ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127                                               

Mentális szótár

A mentális lexikon az elmében egy olyan nagy kapacitású tár, melynek segítségével előhívjuk, megtanuljuk és megértjük a nyelv szavait. A mentális szótár a pszicholingvisztika kutatási területe, egy feltételezett tár, amely az egyén által megismer ...

                                               

Mesterségesnyelvtan-elsajátítás

Az implicit tanulás egyik leggyakrabban használt vizsgálóeljárása a sorozatos reakcióidő feladat és az összetett rendszerek kontrollálása mellett a mesterséges nyelvtan elsajátítása.

                                               

Steven Pinker

Steven Arthur Pinker kognitív pszichológus, 2003 óta a Harvard Egyetem pszichológia professzora. Neve legtöbbször az evolúciós pszichológia és az elme komputációs elmélete kapcsán merül fel. Fő kutatási területe a pszicholingvisztika és a tudat. ...

                                               

Pragmatika

A pragmatika a jelekkel és jelrendszerekkel foglalkozó koncentrált tudomány, a szemiotika egyik ága, mely a jel és jelfelhasználó viszonyát, a jelek kommunikációs folyamatban való használatának kérdéseit vizsgálja. Eme tudományág modern kidolgozá ...

                                               

Pszicholingvisztika

A pszicholingvisztika avagy a nyelv pszichológiája az a tudományág, mely azon pszichológiai és neurobiológiai tényezőket vizsgálja, melyek képessé teszik az embert, hogy elsajátítson, használjon, megértsen és alkosson egy nyelvet. A modern kutatá ...

                                               

Quine-paradoxon

A Quine-paradoxon, más néven a referencia problémája azt a dilemmát jelenti, hogy miként érthető meg a szavak jelentése, ha azok a világ számos vonására utalhatnak, és egyetlen tárgy vagy jelenség is több különböző részből, sajátosságból áll, ame ...

                                               

Sapir–Whorf-hipotézis

A Sapir–Whorf-hipotézis a nyelvészet illetve a pszichológia egy elmélete, mely kimondja, hogy az anyanyelv nem csupán a gondolataink formába öntésére szolgáló eszköz, hanem azt is alapvetően meghatározza, hogy milyenné válik a gondolkodásunk. Esz ...

                                               

Szemantikus szaturáció

A szemantikus szaturáció pszichológiai jelenség, melynek során egy szó vagy kifejezés az ismétlés hatására elveszti a jelentését a hallgató számára, aki a szót ezután mint jelentés nélküli hangsorozat érzékeli.

                                               

Szövegértő olvasás

A szövegértő olvasás technikái általában nem önállóak, inkább egymást kiegészítve használjuk őket. Máshogy olvasunk egy számunkra izgalmas regényt és egy matematikai szöveges feladatot. A szövegértés azt jelenti, hogy megértettük a részleteket és ...

                                               

TRACE

A TRACE a beszédészlelés konnekcionista modelljei közé tartozik, melyet James McClelland és Jeffrey Elman dolgoztak ki 1986-ban. Feladata, hogy egy működő számítógépes program részeként észlelési szimulációkat valósítson meg, melyek alapján előfe ...

                                               

Michael T. Ullman

Michael T. Ullman amerikai idegtudós, kutatási területe az emlékezet, a nyelv és az agyi működések kapcsolata. Nevéhez köthető a nyelv deklaratív/procedurális modellje, mely nagy hatást gyakorol a pszicholingvisztikára és a kognitív idegtudományra.

                                               

Univerzális grammatika

Az univerzális grammatika elmélete szerint az emberi nyelv mögött egy alapvető nyelvtani szerkezet húzódik meg; ezek az idegi áramkörök teszik lehetővé bármely emberi nyelvtan elsajátítását.

                                               

Reduplicatio

Az adjekció a retorika egyik stílusalakzatokat létrehozó művelete. Egy új, addig a jelenségegészhez nem tartozó alkotórész, nyelvi elem hozzátoldása az egészhez. A bővítés, a kiegészítés a nyelv valamennyi szintjén érvényesülhet.

                                               

Aferézis (nyelvészet)

Az aferézis eredetileg a retorikában használt terminus, de a nyelvészet is átvette. Olyan hangváltozást nevez meg, amely nyomán szókezdeti szegmens válik le. Ez lehet egy beszédhang vagy hangok csoportja. Az aferézis a beszéd gördülékenysége és t ...

                                               

Affixáció

                                               

Affixumhelyettesítés

                                               

Anadiplózis

                                               

Anakoluthon

                                               

Anakronizmus

Az anakronizmus időbeli ellentmondás. Ez az ellentmondás valamely esemény, vagy körülmény illetve ideje között állhat fenn. Anakronizmus szándékosan is létrehozható, esetenként viszont tájékozatlanság, információhiány eredménye.

                                               

Annomáció

                                               

Apokopé

Az apokopé eredetileg a retorikához tartozó terminus, de a nyelvészet is átvette. A retorikában a hangalakzatok közé tartozik, közelebbről a detrakció típusú metaplazmusok közé. A hangtan nézetében a terminus a hangváltozások egyikét nevezi meg, ...

                                               

Apológia

Az apológia – védőbeszéd. Arisztotelész retorikai rendszerében a törvényszéki beszéd azon része, mely a védelem részéről a felmentés érdekében hangzik el Az irodalomban olyan bemutató beszéd, amelynek célja valamely személy vagy ügy védelme. Klas ...

                                               

Argumentációs szabályok

Az argumentációs szabályok olyan érvelési kritériumok, amik egy racionális vita során meghatározzák, mi mellett és mivel lehet érvelni. Ezek négy pontban foglalhatók össze: a feleknek érveléssel indokolniuk kell saját álláspontjukat a feleknek cs ...

                                               

Barbarizmus

A barbarizmus fonetikai értelemben a szavak korrekt kiejtése, hangzásbeli tisztasága elleni vétséget jelenti egy meghatározott nyelvi egység, általában egyetlen szó átalakítása által. Lehet írásbeli, a betűk vagy szótagok hozzátoldásával vagy elv ...

                                               

Besorolási sémák

A besorolási sémákat érvelések, következtetések elemzésekor, értékelésekor használhatjuk. A sémák alapján a különböző módokon érvelő következtetéseket kategóriákba soroljuk.

                                               

Cacemphaton

                                               

Captatio benevolentiae

A captatio benevolentiae a klasszikus retorika eszköze. Hagyományosan egy szónoklatnál a szónoknak először is a hallgatóság jóindulatát kell elnyernie, ezt jelenti maga a kifejezés is: a jóindulat elnyerése. A szónoki beszéd bevezető, fő részének ...

                                               

Célzás

A célzás a klasszikus és a neoretorikában a gondolatalakzatok egyike, detrakció eredménye. Rájátszás, egy közismert kifejezés, mondat más, új szövegkörnyezetben történő felhasználása. Az allusio csak sejteti a tárgyat, nem nevezi meg. Hatását a b ...

                                               

Concatenatio

                                               

Deleáció

                                               

Szinkopé

A detrakció: A retorikában az alakzatokat létrehozó átalakító eljárások egyike. Valamilyen nyelvi elem elhagyását, a jelenségegész egy vagy több alkotórészének eltávolítását jelenti. A nyelvi norma szempontjából barbarizmus. A narráció egyik hibá ...

                                               

Dierézis

A nyelvészetben a retorikából átvett dierézis terminus hangváltozást nevez meg. Egy szótagnak két szótagra való bomlásából áll. Eredetileg kettőshangzót tartalmazó szótagra vonatkozott, azaz a kettőshangzó félhangzójának magánhangzóvá válására és ...

                                               

Disszertáció

A disszertáció, tézis, értekezés egy olyan dokumentum, melyet a szerzője egy tudományos fokozat vagy szakmai képzettség megszerzése érdekében készít, és amelyben a szerző kutatási eredményei és megállapításai szerepelnek. Egyes országokban/egyete ...

                                               

Ditirambus

A ditirambus a klasszikus retorikában a bemutató beszéd egyik válfaja. A bemutatandó személyt vagy tárgyat eksztatikusan, felsőfokú jelzőkkel, nagy lelkesedéssel, áthevülten dicsérő beszéd, írás. Például: "…én szobámba zárkózva gondolkozom a hazá ...

                                               

Ectasis

                                               

Elógium

Az elógium a halott életét, személyiségét méltató verses vagy prózai sírfelirat az ókorban. Más értelemben közéleti kiválóságokat méltató beszédre-írásra használatos. Az elnevezés szó szerint jó beszéd et jelent, ami elsősorban nem a dicséretre é ...

                                               

Epentézis

Az epentézis eredetileg a retorikában használt terminus, de a nyelvészet is átvette. Olyan hangváltozást nevez meg, amely etimológiailag nem indokolt szegmens szó belsejébe való hozzáadásából áll. Ez többnyire egy beszédhang, de lehet hangok csop ...

                                               

Epiploké

                                               

Epitheton ornans

Az epitheton ornans görög-latin eredetű kifejezés, jelentése: "díszítő jelző”, állandósult jelző, állandó jelző, eposzi jelző: sorozatosan visszatérő, a főbb szereplők, természeti jelenségek, visszatérő kifejezések említésekor használt stíluseszk ...

                                               

Epizeuxis

A retorikában az epizeuxis görög, vagy a gemináció latin eredetű terminusok azt az alakzatot nevezik meg, amely szó vagy szószerkezet egymás utáni megismétléséből áll mondaton belül. Az ismétlés egyszeri vagy többszörös lehet, kiemelő és hangulat ...

                                               

Érvelési térkép

Az érvelési térkép az érvelés szerkezetének grafikus ábrázolása. Számokból és nyilakból álló diagram, amelyen a számok az érvelést alkotó állításokat, a nyilak pedig ezek viszonyát jelölik. Leggyakrabban az informális logika területén használják.

                                               

Érvelésrekonstrukció

Az érvelés, azaz a következtetés az állítások strukturált csoportja, a premisszák és konklúziók együttese. A szöveg konklúziója nem más, mint a bizonyítandó tétel, aminek az igazságtartalmáról meg akarja győzni a befogadót, illetve ebből következ ...

                                               

Figura etymologica

A grammatikában a figura etymologica latin terminus olyan lexikai-szintaktikai szerkezetet nevez meg, amelyben azonos tövű szavak társulnak. Magyar megfelelője szófejtő alak, de a latin elnevezés a legelterjedtebb. Ilyen szerkezetek megvannak úgy ...

                                               

Philippicae orationes

Filippika: három, nagy hatást keltett politikai tárgyú beszéd elnevezése, melyeket Démoszthenész athéni szónok intézett II. Philipposz makedón király ellen, innen ered nevük. Filippikának nevezik még Cicero Marcus Antonius ellen mondott 14 beszéd ...

                                               

Gondolatalakzat

A gondolatalakzat a retorika egyik alakzata; a klasszikus retorika csak szó- és mondatalakzatokat különböztetett meg, ma ismert a szó- és a gondolatalakzat; a neoretorikában a metabolák egyik típusa. A szavaknál nagyobb nyelvi egységeknél, a szós ...

                                               

Gyermeknyelv

                                               

Hangalakzat

A hangalakzat retorikai alakzat. A neoretorikában a metabolák egyik fajtája. A szavakon belüli morfológiai változtatás. A pontos fonetikai összhangtól való eltérés a korrekt kiejtés, a hangzásbeli tisztaság elleni vétség. A klasszikus grammatikáb ...

                                               

Hangnyújtás

                                               

Hangűr

A nyelvészetben a hangűr vagy hangrés szótag végén és a következő szótag elején levő magánhangzók találkozása. A kettő tartozhat egyazon szóhoz vagy két egymást követő szóhoz. Legalábbis egyes nyelvek beszélői igyekeznek megszüntetni a hangűrt. I ...

                                               

Hangváltozás

A nyelvészetben a hangváltozás vagy hangtani változás terminusnak van egy tágabb és egy szűkebb értelmezése. Tágabb értelemben beszédhang vagy hangok csoportjának akármilyen módosulását jelenti, valamint szó vagy két egymást követő szó akármilyen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →