ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161                                               

Holtkéz

A holtkéz olyan jogi személy, amely a tulajdonában levő ingatlan vagyonról szabadon nem rendelkezhet, tehát azt el nem idegenítheti és azt meg nem terhelheti, vagy mindebben erősen korlátozva van.

                                               

Honosítás (személy)

Honosításnak nevezzük egy idegen állampolgárságú személy adott állam által, saját állampolgárként, illetve honosított állampolgárként történő elismerését. A honosítás történhet kérelemre, indítvány útján, vagy törvényi, rendeleti úton is. Amennyi ...

                                               

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése a közegészség elleni bűncselekmények csoportjába tartozik. Ezeket a bűncselekményeket a Btk. különös része tartalmazza, azon belül a közrend elleni bűncselekmények csoportjába tartoznak.

                                               

Ideiglenes intézkedés

Az ideiglenes intézkedés olyan eljárási cselekmény, amelyre mind a polgári eljárásjogban, mind a közigazgatási eljárásjogban sor kerülhet. Ideiglenes intézkedésnek csak törvényben meghatározott esetekben van helye. Az esetek jelentős többségében ...

                                               

Igazolási kérelem

Az igazolási kérelem az eljárásjogokban szabályozott kérelem, amely mulasztott eljárási cselekmény esetén a mulasztás önhibán kívüliségének és az igazolással egyidejű teljesítésének elfogadására irányul. Az igazolási kérelemnek megfelelő eljárást ...

                                               

Igazságszolgáltatás

Az igazságszolgáltatás, vagy bírói szervezet a hatalmi ágak szétválasztásán alapuló rendszerekben a klasszikus három hatalmi ág egyike. A bírói hatalom kizárólagos megtestesítője, olyan közhatalmi tevékenység, amely bírósági jogalkalmazás útján v ...

                                               

Igazságügyi ökológia

Az igazságügyi ökológia az élőlény-együttesek tér- és időbeli mennyiségi eloszlása és valamely igazságügyi vizsgálat tárgyát képező emberi tevékenység közötti oksági, korrelációs esetleg egyéb kapcsolat fennállását vagy hiányát vizsgáló alkalmazo ...

                                               

Igazságügyi szakértő

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített sz ...

                                               

Illeték

Az illeték egy speciális állami bevétel, amelynek célja az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás megteremtése. Az illeték célja elvileg az, hogy valamilyen állami szerv egy ügyfél érdekében végzett eljárását finanszírozza. A ...

                                               

Illetékmentesség

A következő esetekben van lehetőség részleges vagy teljes illetékkedvezményre: - Építtetőtől vásárolt új építésű ingatlan vásárlása esetén 15.000.000 Ft-ig, amennyiben a vételár nem haladja meg a 30.000.000 Ft-ot. Az ennél magasabb értékű ingatla ...

                                               

Implied Bill of Rights

Az Implied Bill of Rights a kanadai jogtudomány egy elmélete amely elismeri hogy bizonyos alapvető elvek találhatóak Kanada alkotmányában. A jogok és szabadságok kanadai chartája elfogadása előtt többet utaltak rá, de továbbra is fontos a parlame ...

                                               

Indián Újraszervezési Határozat

Az Indián Újraszervezési Határozatot 1934-ben hozta meg az Egyesült Államok kormánya, biztosítva bizonyos jogokat az indiánok – köztük az alaszkai bennszülöttek – számára. Ez egyfelől visszafordította az indián közösségek birtokainak a Dawes Hatá ...

                                               

Ingatlan

Az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.

                                               

Internálás

Az internálás egy adott államhatalom által magára politikai, katonai vagy bűnügyi szempontból veszélyesnek tartott, de konkrét bűncselekményt el nem követett csoportok, személyek kényszerlakhelyre telepítése vagy táborokba zárása. Ennek speciális ...

                                               

Interregnum

Interregnum vagy hatalmi szünet az uralkodó halála és az új uralkodó trónra lépte közötti átmeneti időszak. Intézmény, testület életében is lehet interregnum, amikor vezető hiányában, az új vezető kinevezéséig, ideiglenes bizottság vagy megbízott ...

                                               

Intézkedés (büntetőjog)

Az intézkedés a büntetőjogban szorosabb értelemben használt kifejezés, mint az eljárásjogokban. A Büntető Törvénykönyv Magyarországon a 2012. évi C. törvény VIII. fejezete sorolja fel az intézkedések et. Ezek a következők: a) a megrovás, b) a pró ...

                                               

Járművezetéstől eltiltás

A járművezetéstől eltiltás egy büntetési nem a magyar büntetőjogban. Célja az újabb közlekedési bűncselekmény megelőzése, valamint bármilyen, a közlekedésre veszélyes magatartás meggátolása. Korábban a foglalkozástól eltiltás része volt, majd 197 ...

                                               

Javak

Javak alatt értünk a közgazdaságtanban minden olyan dolgot, amely – közvetve vagy közvetlenül – emberi szükségletek kielégítésére alkalmas. A javak egyes számú megfelelőjeként általában a jószág szó használatos. A fogalom köznapi értelmezésével s ...

                                               

Je suis Charlie

A Je suis Charlie jelmondat a párizsi Charlie Hebdo című lap szerkesztősége elleni 2015. január 7-i terrortámadás után terjedt el a szerkesztőséggel való szolidaritás kifejezésére, majd hamarosan a szólás-, a véleményszabadság és a vallásifanatiz ...

                                               

Jellegbitorlás

A jellegbitorlás olyan jogsértő cselekmény, amelyet a magyar jogban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-a fogalmaz meg: Ezt a rendelkezést kiegészíti a Tpvt. 6/A. §-a, amelyet a ...

                                               

Jog

A jog kifejezést mind a jogtudományban, mind a köznyelvben több értelemben használjuk, épp ezért sokféle jog meghatározással találkozhatunk. Egyfelől a jog jelentheti a jogszabályokat is, a tárgyi jogot, másfelől jelentheti a jogosultságot, az al ...

                                               

Portál: Jog

                                               

Jogág

A jogág az egymáshoz hasonló jogviszonyokat hasonló módszerekkel szabályozó jogszabályok összessége. Az egyes jogágak elnevezése jogrendszertől és az adott államtól függően eltérő lehet. Általában a jogtudomány határozza meg, mikor beszélhetünk e ...

                                               

Jogalkotás

A jogalkotás jogszabályok, jogrendszerek megalkotására irányuló tevékenység. A társadalmi norma rendszere két kategóriára épül: az erkölcsi és jogi normákra. A legszigorúbb, konkrét állami közhatalom által előírt, szükség esetén állami kényszerre ...

                                               

Jogállam

A jogállam olyan állam, amely elismeri és betartja a nemzetközi és hazai emberi jogok és konvenciók hatályát és érvényességét, és saját működését is ezeknek rendeli alá. A jogállamiság a legáltalánosabb értelemben a közhatalom jognak való alávete ...

                                               

Jogállás

A jogállás valamely természetes vagy jogi személynek azokat a jogi jellemzőit jelenti, amelyek rá jogszabály vagy szerződés alapján vonatkoznak.

                                               

Jogász

Jogászoknak összefoglaló néven a jogi foglalkozást folytató személyeket nevezzük. A jogászok kiemelkedő szerepet töltenek be a jogalkalmazásban. Néha tévedésből a jogi személyt azonosítják a jogvégzett személyekkel, holott a jogi személy csak sze ...

                                               

Jogerő

A jogerő jogi fogalom, amelyet elsősorban bírói ítéletek hatásaként említenek. Közvetlen összefüggésben van a jogerővel az "ítélt dolog" latinul res iudicata vagy res judicata. Ennek lényege az, hogy a bíróság által már egyszer véglegesen eldöntö ...

                                               

Jogforrás

A jogforrás jogi fogalom. Egyik értelemben alanyi jogforrás ról beszélünk, másik értelemben pedig tárgyi jogforrás ról. Mindezek koronként és országonként különböznek illetve időről-időre változnak.

                                               

Joghatóság

A joghatóság azt jelenti, hogy bizonyos bírói szerv vagy más hatóság egy adott, rendszerint részben vagy egészben külföldi vonatkozású, jogvitában eljárhat-e, azt eldöntheti-e.

                                               

Joghézag

A joghézag jogi műszó, amely olyan szabályozandó társadalmi viszonyt, problémát vagy egyéb jelenséget jelöl, amelyre az adott pillanatban a tételes jog nem vonatkozik, ezért erre jogi megoldást találni csak jogértelmezéssel és a jogértelmezésre h ...

                                               

Jogi fikció

A jogi fikció a jogi norma célzott hatásának érdekében alkalmazott jogalkotás-technikai megoldás, amikor egy tudottan valótlan tényállást valóságosnak fogad el a jogszabály, norma.

                                               

Jogi norma

A jogtudományban a jogi norma a jog elemi alapegysége, jogi parancs, amely modellszerűen, szerkezetileg három részből áll, a tényállásból, a diszpozícióból, illetve a jogkövetkezményből, azonban a büntetőjogban a hipotézis és a diszpozíció általá ...

                                               

Jogintézmény

A jogintézmény egy meghatározott társadalmi viszony szabályozását célzó jogszabályok csoportja, amelyek mentén különülnek el a jogi szabályozás és az ebből kibontott jogdogmatika egyes fogalmi csoportjai. A Pallas nagy lexikonának meghatározása s ...

                                               

Jogi nyilatkozat

A jogi nyilatkozat egy bizonyos, felelősség korlátozását vagy akár kizárását célzó jognyilatkozat. A kifejezés világszerte a 20. század végén terjedt el. Jogi nyilatkozatok tipikusan intézményi, vállalati stb. honlapokon jelennek meg. Lényege az, ...

                                               

Jogi szaknyelv

A jogi szaknyelv a jogászi szakma által kialakított és használt nyelvi regiszter, elsődleges szerepe, hogy közvetítője legyen az állam által alkotott kötelező magatartási formáknak. Hatóköre túlmutat a jogi szakmai közösségen, hiszen az egész tár ...

                                               

Jogi Zsebkönyvek

Jogi Zsebkönyvek – Nagyváradon az 1920-as évek elején indult jogi ismeretterjesztő és törvénymagyarázó sorozat. Csak 2. kötete ismeretes, Czeglédy Miklós két társszerzővel, Bárdos Imrével és J. Predoviciuval közösen szerkesztett munkája: Az agrár ...

                                               

Jognyilatkozat

A jogban jognyilatkozatnak nevezünk minden joghatást kiváltó nyilatkozatot. A jognyilatkozat a személynek egy adott jogviszonnyal, vagy ezzel kapcsolatos jogalkalmazói eljárással kapcsolatos szóbeli, írásbeli vagy ráutaló magatartással tett kinyi ...

                                               

Jogokba való visszahelyezés

A jogokba való visszahelyezés eredetileg rendkívüli jogorvoslat volt, ma pedig számos eljárásjogban szabályozott jogintézmény. Az igazolási kérelemhez közel áll.

                                               

Jogorvoslat

A jogorvoslat az eljárásjogokban használt gyűjtőfogalom minden olyan kérelem megnevezésére, amelyben azt kérik, hogy egy jogszabály alapján hozott döntést változtassanak meg. A jogorvoslat megengedhetőségére, elnevezésére és főbb szabályaira vona ...

                                               

Jogrendszer

A jogrendszer szűkebb értelemben egy adott államban vagy más politikai közösségben hatályos jogszabályoknak, illetve azok megalkotásának, értelmezésének és érvényesítésének rendszere. A jogrendszer a társadalmi struktúra része, a gazdasági rendsz ...

                                               

Jogszabály

A jogszabály szó három értelemben használatos. 1 Egyrészt a magyar jogrendszerben az számít jogszabálynak, ami az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény meghatározásának megfelel. 2 Másrészt általánosabb értelemben a jogszab ...

                                               

A jogszabályok hierarchiája

Jogszabályi hierarchia a jogszabályok között fennálló alá-fölé rendeltségi kapcsolat. A jogszabályok a modern jogrendszerekben hierarchikus rendbe tagozódnak. Alsóbb szintű jogszabály nem lehet ellentétes felsőbb szintű jogszabállyal. A magyar jo ...

                                               

Jogtanácsos

Jogtanácsos nak nevezik a valamely céggel munkaviszonyban álló, az 5 éves jogi egyetem elvégzését és egy vagy több cégnél jogi előadóként letöltött 3 éves szakmai gyakorlatot követően sikeres jogi szakvizsgát tett jogászt, aki kizárólag ennek a c ...

                                               

Jogtudomány

A jogtudomány a társadalomtudományok egyik legjelentősebb területe. Tárgya nem más, mint a jog. E jelenséggel kapcsolatban próbál igaz állításokat megfogalmazni. Habár egységes tudományterületnek tűnhet, kiemelendő, hogy több jogtudományi terület ...

                                               

Jogügylet

A jogügylet jognyilatkozat, amelyet azért tesznek, hogy ezzel polgári jogi jogviszonyt hozzanak létre, vagy módosítsanak, avagy szüntessenek meg. A jogügylet tehát joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.

                                               

Jogviszony

Jogviszony alatt a jogtudományban olyan társadalmi viszonyt értünk, amelyet a jogalkotó a jogi szabályozás körébe bevont, jogilag szabályozott. Aszerint, amint a jogosított vagy kötelezett fél valamely jogviszonyban magánszeméllyel, vagy az állam ...

                                               

Jóhiszeműség

A jóhiszeműség a polgári jog illetve a polgári perrendtartás egyik alapelve. Ellentétpárja a rosszhiszeműség. A "bona fides" jóhiszeműség követelménye már az ókori római jog egyik elve volt. A polgári jogviszonyok tekintetében már az 1803-as Code ...

                                               

Kabotázs

A kabotázs szállítási vagy fuvarozási tevékenység, egy adott ország területének két pontja között, amelyet az adott országban nem honos gazdasági szereplők végeznek. Eredetileg hajózási kifejezés, a tengeri államok saját kikötői közötti, illetve ...

                                               

Kamat

A pénz ára, vagyis a pénz azonnali rendelkezésre állásának a díja százalékában kifejezve. A kamat mértékét éves szinten fejezik ki, még akkor is, ha a kölcsönt egy éven belül kell visszafizetni. A kamat egyszerűen fogalmazva a pénz helyesebben tő ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →