ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162                                               

Kartell

A kartell konkurens vállalatok írásbeli vagy szóbeli megállapodása az egymás közti verseny korlátozására. Célja, hogy a részt vevő cégek magasabb árakat és profitot érhessenek el, miközben nem jár társadalmi előnyökkel. Jellemzően az árak meghatá ...

                                               

Kegyelem (jog)

Kérelmet a terhelt, védője, fiatalkorú esetén törvényes képviselője, valamint a terhelt hozzátartozója nyújthat be. A kegyelmi eljárás illetékmentes, ha a kérelmet a terhelt vagy védője nyújtja be.

                                               

Kegyuraság

A kegyuraság azoknak a jogoknak és kötelmeknek összege, melyek az egyházhivatalok betöltésénél egy különben állásánál fogva arra nem jogosított harmadik személy az egyház beleegyezésével illetnek. A K. vagy egyházi, v. világi ; egyházi K. az, mel ...

                                               

Kényszer (jog)

A kényszer az állam jogosítványa – jogszabályi keretek között – olyan esetekben, amikor az polgárok nem engedelmeskednek a döntéseknek. Bibó István nyomán: a jog lényegét a fizikai vagy lelki kényszerben, a szankcióban kell keresni. A jogi szankc ...

                                               

Kényszergyógykezelés

A kényszergyógykezelés egy büntetőjogi intézkedés. A személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekmény elkövetőjével szemben kell alkalmazni, ha elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy hasonló ...

                                               

Kényszertörlés

A kényszertörlés a cégjogban egy olyan eljárás, amelyet Magyarországon a 2006. évi V. törvénynek a 2013. évi CCLII. törvénnyel módosított szövege vezetett be, 2014. július 1-jei hatállyal. A kényszertörési eljárás részletes szabályait a törvény V ...

                                               

Képviselet

A képviselet tevékenység, melynek során a képviselő a képviselt nevében lép fel. A képviselet formájától függően a képviselő tevékenysége alapján a képviselt válhat jogosulttá vagy kötelezetté. A képviselet ellátását – formájától függően – állami ...

                                               

Kétharmados törvények

A kétharmados törvények Magyarországon azok a törvények, amelyeket az Országgyűlés csak az országgyűlési képviselők minősített többségének, kétharmadának egyetértésével alkothat meg illetve módosíthat. A kétharmados törvények a Magyar Köztársaság ...

                                               

Kiadatás (jog)

A kiadatás a nemzetközi bűnügyi jogsegély egyik formája. Az alkotmányjog, a nemzetközi jog és a büntetőjog területét egyaránt érintő jogintézmény. A kiadatásnak az a lényege, hogy az egyik állam kéri arra a másikat, hogy konkrét személyt bűncsele ...

                                               

Kijárási tilalom (jog)

A kijárási tilalom vagy kijárási korlátozás a jogban egy olyan rendelkezés, amely meghatározza azt, hogy az embereknek mikor kell visszatérniük lakóhelyükre vagy mikor kell otthonukban maradniuk. Ilyet állami hatóságok rendelhetnek el, de tágabb ...

                                               

Kínzás

A kínzás egy nemzetközi bűncselekmény, amely fizikai visszaélésben nyilvánul meg, többnyire vallomás kicsikarása érdekében. A magyar Büntető Törvénykönyv kényszervallatásnak nevezi ezt a bűncselekményt.

                                               

Királyi halak

Az Egyesült Királyság törvényei alapján a bálnák és tokfélék királyi halak, és amikor elfogják őket, az Egyesült Királyság uralkodójának személyes tulajdonába kerülnek a királyi előjog alapján.

                                               

Királysértés

A királysértés a király személye ellen intézett olyan merénylet, amely őt uralkodói állásában támadja meg s uralkodói jogainak gyakorlatára képtelenné teszi, v. azoknak gyakorlatában akadályozza; tehát jelesül a királynak meggyilkolása, megölése, ...

                                               

Kisfarok-szabály

A kisfarok-szabály egy informális stratégia, amit írók használnak a rágalmazásvádak elkerülésére. A New York Times cikke így írta le 1998-ban: A kisfarok-szabályra utaltak egy 2006-os vitában, amely Michael Crowley és Michael Crichton között zajl ...

                                               

Kisszövetkezet

A kisszövetkezet kizárólag magánszemélyekből álló, jogi személy kisvállalkozási forma volt Magyarországon 1982. január 1-jétől a szövetkezeti jog újraszabályozásáig. A kisszövetkezet legfeljebb 100 taggal működő jogi személy volt."Kisszövetkezet ...

                                               

Kiváltság

A kiváltság a szónak tágabb értelmében minden kivételes jog, minden eltérés a rendes vagy közönséges jogtól. A kivételes jog lehet kedvező vagy hátrányos aszerint, hogy az érintett jogait a közönséges joggal szemben kitágítja vagy megszorítja. A ...

                                               

Közérdekű munka

A közérdekű munka a magyar büntetőjogban a büntetőbíróság által kiszabható büntetés, amelynek értelmében a közérdekű munkára ítélt személy köteles a részére meghatározott munkát hetenként legalább egy napon, a heti pihenőnapon vagy a szabadnapján ...

                                               

Közfeladatot ellátó személy

Közfeladatot ellátó személyek tágabb értelemben azok a személyek, akik közösségi célok, társadalmi normák megvalósítása, végrehajtása érdekében jogszabályok alapján közfeladat ellátására alkalmasnak minősített szervek képviseletében eljárnak a tá ...

                                               

Közigazgatás

A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat gyakorolva, az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat látnak el és jogszabályokat hajtanak végre. A helyi közügyekben az önkormányzati igazgatás, az országos jelentőségű ü ...

                                               

Közigazgatási szerv

A közigazgatási szerv a közigazgatás szervezetrendszerének legkisebb önálló egysége. A közigazgatási szervek jogállását és elnevezésüket mindig az adott állam jogrendje határozza meg. A közigazgatási szervek általában költségvetési intézmények, a ...

                                               

Közjegyzői okirat

A közjegyzői okirat a közjegyző által az 1991. évi XLI. törvényben előírt alakszerűségek megtartásával elkészített okirat. A közjegyzői okirat, annak hiteles kiadmánya és a közjegyzői tanúsítvány: közokirat. Olyan okirat, amely közjegyző által al ...

                                               

Közös tulajdon

A közös tulajdon több személy tulajdonjoga ugyanazon a dolgon, meghatározott hányadok szerint. Ingó dolgokon és ingatlanokon egyaránt fennállhat. A közös tulajdon esetében a tulajdonjog oszlik meg eszmei hányadrészek szerint és nem a dolog van me ...

                                               

Központi államigazgatási szerv

A kérdést 2006-tól a központi államigazgatási szervek, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény rendezte. Ezt 2010-ben hatályon kívül helyezte a hatályos 2010. évi XLIII. törvény.

                                               

Közraktározás Magyarországon

A közraktározás közraktári tevékenység az áru közraktári szerződés alapján meghatározott módon történő tárolása és őrzése, a közraktári jegy kibocsátása, valamint az áru kiszolgáltatása. A közraktár olyan részvénytársaság, amelynél árut közraktár ...

                                               

Közügyektől eltiltás

A közügyektől eltiltás egy jogfosztó-jogkorlátozó jellegű mellékbüntetés a magyar büntetőjogban. Jelentősége abban áll, hogy a jogalkotó meg kívánta fosztani a közügyekben való részvételtől mindazon bűnelkövetőket, akik méltatlanná váltak az abba ...

                                               

Közéleti szereplő

A közéleti szereplő vagy közszereplő személyiségi jogának védelméről a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv az alábbiakat rendeli: "A közéleti szereplő terminológiáját a 2013. évi V törvény Polgári törvénykönyv - Ptk. vezette be, addig közszerepl ...

                                               

Kormánybiztos

A kormánybiztos ; a kormány vagy a miniszterelnök által kinevezett miniszteri rangú személy egy adott problémakör összehangolására, esetleg konkrét kormányzati feladat megoldásának, kezelésének az irányítására.

                                               

Kormányhivatal

A magyar kormányzati szervezetrendszerben kormányhivatal alatt korábban két eltérő szervtípust értettek, amelyeket eltérő törvények szabályoztak. 1.A központi kormányzati igazgatási szervek alá tartozó eddigi kormányhivatalok fogalmát kormányzati ...

                                               

Kormánymegbízott

A kormánymegbízott kormányzat helyi képviselője Magyarországon, ahol 2011. január 1-jétől működő fővárosi illetve megyei kormányhivatalokat a miniszterelnök által kinevezett kormánymegbízott ak vezetik. Hasonló pozíció más országokban pl. a prefe ...

                                               

Kormányzó

A kormányzó az ország egy részének vagy egészének politikai-katonai igazgatásával megbízott, az uralkodót képviselő helytartó vagy ideiglenes államfő.

                                               

A Korona

A Nemzetközösségi királyságokban a Korona metonimikus absztrakció, jogi fogalom, amely a kormányzat jogi fennhatóságát jelképezi. A koncepció természetes módon fejlődött ki a korona, mint a brit nemzetállam tulajdonát képező tárgy és az uralkodó ...

                                               

Koronatanú

A koronatanú olyan tanú, aki nagy horderejű ügyekben tanúként kulcsszereplő az eset megoldásában, mivel tanúskodása általában perdöntőnek bizonyul, és sok embert juttathat hosszú időre rács mögé. A koronatanúk ennek megfelelően a hétköznapi tanúk ...

                                               

Közjegyző

A közjegyző olyan hivatalos személy, akit a törvény közhitelességgel ruház fel, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtson. A közjegyző hatáskörébe tartozik többek között közjegyzői okiratok szerkesztése ...

                                               

Költségvetési szerv

A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, a törvény szerint nyilvántartásba vett jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve önkormányzati feladatokat közérdekből, alaptevékenység ...

                                               

Körjegyzőség

A körjegyzőség Magyarországon a rendszerváltás óta ismét működő, nagy múltú közigazgatási jogintézmény. Lényegében olyan közigazgatási szervet jelent, amely együttesen látja el több egymáshoz közeli, jogilag külön álló település igazgatási felada ...

                                               

Kötelezettség

A kötelezettség lehet: hátrasorolt rövid lejáratú hosszú A kötelezettség ek olyan elismert tartozások, amelyek jogszabályi előírásból származnak. teljesített szerződésből vagy Aszerint, hogy kivel szemben áll fenn a tartozás, megkülönböztetünk ál ...

                                               

Közalapítvány

A közalapítvány olyan sajátos alapítvány volt, amelyet a korábban hatályos magyar jog szerint az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hozott létre, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából. A Po ...

                                               

Közerkölcs megsértése

A 2012. évi II. törvény 192. §-a szerint "Aki a közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú közlekedési eszközön a közerkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, szabálysértést követ el". E szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki h ...

                                               

Közigazgatási bürokráciacsökkentés Magyarországon

A közigazgatási bürokráciacsökkentés a harmadik Orbán-kormány idején elhatározott illetve végrehajtott, illetve a negyedik Orbán-kormány alatt folytatott közigazgatási reformintézkedések gyűjtőneve. A bürokráciacsökkentés egyik legfontosabb jogsz ...

                                               

Közigazgatási perrendtartás

A magyar Országgyűlés 2017. február 21-én fogadta el a közigazgatási perrendtartás ról szóló 2017. évi I. törvény t. A törvény 2018. január 1-jével lépett hatályba.

                                               

Közjog

A közjog a jogrendszer azon jogterülete, amely a közérdekű életviszonyokat szabályozza, azaz a közjog az állami-önkormányzati, közhatalmi funkciók ellátására hivatott.

                                               

Közrend

A közrend az állami és társadalmi békesség, ami egy ország írott és íratlan szabályainak betartásában nyilvánul meg. A bíróságok jogalkalmazása a közrend megszilárdítására törekszik.

                                               

Közterület

A közterület jogi fogalom. Minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet jelent, amelyet – rendeltetésének megfelelően – bárki használhat és amely ekként van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba.

                                               

Közszolgálati médiaszolgáltatás

A közszolgálati médiaszolgáltatás azoknak a rádió, televízió, és más elektronikus médiaszolgáltatásoknak a meghatározása, amelyeknek elsődleges célja a közszolgálat. Az ilyen médiumok a lakosság egésze számára elérhetőek, és minél szélesebb réteg ...

                                               

Kriminálstatisztika

A kriminálstatisztika a bűnügyi tudományok egyik segédtudománya. Az igazságügyi statisztikának az ága, amely a bűnözésre mint társadalmi tömegjelenségre, és a bűnözéssel foglalkozó állami szervekre vonatkozó adatok gyűjtésével, rendszerezésével, ...

                                               

Kúria (bíróság)

A Kúria, 1945-ig Magyar Királyi Kúria, majd Magyar Kúria, Legfelsőbb Bíróság, 2011-től ismét Kúria a legfőbb bírósági fórum Magyarországon, amelynek alapvető feladata a legfelsőbb szintű ítélkezés és az egységes bírói jogalkalmazás biztosítása. A ...

                                               

Különleges jogrend

A különleges jogrend az alkotmányos szabályozás különös része, a békétől eltérő időszakok joga. Eltérő definíciós elemeket hordozó időszakok gyűjtőfogalmaként különleges jogrend elnevezés Magyarország Alaptörvényének az innovációja: az Alkotmány ...

                                               

Lemondás (jog)

A lemondás jogi eredetű kifejezés, amelynek a lényege: valamely jogosultság, állás, tisztség stb. egyoldalú megszüntetése a jogosult erre irányuló nyilatkozat ával. A köztisztviselőkről szóló törvény Magyarországon lemondás nak nevezi a köztisztv ...

                                               

Lemondás az öröklésről

Az öröklésről való lemondás - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a kötelesrészről való lemondást is jelenti. A kötelesrészről való lemondás ugyanakkor nem jelent egyben lemondást is arról, ami a lemondóra más öröklési jogcímen hárul. A l ...

                                               

Liberum veto

A liberum veto latin kifejezés, jelentése: szabad vétó, tiltakozási jog. A lengyel alkotmánynak az 1652. évi országgyűlés határozatában bevezetett intézménye, amely lehetővé tette, hogy bármely képviselő valamely határozat végrehajtása ellen tilt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →