ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128                                               

Magyar retorikatörténet

A magyar retorika története a retorika művelésének és tanításának története. A régiek Arisztotelésszel ellentétben nem három, hanem négy fajtáját különböztették meg a beszédeknek: egyházi, politikai, törvényszéki és akadémiai – egyéb alkalmi besz ...

                                               

Mások még rosszabbak (érvelési hiba)

A mások még rosszabbak érvelés egy irreleváns, azaz a relevancia szabályát megszegő érvtípus, érvelési hiba. A relevancia szabálya azt mondja ki, hogy érveléseknél a felek álláspontjaikat csak úgy védhetik meg, hogyha az állásponthoz kapcsolódó, ...

                                               

Metabola

A metabola a neoretorikában az alakzatok a nyelvi normától való eltérés gyűjtőneve. A metabolák négy szinten jelennek meg: alaktanilag metaplazmus, mondattanilag metaszeméma, jelentéstanilag metataxis, logikai szinten metalogizmus az elnevezésük. ...

                                               

Metalogizmus

A metalogizmus retorikai alakzat, a neoretorikában a metabolák egyik típusa. A szószerkezetek, a mondatok és a mondatoknál nagyobb nyelvi egységek jelentésváltozása, a nyelvi jel és a jelölt normatív, megszokott kapcsolatának módosítása. A metalo ...

                                               

Metaplazmus

A metaplazmus lehet retorikai alakzat. A neoretorikában a metabolák egyik fajtája. A szavakon belüli morfológiai változások elnevezése. Ezek a változások lehetnek a hangformát, az írásképet érintőek, lehetnek például archaizáló formák, szándékos ...

                                               

Metaszeméma

A metaszeméma olyan retorikai alakzat, a neoretorikában a metabolák egyik típusa, a szó jelentéstani változásainak gyűjtőneve. Olyan jelentésmódosítás, amelyben a szó eredeti jelentésének egy része megmarad. Az alakzatokat a szémák rendjének megv ...

                                               

Metataxis

A metataxis retorikai alakzat, a neoretorikában a metabolák egyik típusa. A szószerkezetek, a mondatok s a mondatoknál nagyobb szövegegységek alaktani változásainak elnevezése. A metataxis alakzatai is – hasonlóan a többi metabolához – elhagyássa ...

                                               

Metatézis

A nyelvészetben a metatézis vagy hangátvetés terminus a hangváltozások egyikét nevezi meg. Beszédhang vagy hangok csoportja helyének a megváltoztatását jelenti. Olykor két ilyen szegmens helyet cserél egymással szó belsejében vagy két egymáshoz k ...

                                               

Mondatalakzat

A mondatalakzat ok közé a retorika szavak, szószerkezetek és mondatok alakzatait sorolja. Meghatározásukat a képektől való eltérésük alapján lehet megadni. Az alakzatok abban különböznek a trópusoktól, hogy ez utóbbiak a szavak átvitt értelmű has ...

                                               

Oximoron

Az oximoron retorikai-stilisztikai gondolatalakzat, amely egymást kizáró, egymásnak ellentmondó fogalmakat foglal szoros gondolati egységbe. Általában jelzős szerkezetben jelenik meg mint ellentét a jelző és a jelzett szó között, de gyakorta elle ...

                                               

Paragogé

A nyelvészetben és a retorikában a paragogé, más néven az epitézis etimológiailag nem indokolt beszédhang vagy hangok csoportjának szó végéhez való hozzáadását képező hangváltozás. A retorikában az adjekció típusú metaplazmusok közé tartozó hanga ...

                                               

Parlamentáris vita

A parlamentáris vita a vitatkozás rendszerint felsőoktatási hallgatók által gyakorolt fajtája. Elnevezése formai jegyeiből adódik. Két csapat küzd egymás ellen, amelyekből az egyik a kormányt, a másik az ellenzéket képviseli. A kormány indítványo ...

                                               

Parlamenti beszéd

                                               

Paronomázia

                                               

Pathopeia

A pathopeia vagy pathopoeia a görög pathos és poiia szavakból jön létre. Használják rá a path-o-poy-a, adfectus, affectus expressio és a description of feelings kifejezéseket is. Általában az olyan beszéd általános kifejezése, ahol az orátor a ha ...

                                               

Pátosz

A pátosz görög eredetű szó. Legrégebbi jelentése szerint szenvedés, megrázó testi, lelki élmény. A szó jelentése ezután változott, és értelmét a szenvedély és szenvedés között találjuk meg.

                                               

Pecha Kucha

A Pecha Kucha vagy PechaKucha egy olyan előadási mód, ahol az előadó 20 diát mutat be, és mindegyik képkockáról 20 másodpercet beszél: a diák automatikusan váltanak, így egy előadás 6 perc 40 másodperc hosszú.

                                               

Philippicae orationes

                                               

Poliszindeton

A poliszindeton vagy magyarul kötőszóhalmozás egy stilisztikai eszköz, ismétlésen alapuló mondatalakzat; a kötőszót a költő vagy szónok a szokottnál többször ismételi. A poliszindeton megtorpanásra, elgondolkodásra készteti az olvasót, zaklatotta ...

                                               

Parlamenti beszéd

A politikai beszéd a szónoki beszéd típusa: tárgya a hallgatóság jövőjét befolyásoló államügy, javaslat, cél. A politikai beszéd e cél érdekében történő rábeszélés vagy lebeszélés.

                                               

Prédikáció

A prédikáció vagy másképp az igehirdetés vallásos értelemben egyházi beszéd, amely általában az istentisztelet keretében hangzik el. Aki a beszédet mondja, az a prédikátor, az igehirdető. A keresztény templomokban többé-kevésbé magasított, gyakra ...

                                               

Protézis (nyelvészet)

A protézis eredetileg a retorikában használt terminus, de a nyelvészet is átvette. Hangváltozást nevez meg, amely szó elejére etimológiailag nem indokolt beszédhang vagy hangcsoport betoldását jelenti általában a kiejtés megkönnyítésének céljából.

                                               

Protézis (retorika)

                                               

Reduplicatio

                                               

Rész/egész hiba

A rész/egész hibák közé az informális érvelési hibák két fajtáját soroljuk. A felosztás hiba elkövetése esetén úgy érvelnek, hogy abból következően, hogy egy dologra igaz valamilyen állítás, annak egyik részére is igaz az. A kompozíciós hiba enne ...

                                               

Rétor

A rétor az ókori görögöknél egyaránt jelentette a szónokokat is, az ékesszólás tanítóját is; a rómaiaknál csakis az utóbbit, akivel szemben a gyakorlati szónoknak orator volt a neve. Ez azonban szintén csak a császárok koráig volt így, azontúl a ...

                                               

Rövidség

A rövidség azt jelenti, hogy éppen annyit mondjunk el, amennyit saját szempontunkból fontosnak ítélünk, s amennyit az ügy megkíván. Az elbeszélés erényei között tartja számon a görög teória és ennek nyomán Cicero. A megértést akadályozza, esetleg ...

                                               

Stasis rendszer

Az ókori kultúrában és gondolkodásban mindenhol megfigyelhető a stazis és a kinesis, a két ellentét fontos részét képezte az ókori elveknek. A kinesist Arisztotelész azzal magyarázta, hogy aktualizáló működőképessé tesz szerepe van és a sztéziszb ...

                                               

Szarkazmus

Oscar Wilde a szellemesség legalacsonyabb rendű formájának nevezte. 1983-ban Leonard Rossiter megjelentetett egy könyvet ezzel a címmel The Lowest Form of Wit, ISBN 0-7221-7513-2, ami tartalmazza a szarkazmus történetét, szabályait, és sok szarka ...

                                               

Szinerézis (nyelvészet)

A nyelvészetben a szinerézis a retorikából átvett terminus. Két szomszédos szótagban levő magánhangzó kettőshangzóba való egybeolvadását nevezi meg. A retorikában a detrakció típusú metaplazmusok csoportjához tartozó hangalakzat. A szinerézis a d ...

                                               

Szinkópa (nyelvészet)

A szinkópa vagy szinkopé eredetileg a retorikában hansznált terminus, de a nyelvészet is átvette. Olyan hangváltozást nevez meg, amely folytán szegmens esik ki szó belsejéből. Szó lehet beszédhangról vagy beszédhangok csoportjáról.

                                               

Szinkopé

                                               

Szóalakzat

A szóalakzat szavak átalakító eljárásokkal történő megváltoztatása, amely során módosul jelentésük. A stilisztika és retorika többféle módon értelmezett fogalma. Egyes nyelvtanok a szóalakzatokat a szemantikai-szintaktikai alakzatokkal együtt kez ...

                                               

Szókép

A szókép egy stilisztikai, retorikai eszköz. Egy fogalom, jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. Az összekapcsolás célja általában a fogalom, jelenség szemléletesebbé tétele vagy ...

                                               

Szónoki beszéd

A szónoki beszéd vagy gyakran csak beszéd egy irodalmi műfaj. Célja, hogy segítségével a szónok megnyerje ügyének a hallgatóságot. A antik retorikában az ügyek alapján két beszédfajtát különböztettek meg: gyakorlatit és művészit. Arisztotelész fi ...

                                               

Szónoklattan

A szónoklattan, ékesszólástan vagy retorika a szónoklat tudománya, eredetileg díszes külsőségek között előadott beszédeket, ékes stílusú, nyilvános megszólalásokat jelentett. Később a nem szépirodalmi műfajok elméletét jelentette. Iskolai tantárg ...

                                               

Tíz attikai szónok

A tíz attikai szónok i. e. 5–4. században élt a klasszikus görög korban, őket tartották az akkori idők legnagyobb szónokainak és történetíróinak és ők szerepelnek az "alexandriai gyűjteményben", melyet bizánci Arisztophanész és szamothrakéi Arisz ...

                                               

Szóval vitaverseny

A Szóval?! vitaverseny egy középiskolásoknak szóló országos vitaverseny Magyarországon. A versenyen háromfős diákcsapatok mérettetnek meg egy zsűri előtt.

                                               

Tmézis

                                               

Törvényszéki beszéd

A törvényszéki beszéd a szónoki beszéd típusa, tárgya az igazság kiderítése egy múltbeli eseménnyel kapcsolatban. Két fő típusa a vádbeszéd és a védőbeszéd. Az egyik legrégibb törvényszéki szónoki beszéd Lüsziasz írása: "Szinte hálás vagyok tiszt ...

                                               

Tmézis

Lásd még: Transzmutáció kémia. A transzmutáció a retorika egyik stílusalakzatokat létrehozó művelete. Az eredeti formát sorrendcserével, sorrendváltoztatással alakítja át, ezáltal teremt stílushatást.

                                               

Trikolon

A trikolon retorikai eszköz, stilisztikai alakzat, általában három nagyjából egyenlő hosszúságú, azonos témára vonatkozó tagmondat összeillesztése, amelyek így egymást fokozva erősítik a mondanivaló hatását.

                                               

Új retorika

Az új retorika a modern retorikaelmélet egyik legjelentősebb szemléleti irányvonala. Az elméletet Chaim Perelman és Lucie Olbrechts-Tyteca dolgozták ki, az először francia nyelven megjelenő, 1958-as Traité de largumentation - la nouvelle rhétoriq ...

                                               

Vita

A vita érvek ütköztetése egy adott témában, célja egy adott hallgatóság meggyőzése egy adott vélemény helyességéről, vagy az igazság közös keresése. A vitázó leggyakoribb eszköze a saját véleményének igazolása, a vitapartnere véleményének cáfolás ...

                                               

Az amerikai nyelv

Az amerikai nyelv című könyv H. L. Mencken műve, amely az angol nyelv Amerikában beszélt változatáról szól. A mű első kiadása 1919-ben jelent meg. Menckent a washingtoni "színes bőrű pincérek argója”, kedvenc írója, Mark Twain és Baltimore utcáin ...

                                               

Ethnologue

Az Ethnologue nyomtatott és internetes formában is elérhető nyelvkatalógus. Kibocsátója a SIL International keresztény nyelvészeti szolgáltató szervezet, melynek célja a kevésbé ismert nyelvek tanulmányozása a nyelv fejlődésének elősegítésére, va ...

                                               

Gramàtica del català contemporani

A Gramàtica del català contemporani háromkötetes összefoglaló mű mely leírja a mai modern katalán nyelvtanát. Számos különböző, főleg katalán egyetemeken dolgozó szerzők tollából származik Joan Solà főszerkesztő vezetésével és Maria-Rosa Lloret, ...

                                               

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához

A Tinta Könyvkiadó 1999-ben indította el a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatot, amely nyelvészeti szakkönyveket és tanulmánygyűjteményeket foglal magában. A sorozat kötetei a nyelvészet számos részdiszciplínáját lefedik: fonológ ...

                                               

Strong-konkordancia

A Strong-féle konkordancia a keresztény Biblia King James Bible néven ismert angol fordításához készített szómutató. Nevét a Madison, New Jersey-beli Drew Teológiai Főiskola szövegmagyarázati tanszékének vezetője, dr. James Strongról kapta, aki 1 ...

                                               

Adsztrátum

Az adsztrátum szakszó Matteo Giulio Bartoli olasz kutató révén került a nyelvészetbe, és legalább két értelmezése van.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →