ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 114                                               

Tűnemezelés

A nemez egy ősi textilanyag, melyet gyapjúból langyos, szappanos vízzel kell összedolgozni. Az iparosítás óta azonban a gépek már szárazon is elő tudják állítani a filcet speciális tűk segítségével. Az úgynevezett "szakállas" tű fel-le mozgásával ...

                                               

Tűzzománc

A tűzzománc egy iparművészeti és képzőművészeti technika, melynek lényege, hogy porrá tört színes üveganyagot egy hordozó alapra – úgynevezett recipiens re, legtöbbször fémre – olvasztanak, amely az utóbbival szervesen összeforr és felületét szín ...

                                               

Üvegművészet

8000 éve már készültek üvegből, obszidiánból ékszerek és szerszámok. Az ókori Rómában üvegtükröket, vázákat is készítettek. A középkorban a gótikus templomi üvegablakok részben az írást pótolták. Az üvegművesség sokáig egységes szakma volt: az üv ...

                                               

Vert csipke

A vert csipke készítéséhez több eszköz is szükséges. Legalább négy fonallal készül, de ennél többel is dolgozhat a csipkeverő. A jellemzően cérna-, len-, gyapjú- vagy selyemfonalat fa orsókra "csipkeverő fácska”, "csipke verőke” tekerik, ezekkel ...

                                               

Irodalom

Az irodalom, régiesen literatúra az emberiség szellemi munkásságának az a területe, amely maradandó nyelvi alkotások létrehozásában jelenik meg, illetve ilyen nyelvi alkotások bizonyos egésze is. Szűkebb értelemben minden leírt alkotás, amely nem ...

                                               

Salomon Hermann Mosenthal

Karlsruhében a Műszaki Főiskolán műszaki ismeretekből diplomázott. 1841-ben Bécsbe költözött, ahol magántanárként dolgozott, mellette írással foglalkozott. 1867-ben lett könyvtáros és államtanácsos.

                                               

1749.hu

A Petőfi Irodalmi Ügynökség által 2020 májusában alapított 1749.hu online világirodalmi magazin hiánypótló szándékkal jött létre. A korábbi világirodalmi lapok megszűnésével keletkezett űrt szeretné betölteni, célja közelebb hozni a külföldi irod ...

                                               

Aktivizmus (művészet)

Közép- és Kelet-Európában az 1910-es években az expresszionizmuson belül kialakuló művészeti mozgalom, hazai vonatkozásban előkészítője a Nyolcak művészeti csoportjának avantgárd irányvonala. Elnevezése a berlini Die Aktion című folyóirattól szár ...

                                               

Album (irodalom)

Irodalmi szempontból album név alatt tartják számon azokat az általában nagyobb alakú műveket, amelyek elsősorban képi anyagot, és nem szöveget tartalmaznak. A latin eredetű album szó kezdetben fehérre festett táblát jelentett, amelyen színes fel ...

                                               

Ál-történeti ének

Ál-történeti ének, az irodalomtudomány e gyűjtőnéven nevezi azokat a történeti énekeket, amelyek ugyan a históriás ének minden külső jelét magukon viselik, főhősük nem létező személy. Már az ókorból is ismeretes néhány ilyen mű töredéke, igazán a ...

                                               

Anekdota

Az anekdota rövid, prózai alkotás, jellemzően csattanóval, illetve erkölcsi tanulsággal végződő történet, amely az adomával ellentétben létező történelmi személyekhez kapcsolódik. A történet lehet valós vagy kitalált, de mindenképpen hihető. A né ...

                                               

Bábelmátrix

A Bábelmátrix, más néven Bábel webantológia a Typotex Kiadó által megvalósított többnyelvű irodalmi portál, amely szépirodalmi művek és létező műfordításaik legjellemzőbb, legszebb részleteit jeleníti meg. Tartalmaz még bibliográfiai, biográfiai ...

                                               

Bloomsday

A Bloomsday kezdetben írországi, mára nemzetközivé vált évente megtartott irodalmi ünnep, mely nevét James Joyce Ulysses című művének egyik főszereplőjéről, Leopold Bloomról kapta. Azon a napon tartják, amelyen a regény cselekménye játszódik, 190 ...

                                               

Bonmot

A bonmot irodalmi kifejezés, amely legszűkebb értelmében rövid, mindössze egy-két szóból álló, egy helyzetet humorosan, találóan jellemző tréfás mondás. Mint leírásából is kitűnik, elsősorban a helyzetkomikumhoz áll közel, ezért kabarédarabok, je ...

                                               

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál egy 1994 óta évente megrendezett kulturális rendezvény; a magyar nyelvű könyvkiadás és könyvpiac egyik legfontosabb szakmai fóruma. A magyarországi rendezvény a nemzetközi rangsorban a huszadik helyen áll.

                                               

Chrestomathia

A chrestomathia oktatás céljából összeválogatott irodalmi idézetek gyűjteménye. A szó a görög khrésztosz, azaz ’hasznos’, és a mathein, azaz ’tudni’ szavak összetétele, "hasznos tudnivalókat” jelent. Az ókori Görögországban a 4. század – 5. száza ...

                                               

Címerköltő

A címerköltő eredetileg olyan herold volt, aki körülbelül a 13. század végétől, a címerek viselőiről írt verset és szakszerű módon írta le magát a címert is. Ezt a leírást, mely az akkoriban kifejlődő heraldikai nevezéktant használta, blasonnak n ...

                                               

Clamores Eliae

A Clamores Eliae, azaz "Illés kiáltásai ", a címet tekintve néhány évtizede kétségkívül Johannes Amos Comenius legismertebb műveihez tartozik, pedig nyomtatva 1969-ig még kivonatban sem jelent meg, és a kézirat Comenius elhunytával befejezetlenül ...

                                               

Delfinológia

A delfinológia a politikai textológia területére tartozó irodalmi-társadalmi fogalom. Irodalmi szövegeknek meghatározott célközönség számára létrehozott változataival foglalkozik. A kifejezést Szörényi László találta ki, használata először. E tém ...

                                               

Goebbels naplója

Goebbels naplója a Harmadik Birodalom későbbi nagy hatalmú propagandaminiszterének feljegyzéseit tartalmazza már fiatal korától kezdve. Joseph Goebbels több mint két évtizeden keresztül írta, majd diktálta naplója végeláthatatlan sorait, megfelel ...

                                               

Hajnaldalok

A lovagi költészet a lovagi irodalom körébe tartozó lírai művek összessége. A lovagi epika alkotásaival szemben elsősorban nem a lovagság vitézi helytállását, hősi erényeit magasztalja, hanem az érzelmek, mindenekelőtt a szerelem áll középpontjáb ...

                                               

Hangoskönyv

A hangoskönyv színészek, előadóművészek által felolvasott, hanghordozón kiadott könyv, melyek, ellentétben a hangjátékkal, a forrásmű teljes szövegét változtatás nélkül tartalmazzák. Lehet hangkazettán, audio CD-n, vagy CD-n rögzített hanganyag. ...

                                               

Hiperszöveges irodalom

A hiperszöveges irodalom a hiperszöveg specifikus lehetőségeit – nemlineáris szövegszerkesztés, a szövegrészek, gondolati egységek, hiperszöveges elemek összekapcsolása hiperhivatkozásokkal – kihasználó, elsősorban digitálisan megjeleníthető irod ...

                                               

In medias res

Az in media res egy írói technika, amelynél az elbeszélés a történet közepén kezdődik, és nem az elején. A történet előzményeit az elbeszélésben gyakran később, visszapillantások útján mutatja be az alkotó. Klasszikus művek, amelyek így kezdődnek ...

                                               

Irodalmi mű

Az irodalmi mű veket jellemzőik alapján nagyobb csoportokba: műnemekbe, ezeken belül különböző műfajokba soroljuk. A három alapvető műnem: a líra, a dráma és az epika. A líra a görög eredetű lyra szóból származik, mely egy húros hangszer neve. Ez ...

                                               

Irodalmi portál

Az irodalmi portál amatőr, illetve professzionális publicista részvétellel létrehozott interaktív, vagy csak megtekinthető webes szolgáltatói felület, mely művészeti látogatói igényeket szolgál ki.

                                               

Hocuma Cutae

A Hocuma Cutae egy japán legendás történet bonyolult epikus költeménye. Kora meghatározhatatlan. Sokan úgy vélik, hogy a Hocuma időben megelőzi a közismert japán mitológiát, ami a Kodzsikin, a Nihonsokin és egyéb kiegészítő dokumentumokon alapul.

                                               

Irodalomtanítás

Az irodalom mint önálló tantárgy története alig hosszabb egy évszázadnál. Korábban, e száz évet megelőzően az irodalmi szövegek más tantárgyak részeiként voltak jelen az oktatásban. Az írás-olvasás-, az etika-, a vallástanítás céljait szolgálták, ...

                                               

Ismeretterjesztő irodalom

Az ismeretterjesztő irodalom olyan irodalom, amely a tudományos ismeretek közérthető, általános formában való átadására törekszik. A tágabb jelentésű ismeretközlő irodalom keretébe tartozik Az ismeretterjesztő irodalom olykor nehezen határolható ...

                                               

Kalendárium

A kalendárium egy, az év napjait, évfordulókat, ünnepeket, sok esetben olvasmányokat is tartalmazó évkönyv, melynek elsődleges feladata az idő múlásának jelzése volt. A szó latin eredetű: calendarium = adósok könyve. Az Ókori római naptárban a hó ...

                                               

Kézirat (dokumentum)

Valamennyi olyan kézzel írt dokumentumot kézirat ként értünk, mely szerzője miatt vagy tartalmánál fogva kiemelkedik az egyéb kézírásos iratok közül.

                                               

Kitalált szerzők

A romantika idején, a XVIII-XIX. században, a modern nemzetté válás értelmiségi lelkesedése sok európai országban létrehozott, illetve hamisított irodalmi szerzőket és műveket, valódinak feltüntetve azokat. Ezek az tehetséges alkotások, sőt jelen ...

                                               

Kollázs

A kollázs olyan – általában művészi – alkotás, amely valamilyen felületen több dolog csoportos felragasztásából áll.

                                               

Könyvnyomtatás

A könyvnyomtatás egy gépesített eljárás szövegek és képek másolatának négyszögletes papírra való nyomtatására, mely lehetővé teszi az azonos formátumú, nagy példányszámú sokszorosítást. A könyvnyomtatást először Kínában a 9. században találták fe ...

                                               

Lelkigyakorlatok (blog)

A Lelkigyakorlatok célja a világirodalom olyan magyar nyelvre lefordított verseinek újrafelfedezése és összegyűjtése, amelyekben a költészet mágikus és utaztató ereje nyilvánul meg. A szerkesztők látomásos, titkos szépségű verseket keresnek, amel ...

                                               

Mágikus realizmus

A mágikus realizmus olyan művészeti irányzat, amelyben varázslatos, mágikus elemek tűnnek fel az amúgy realista megjelenítésben. A kifejezést egy német kritikus, Franz Roh alkotta az 1920-as években, hogy ennek segítségével mutasson be néhány ame ...

                                               

Neoavantgárd

Neoavantgárd Az 1910-1930-as évek avantgárd művészetét újra felfedező képzőművészeti irányzat az 1960-as évek elejétől főleg Közép-Európában. A művészeket a filozófia, a természet- és humán tudományok is érdeklik, a valóság egészét próbálják birt ...

                                               

Neokatolicizmus

A neokatolicizmus eredetileg egy irodalomtörténeti fogalom, a két világháború közötti francia irodalom egyik vonulata, amely azonban a modern katolikus gondolkodáson belül egy újfajta irányzatot is jelöl. A neokatolicizmus lett a kialakuló modern ...

                                               

Népiesség

A népiesség vagy népies-nemzeti irány a hagyományos szövegfolklorisztikai műfajok, népköltészeti alkotások motívumainak, stílusjegyeinek és szemléletmódjának tudatos szépirodalmi alkalmazása. A polgári átalakulás Magyarországon is, akárcsak Közép ...

                                               

Örmény-magyar irodalmi kapcsolatok

Örmény-magyar irodalmi kapcsolatok – Az erdélyi magyar-örmény irodalom indulása, kibontakozása és a szellemi életbe való bekapcsolódása a 19. század második feléig nyúlik vissza. Az örménység egy csoportja hosszú vándorlás után 1672-ben telepedet ...

                                               

Ponyvairodalom

A ponyvairodalom olcsó írói eszközökkel, hatásra törekvő, selejtes értékű, általában durva papírra nyomott prózai vagy verses mű, szemben az igényesebb, úgynevezett szépirodalommal. Ugyanakkor vitathatatlanul vannak erényei is, emiatt széles népr ...

                                               

Próza

A próza az irodalmi mű két formája közül az egyik, míg a másik a költészet. A kettőt az különbözteti meg egymástól, hogy a prózai mű nyelvezete megegyezik a hétköznapi beszéddel vagy igen közel áll ahhoz, mivel nem díszítik olyan szembetűnő stili ...

                                               

Prózai írásművek elmélete

A prózai írásművek elmélete egy tudomány, amely a költészettannal ellentétben a nem szépirodalmi műfajok elméletével foglalkozik. A 19. században retoriká nak is nevezték, ez alatt azonban ma ismét az ókori retorikát, azaz a szónoklattan értik. A ...

                                               

Romániai magyar műfordítás

A műfordítás az irodalmi alkotások művészi értékű tolmácsolása a befogadó szellemi közösség nyelvén; bármely nemzeti irodalom számára mind a befogadás, mind a saját nemzeti irodalmi értékek más nyelvű közvetítése szempontjából az eredeti alkotáss ...

                                               

Slam poetry

A slam poetry olyan alulról szerveződő esemény, ahol a résztvevők saját verseiket, műveiket előadják pár percben, és ezek után értékelik egymást. Általában numerikus értékelést használnak, mint például a nullától tízig terjedő skála. Célja egymás ...

                                               

Sturm und Drang

Sturm und Drang a német irodalmi felvilágosodás jelentős szakaszának, egy elsősorban az 1770-es években fellépő szellemi mozgalmának az elnevezése. A név Friedrich Maximilian Klinger egy 1776-os drá­májának hasonló címéből ered, de mivel a mozgal ...

                                               

Szerkesztéstan

A szerkesztéstan az irodalomtudomány egyik részterülete, amely az írásművek elméletének általános részeivel foglalkozik, szemben a kifejezetten a költői, illetve a prózai műfajok törvényszerűségeit kutató költészettannal és a prózai írásművek elm ...

                                               

Szólam

A szólam a zenemű egyidejűleg megszólaló, harmóniai szempontból összetartozó alkatrészei, amelyeket a csoportos zenélés alkalmával külön-külön énekesek vagy hangszerjátékosok szólaltatnak meg.

                                               

Takeda Rintaró

Takeda Rintaró, japán regényíró. A 20. század eleji proletár irodalom egyik fő képviselője Japánban.

                                               

Toposz (irodalom)

A toposz egyfajta irodalmi vándortéma, vagy gyakran visszatérő motívum, mely újból és újból azonos értelemben jelenik meg a legkülönbözőbb korokban, legkülönbözőbb szerzők műveiben. Például évszakszimbolika: az ősz a pusztulás, az öregedés, a tél ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →