ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160                                               

Elismerés

Az elismerés a jogi nyelvben általában azt jelenti, hogy az arra hivatott entitás igazolja: egy dolog megfelel az előírt minősítő feltételeknek. Az elismerés a nemzetközi közjogban és a nemzetközi magánjogban a külföldi képesítésnek, végzettségne ...

                                               

Eljárás felfüggesztése

Az eljárás felfüggesztése a különböző eljárásjogokban használt szakkifejezés. Különbözik az megszüntetésétől illetve eljárás szünetelésétől. Lényege: A határozathozatalhoz szükséges előzetes kérdés más szerv által történő elbírálásáig az eljáró s ...

                                               

Elkobzás

El kell kobozni azt a dolgot, b) amelyre a bűncselekményt elkövették, vagy amelyet a bűncselekmény befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak, c) amelynek a birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik. ...

                                               

Ellenjegyzés

Az ellenjegyzés az egyetértést vagy legalábbis a vétójog alkalmazásától való tartózkodást kifejező aláírás. Valamely jogi aktus, jognyilatkozat érvényességéhez vagy meghatározott joghatás eléréséhez szükséges - szerződés esetén az ügyletben nem s ...

                                               

Élő fa doktrína

A kanadai jogban az élő fa doktrínája az alkotmányértelmezés egy elve mely kimondja, hogy az alkotmány szerves és ezért szélesen és előremutatóan kell értelmezni alkalmazkodva az idők változásához. Az élő fa doktrínája mélyen gyökerezik a kanadai ...

                                               

Elsődleges lakóhely

Az elsődleges lakóhely fogalmát a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 88/A valamint 88/B §§-i vezették be. Ezek a rendelkezések a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés kihirdető törvény h ...

                                               

Energetikai tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány: ".igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.” A ...

                                               

Enyhébb végrehajtási szabályok

Az enyhébb végrehajtási szabályok a szabadságvesztés szabad életkörülményekhez való közelítését szolgáló, ún. "progresszív” büntetés-végrehajtási jogi intézmény. Alkalmazási lehetőségét a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. ...

                                               

Építési napló

Az építési napló papíralapú, majd 2013. október 1-jétől elektronikus, írásos műszaki dokumentáció, amely hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, az építőipari kivitelezés során elvégzett munkák és környezeti hatások állapotai, építési hib ...

                                               

Építésügy

Az emberiség történelmével egyidős az építés története. Az ember már az ősidők során belátta, hogy építkezései közben számos szabályt kell betartania, ezek azonban évszázadokig pusztán íratlanul hagyományozott tapasztalások voltak. Később a felem ...

                                               

Erdei haszonvétel

Az erdei haszonvétel egy gyűjtőfogalom, amelyet Magyarországon a 2009. évi XXXVII. törvénx VII. fejezete határoz meg. Az erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása szabálysértés a 2012. évi II. törvény alapján.

                                               

Erdőbirtokossági társulat

Az erdőbirtokossági társulat a mai magyar jogban az erdő művelési ágban nyilvántartott egy vagy több földrészlet tulajdonosai által az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott gazdá ...

                                               

Érintett

A személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogok tekintetében rendelkezni jogosult természetes személy. A meg nem született személy esetén az érintett általában az anya. Cselekvőképtelen személy esetén az érintett a törvényes képviselő. Kiskorú sze ...

                                               

Esetjog

Ez a szócikk részben vagy egészben a Case law című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben ...

                                               

Eskü

Az eskü emelkedett körülmények között tett önként vállalt fogadalom, valamilyen nyilatkozatnak vagy ígéretnek az ünnepélyes megerősítése. Az ünnepélyes alkalomkor az eskü szövegét mondatokra vagy még kisebb szövegrészekre tagolva mondja el az esk ...

                                               

Esküdtszék

Az esküdtszék egyes országok jogrendszerében létező, felesketett tagokból álló testület, amelynek feladata, hogy elfogulatlan, részrehajlás nélküli határozatot, ítéletet vagy büntetést állapítson meg a bíróság által elé terjesztett ügyben. A jele ...

                                               

EU környezetvédelmi alapelvek

a termék alkatrészeiben és anyagaiban újrahasznosítható legyen Helyettesítés elve – magasabb veszéllyel járó technikát alacsonyabb veszéllyel járóra kell cserélni, illetve a környezetre veszélyes anyagok betiltása Az egészséges környezethez fűződ ...

                                               

Európai ombudsman

A strasbourgi székhelyű európai ombudsman az Európai Unió állampolgárainak és jogi személyeinek nyújt segítséget azáltal, hogy az uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál és ügynökségeknél előforduló hivatali visszásságokról szóló panaszoka ...

                                               

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal ; rövidítve: BPHH, angolul: Office for Harmonization in the Internal Market, rövidítve: OHIM) az Európai Unió szakosított intézménye, amely a valamennyi tagállamra kiterjedő közösségi védjegyek illetve közösség ...

                                               

Ex lex

lex latin, jogi kifejezés. Jelentése: törvényen kívüli, törvény által nem szabályozott viszony, állapot, helyzet. A magyar történelemben a Horthy-rendszer időszakában ilyen állapotnak tekintették az 1918-19-es Népköztársaság és Tanácsköztársaság ...

                                               

Falugondnok

A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondok alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosít ...

                                               

Fedett nyomozó

A fedett nyomozó a nyomozó hatóság olyan tagja, aki nyomozói minőségét leplezi és aki a nyomozás érdekében hivatalos eljárása során, a bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés keretében olyan cselekményeket is végezhet, amelyek egyéb ...

                                               

Fegyházbüntetés

A fegyházbüntetés: a szabadságvesztés büntetés fegyház fokozatban történő végrehajtási módja, illetve annak tartama. A fegyházat, – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a ...

                                               

Felelős műszaki vezető

A felelős műszaki vezető magyarországi építőipari minőségfenntartó, minőségbiztosító szakember, melynek jogköreit az építési törvény és az FMV szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet szabályozzák. Célja és rendeltetése, hogy a hivatalos épít ...

                                               

Felhasználási szerződés

A felhasználási szerződés a szerzői alkotás felhasználásra irányuló olyan szerzői jogi szerződésfajta, amelynek diszpozitív szabályait Magyarországon a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény V. fejezete határozza meg.

                                               

Fellebbezés

A jogtudományban a fellebbezés rendes jogorvoslati eljárás a polgári eljárásjogban, a büntetőeljárásjogban, illetve a közigazgatási jogban. A fellebbezés átszármaztató hatályú, önálló jogorvoslat.

                                               

Felsorolás

Ezzel szemben áll a taxáció más néven taxatív felsorolás, amely a lehetséges eseteket minden más eset kizárásával, tehát kizárólagos jelleggel sorolja fel. Megkülönböztetünk pozitív és negatív taxációt.

                                               

Fikh

A fikh az iszlám jogfilozófiája, jogtudomány, amely leginkább hasonlít az európai jogfogalomhoz. Funkciója eszközök és módszerek szolgáltatása a hívők viselkedésének megítélésére. A muszlim törvény, a saría kibővített változatának tekinthető, mel ...

                                               

Fizetési meghagyásos eljárás

A fizetési meghagyásos eljárás Magyarországon a polgári per helyett alkalmazott közjegyzői eljárás, amelynek a célja a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyors és hatékony érvényesítése.

                                               

Fogházbüntetés

A fogházbüntetés: a szabadságvesztés büntetés fogház fokozatban történő végrehajtási módja, illetve, annak tartama. A fogházat, – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a b ...

                                               

Foglalkozástól eltiltás

A foglalkozástól eltiltás a hatályos magyar Büntető Törvénykönyvben a büntetések egyike. 2010-ben a mellékbüntetések átalakításakor a foglalkozástól eltiltás önálló büntetéssé változott. Az elítélt jogait korlátozó hatással jár, célja a társadalo ...

                                               

Fogyasztói szerződés

A fogyasztói szerződés fogalmát korábban a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának e) pontja határozta meg. A hatályos Polgári Törvénykönyv a fogalommeghatározást mellőzi; néhány rendelkezése említi kifejezetten a fogyasztói szerződés ekre vonatkozó sza ...

                                               

Forradalmi törvényszékek (1919)

A forradalmi törvényszékek a Magyarországi Tanácsköztársaságban a régi bíróságok helyett létrejövő, s a bírói hatalmat gyakorló regionális igazságszolgáltató szervek voltak. Hagyományos értelemben vett bíróságoknak nem lehet nevezni őket, mivel s ...

                                               

Főbérlő

Oly birtokbérlő, kinek bérlete nemcsak egy gazdaságra, hanem több gazdaságból álló uradalomra vagy több uradalomra kiterjed. A főbérlő bérbirtokát személyesen nem kezelhetvén, vagy tiszti kezelésre vagy albérletek alakítására van utalva s ebben k ...

                                               

Földforgalmi törvény

A földforgalmi törvény, vagy másként a földtörvény Magyarország vitathatatlanul nemzeti tulajdonát képező föld forgalmazásának, hasznosításának feltételeit szabályozza a 2013. évi CXXII. törvényben "A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról" cí ...

                                               

Földvédelmi eljárás

A földvédelmi eljárás Magyarországon egy közigazgatási eljárás. Ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a ter ...

                                               

Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék épülete az V. kerületi Markó utcában helyezkedik el, annak 27. száma alatt. Az épület 1888. április 19. és 1890. augusztus 1. között épült fel Hauszmann Alajos és Jablonszky Ferenc tervei szerint, Pucher József kivitelezése ...

                                               

Futárposta

A futárposta-szolgáltatás egy belföldi postai szolgáltatás. A hatályos magyar postatörvény szerint "olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai s ...

                                               

Gazdaság és Jog

A Gazdaság és Jog magyarországi gazdasági jogi szakmai folyóirat. 1992 nyarán jelent meg először. Szerkesztőgárdája meglehetősen stabil. Alapító főszerkesztője Sárközy Tamás volt, aki 2020-ban hunyt el.

                                               

Gyászév

A gyászév, a gyász ideje, az elhunyt halálától számított egy év. A római jogban és ennek mintájára a kánonjogban, a házasság megszűnése után következő egy év, amelynek tartama alatt a nő nem mehet férjhez, nehogy az esetleg születendő gyermek apj ...

                                               

Gyermekgondozási támogatás

A gyermekgondozási támogatás vagy közismertebb nevén főállású anyaság Magyarországon a családtámogatási ellátásokon belül, alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás.

                                               

Gyermekgondozást segítő ellátás

A gyermekgondozást segítő ellátás Magyarországon a családtámogatási rendszer keretein belül alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás, melynek részletszabályait a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény határozza meg. A gy ...

                                               

Gyermekjogi megközelítés

A gyermekjogi megközelítés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 1989-es elfogadását követően terjedt el, mint az "emberi jogi megközelítések” egyik típusa. A gyermekjogi megközelítés a gyerekekre irányuló programok tervezésekor használatos normatív, elm ...

                                               

Gyorsított bűnvádi eljárás

A gyorsított bűnvádi eljárás olyan büntető jogi jogintézmény, melynek során mellőzték a vádlottak érdekeit biztosító feltételeket – pl. a nyomozati eljárást –, a bíróságok azonnali ítéleteket hoztak, melyekkel szemben perorvoslatnak nem volt hely ...

                                               

Gyűlöletbeszéd

A gyűlöletbeszéd olyan szóbeli vagy írásbeli megnyilvánulás, amelynek célja valamely társadalmi csoport megalázása, megfélemlítése vagy a csoport tagjai elleni erőszak vagy előítéletes fellépés kiváltása. A gyűlöletbeszéd legtöbbször a nemi, faji ...

                                               

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás az eljárás, amelynek célja, hogy közhitelesen tanúsítsa az örökös örökösi minőségét, és közhitelesen átadja az örökösnek a hagyatékot. Más szavakkal, a hagyatéki eljárás a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást állapít ...

                                               

Haszavjurti egyezmény

A Haszavjurti egyezmény egy tűzszüneti megállapodás volt, amely véget vetett az első csecsen háborúnak. A dagesztáni Haszavjurt városban írta alá 1996. augusztus 30-án Alekszandr Lebegy és Aszlan Maszhadov. Nyolc és fél hónappal később, 1997. máj ...

                                               

A hatalmi ágak szétválasztása

A hatalmi ágak szétválasztása a hatalommal való visszaélés intézményesített gátja. Szerepe, hogy az egyes önállóan gyakorolható, azonos szintű, más-más döntéshozói tisztségek körét, jogkörét és felhatalmazását elkülönítse egymástól, és biztosítsa ...

                                               

Hatályon kívül helyezés

A hatályon kívül helyezés mint jogi fogalom valamely jogszabály vagy más jogi aktus alkalmazhatóságának megszüntetését illetve az erről való rendelkezést jelenti.

                                               

Határon Túli Magyarok Hivatala

A Határon Túli Magyarok Hivatala mint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alatt működő önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi hivatal a 90/1992. Korm. rendelettel jött létre és a 364/2006. Korm. rendelet ala ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →