ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126                                               

A magyar és más nyelvek közötti véletlen szóegyezések listája

Az alábbi lista olyan szavakat sorol fel, amelyek írott alakja véletlenül egybeesik magyarul és valamely más nyelven. – A szavakat betűrendbe sorolt nyelvek szerint, azokon belül is betűrendbe tesszük. Megjegyzések: Első helyen áll az a szó, amel ...

                                               

A nyelvi ösztön

A nyelvi ösztön Steven Pinker könyve. Művében Pinker, a nemzetközi hírű pszichológiai szakíró, a kognitív fejlődéslélektan kutatója amellett érvel, hogy az ember veleszületett nyelvteremtő/nyelvelsajátító képességgel indul neki az életnek. A szer ...

                                               

Rekurzió

A rekurzió a matematikában, valamint a számítástudományban egy olyan művelet, amely végrehajtásakor a saját maga által definiált műveletet, vagy műveletsort hajtja végre, ezáltal önmagát ismétli; a rekurzió ezáltal egy adott absztrakt objektum so ...

                                               

Értelmező szótár

Az értelmező szótár olyan, rendszerint egynyelvű szótár, amely a szókészlet köznyelvi elemeinek, szavainak, szókapcsolatainak, idiómáinak jelentését fejti ki egész mondatokban, a lehető legegyszerűbben. Oktatási céllal kiadnak két- és többnyelvű ...

                                               

Lexikográfia

A lexikográfia a különböző egy-, két- vagy többnyelvű szótárak szerkesztésének, összeállításának elmélete és gyakorlata. Arra, hogy a lexikográfia nem csak a szótárírást, a szótárírói tevékenységet, hanem az elméletet, a szótártudományt, a szótár ...

                                               

Eduard Spranger

Eduard Spranger német filozófus, pedagógus és pszichológus, a porosz Tudományos Akadémia tagja, elnöke, egyetemi tanár, a 20. század egyik nagy hatású gondolkodója.

                                               

Személynévtár

A személynévtár tulajdonnevek listája, máskor helységnevek jegyzéke. Korábban cédulákon, könyvalakban, ma már elvileg számítógépes adatbázis formátumban. Például: letölthető tanulmány török nevekről

                                               

Szócikk

Szócikk nek nevezzük a lexikonokban, enciklopédiákban és szótárakban található egységeket, amelyek általában egy fogalmat határoznak meg, több-kevesebb részletességgel.

                                               

Szójegyzék

A szójegyzék vagy glosszárium egy speciális tudásterületen használatos kifejezések listáját jelenti, ami a tudásterülettel kapcsolatos szavakat magyarázza. Hagyományosan a könyv végén jelenik meg, ahol a könyvben használt új szavakat, kifejezések ...

                                               

Alapszókincs

Az alapszókincs vagy alapszókészlet egy nyelv szókincsének az a része, amely a nyelv legősibb korszakából származik, köznapi fogalmakat fejez ki, a nyelvközösség minden tagja ismeri a jelentését, és amelyek származékaiból gyakran nagyobb szócsalá ...

                                               

Divatszó

A divatszavak olyan szavak, melyek egyhamar felkapottá válnak – gyakran a média révén – és beivódnak a köznyelvbe, majd kikopnak, ezzel újabb divatszavaknak adva át helyüket. Ezek jelentős részét képezik a idegen szavak, a tükörfordítások, főként ...

                                               

Az "ez nekem kínaiul van” idegen nyelvi megfelelőinek listái

Az "ez nekem kínai ” vagy "ez nekem kínaiul van ” idiomatikus kifejezések vagy halott metaforák a magyar nyelvben. Azt fejezik ki, hogy a beszélő valamit nem értett meg. A verbális megnyilatkozásokban időnként a nyelvek, a matematika vagy a tudom ...

                                               

Gyök (nyelvészet)

A gyök egy 18-19. századi nyelvészeti szakkifejezés: a szó elsődleges lexikai alapeleme, amely a jelentés tartalom legalapvetőbb rétegeit hordozza, és nem redukálható további alkotórészekre. A gyök nem volt azonos a szótővel, mivel ez utóbbi eset ...

                                               

Korpusz

A korpusz nyelvészeti szakkifejezés, jelentése egy adott nyelv adott időpontban használt változatára vonatkozó szövegek összessége. A szó a latin corpus test szóból ered, és a "nyelvi test", nyelvi összesség értelemben használt. A nyelvi korpusz ...

                                               

Közmondás

A közmondások és szólások gyűjtésével Wikidézet című társoldalunk foglalkozik. A közmondás rövid, velős és gyakran használt kijelentés, amely alapigazságot vagy a gyakorlati szempontból észlelt igazság érvényesülését fejezi ki. Tömör, emlékezetes ...

                                               

Lexéma

A lexikológiában használt lexéma fogalomnak nincs általánosan elfogadott meghatározása. az állítás a leggyakoribb, hogy a lexéma a szókészlet alapegysége, és hogy nem esik egybe a "szó” fogalommal, de a meghatározások különböznek abban, hogy mi e ...

                                               

Neologizmus

A nyelvészetben a neologizmus ’új’ + λόγος ’szó’) terminus a legtágabb értelmében új nyelvi jelenséget nevez meg, azaz szót, fordulatot vagy nyelvi formát. Ennél szűkebb értelemben általában új lexikai egységet értenek alatta, olyat, amely nyelve ...

                                               

Peremszókincs

A peremszókincs, vagy kiegészítő szókészlet azoknak a szavaknak és kifejezéseknek az összessége, amelyek az alapszókincsbe már nem tartoznak bele, így ritkábban használtak. Az ide tartozó szavak több okból lehetnek ritkábbak, az egyik lehetőség, ...

                                               

Lexikai szó

A lexikai szó olyan nyelvi alakzat, melynek jelentése nem vezethető le alkotóelemeinek jelentéséből. A szerkezetileg tovább nem bontható elemek mind lexikai szavak. Bármilyen szerkezetű összetett nyelvi elem egyaránt lehet kompozicionális vagy ne ...

                                               

Szó

A szó a nyelv egy jelentéssel bíró egysége, amely egy vagy több szorosan kapcsolódó morfémából áll. Általában a szó a szótőből és az esetleges toldalékokból áll.

                                               

Szóbokor

A szóbokor nyelvtani szakkifejezés, az egy szógyök köré szerveződő szavak csoportját, bokrát jelenti. A szóbokorba szerveződő szavakat jelentésbeli és hangalakbeli hasonlóságuk kapcsolja össze. A szóbokrok egy-egy elvontabb jelentéskör köré csopo ...

                                               

Szócsalád

Az szóalaktanban és a szókészlettanban használt szócsalád terminus olyan szavak csoportját jelenti, amelyek származásuk szerinti körét különböző nyelvészek kisebbnek vagy nagyobbnak ítélik meg.

                                               

Szófajváltás

A szófajváltás a szókészlet gyarapításának egyik nyelven belüli módszere, amely nyomán szavak egy bizonyos lexikai osztályból átkerülnek egy másikba. A terminusnak van egy tágabb, de ritkább értelmezése, melyet a magyar elnevezés jól tükröz, és a ...

                                               

Szókincs

Legáltalánosabb meghatározása szerint a szókészlet egy adott nyelv szavainak az összessége. Egyes nyelvészek szerint ez a definíció a nyelv létének egy bizonyos momentumára érvényes. Más szempontból egyes szerzők lexikai egységek vagy lexémák öss ...

                                               

Szóláskeveredés

Szóláskeveredés alatt azt a gyakori jelenséget értjük, amikor két vagy esetleg több szólás összekeveredik a köznyelvben, és ezt néha szélesebb körben használják mint az eredetit. A keveredés oka lehet a hasonló jelentés vagy egy-egy közös szó. Pé ...

                                               

Tolvajnyelv

A tolvajnyelv a bűnözők által használt szakmai szleng. csoportnyelv, zsargon’ jelentésben is használják, de mint nyelvészeti szakszó csak a ’bűnözői közösségek sajátos szókincsű csoportnyelve’ jelentésben használatos, ez a szócikk is ekként szól ...

                                               

Tükörfordítás

A tükörfordítás a fordítás gyakorlatában olyan szó szerinti fordítást jelent, amely eredménye nem mindig helyes a célnyelv sztenderd változata szerint, de a kontrasztív nyelvészetben, a történeti nyelvészetben és a lexikológiában ez a terminus id ...

                                               

Nyelvtan

A nyelvtan, vagy más néven általános nyelvészet, a nyelvészet egyik ága; egy nyelv elemeivel, szerkezetével, törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány. Megkülönböztetünk normatív, valamint leíró nyelvtant. Míg a normatív nyelvtan a nyelv helyesnek ...

                                               

Alárendelő összetett mondat

Az alárendelő összetett mondat a mondattan egyik nagy kategóriája a mellérendelő összetett mondatok mellett. Az alárendelő mondatok két tagmondatból állnak: a főmondatból és a mellékmondatból. Az alárendelő összetett mondatoknak a fajtái: alanyi, ...

                                               

Főmondat

A hagyományos szintaxisban a főmondat fogalmának több értelmezése található különböző nyelvek grammatikáiban és különböző szerzőknél. Annyi a közös bennük, hogy szintaktikai szempontból a főmondat nem függ egyetlen másik mondattól sem.

                                               

Hagyományos nyelvtan

A hagyományos nyelvtan a leíró nyelvtanoknak az a fajtája, amelyek a klasszikus görög nyelvtanírási hagyományt követik. A klasszikus kor nyelvtaníróit grammatikusoknak hívták, a leghíresebbek Dionüsziosz Thrax, Apollóniosz Düszkolosz, Donatus) En ...

                                               

Köznevesülés

A köznevesülés folyamata az a nyelvi folyamat, amelynek során a nyelvhasználók egy korábban tulajdonnévként használt főnevet köznévi értelemben kezdenek használni, és ezt írásban is jelölni kezdik. Köznevek egyaránt keletkezhetnek személynevekből ...

                                               

Kvantor (nyelvészet)

A kvantor egy átfogó nyelvtani kategória, mely alatt azokat a szavakat értjük, amelyek valaminek a mennyiségét, számát, mértékét, fokozatát fejezik ki. Szófajilag ezek lehetnek névmások, melléknevek, határozószók és főnevek is. A kvantor tehát eg ...

                                               

Mellékmondat

A hagyományos mondattanban a "mellékmondat ” vagy "alárendelt mondat ” terminusok alárendelő összetett mondat olyan tagmondatát nevezik meg, amelynek nincs grammatikai autonómiája, elégtelen a jelentése és ugyanolyan funkciója van az összetett mo ...

                                               

Simulószó

A simulószó – a szakirodalomban gyakran: klitikum – olyan, hangsúlytalan mondatelem, amely a kötött morfémák leggyakoribb, tipikus fajtájától, a toldalékoktól abban különbözik, hogy nem szigorúan meghatározott kategóriájú kifejezésekhez kapcsolód ...

                                               

Alternatív nyelv-összehasonlítás

Az alternatív nyelv-összehasonlítás t az áltudományok közé sorolja a hivatalos történeti nyelvészet. Történeti kapcsolatokat kíván állítani különféle nyelvek között azáltal, hogy a közöttük lévő hasonlóságokra hívja fel a figyelmet. Az összehason ...

                                               

Hunglish

A Hunglish humoros kifejezés a Hungarian és English szavakból, amely több értelemben használatos: A magyarok által nem anyanyelvi szinten használt angol nyelv, amelyet a magyaros kiejtés, valamint a magyaros szó- és mondatszerkezetek jellemeznek. ...

                                               

Kölcsönös érthetőség

A kölcsönös érthetőség a nyelvészetben két vagy több nyelv azon tulajdonsága, amelynek köszönhetően bármelyikük beszélői megértik többé–kevésbé a másikat vagy a többit anélkül, hogy tanulták volna őket. A rokon nyelvek kölcsönös érthetőségének mé ...

                                               

Második nyelv elsajátítása

A második nyelv elsajátítása, a második nyelv tanulása vagy elsajátítása az a folyamat, amellyel az emberek megtanulnak egy második nyelvet. A második nyelv elsajátítása egy tudományág is, amely a második nyelv elsajátításának folyamatát vizsgálj ...

                                               

Nyelvi globalizáció

Nico Wiesersema holland fordító a Translation Journal 2004. januári számában "Globalizáció és fordítás – a globalizáció hatásának tárgyalása a mai fordításokra” címmel megjelent írásában többek közt a következőket írja: "A fordítónak a fordítás s ...

                                               

Rosette-i kő

A rosette-i kő egy sötét gránitdarab, amely egy ősi szöveg három fordítását nyújtja a mai kutatóknak: egyiptomi démotikus írással, görög nyelven és egyiptomi hieroglifákkal. Mivel a görög nyelv jól ismert, e kő volt a kulcs 1822-ben Jean-François ...

                                               

Swadesh-lista

A Swadesh-lista Morris Swadesh amerikai nyelvész által, az 1940-es és 1950-es években alkotott szójegyzék, ami a történeti-összehasonlító nyelvészetben használatos. Swadesh arra törekedett, hogy listája olyan alapszókincset tartalmazzon, amely mi ...

                                               

Újgrammatikusok

A XIX. század a történeti-összehasonlító nyelvészet virágkora. Felismerték, hogy a nyelvi változás egy szabályos folyamat, a beszélők tudatán kívül, szükségszerűen megy végbe. Már Danténál is megjelenik De vulgari eloquentia a nyelvek leszármazás ...

                                               

Baker-paradoxon

A Baker-paradoxon egy matematikai fogalom a véges számú sorozatokról, amelyet a nyelvelsajátítás nativista fejlődéspszichológiai magyarázatai is használnak.

                                               

A beszédprodukció modelljei

Hermann Paul 19. század szerint számos mentális folyamat nem akaratlagos. Az ilyen nem akaratlagos folyamatoknak egy része a nyelvi folyamatokkal foglalkozik. George Miller szerint a nyelvprodukció vezérlésében egy terv vesz részt. A megnyilatkoz ...

                                               

Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky amerikai nyelvész, a Massachusetts Institute of Technology professzora, a generatív nyelvtan elméletének megalkotója, filozófus, politikai aktivista, előadó és lektor. Kidolgozója a róla elnevezett Chomsky-hierarchiának. Az ált ...

                                               

Diszgráfia

A diszgráfia jelentése: írászavar. A görög disz - és a graphia szavakból alkották, ahol a disz - jelentése "rosszul", a graphia írás. Hasonlóan a diszlexiához, óvodás korú gyerekeknél, akik nem tudnak még írni, itt is legfeljebb csak veszélyeztet ...

                                               

Diszlexia

A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát okozhat a betűk, szavak és s ...

                                               

GMP-diagnosztika

A GMP-diagnosztiká t gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatainak vizsgálatára fejlesztette ki Gósy Mária fonetikus, nyelvész, pszicholingvista.

                                               

Idegennyelv-mellékhatás

Idegennyelv-mellékhatásnak nevezzük a második nyelv használatakor megfigyelhető, értelmi képességnek az általános csökkenését. Ennek a pszichológiai jelenségnek az egyik lehetséges magyarázata, hogy az idegen nyelv feldolgozása nagymértékben igén ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →