

A Munka Törvénykönyve értelmezésében a pihenőidő a munkaidő ellentéte, tehát az idő, amit a munkaviszonyban álló munkavállaló nem munkavégzéssel tölt. A munkavállaló a szabadságot is pihenéssel tölti, így tágabb értelemben ezt a fogalmat is a pih ...

                                               

Plágium

Plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a cselekedetet, ha valaki egy másik ember munkáját saját publikált munkájában hivatkozás, forrásmegjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, és ezzel az eredeti sz ...

                                               

Polgári halál

A római jogban Capitis deminutio maxima, vagyis a szabadságnak, a polgárjognak és a családi állásnak elvesztése, és a Capitis diminutio media, a szabadság megtartása mellett a polgárjognak és a családi állásnak elvesztése. Az első eset, a szabads ...

                                               

Polgári jog (jogág)

A polgári jog a magánjog része, jogág. Jellemzően mellérendeltségi viszonyban álló, egyenjogú személyek közti árujellegű vagyoni viszonyait továbbá az egyes személyhez fűződő jogait szabályozza. A polgári jogi kötelezettségek általában csak a köt ...

                                               

Polgári jogi igény

A polgári jogi igény a büntetőeljárásban a magánfél vagy az ügyész által érvényesített olyan igény, amely a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányul.

                                               

Polgári per

A polgári per a polgári eljárásnak – a peren kívüli eljárás mellett – az egyik legjelentősebb típusa. A felek számára az érdekérvényesítésnek a jogrend által engedélyezett eszköze. A polgári per a polgári jogviták bíróság által, elsősorban tárgya ...

                                               

Polgári perrendtartás

A polgári perrendtartás a polgári eljárásjogi törvény másik elnevezése. Olyan törvénykönyv, amely a polgári per lefolytatásának szabályait, a polgári bíróság peres és nemperes eljárásokban követendő eljárásának szabályait tartalmazza. A polgári p ...

                                               

Polgári ügy

szövetkezeti jogvita társadalombiztosítási jogvita családjogi jogvita közigazgatási határozat törvényességének felülvizsgálata egyéb jogszabályok által polgári bíróság elé utalt jogviták. polgári jogi jogvita

                                               

Posztumusz

A posztumusz melléknévi jelzőt általában valakinek a halála után megvalósult jogosultságra, publikációra, elismerésre alkalmazzuk. Eredeti, főnévi értelme az öröklési jogban használatos. Határozói mondatrészként is alkalmazható, bár rag nem utal ...

                                               

Pozitív jog

A pozitív jog annak a leírásnak a fogalma, ahogyan a jog van. Szaknyelven szólva olyan kényszerrend, amelynek normáit emberi lények akarati aktusai – azaz törvényhozói, bírói vagy közigazgatási szervek, vagy emberi lények aktusai által létesített ...

                                               

Preambulum

A preambulum fontos okiratok, jogszabályok élén álló, általában emelkedett, ünnepélyes hangulatú szöveg, amely általában az okirat elején, bevezetőként található.

                                               

Precedens

A precedens olyan korábbi jogeset, amely lényegi elemeinél fogva egy újabb esetre alkalmazható. A szűken értelmezett precedens voltaképpen a jogszabályt pótolja, így a bírói jogalkotás tipikus terméke olyan jogrendszerekben, amelyek az írott jogo ...

                                               

Primogenitúra

A primogenitúra gyakori, a középkorban fokozatosan jellemzővé váló öröklési rend, melyben a szülők tulajdonát, birtokait vagy rangját az elsőszülött fiúgyermek örökli. A kialakulását a feudális földtulajdon jellemzői nagyban elősegítették, mivel ...

                                               

Próbára bocsátás

2-3 hatályon kívül 72. § 1 A bíróság a vétség, valamint a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. c) aki ...

                                               

Receiver of Wreck

A Receiver of Wreck a brit kormány egyik tisztviselője, akinek a hivatalát a Merchant Shipping Act 1995 határozza meg. A fő feladata a roncsokról szóló jelentések feldolgozása, annak érdekében hogy a jogos tulajdonosoknak legyen esélye visszaszer ...

                                               

Riot Act

Az 1714-es Riot Act a brit parlament egyik törvénye volt, mely felhatalmazta a helyi hatóságokat, hogy bármely tizenkét fősnél nagyobb csoportot törvénytelenül összegyűltnek nyilvánítson és így annak büntetés terhe alatt szét kellett oszolnia. A ...

                                               

Romániai magyar jogi szakirodalom

A jogi szakirodalom a jogtudomány elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a jogalkotás és jogalkalmazás feladataival, jogismerettel, a jogtudat fejlesztésével foglalkozik. A jogtudomány különböző ágazatainak, valamint a kapcsolódó határtudományoknak ...

                                               

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

A Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny az egyetlen külföldön megjelenő magyar nyelvű jogi szakmai folyóirat. 2003 óta jelenik meg folyamatosan, évente két-három lapszám terjedelemben. A lap nem csak kisebbségi jogi témákat tárgyal, hanem a román ...

                                               

Romániai magyar sajtóperek

Sajtóperek A modern államok alaptörvényei sorában fontos helyet foglal el a szólás szabadsága, ugyanakkor minden alaptörvényben megfogalmazzák azokat az elveket, amelyeknek alapján ezt a szabadságot meghatározott keretek között igyekeznek tartani ...

                                               

Royal Marriages Act 1772

A Royal Marriages Act 1772 az a brit jogszabály, mely előírja a feltételeket az érvényes királyi házasság megkötésére vonatkozólag, valamint szigorú biztosítékot szolgáltat a nemkívánatos házasságok elkerülésének céljából, mely utóbbi értintheti ...

                                               

Sajtótermék

Csak akkor beszélhetünk arról, hogy a médiaszabályozás hatálya alá tartozik egy szolgáltatás, ha együttesen teljesül az a négy alapvető feltétel, amely egy szolgáltatást médiaszolgáltatássá vagy sajtótermékké tesz: a tájékoztatási, szórakoztatási ...

                                               

Sportrendezvények látogatásától való eltiltás

A sportrendezvények látogatásától való eltiltás a hatályos magyar Büntető Törvénykönyvben a büntetések egyike. 2010-ben a mellékbüntetések átalakításakor a sportrendezvények látogatásától való eltiltás önálló büntetéssé változott. Ez a büntetés a ...

                                               

Squat

A squat olyan elhagyott vagy használaton kívüli ingatlan, amit a tulajdonos tudta nélkül erőszakmentesen birtokba és használatba vettek többnyire alternatív csoportok. A házfoglalók angol elnevezése a squatter.

                                               

Szabad felhasználás

A szabad felhasználás elsősorban szerzői jogi fogalom, amely lehetővé teszi szerzői jog által védett művek díjmentes felhasználását, így többek között idézését, meghatározott törvényi feltételek között. A hatályos magyar szerzői jogi törvény a sz ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →