ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163                                               

LMBT kronológia (19. század)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (20. század első fele)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (1950-es évek)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (1960-as évek)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (1970-es évek)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (1980-as évek)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (1990-es évek)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (2000-es évek)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

LMBT kronológia (2010-es évek)

Ez az oldal a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek jogainak történetében bekövetkezett fontosabb eseményeket tartalmazza. "korábbi események

                                               

M’Naghten-szabály

A MNaghten-elv megállapítja, hogy a vádlott beszámíthatatlanság miatt akkor nem büntethető, ha a cselekvény elkövetésének pillanatában olyan súlyosan zavart volt, hogy nem tudta, hogy mit tesz, vagy ha tudta, akkor nem volt képes megítélni, hogy ...

                                               

Magánjog

A magánjog a jogrendszer azon jogterülete, amely a magánérdekű életviszonyokat szabályozza, olyan gyűjtőfogalom, amely a mellérendelt jogalanyok jogviszonyait foglalja magába, azaz a magánjog az autonóm egyéni cselekvés és a civiltársadalmi önmoz ...

                                               

Magánlaksértés

A magánlaksértés a személy elleni bűncselekmények körébe tartozó bűncselekmény. A lényege a lakóhely szabadságának megsértése. Van szabálysértési alakzata is. Csak magánindítványra büntetendő.

                                               

Magánszemély

A magánszemély egy jogi gyűjtőfogalom, amelyet elsősorban a jogi személytől való megkülönböztetésre használnak. E fogalom alá tartoznak - a természetes személyek, - a természetes személyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülései és ...

                                               

Magszakadás

A Magyar Királyságban a magyar magánjogban az adományrendszer idejében valamely nemesi és adományi jószág tulajdonosának az adománylevél értelmében örökös nélkül való elhalálozását jelentette. A gyökeres jognak a hiánya azt jelentette, hogy az ör ...

                                               

Magzatelhajtás

A 2012. évi C. törvény 163. §-a szerint: a) üzletszerűen, b) az állapotos nő beleegyezése nélkül vagy A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a magzatelhajtást Aki más magzatát elhajtja, bűntett miatt három évig terjedő szabadsá ...

                                               

Magyar Élelmiszerkönyv

A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági kötelező előírások gyűjteménye.

                                               

Magyar Eredetvédelmi Tanács

A Magyar Eredetvédelmi Tanács az élelmiszeriparért felelős miniszter véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma iránti elj ...

                                               

Magyar Közlöny

A Magyar Közlöny időszaki lap, Magyarország hivatalos lapja. A 2010. évi országgyűlési választásokat megelőzően a Miniszterelnöki Hivatal szerkesztette, ezt követően a Szerkesztőbizottság közreműködésével az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. J ...

                                               

Magyar Mérnöki Kamara

Jelenleg jogi alapja az 1996. évi LVIII. törvény, amely együttesen rendelkezik a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról. A jogszabály, mintegy a társadalmi elismerés jeleként, valamint a szakmai és etikai elvek érvén ...

                                               

Magyar nemzeti jelképek használata

A többször módosított 1949. évi XX. törvény - A Magyar Köztársaság Alkotmánya - 76. §-a határozza meg, és az 1995. évi LXXXIII. törvény szabályozza azt, hogy kik, illetve mely hivatalos szervek használhatják a Magyar Köztársaság címerét és zászlaját.

                                               

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az 1992. évi LI. törvénnyel jött létre, az Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság jogutódjaként.

                                               

Magyar származásra utaló önkéntes jelölések élelmiszereken

A magyar vásárlók körében különösen nagy jelentősége van annak, hogy a megvásárolt élelmiszer magyar származású-e vagy importból származik. A magyar termékek kedvező imázsának védelme érdekében adta ki a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben az ...

                                               

Magyarország alaptörvénye

Magyarország Alaptörvénye a magyar jogi hierarchiában a legfelsőbb szintű jogforrás, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba, felváltva a Magyar Köztársaság Alkotmányát. Jogi szerepe alapján az Alaptörvény összes korábbi alkotmányunkhoz hasonlóa ...

                                               

Magyarország Alkotmánybírósága

Az Alkotmánybíróság Magyarország jogalkotói hatalmat korlátozó, bírói jellegű szervezete. Az alkotmánybíróságoknak általában az a feladatuk, hogy a többség jogait az egyénnel szemben korlátozó, jogállami jellegű alkotmány vívmányait megóvják a tö ...

                                               

Magyarország bíróságai

Magyarország bíróságairól az Alaptörvény 25-28. cikkei rendelkeznek "Az állam" című fejezeten belül.A 25.cikk első három bekezdése meghatározza a bíróság feladatát és az ügyeket, amelyek a bíróság döntési jogkörébe tartoznak. Eszerint a bíróságok ...

                                               

Magyar választási rendszer

A magyar választási rendszer több elemből áll: az országgyűlési választások, a települési helyi és kisebbségi önkormányzati választások valamint az európai parlamenti választások mind más választási rendszerrel rendelkeznek. Az országgyűlési és a ...

                                               

Megrovás

Megrovásban kell részesíteni azt, akinek a cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, vagy oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása, vagy más intézkedés - ide nem értve az e ...

                                               

Mentelmi jog

A mentelmi jog a parlamenti képviselő törvényben szabályozott sérthetetlensége. A mentelmi jog valamennyi modern parlamenti rendszer elengedhetetlen tartozéka. Kifejlett formájában fő rendeltetése az, hogy a képviselők személyes biztonságának fok ...

                                               

Mezőgazdasági őstermelő

Mezőgazdasági őstermelő nek minősül az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal ren ...

                                               

Microsoft-per

A Microsoft-per az Európai Uniónak az amerikai székhelyű Microsoft ellen indított eljárása volt. Az eljárást az Európai Bizottság kezdeményezte, mivel a Microsoft megsértette az uniós versenyjogi szabályozást és visszaélt domináns piaci pozíciójá ...

                                               

Munka Törvénykönyve

A Munka Törvénykönyve Magyarország munkajogi kódexe, amely a Magyarországon munkát vállaló és hazánkban munkavállalókat foglalkoztatók jogait és kötelességeit foglalja össze 299 §-ban. A törvény alapja a Magyarország Alaptörvénye "Szabadság és fe ...

                                               

Munkarend

A munkarend a Munka Törvénykönyve alapján azon szabályok összessége, amelyekkel a munkáltató meghatározza a munkaidő-beosztást a munkavállaló számára.

                                               

Mutaa

A mutaa az iszlám vallási jogban, a saríában privát, szóbeli házassági szerződés egy férfi és egy nem házas nő közt, élvezeti célokat szolgáló ideiglenes házasság. Ez a preiszlám eredetű házassági forma még mindig legális a síiták szerint, főként ...

                                               

Művelési ág alól történő kivonás

A művelési ág alól történő kivonás a termőföld művelési ágának megváltoztatását jelenti. A termőföld lehet művelési ágak szerint régi kifejezéssel zártkert; mai kifejezésekkel lehet művelési ágak alapján: szőlőültetvény, gyümölcsös, rét, legelő, ...

                                               

Nemleges megállapítás

A nemleges megállapítás egy iparjogvédelmi hatósági ügy, amelynek lényege: aki attól tart, hogy ellene bitorlási eljárást indítanak, ennek megindítása előtt kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék ...

                                               

Nemzetbiztonsági érdek

A nemzetbiztonsági érdek fogalmát a magyar jogban a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény határozza meg: "a nemzetbiztonsági érdek: a Magyar Köztársaság szuverenitásának biztosítása és alkotmányos rendjének védelme.”

                                               

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely feladatait központi és területi szervei útján látja el. Alapítása 2011. január 1-jével a 2010 ...

                                               

Nemzeti Címer Bizottság

A Nemzeti Címer Bizottság a harmadik Orbán-kormány által a 138/2016. Korm. rendelettel létrehozott testület. A Bizottság feladata a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megal ...

                                               

Nemzeti Jogszabálytár

A Nemzeti Jogszabálytár Magyarországon a kormányzati portálon elérhető, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, egységes szerkezetű szövegeket tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény. A Magyar Köz ...

                                               

Nemzetközi magánjog

A nemzetközi magánjog szabályozza - többek között - két vagy több két állam polgárai, jogi személyei közötti polgári jogi ügyleteket, illetve az ezekre alkalmazandó jogot.

                                               

Népbíróságok Országos Tanácsa

A Népbíróságok Országos Tanácsa az 1945 és 1950 közt folyt népbíráskodásban a népbíróságok feletti ítélkezési szint, a népbíróságok fellebbviteli bírósága volt. Jogutódja az 1949-ben létrehozott Legfelsőbb Bíróság. Elnökei: Simándi Tamás 1945–194 ...

                                               

Népszavazás

A népszavazás vagy referendum a választópolgárok akaratának érvényesítése, a demokráciának közvetlen eszköze és a hatalomgyakorlás általános és "legerősebb” formája. A közhatalom önkényével szemben betölti a fékek és az ellensúlyok legjelentősebb ...

                                               

Népszuverenitás

A népszuverenitás egy olyan politikai eszme, ami szerint minden kormányzati hatalom forrása a nép, vagyis közhatalmat csak az emberek ruházhatnak egymásra. A népszuverenitás fogalma a 17. századból származik. A felvilágosodás új elképzelése volt, ...

                                               

Növényfajták szabadalmi oltalma

A növényfajták szabadalmi oltalmát egyes országok biztosítják. A növényfajták nemzetközi oltalmáról az ún. UPOV egyezmény rendelkezik. A magyar szabadalmi törvény rendelkezései ebben a tárgyban a következők:

                                               

Nulla poena sine lege

A nulla poena sine lege kifejezés azt a jogelvet jelenti, hogy az elkövetőre csak olyan büntetés szabható ki, amelyet a bűncselekmény elkövetése előtt a törvény lehetővé tesz. Ezt a jogelvet gyakorlatilag minden alkotmányos állam büntetőjoga elfo ...

                                               

Nullum crimen sine lege

A nullum crimen sine lege azt jelenti, hogy amit törvény nem nyilvánít büntetendő cselekménynek, azt nem lehet bűncselekménynek tekinteni. Közérthetőbben: csak olyan magatartás miatt vonható büntetőjogilag felelősségre bárki, amely magatartás az ...

                                               

Nyugdíj

A nyugdíj az a járadék, amelyet egy ország - általában időskorú - polgárai alanyi, tehát nem rászorultsági alapon kapnak. Az összege függ a szolgálati időtől, azaz a munkával töltött évek számától és a korábbi jövedelemtől. A nyugdíj tulajdonképp ...

                                               

Nyugdíjkorhatár

A nyugdíjkorhatár megmutatja, hogy az öregségi nyugdíjra hány éves korától jogosult egy illető. Az öregségi nyugdíjkorhatár mértékét Magyarországon a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § bekezdése állapítja meg.

                                               

Nyugta

A nyugta adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylat, amelynek minimális tartalmát a mindenkori jogszabályok határozzák meg. A mindennapi szóhasználatban gyakran keveredik a számla és a nyugta fogalma. Míg a számla az ügylet teljesítésére vonat ...

                                               

Okirattár

Az okirattár létesítése és fenntartása jogszabály által előírt feladat. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 20. § szerint: 2 Az okirattárban lévő iratokat az ingatlanügyi hatóság egyéb irataitól elkülönítetten kell kezelni. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →