ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157                                               

Belga Egészségügyi Komponens

A Belga Egészségügyi Alakulatok, illetve jelenlegi elnevezésük szerint a Belga Fegyveres Erők Egészségügyi Komponense Belgium haderejének támogató alakulatai. Az Egészségügyi Komponens támogatja a belga hadsereg másik három komponensét és azok mű ...

                                               

Camp Bondsteel

Camp Bondsteel az amerikai hadsereg KFOR irányítása alatt álló koszovói főbázisa. Uroševac mellett helyezkedik el Kelet-Koszovóban, a bázis NATO főhadiszállásként szolgál az MNTF-E-nek. A létesítmény a kitüntetett vietnámi háborús veterán James L ...

                                               

CFE-szerződés

A CFE-szerződés a hidegháborút követő megállapodás a felek között, melyben maximálják egymás hagyományos katonai eszközeinek és haderőinek létszámát és annak változásáról egymást értesítik, illetve a létszámot ellenőrző bizottság munkáját nem bef ...

                                               

EUFOR

Az EUFOR vagy European Union Force az Európai Tanács felügyelete alatt működő nemzetközi haderő. Az EUFOR jelenlegi legnagyobb feladata a 2004. december 2-án, az SFOR-tól átvett Bosznia-Hercegovinában működő békefentartó misszió, melyben jelenleg ...

                                               

Fegyverszünet

A fegyverszünet a harci cselekmények ideiglenes, helyi érvényű, vagy hosszabb ideig tartó, általános beszüntetése. Az általános fegyverszünet megszünteti a háború tényleges állapotát, de a jogi állapotát csak a békeszerződés szüntetheti meg. A fe ...

                                               

Gerilla-hadviselés

A gerilla-hadviselés olyan katonai módszer, amely során kis létszámú, mozgékony, fegyveres csoport meglepetésszerű támadást hajt végre nagyobb létszámú és emiatt általában kevésbé mozgékony katonai egység ellen. A gerilla-hadviselést alkalmazó cs ...

                                               

GIUK-átjáró

A GIUK-átjáró az északi Atlanti-óceán egyik, haditengerészeti szempontból rendkívül fontos átjárója. Nevét elhelyezkedéséről kapta, mivel Grönland, Izland és az Egyesült Királyság között fekszik. Általában hadtudományokkal kapcsolatos témáknál ha ...

                                               

GRAU-kód

A GRAU-kód az orosz Védelmi Minisztérium egyik hivatalának a kódrendszere, melyet 1938-ban vezettek be. Minden, a Szovjetunióban és később Oroszországban hadrendbe állított tüzérségi eszköz kapott egy, a kódrendszernek megfelelő kódot. A hivatal ...

                                               

Gyalogság

A gyalogság a haderő azon fegyverneme, amely gyalogosan harcol. Azon csapatok, akik nem végeznek harctevékenységet, de gyalogosan járnak, nem számítanak gyalogságnak. A gyalogság a legegyszerűbben kiképezhető, fenntartható, bevethető és bármilyen ...

                                               

Háborúban elhunytak

A különböző katonai konfliktusok során elesett emberek összességét, tekinthetjük háborúban elhunytak nak. A háborús veszteségek alatt, így nem csupán a katonákat értjük, hanem a civil lakosságot is. A XX. és XXI. század háborúiban inkább a civil ...

                                               

Hadi Lap

A székelyföldi Hadi Lap megjelentetését Gál Sándor ezredes kezdeményezte, azzal a céllal, hogy a lakosságot tájékoztassák a hadi eseményekről és megakadályozzák, hogy az ellenség által terjesztett álhírek félrevezessék vagy megfélemlítsék az embe ...

                                               

Hadiállapot

A hadiállapot a hadviselő felek közti jogállapot. Háborús helyzet, háború. A hadiállapot a kihirdetésével kezdődik. A hadiállapot végének kihirdetésével zárul. A hadiállapot ideje alatt a polgári jogok egy része felfüggesztésre kerül. Azon különl ...

                                               

Hadifogoly

Hadifogoly az a harcos, aki hadviselés során a szemben álló fél hatalmába kerül. Az elfogott személyt a hadifogoly státusza a végleges szabadulásáig és hazaszállításáig megilleti. Nem lehet hadifogolyként kezelni az állandó jellegű egészségügyi s ...

                                               

Hadisír

Hadisírnak minősülnek az olyan sírhelyek, ahol a fegyveres erőkhöz tartozó személyek, fegyveres összetűzések következtében elesettek, hadifogságban elhunytak, illetve polgári elhurcoltak nyugszanak, beleértve az egyéni és közös sírokat, jeltelen ...

                                               

Hadműveleti művészet

A hadműveleti művészet más néven műveleti szintű hadviselés, a hadművészet alkotórésze, a haderőnemi seregtestek együttes vagy önálló hadműveletei tervezésének és vezetésének elmélete és gyakorlata. A hadműveleti művészet a hadviselésnek a hadász ...

                                               

Hadművészet

A hadművészet, egyes forrásokban hadvezetés, a fegyveres küzdelem előkészítésének, megvívásának és mindenoldalú biztosításának elmélete és gyakorlata, a hadtudomány legfőbb kutatási területe.

                                               

Hadrend

A hadrend a fegyveres erők katonai szervezeteinek, személyi állományának és fegyverzetének részletes csoportosítása, szervezeti tagozódása. A békehadrend a békében is fenntartott katonai szervezetek csoportosítása, szervezeti, alárendeltségi visz ...

                                               

Hadsereg

A hadsereg tágabb értelemben az államok, szervezetek által, saját érdekérvényesítés támogatására létrehozott fegyveres erő összefoglaló neve. A 20. századi és mai szűkebb értelmű használatában a hadsereg a fegyveres erők egy részének, általában a ...

                                               

Hadtudomány (fogalom)

A hadtudomány vagy más néven katonai tudomány a hadviselésnek, illetve annak stratégiai, taktikai és logisztikai elveinek a tudománya. A háborúk, a fegyveres küzdelem egészére vonatkozó tudományos nézetek rendszere. Témája a háború vezetésének mű ...

                                               

Hadüzenet

A hadüzenet olyan diplomáciai nyilatkozat, amely két vagy több ország közötti hadiállapotot nyilvánítja ki. A hadüzenet a felek közötti háború kitörését jelenti.

                                               

Harcrend

A harcrend vagy csatarend katonai kifejezés, a csapatok csatára való felsorakozásának megállapított rendje, amely szerint a csapatok felfejlődtek a csatára. Az ókortól egészen a 18–19. századig a csatarendet a csata előtt kellett a katonákkal beg ...

                                               

Hídfő

A hídfő egy, a katonai szakterminológiában használt kifejezés, mely egy olyan - jól kiépített - stratégiai védőpontot jelent, melynek feladata a katonai csapatok folyami átkelésének, partraszállásának biztosítása. Egyes esetekben olyan, folyóhoz ...

                                               

Honvédség

A honvédség az államok véd- és hadszervezetének egyik intézménye. A modern kori hadviselés szükségessé tette a polgárok védkötelezettségét kiterjeszteni, úgy, hogy a védkötelesek még sorkatonai és tartalékos szolgálatkötelezettségük teljesítése u ...

                                               

Idegenlégió

Az idegenlégió egy olyan reguláris haderő, amelynek tagjai általában nem az adott ország állampolgárai közé tartoznak.Több ország is alkalmazott ilyen jellegű egységeket a 20. század előtt. Napjainkban ténylegesen csak Franciaország és Spanyolors ...

                                               

INF-szerződés

Az INF-szerződés katonai szerződés volt az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között, melyet Washingtonban írt alá Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov, a SZKP főtitkára 1987. december 8-án. Az amerikai szenátus fél évvel késő ...

                                               

ISAF

A Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő egy NATO vezetésű nemzetközi stabilizációs haderő Afganisztánban. Az ISAF felállítására és működésére 2001. december 20-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa adott felhatalmazást a NATO számára. Kezdetben csak a fő ...

                                               

Kapituláció

Kapitulációra akkor kerül sor, ha a harcban álló felek közül az egyik fél egyértelműen felülkerekedett a másikon, és a vesztésre álló oldalnak nincs esélye a helyzeten belátható időn belül változtatni, ezért a meglévő emberi és egyéb erőforrások ...

                                               

Karhatalom

A karhatalom a hatósági intézkedések végrehajtásához szükséges fegyveres erő. Katonai, rendőri karhatalom; kirendeli a karhatalmat; karhatalmat vesz igénybe. Ellenszegülés esetén karhatalom igénybevételének van helye. A karhatalom indokolatlan al ...

                                               

Katonai doktrína

A katonai doktrína egy adott állam, vagy szövetségi rendszer hivatalosan elfogadott, rendszerezett nézeteinek összessége az esetleges következő háború társadalmi-politikai és katonai-technikai jellegére vonatkozóan. Meghatározza a fegyveres küzde ...

                                               

Katonai szabvány

A katonai szabvány alatt a haditechnikai eszközökre, a védelmi ipar, a hadsereg és a csapatok számára készített olyan speciális előírásokat értünk, amelyek nemcsak műszaki szabványokat, hanem koncepciókat, doktrínákat, eljárásokat is magába fogla ...

                                               

KFOR

A Kosovo Force a Koszovóban tevékenykedő, a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderő, amely 1999. június 12-én jött létre az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. számú határozata alapján. Feladata a biztonság és a rend fenntar ...

                                               

Khaki

A khaki színt elsőként a brit hadseregben használták egyenruhaként a 19. század közepén, először csak Indiában, nem hivatalos öltözetként, míg végül az egész Brit Birodalmat meghódította. A khaki szín feltalálásának története ismert, de nem bizon ...

                                               

LMT-ház

Az LMT a katonai nyelvezetben használt mozaikszó, mely a Liaison Monitoring Team et jelöli, magyarul Összekötő és Megfigyelő Csoport. Az LMT-ház nem más, mint azon épület, melyben az Összekötő és Megfigyelő Csoport települ. A NATO katonai szlengb ...

                                               

Lövészárok

A lövészárok a legegyszerűbb gyalogsági fedezékek közé tartozik, amely a lövészárokban elhelyezkedő katonáknak az ellenséges gyalogság tüze, valamint a kézigránátok, kisebb tüzérségi lövedékek ellen nyújt oltalmat. A lövészárkot ideális esetben o ...

                                               

Magyar Hadtudományi Társaság

A Magyar Hadtudományi Társaság, rövidítve MHTT a hadtudomány és a rendvédelem területén működő magyarországi közhasznú civil szervezet. A Magyar Hadtudományi Társaság MHTT jelenleg mintegy 800 tagot számláló nonprofit, közhasznú szervezet. Céljai ...

                                               

Marsall

Marsall vagy más néven tábornagy, több egykori és mai hadsereg legmagasabb rendfokozata. Az elnevezés a frank királyok idejéből ered. A marsecallus az ő főlovászmesterük volt. Minthogy a lovasság fontos szerepet töltött be a középkori hadseregekb ...

                                               

MFO

A Multinational Force and Observers az 1979-es Camp David-i békeszerződés ellenőrzésére Egyiptom, Izrael és az Egyesült Államok által 1981. augusztus 23-án létrehozott független nemzetközi békefenntartó erő.

                                               

NATO Gyorsreagálású Hadtest

A NATO Gyorsreagálású Hadtest a NATO egyik kis reakcióidővel bevethető, többnemzetiségű, jelentős eszközálománnyal bíró katonai magasabbegysége, amely nem egyenlő a NATO Reagáló Erővel. A hadtest műveleti sávja elég széles: természeti katasztrófá ...

                                               

NATO Reagáló Erő

A NATO Reagáló Erő a NATO többnemzetiségű gyorsreagálású hadereje, melynek célja a Szervezet érdekeinek katonai képviselete annak érdekszféráján belül, illetve az Észak-atlanti Tanács felhatalmazásával azon kívül is.

                                               

NATO-kód

A NATO-kód vagy NATO-kódnév a szovjet és kínai haditechnikai eszközökre – elsősorban repülőgépekre és rakétákra – használt megnevezés, amely minden esetben egy-egy angol főnév. Bevezetését a hidegháború időszakában az tette indokolttá, hogy az es ...

                                               

Népfelkelés (intézmény)

A népfelkelés történelmi haderő-szervezési módszer. Lényege, hogy egy államok között kitört nemzetközi fegyveres konfliktusban azon személyek számára is lehetővé vagy kötelezővé válik az ellenségeskedésekben való aktív részvétel, akik erre egyébk ...

                                               

Ostrom

Az ostrom egy megerősített erőd vagy város katonai blokádja, amelynek célja az erődítmény elfoglalása vagy a védők megadásának kikényszerítése. Ostromra akkor van szüksége a támadónak, ha rohammal nem sikerül bevenni az erődítményt vagy a védők v ...

                                               

Parlamenter

A parlamenter a francia parlementaire és a német parlamentär szavak magyarosított változata. Több jelentése is ismert, szinonim szavai: küldött, követ, közvetítő, békítő, békekövet, békebíró, megbízott stb.

                                               

RENEGADE

A RENEGADE műveleti rendszer kiépítése a NATO válasza volt a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásra, a rendszer meghatározza azokat a feladatokat, amellyel a hasonló esetek elkerülhetők vagy hatásaik csökkenthetők.

                                               

Rohamcsapat

A rohamcsapat olyan katonai egység, illetve annak része, amelyet támadások vezetésére képeznek ki és szerelnek fel. A rohamcsapatokat tartalmazó egységek tipikusan mozgékonyak, mivel a feladatuk az lehet, hogy mélyen áthatoljanak az ellenséges vé ...

                                               

SFOR

Az SFOR NATO-vezette többnemzetiségű béketámogató haderő volt Bosznia-Hercegovina területén. Az egy évig fennálló IFOR-t követte, melyet a daytoni békeszerződés hívott életre, mely magát az országot is ratifikálta. Az Észak-atlanti katonai szövet ...

                                               

Sonderkraftfahrzeug-lista

A Sonderkraftfahrzeug, a német haderő főparancsnokságának egyik típusmegnevezési alrendszere volt, amelyet az 1930-as években alakítottak ki a 20-as években antant által meghatározott konvenciók kijátszása érdekében. Ebbe az elnevezési rendszerbe ...

                                               

START II

A START II egy bilaterális szerződés volt az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között a hadászati támadófegyverek korlátozásának és csökkentésének témájában fogalmazódott. Amerikai részről George H. W. Bush, Oroszország részéről Borisz Jel ...

                                               

Stratégia

A stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérése érdekében, amely gyakran az úgymond "győzelem” avagy egy probléma megoldása. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és azok ...

                                               

Stratégiai cél (katonai)

A katonai stratégiai cél a stratégiai műveleti tervezés egyik bevett, gyakran használt fogalma, mely szűk értelemben egy aktuális háború, hadjárat kívánt eredményének leírására vonatkozik, a definíció szabadabb értelmezése azonban magába foglal m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →