ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130                                               

Palatalizáció

A palatalizáció, másképp jésítés vagy lágyítás olyan mássalhangzó-képzésmód, illetve az így létrejött mássalhangzó, amelynél a nyelvhát felduzzad a szájpadlás középső része felé az eredeti mássalhangzó szokásos képzésével egyidejűleg, tehát az er ...

                                               

Paleohispániai nyelvek

A paleohispániai, paleohispán vagy prehispán nyelvek azok az ókori – kevésbé vagy egyáltalán nem ismert – nyelvek, amelyeket a Pireneusi-félsziget területén a rómaiak hódítása előtti időkben beszéltek. Egyezményes elnevezés, amely őshonos nyelvek ...

                                               

Rendszeres hangmegfelelések törvénye

A rendszeres hangmegfelelések törvénye egy olyan, nyelvészek által alkalmazott technika, amelyet nyelvek rokonságának bizonyítására használnak. Célja az, hogy két nyelvet egyetlen alapnyelvre vezessen vissza különféle kölcsönös – nem feltétlenül ...

                                               

Tőhangváltás

A nyelvészetben a tőhangváltás olyan morfofonológiai jelenség, amely abban nyilvánul meg, hogy a szótőnek egynél több hangbeli változata van, azaz beszédhang vagy beszédhangok csoportja szabályszerűen váltakozik más beszédhanggal / beszédhangok c ...

                                               

Verner törvénye

Verner törvénye azt az ógermán nyelvben végbement hangváltozást írja le, melynek során az f, þ, és x zöngétlen réshangok, ha közvetlenül a szó egy hangsúlytalan szótagja után álltak, zöngésültek és rendre b -vé, d -vé, z -vé és g -vé váltak. A sz ...

                                               

Wörter und Sachen

A Wörter und Sachen a Hugo Schuchardt által kidolgozott, a nyelvészetre és a néprajzra mély hatással lévő módszer, a tárgyak és szavak kölcsönös kutatásának elve, eredetileg R. Meringer indoeurópai nyelvész 1909-ben indított folyóiratának címe. A ...

                                               

/’Auni nyelv

Az /Auni nyelv egy kihalt koiszan nyelv, amit egykor a Dél-afrikai Köztársaságban és Namíbiában beszéltek, a Nossob folyó mentén. Az /Auni legközelebbi rokona ma is beszélt taa nyelv.

                                               

A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása

A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása a cirill ábécét használó nyelvek neveinek átírását részletesen tárgyaló szabályzat, amely Az újgörög nevek magyar helyesírása című munkával egy kötetben jelent meg. A kötetre a helyesírási ...

                                               

A koreai nyelv udvariassági rendszere

A koreai nyelv kiterjedt rendszerrel rendelkezik az udvariassági fokozatok kifejezésére. A rendszer két nézőpontot vesz figyelembe, az egyik a beszélőnek a hallgatóhoz való viszonya, a másik a beszélőnek a mondat tárgyaként szolgáló személyhez va ...

                                               

A Lengyel Királyság és egyéb szláv országok földrajzi szótára

A Lengyel Királyság és egyéb szláv országok földrajzi szótára egy monumentális enciklopédia, melyet Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski és mások szerkesztettek és 1880-1902 között adták ki Varsóban.

                                               

Abaza nyelv

Az abaza nyelv az Észak-Kaukázusban, a Karacsáj-Cserkesz Köztársaságban élő abazák nyelve. A nyelv két nyelvjárásra oszlik, melyek a tapanta és a skaraua, melyek közül az előbbi lett 1932-ben a hivatalos nyelv alapja. Legközelebbi rokona az abház ...

                                               

Ábécé

Ez a szócikk a nyelvészetben használt betűkészletről szól. Az informatikában használt ábécé fogalomról lásd az ábécé szócikket. Az ábécé egy nyelv hagyományos sorrend szerinti betűkészletét jelöli. Magyar neve a magyar ábécé első három betűjének ...

                                               

Abház nyelv

Az abház nyelv az Északnyugat-Kaukázusban, Abháziában élő abházok nyelve. A nyelv három nyelvjárásra oszlik, melyek a bzib, a szamurzahan és az abzsu, közülük az utóbbi lett 1928-ban a hivatalos nyelv alapja. Legközelebbi rokona az abaza nyelv. A ...

                                               

Afroázsiai nyelvcsalád

Az afroázsiai nyelvcsalád a természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja. Elterjedési területe Észak-Afrika, a Közel-Kelet, valamint Nyugat-Ázsia.

                                               

Aimol nyelv

Az aimol nyelv Indiában beszélt őslakos nyelv, amely a sino-tibeti nyelvcsaládba tartozik. 2010-ben megközelítőleg 6500 beszélője volt, leginkább az északkeleti államokban beszélik. Az aimol legközelebbi rokonai a kom, hmar, chiru, vaiphei és sza ...

                                               

Akkala számi nyelv

Az akkala számi egy kihalt keleti számi nyelv, amit a Kola-félszigeti A´kkel és Ču´kksuâl falvakban beszéltek. Az akkala számi nyelv utolsó beszélője Marja Sergina volt, aki 2003. december 29-én halt meg. A számi nyelvek közül erről maradt fenn a ...

                                               

Algonkin nyelvcsalád

Az algonkin nyelvcsalád az amerikai indián nyelvek alcsaládja, egy olyan csoport amelybe beletartozik csaknem minden algikus nyelv, kivéve a vijot és a jurok nyelvet. E nyelveket Észak-Amerikában beszélték és beszélik, különösen a mai Kanada terü ...

                                               

Altaji nyelvcsalád

A természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja. Elterjedési területe Belső-Ázsia, Észak-Ázsia és Kelet-Európa. Besorolásuk különösen a kis lélekszámú, visszamaradott vidékeken élő népek esetében nem tudományos érvek, hanem politikai érdekek által megh ...

                                               

Amerikai indián nyelvek

Az amerikai indián nyelvek száma több ezerre tehető. Nagy részük rokonsági viszonyai, a nyelvek és nyelvjárások elhatárolása, sőt elnevezéseik használata is bizonytalan.

                                               

Aquitániai nyelv

Az aquitániai nyelv et az ősi Aquitániában beszélték az aquitániaiak törzsei a római hódítás előtt és kicsivel később egészen a kora középkorig. Régészeti, helynévi és történelmi bizonyítékok is alátámasztják, hogy ez vagy egy Vasconic nevű nyelv ...

                                               

Arab igetörzsek

Az arab nyelv egyik legfőbb szóképzési módját az igetörzsek használata jelenti, hasonlóan a többi sémi nyelvhez. Ezek lényegében olyan meghatározott sablonok, amelyekben az alapjelentést hordozó gyökökhöz járuló pre- és infixumok, valamint az írá ...

                                               

Asztúriai nyelvtan

Az asztúriai nyelv a spanyolországi Asztúria tartományban és környékén, valamint Észak-Portugáliában beszélt, a kasztíliaihoz közel álló újlatin nyelv. Sokáig csak a spanyol nyelv egyik északi dialektusának tekintették, de 1998 óta Asztúriában a ...

                                               

Ausztroázsiai nyelvcsalád

Az ausztroázsiai nyelvcsalád a természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja, amelyet Délkelet-Ázsiában 95 millióan beszélnek, így a 9–10. legnagyobb nyelvcsalád. Neve a ’dél’ és ’Ázsia’ latin megfelelőjéből származik, ezáltal Dél-Ázsiára utal. Messze ...

                                               

Az angol nyelv története

Az angol nyelv az indoeurópai nyelvcsalád egy nyelve, ezen belül a germán nyelvek közé tartozik, ám fejlődése során jelentős újlatin hatások is érték.

                                               

Az értelemtükrözés elve

A szókapcsolatokat és az összetételeket rendszerint megkülönböztetjük egymástól különírással, illetve egybeírással, például három szög és háromszög AkH. 11 95. Ha két szó kapcsolata új jelentésre tesz szert, azt egybeírással jelöljük: gyors vonat ...

                                               

Azeri nyelv

Az azeri nyelv vagy azerbajdzsáni török a török nyelvcsalád köztörök ágába tartozó oguz nyelvek csoportjának egyik tagja. Nagyon közeli rokonságban áll a törökországi török nyelvvel, vele kölcsönösen is érthető magas fokon. Az önálló Azerbajdzsán ...

                                               

Baktriai nyelv

A baktriai nyelv kihalt iráni nyelv, amelyet Közép-Ázsia Tokharisztánnak is nevezett Baktria régiójában beszéltek, a mai Afganisztán északi részében. Nyelvrokonság szempontjából az északkelet-iráni nyelvekhez tartozott, az időrendi skálán pedig a ...

                                               

Bantu nyelvek

A bantu nyelvek a Niger-kongói nyelvcsaládhoz tartoznak. A bantu nyelveket – amelyekbe szám szerint 500-600 nyelv tartozik – több mint 180 millióan beszélik. A sok száz bantu nyelv belső osztályozásával több kutató próbálkozott. Leginkább Malcolm ...

                                               

Baskír nyelv

A baskír nyelv a török nyelvek északnyugati ágába tartozó altáji nyelv. A 2002-es népszámlálás szerint 1 379 000 ember beszéli Oroszországban. A baskírt beszélők többsége Baskíriában él, de jelentős számban élnek baskírok Tatárföldön, Udmurtföldö ...

                                               

Bengáli nyelv

A bengáli vagy bángla, bánla egy indoeurópai nyelv, amelyet legtöbben az indiai szubkontinens keleti részén beszélnek. A szanszkrit nyelvből a középind mágadhí prákrit nyelven keresztül fejlődött ki. Nagy és gazdag irodalmi hagyományaival a bengá ...

                                               

Bergengócia

Bergengócia egy fiktív földrajzi név, melynek használata elsősorban a magyar nyelvű szépirodalomban terjedt el. Valószínűleg a debreceni diáknyelvből származik, Bereg és Ung vármegyék nevének összevonásával alkotott szó. Távol eső helységekre alk ...

                                               

Bokmål

A bokmål a két norvég írott sztenderd nyelv közül a gyakoribb. A norvégiai népesség mintegy 85-90%-a használja a bokmålt, attól függetlenül, hogy milyen nyelvjárást beszélnek. Általában ezt oktatják a norvégot idegen nyelvként tanulóknak is. A bo ...

                                               

Breton nyelv

A breton nyelv vagy bretagne-i nyelv a franciaországi Bretagne tartományban és a Franciaországhoz tartozó Saint-Pierre és Miquelon szigeteken beszélt kelta nyelv. Főként második nyelvként beszélik, igen kevesen vannak azok, akiknek ez az anyanyel ...

                                               

Buléner

A buléner ma már kihalóban lévő német nyelvjárás a Gömör-Szepesi-érchegység középső részén, elsősorban az egykori bányavárosban, Dobsinán volt használatos. Városukat Buléniának nevezték, de a szó eredete tisztázatlan. Ma már csak páran beszélik a ...

                                               

Burmai nyelv

A burmai nyelv a kínai-tibeti vagy másképpen a sino-tibeti nyelvcsaládba tartozik, annak tibeti-burmai ágához sorolják. Burmai neve bama. Mianmar államnyelve, jelenlegi elnevezését az ország korábbi neve, Burma után kapta. Anyanyelvi beszélőinek ...

                                               

Burusaszki nyelv

A burusaszki nyelv Pakisztán északi részén, a Karakorumban a burusók által beszélt szigetnyelv. Három fő nyelvjárását a Hunza-, Jaszin- és a Nagar-völgyben beszélt nyelvjárások. Legismertebb közülük a hunza.

                                               

Chiru nyelv

                                               

Comorei nyelv

A comorei nyelv a Comore-szigeteken és Mayotte szigetén elterjedt niger-kongói nyelv. A nyelv sztenderd változata a Szabaki dialektuson alapul, de kevesebb arab hatással, mint a sztenderd szuahéli. Mindegyik szigeten más dialektust beszélnek, eze ...

                                               

Comunleng nyelv

Comunleng, vagy "the common language”, egy a 2000. évben alkotott mesterséges nyelv a következő jellemzőkkel: Bár tartalmaz néhány nyelvtani sajátosságot, melyek szokatlanok az európai nyelvekben, a nyelv támogatói állítják, hogy ez nem bonyolítj ...

                                               

Csecsen nyelv

A csecsen nyelv az közép-kaukázusi csoporton belül a nahi-nyelvek csoportjába sorolható. Az ingussal részben kölcsönösen érthető, ez a két nyelv képezi a vejnahi nyelvcsoportot.

                                               

Cserkesz nyelv

A cserkesz vagy adige nyelv az Északkelet-Kaukázusban, Oroszország három autonóm köztársaságában Kabard- és Balkárföldön, Karacsáj- és Cserkeszföldön, valamint Adigeföldön élő cserkesz népek nyelve. A három köztársaságon kívül a nyelvnek Oroszors ...

                                               

Cseroki nyelv

A cseroki nyelv vagy csiroki nyelv egy olyan irokéz nyelv, melyet a cserokik beszélnek. Írására a maga nemében egyedülálló, Sequoyah által kifejlesztett cseroki szótagírást használják. A nyelv a déli irokéz nyelvek közül az utolsó, amely még ma i ...

                                               

Csukcs nyelv

A csukcs nyelv a paleoszibériai nyelvek egyike, a csukcsok a Csukcs-félszigettől egészen a Kolima-hegységig élnek. A csukcs-kamcsatkai nyelvcsalád legnagyobb képviselője, kb. 11 000 ember beszéli. Agglutináló nyelv, főként prefixumokat és szuffix ...

                                               

Déli szamojéd nyelvek

A déli szamojéd nyelvek a szamojéd nyelvek egyik ága, melyet Eurázsiában az Ural-hegység mindkét oldalán, azaz Oroszország északi részén beszélnek. Beszélőinek száma az 1989-es számláláskor 1716 volt. Az egyetlen ma is élő nyelv, amely ebbe a cso ...

                                               

Délszláv nyelvek

A délszláv nyelvek a szláv nyelvek egy csoportja a keleti szláv és nyugati szláv mellett. Hozzávetőlegesen 30 millió beszélője van. A nyugati és keleti szláv nyelvektől elszigetelten beszélik a Balkán-félszigeten. Az első írott nyelvemlékkel is r ...

                                               

Diafonéma

A nyelvészetben a diafonéma egy fonéma annak dialektusvariánsai szemléletében, tulajdonképp egy fonéma nyelvjárás szerinti realizációja. Terrence Kaufman szerint olyan fonológiai kategória, ami egy nyelv dialektusainak fonémáinak statisztikailag ...

                                               

Dongolai nyelv

A dongolai nyelv egy nílus-szaharai nyelvcsaládba tartozó núbiai nyelv, amit Szudánban beszélnek. A megnevezés eredete az arab óvárosról, Ódongoláról származtatható, ami egykor Makúria egyik városa volt. A mai Dongola nevű város még a 19. századb ...

                                               

Dothraki nyelv

A dothraki nyelv egy kitalált, fiktív mesterséges nyelv, amelyet a Trónok harca című regényben, és az abból készült televíziós sorozatban szereplő népcsoportok egyike, a dothraki nép beszél. A nyelv ötlete és szavainak jó része a regényt szerző G ...

                                               

Dravida nyelvcsalád

A dravida nyelvcsalád a természetes nyelvek egyik nyelvcsaládja. A négy legelterjedtebb dravida nyelv a tamil, telugu, kannada, malajálam India hivatalos nyelvei közé tartozik. Elterjedési területe Dél-Ázsia vidéke. India lakosságának 23%-a dravi ...

                                               

Duenos-felirat

A Duenos-felirat egyike a legkorábbi latin nyelvemlékeknek, a legelfogadottabb datálás szerint a Kr. e. 6. század első feléből való. A felirat egy vázán maradt ránk, a korának megállapítását tehát többek között az a körülmény is segíti, hogy a sz ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →