ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159                                               

Analógia (jog)

Az analógia fogalmát a jog főként az egyik jogértelmezési módszer megjelölésére használja. A fogalom meghatározására számos nézet van. Az analógia mint módszer segítségével hasonló tényállásokból, hasonló jogszabályi rendelkezésekből, hasonló jog ...

                                               

Angolszász jogrendszer

Az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, valamint a Nemzetközösség tagjainak szokásjogon alapuló jogrendszerére az ún. esetjog túlsúlya jellemző, ma már nem az írott joggal szemben, de a kontinentális jogrendszernél jelentősebb mértékben.

                                               

Anyakönyv

Az anyakönyv egy plébánia, egyházközség vagy település írásos nyilvántartása, amelyet a születésekről, házasságkötésekről, illetve halálesetekről vezetnek. Kezdetben az adott katolikus egyház plébánosa vezette, majd a szekularizáció után bevezeté ...

                                               

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egy normatív típusú családtámogatási ellátás, mely a gyermek születése után egyszeri juttatásként a gyermek születésével összefüggő anyagi terheket, a gyermekvállalás szociális kockázatát hivatott csökkenteni. Az anyasági tá ...

                                               

Árusítótér

Az árusítótér a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény meghatározása szerint "az üzleten belül a termék vásárlóknak történő bemutatására és értékesítésére szolgáló terület”. A kereskedelemben és a köznyelvben elárusítótér nek nevezik.

                                               

Árvaellátás

Az árvaellátás egy biztosítási típusú, havi rendszerességű, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, melyre az elhunyt biztosítottak gyermekei, illetve bizonyos esetekben unokái és testvérei jogosultak.Az árvaellátás hatályos magyar szabályozását a tár ...

                                               

At Her Majesty’s Pleasure

Az At Her Majesty’s pleasure egy angol jogi kifejezés, ami abból ered, hogy a törvények hatálya, beleértve a bíróságokat és börtönöket, a Koronából van levezetve. A kifejezés arra utal, hogy egy adott kinevezés vagy büntetés addig tart, amíg a ki ...

                                               

Australia Act 1986

Az Australia Act 1986 két különálló, de összefüggő jogszabály: az egyike az Ausztrál parlament törvénye a másik az Egyesült Királyság parlamentje által hozott törvény. Ezek a törvények szüntették meg a még fennálló kötelékeket Ausztrália törvényh ...

                                               

Azonnali kérdések órája

Az azonnali kérdések órája a magyar Országgyűlés házszabályában szereplő jogintézmény. Lényege az, hogy bármelyik országgyűlési frakció vezetője kérheti – a kérdés tárgyának feltüntetésével –, hogy az általa megnevezett képviselő az azonnali kérd ...

                                               

Baleseti adó

A baleseti adóra vonatkozó szabályozást a 2011: CLVI. törvény 193. §-a iktatta be a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvénybe, annak II. fejezeteként 11/A–11/I. §§.

                                               

Beavatkozó

A beavatkozó a polgári perben olyan személy, aki valamelyik fél pernyertességének előmozdítása érdekében a bíróságtól beavatkozása megengedését kéri. Beavatkozásnak az elsőfokú ítélet meghozataláig lehet helye. Beavatkozó lehet az, akinek jogi ér ...

                                               

Belterület és külterület

A belterület egy település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt része.

                                               

Betegszabadság

A betegszabadság a munkaviszony keretében a munkáltató által a munkavállalónak biztosított fizetett szabadság a munkavállaló betegség miatt bekövetkező keresőképtelensége idejére. A betegszabadság intézménye 1992 óta ismert a magyar jogban. A bet ...

                                               

Betéti társaság

A betéti társaság, az új Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok egyik típusa.

                                               

Betétszerződés

A betétszerződés olyan szerződés, amely szerint a pénzintézet az ügyfél által lekötött pénzeszközök után kamatot fizet és a betét összegét a szerződésben írt feltételek szerint visszafizeti. A magyar jogban a Polgári törvénykönyv tartalmaz rendel ...

                                               

Bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés

A titkos információgyűjtés törvényi szabályozása szerint részben bírói engedélyhez van kötve, meghatározott esetekben pedig bírói engedély nélkül is végezhető. Mivel a jogállamiság egyik alapvető kritériuma a jogbiztonság, garanciális szabály az, ...

                                               

Bizalmi szolgáltatás

A bizalmi szolgáltatás olyan természetes vagy jogi személyek által végzett tevékenység, amely digitális tanúsítványokat nyújt és megőriz az elektronikus aláírások létrehozására és érvényesítésére, valamint az aláírók és általában a webhelyek hite ...

                                               

Bizonyítási teher

A bizonyítási teher azt határozza meg, hogy a bírósági és közigazgatási eljárásokban melyik félnek kell bizonyítania az általa állított tényeket, körülményeket ahhoz, hogy a kérelmének, érdekeinek megfelelő bírósági vagy közigazgatási, hatósági h ...

                                               

Biztosítási esemény

A biztosítási esemény olyan esemény, amelynek a bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltat. Az ilyen eseményeket az egyes biztosítási szerződések általános és különös feltételei szabályozzák. Más szavakkal a biztosítási esemény a szerződésben rö ...

                                               

Bombariadó

A bombariadó egy vészhelyzet, amelyet azt követően rendelnek el a hatóságok vagy a fenyegetett intézmény vagy létesítmény illetékes vezetője, hogy valaki, általában ismeretlen személy, leggyakrabban telefonon azzal fenyegetőzik, hogy pokolgépet r ...

                                               

Büntethetőséget kizáró okok

A büntethetőséget kizáró okok felsorolása a Büntető törvénykönyv általános részének III. fejezetében az I. címnél található.

                                               

Büntetőjog

A büntetőjog a jog azon ága, amely meghatározza azokat a közösségellenes, nemkívánatos magatartásokat – társadalomra veszélyes, vagyis materiálisan jogellenes - amelyek tanúsítása, és jogellenességet kizáró tényezők hiánya esetén az elkövetőt bün ...

                                               

Büntető törvénykönyv

A Büntető Törvénykönyv egy büntetőjogi kódex, amely az egyes bűncselekményeket és az értük kiszabható büntetéseket határozza meg. A büntető törvény jelentős változtatását büntető novellának nevezzük. A büntető törvénykönyv nem feltétlenül terjed ...

                                               

Canada Act 1982

A Canada Act 1982 egy a brit parlament által hozott törvény, amely megszüntette Kanada minden megmaradt törvényhozási függőségét az Egyesült Királyságtól, a "patriálásnak” nevezett folyamatban, amelyben a kanadai alkotmányt elvitték Kanadába, hog ...

                                               

Casus belli

A casus belli a háború oka, vagy rosszhiszeműen ürügy a hadüzenetre. A nemzetközi jogban és a politikai szóhasználatban olyan esemény vagy tény, amely háborút idéz elő, vagy amely háború kitörésének megindoklására használnak fel. Ilyen háborús ok ...

                                               

Cégnév

A cégnév az a név, ami alatt adott gazdasági szervezet vagy személy gazdasági tevékenységét folytatja, s amely más – hasonló – gazdasági tevékenységet folytató személyektől való megkülönböztetést szolgálja és arra alkalmas. A magyar törvény megha ...

                                               

Címzetes

A címzetes államtitkár – a Kormány tagjának irányításával – ellátja a miniszterelnök által meghatározott közigazgatási feladatokat. 2 A címzetes államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki, és menti ...

                                               

Clameur de haro

A Clameur de haro egy ősi jogi megszorító végzés, melyet olyan személy adhat ki, aki úgy érzi, hogy éppen megsértik a jogait abban a pillanatban. A mai napig fennmaradt és betartatható a Csatorna-szigetek jogrendszerében, ahol, bár ritkán, de alk ...

                                               

Constitutio Criminalis Theresiana

A Constitutio Criminalis Theresiana egy büntető törvénykönyv, melyet Mária Terézia bocsátott ki. A Habsburg Birodalom igazságszolgáltatási rendszerének reformja során megalkotott törvénykönyv egységes büntető- és büntetőjogi eljárást hozott létre ...

                                               

Constitution Act, 1867

A Constitution Act, 1867 Kanada alkotmányának nagy részét kitevő törvény. A törvény hozta létre a szövetségi domíniumot és meghatározta Kanada kormányzati működésének nagy részét, köztük a föderális szerkezetet, a Képviselőházat, a Szenátust, az ...

                                               

Constitution Act, 1982

A Constitution Act, 1982 a kanadai alkotmány részét képező törvény. A törvényt a kanadai alkotmány "honosításának” folyamataként elfogadott törvény, mely számos módosítást hajtott végre a British North America Act, 1867-en és át is nevezte Kanadá ...

                                               

Corpus Juris Hungarici

A CJH két részből állt, az egyik rész 1000-től tartalmazta a törvényeket 1848-ig, a másik része pedig az 1867-től megjelent törvényeket foglalta magában. Az első rész hiányos, a benne szereplő törvények sem voltak mindig az eredeti törvények hite ...

                                               

Culpa in contrahendo

A culpa in contrahendo latin kifejezés, a. m. szerződéskötés körüli vétkesség. Számos ország polgári jogának fontos fogalma a szerződési jogban, amely elismeri a kötelességet, hogy körültekintően tárgyaljon, és ne okozzon kárt a tárgyalópartnerne ...

                                               

Cursus honorum

Cursus honorumnak nevezzük a tisztségek, kezdetben a magistratusok, betöltésének sorrendjét az ókori Rómában. Végső formájában Sulla szabályozta. A Rómán kívüli birtokok, coloniák, municipiumok és provinciák kialakulásával a lovagi rend és a hely ...

                                               

Csatlakozás (jog)

A csatlakozás a jogban olyan aktus, amely inkorporálja egy adott szerződéskötésre vonatkozó korábbi körülményeket. Egy szerződés kötelező hatályának elismerése kifejezésre juttatható csatlakozás útján is. A csatlakozás útján egy adott állam – meg ...

                                               

Cseh állampolgárság

A Cseh Köztársaság állampolgársági törvénye a jus sanguinis alapján, azaz a vérségi jogon alapul. Más szavakkal, a cseh felmenőkkel való rendelkezés az állampolgárság megszerzésének elsődleges módja. Cseh földön születve nem cseh állampolgárságú ...

                                               

De facto

A de facto jogi kifejezés, melynek szabad fordítása körülbelül "gyakorlatilag” vagy "gyakorlatban”, párja a de jure kifejezésnek, ami viszont azt jelenti: ’a jogi helyzet szerint’. Azon tények vagy tettek, történések megjelölésére használatos, am ...

                                               

De jure

A de jure, vagy de iure latin eredetű kifejezés, melynek jelentése: jogilag, jogi értelemben, törvény szerint. Használata leggyakrabban nemzetközi jogi, illetve politikai összefüggésekben fordul elő. Gyakran fordul elő összefüggésben az ellentéte ...

                                               

De minimis támogatás

De minimis támogatás amely egy és ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy tekinthető, mint amely nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk ...

                                               

Diploma

A BSc Bachelor of Science egy, a világ számos országában ismert, az angolszász országokban hagyományosnak számító, egyetemi szintű diploma, illetve a hozzá tartozó oktatási forma elnevezése. Az oktatási formát alapképzés nek, a megszerezhető dipl ...

                                               

Diplomáciai jog

A diplomáciai jog legfontosabb forrásai a Bécsi Diplomáciai Szerződés és a Bécsi Konzuli Egyezmény. További külön egyezmény szabályozza az ad hoc diplomáciai kapcsolatokat és a nemzetközi szervezetekhez akkreditált állandó képviseletek jogállását ...

                                               

Disclaimer

Valaki kijelenti, hogy valamilyen szellemi tulajdonjogot pl. szerzői jogosultságot, találmány vagy védjegy oltalmát nem igényli disclaim. A disclaimer szerződéses rendelkezés is lehet. Az adott állam jogszabályai illetve nemzetközi magánjogi megá ...

                                               

Diszkurzív paradoxon

A diszkurzív paradoxon, más néven diszkurzív dilemma, doktrinális paradoxon vagy bíró-paradoxon a társadalmi választások elméletének egyik alapvető paradoxona, ami nagy vonalakban azt mondja ki, hogy racionális vélemények többségi szavazással tör ...

                                               

Diszpozíció

A jogtudományban a diszpozíció vagy rendelkezés írja elő azt a követendő magatartást, amelyet a tényállás elemeinek megvalósulása esetén a jogalanyoknak tanúsítaniuk kell. A büntetőjogban a diszpozíciók általában az egyes bűncselekmények különös ...

                                               

Dogmatika

A dogmatika általában egy vallás dogmáinak rendszere, a keresztény szóhasználatban a teológia egyik ága, amely azokat a dogmákat foglalja rendszerbe, amelyekben a hívőnek hinnie kell. A dogmatika nem azzal az igénnyel lép az emberek elé, hogy elő ...

                                               

Az egyenlő elbánás elve

Az egyenlő elbánás elve a nemzetközi közjog illetve a nemzetközi magánjog egyik alapelve, jogegyenlőségi) elve. Lényege, hogy a külföldi nem eshet a fogadó országban kedvezőtlenebb elbírálás alá, mint a hazai állampolgárok, viszont nem is igényel ...

                                               

Az Amerikai Egyesült Államok elnöki utódlási sorrendje

Az Amerikai Egyesült Államok elnöki utódlási sorrendje azt a sorrendet tartalmazza, amely alapján az elnöknek az Alkotmányban meghatározott akadályoztatása esetén az elnöki hivatalt valamely más személy betöltheti. Ahhoz, hogy valaki az utódlási ...

                                               

Egyházi jogi személy

Az egyházi jogi személy a magyar jog szerint a jogi személy sajátos típusa. Jogállását a 2011. évi CCVI. törvény szabályozza. Egyházi jogi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi j ...

                                               

Egyoldalú nyilatkozat

Egyoldalú nyilatkozat ot tesz az a jogalany, aki akaratlagosan kívánja elismertetni jogait, illetve egyoldalúan kívánja megszabni kötelezettségeit. A magyar Polgári törvénykönyv 199. §-a szerint "Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban megh ...

                                               

Egységesítési törvények

Az egységesítési törvények, teljes nevén a walesi rendeletekről szóló 1535–1542-es törvények parlamenti döntések sorozata, mellyel Wales jogrendszerét beolvasztották Angliáéba, és az angol közigazgatási rendszert kezdték el használni a másik terü ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →